Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 82/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Tăng Bính
Ngày ban hành: 31/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ-CP NGÀY 29/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIÊM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 84/NQ-CP) UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gõ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ dạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Vận động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ vượt qua các khó khăn do đại dịch gây ra, quyết liệt thực hiện và nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.

2. Yêu cầu

Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư toàn xã hội.

2. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

3. Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

4. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường an ninh ổn định để nhà đầu tư, doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu thút đầu tư

- Tập trung quán triệt, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, piải pháp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 84/NQ-CP ; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp; tuyệt đối không đề chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết; chủ động báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc.

- Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để thu hút nguồn lực đầu tư mới như: công tác quy hoạch; hạ tầng; công tác đào tạo nguồn nhân lực; đảm bảo về năng lượng; cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; chấm dứt tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiềm tra để hạn chế, giảm các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, không thanh tra ngoài kế hoạch, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với những dự án đã thanh tra, khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị trường.

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực đề sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường.

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan mình; quyết liệt đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ. Tập trung triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ; khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.

- Tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp đã và đang triển khai thực hiện đề tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển kinh tế.

- Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động, huy động các nguồn lực, cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

2. Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các Chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu lu công; xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp... Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

- Các chủ đầu tư dự án (nhất là dự án nhóm B, dự án trọng điểm) hoàn thành ban hành kế hoạch giải ngân dự án theo từng tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước tỉnh trong tháng 6 năm 2020. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 60% vốn đầu tư công trước ngày 25/9/2020; 100% vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang). Rà soát, báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có khối lượng lớn đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020.

- Thực hiện tạm ứng vốn nhất là tạm ứng vốn giải phóng mặt bằng tuân thủ quy định Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC. Các chủ đầu tư hoàn thành việc thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020 trong tháng 6 năm 2020; thu hồi vốn tạm ứng, ứng trước của các dự án dược giao kế hoạch trong năm 2020 kịp thời theo khả năng bố trí của các nguồn vốn; đến hết tháng 8 năm 2020 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, không bảo đảm tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của tỉnh, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời. Kết quả giải ngân thanh toán vốn đầu tư công là một trong các nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của bộ phận, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án; trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh; kịp thời báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, hoàn thành trước ngày 04/7/2020.

- Chủ trì, phối hợp với các cư quan liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; nắm bắt, tiếp nhận, tổng hợp kịp thời những ý kiến, kiến nghị phản ánh khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi kết quả giải ngân vốn đầu tư công, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh những chủ đầu tư có kết quả giải ngân thấp để kịp thời chỉ đạo, xử lý theo quy định.

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư phù hợp với quy định về phòng chống dịch Covid-19, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài. Chủ động nghiên cứu tham mưu và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Văn phòng UBND tỉnh

Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh.

5. Sở Tài chính

- Phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan và các cơ quan liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp về quản lý thu ngân sách. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đề xuất với UBND tỉnh giải pháp về thu ngân sách liên quan đến phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh, tiền sử dụng đất; tiếp tục điều hành ngân sách bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh. Rà soát, tiết kiệm, giảm dự toán chi thường xuyên, thu hồi về ngân sách tỉnh, dành nguồn cho các nhiệm vụ cấp bách khác.

- Thường xuyên theo dõi, báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến giá cả thị trường và thực hiện tốt các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kiểm soát giá cả, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

- Chủ trì, phối hợp vốn các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn để báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính.

- Đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án đã hoàn thành.

6. Cục Thuế tỉnh

- Kịp thời triển khai các chính sách về thuế đến người dân, người nộp thuế khi Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành như: Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19,...

- Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh để đánh giá khả năng thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020; kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) trình HDND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu thu NSNN năm 2020 trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế trong trường hợp cần thiết.

7. Kho bạc Nhà nước

- Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến cuối năm 2020 hoàn thành việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đến 12 huyện, thị xã trong tỉnh.

- Thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh.

- Tiếp tục đổi mới quy trình kiểm soát chi rút ngắn thời gian thanh toán đúng thời hạn quy định; đẩy mạnh điện tử hóa hồ sơ thủ tục của các đơn vị sử dụng ngân sách. Đổi mới cơ chế kiểm soát cam kết chi NSNN; tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thuận lợi trong việc giải ngân thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư; cung cấp số liệu giải ngân các dự án kịp thời theo tuần, tháng, quý, năm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

8. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Ngãi chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh

- Chủ động tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới, xem xét miễn, giảm lãi vay, phí dịch vụ phù hợp với điều kiện tài chính của chi nhánh ngân hàng thương mại để hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

- Cân đối đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; tăng cường triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi, đặc biệt chú trọng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với khách hàng Gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp tuyên truyền, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công.

9. Cục Hải quan tỉnh

- Triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định, quy trình nghiệp vụ hải quan cho công chức, người khai hải quan, người nộp thuế biết, thực hiện; vận hành thông suốt, ổn định, hiệu quả, an ninh, an toàn 24/7 Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS), Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục triển khai, vận hành Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN để thực hiện kết nối, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý xuất nhập cảnh; áp dụng hiệu quả các chương trình chức năng trong quy trình nghiệp vụ hải quan nhằm giảm thời gian thông quan và chi phí cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 và Quyết định số 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ Tài chính về ban hành danh mục các mặt hàng dược miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, hướng dẫn kịp thời các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu các mặt hàng này biết và làm thủ tục được nhanh chóng, thuận lợi nhất.

- Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1304/QĐ- TCHQ ngày 29/4/2020 của Tổng cục Hải quan về phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần nhằm góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người khai hải quan, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.

- Triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xử và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch Covid-19 nhằm tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách mới liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu để các doanh nghiệp hiểu đúng, đủ và nghiêm lúc thực hiện. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan thường xuyên, chủ động trao đổi, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời động viên, tháo gỡ theo thẩm quyền cũng như kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tăng cường công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, chăm sóc cây trồng vụ Hè - Thu 2020, đảm bảo nước tưới, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, đảm bảo thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Khuyến khích liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh, nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh, tăng giá trị sản lượng trên đơn vị diện tích canh lác, gắn sản xuất với thị trường và doanh nghiệp. Phải gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn GAP.

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh kiểm soát chặt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Đẩy nhanh quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn, ổn định giá thịt lợn; bảo đảm lợi ích người chăn nuôi và người tiêu dùng; hướng dẫn, hỗ trợ người chăn nuôi vay vốn đầu tư khôi phục chăn nuôi lợn theo các chính sách của Trung ương và của tỉnh. Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh hoc. Đầu tư mô hình chăn nuôi lợn sinh sản bố mẹ để các địa phương chủ động con giống; Tăng cường kiểm soát chất lượng con giống, thức ăn và môi trường chăn nuôi. Tăng cường kiểm soát nhập lậu gia súc gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm không có nguồn gốc vào địa bàn tỉnh.

- Làm tốt công tác quan trắc cành báo môi trường, kịp thời khuyến cáo và cảnh báo, hạn chế thấp nhất thiệt hại, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản bền vững; triển khai quyết liệt các biện pháp để gỡ thẻ vàng của Châu Âu.

- Cần nâng cao sức cạnh tranh của nông sản thông qua việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ để nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất, đáp ứng được tiêu chí an toàn thực phẩm của người tiêu dùng trên thị trường.

- Theo dõi tình hình xuất nhập khẩu chặt chẽ, kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Đề xuất các giải pháp tăng cường truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông sản để đẩy mạnh xuất khẩu chính.

11. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phát động các chương trình kích câu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước như:

+ Triển khai điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP;

+ Tổ chức Hội chợ thương mại khu vực miền Trung và Tây Nguyên - Quảng Ngãi năm 2020 và 02 phiên chợ hàng Việt về huyện Sơn Hà, Lý Sơn thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020;

+ Thực hiện các hoạt động kết nối cung - cầu giữa các sản phẩm của tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh bạn thông qua các hội chợ, triển lãm thương mại; kết nối sản phẩm vào hệ thông các chuỗi phân phối như: hệ thống Siêu thị Big C, CoopMart, VinMart...;

+ Kêu gọi hệ thống phân phối thực hiện các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa;

+ Đẩy mạnh thực hiện các loại hình thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến nhằm giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.

+ Đẩy mạnh thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xác nhận, đánh giá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...nhằm nâng cao giá trị, thương hiệu của địa phương trong cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước; tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công...để hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh trong sản xuất, kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

+ Tăng cường công tác quản lý thị trường; đánh giá dự báo tình hình thị trường, cung cầu, lưu thông hàng hóa để kịp thời có chính sách điều tiết phù hợp; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường các nước có tiêu thụ sản phẩm lớn của tỉnh như Trung Quốc, các nước ASEAN...kịp thời thông tin, khuyến cáo đến các doanh nghiệp.

+ Tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị sản xuất

- Thực hiện kết nối giao thương trên môi trường trực tuyến giữa các sản giao dịch thương mại điện tử các tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương để đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm, cung cấp thông tin về xúc tiến thương mại, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, văn bản pháp luật về thương mại điện tư cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đặc biệt là EVFTA và CPTPP đến cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía Bắc để kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của các cửa khẩu biên giới phía Bắc nhằm hạn chế thiệt hại về kinh tế do ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm bắt những quy định về tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu sang các nước như: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, EU, ...

- Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hành sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

12. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh vận tải.

13. Sở Xây dựng

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐCP và các Thông tư hướng dẫn dể báo cáo, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

14. Sở Tài nguyên và Môi trường

Rút gắn thời gian thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các công trình, dự án khi nhà nước thu hồi đất. Chủ động ban hành kế hoạch và dải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án.

Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuẩn bị các điều kiện về đất đai đề sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường. Quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất có hiệu quả, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tập trung đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch (giải pháp) kích cầu du lịch trên địa bàn; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm mới để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, nhất là khách du lịch từ các vùng không chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

16. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hút nguồn lực đầu tư như: đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng cho nhu cầu của doanh nghiệp; thực hiện công tác thu thập, phân tích thông tin thị trường lao động đề cung cấp cho doanh nghiệp; đề xuất xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động để hỗ trợ thích ứng với các điều kiện, hoàn cảnh thay đổi trong tình hình dịch bệnh.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc cấp, cấp lại giấy phép, xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là nhà quản lý doanh nghiệp, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật làm việc tại các doanh nghiệp

17. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết đối với những nội dung liên quan đến đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc các doanh nghiệp, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài xin phép nhập cảnh vào làm việc theo thẩm quyền và quy định hiện hành; đề xuất các giải pháp triển khai hoạt động đối ngoại đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả cao nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút thêm nguồn lực.

Tăng cường các hoạt động trao đổi trực tuyến nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ với các địa phương và đối tác nước ngoài trong thời điểm tạm hoãn các đoàn đi làm việc ở nước ngoài. Trong trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định.

18. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; ban hành và triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025 theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện cấp bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính; hoàn thành kết nối thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 30/6/2020.

19. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nắm bắt về tình hình lao động, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp của tỉnh; hướng dẫn, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong địa bàn.

20. Sở Thông tin và Truyền thông

- Đôn đốc, định hướng các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đăng lải các tin, bài tuyên truyền các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, các chính sách của Nhà nước trong hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời định hướng nội dung có liên quan, cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam phù hợp với từng nhóm đối tượng, đảm bảo hiệu quả.

- Triển khai hoàn thành hệ thống một cửa điện tử đến 100% cấp xã. Triển khai liên thông Phần mềm quản lý văn bản điều hành dùng chung liên thông 04 cấp chính quyền và ứng dụng chữ ký số.

21. Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị bị ảnh hưởng sau khi đủ điều kiện hồ sơ theo quy định; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách liên quan BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi cho đơn vị cũng như người tham gia.

22. Công an tỉnh

Chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với đặc điểm, tình hình hiện nay; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong xuất khẩu hàng hóa; đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi kích động, đưa tin sai sự thật gây dư luận xấu liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm tạo môi trường ổn định, an toàn, thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân an tâm sản xuất, kinh doanh.

23. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức xã hội, đoàn thể Nhân dân có giải pháp động viên các thành phần kinh tế và tầng lớp Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ vượt qua các khó khăn do đại dịch gây ra, quyết liệt thực hiện và nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt và chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, nguời lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch này; tuyệt đối tránh xin cho, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

2. Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các Tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội DN tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Tăng Bính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


29

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97