Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1128/QĐ-UBND diện tích quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí Hà Tĩnh 2016

Số hiệu: 1128/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 13/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1128/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 13 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DIỆN TÍCH VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ MIỄN THỦY LỢI PHÍ NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh quy định thực hiện thu, miễn thu và cấp bù thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2015 cho các Công ty TNHH MTV Thủy lợi và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1277/STC-TCDN-HX ngày 09/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt diện tích và quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2015 cho các địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, cụ thể như sau:

1. Diện tích thực hiện tưới, tiêu năm 2015: 144.453,58ha.

2. Kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2015, số tiền: 157.243,99 triệu đồng.

(Chi tiết như Phụ lục kèm theo).

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh cấp bù miễn thủy lợi phí hàng năm theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn;
- Phó VP/UB tỉnh (theo dõi NL);
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NL1.
- Gửi: + VB giấy (30b): Như Điều 2 và các TP không nhận VB điện tử.
+ VB điện tử: Các TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

PHỤ LỤC

PHÊ DUYỆT DIỆN TÍCH VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ MIỄN THỦY LỢI PHÍ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 1128/QĐ-UBND ngày 13/05/2016 của UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị

Dự toán UBND tỉnh giao

Số liệu quyết toán

Kinh phí đã cấp phát (trđ)

Thừa (+) (trđ)

Thiếu (-) (trđ)

Diện tích (ha)

S tiền (trđ)

Diện tích (ha)

Số tiền (trđ)

 

Tổng cộng

146.721,30

160.520,88

144.453,58

157.243,99

150.674,00

634,19

7.204,18

I

Khối doanh nghiệp thủy nông

95.010,80

89.584,00

95.010,80

89.516,10

86.000,00

0,00

3.516,10

1

Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh

42.858,00

42.241,00

42.858,00

42.173,10

40.500,00

 

1.673,10

2

Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh

52.152,80

47.343,00

52.152,80

47.343,00

45.500,00

 

1.843,00

II

Khối thủy nông cơ sở

51.710,50

70.936,88

49.442,78

67.727,89

64.674,00

634,19

3.688,08

1

Thị xã Kỳ Anh

139,90

177,25

139,90

177,25

177,25

 

0,00

2

Huyện Kỳ Anh

2.487,80

3.258,12

2.242,30

2.951,96

1.892,75

 

1.059,21

3

Huyện Cẩm Xuyên

3.713,40

5.442,78

3.601,38

5.280,96

5.164,00

 

116,96

4

Thành phố Hà Tĩnh

944,20

1.280,39

944,20

1.280,39

1.120,00

 

160,39

5

Huyện Thạch Hà

8.246,30

10.894,81

8.180,50

10.805,70

10.230,00

 

575,70

6

Huyện Can Lộc

10.542,00

14.564,61

10.512,50

14.354,57

13.850,00

 

504,57

7

Huyện Đức Thọ

8.352,10

10.813,62

8.019,13

10.318,03

9.710,00

 

608,03

8

Huyện Nghi Xuân

1.736,80

2.473,14

1.534,70

2.164,49

2.375,00

210,52

 

9

Huyện Hương Sơn

4.921,50

7.205,74

4.335,67

6.476,32

6.900,00

423,68

 

10

Huyện Hương Khê

3.133,60

3.671,61

2.610,57

3.244,86

3.220,00

 

24,86

11

Thị Xã Hồng Lĩnh

2.028,40

3.124,37

1.875,90

2.966,12

2.780,00

 

186,12

12

Huyện Vũ Quang

1.634,80

2.023,72

1.634,80

2.023,00

1.800,00

 

223,00

13

Huyện Lộc Hà

3.829,70

6.006,74

3.811,23

5.684,25

5.455,00

 

229,25

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1128/QĐ-UBND ngày 13/05/2016 phê duyệt diện tích và quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2015 tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.381

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!