Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 294/KH-UBND năm 2018 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 294/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng[1], Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình, kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2019.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp PCTN; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN.

II. NỘI DUNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định pháp luật.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác PCTN; xây dựng kế hoạch công tác PCTN của cơ quan, đơn vị phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, của UBND Tỉnh, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và thời gian thực hiện.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020[2]...

- Các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định mới của Đảng, Nhà nước về PCTN và các thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức và công dân.

Kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định chồng chéo, không phù hợp; thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội tiếp cận thông tin, thực hiện, giám sát.

4. Từng cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, như:

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về cải cách hành chính[3], kiểm soát thủ tục hành chính[4] và đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính đến năm 2020 của tỉnh. Niêm yết công khai các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định[5].

- Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định[6]. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng[7].

- Thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ; Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ; thực hiện “Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp Tỉnh” theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

- Thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2017-2020.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn của công dân, giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý vụ việc, xụ án tham nhũng[8]. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng[9].

- Tăng cường giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2019 đối với thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc ngành, địa phương quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT- VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Quốc phòng quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xét xử các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố; quy chế phối hợp giữa Thanh tra Tỉnh và các cơ quan nội chính về công tác nội chính và PCTN.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đầy đủ để đảm bảo yêu cầu công tác.

6. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng và Nhân dân trong việc thực hiện vai trò giám sát, phản biện, phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng; khuyến khích sự tham gia của Nhân dân đối với công tác PCTN.

7. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

8. Phát huy vai trò và trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí phát thanh và truyền hình về công tác tuyên truyền; xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài về công tác PCTN.

9. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, căn cứ Kế hoạch này và hướng dẫn của ngành cấp trên, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2019 và chỉ đạo triển khai đến từng đơn vị trực thuộc trong tháng 02/2019.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chương trình, kế hoạch thường xuyên tuyên truyền, tăng thời lượng và nội dung thông tin về công tác PCTN. Nêu gương người tốt, việc tốt trong việc PCTN; kịp thời phê phán, lên án, tố giác các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về PCTN.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra Tỉnh, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN, Công ước của Liên hợp quốc về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

4. Sở Tài chính tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách; quản lý vốn và tài sản nhà nước; thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Nội vụ tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; chủ trì, phối hợp với Thanh tra Tỉnh và đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; ban hành các văn bản quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo trong tỉnh, tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 106a/KH-UBND ngày 13/8/2013 của UBND Tỉnh thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và đoàn thể Tỉnh tăng cường vai trò phản biện, giám sát, phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp kịp thời truy tố, xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

9. Các sở, ban, ngành Tỉnh; các đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo theo quy định[10].

10. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch này. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND Tỉnh (qua Thanh tra Tỉnh) để được hướng dẫn.

Giao Thanh tra Tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (VP, Cục III, Cục IV);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh uỷ;
- Chủ tịch, PCT/UBND Tỉnh;
- TAND Tỉnh, VKSND Tỉnh; CA Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp, DNNN thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (Kh).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 [1] Luật PCTN; Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Chương trình hành động số 150-CTr/TU ngày 30/10/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa IX; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện công tác nội chính và PCTN đến năm 2020.

[2] Luật PCTN; Kết luận số 10-KL/TW ngày 16/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 04/4/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

[3] Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.

[4] Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

[5] Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chỉ thị số 25/2007/CT- UBND ngày 08/9/2007 của UBND Tỉnh về nâng cao văn hóa công sở và văn hóa giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức; Công văn số 70/UBND-HC ngày 07/7/2016 của UBND Tỉnh về chấp hành nghiêm trong giờ làm việc hành chính; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Công văn số 168-CV/TU ngày 18/10/2016 của Tỉnh ủy về việc không uống rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc.

[6] Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 205/UBND-NC ngày 08/7/2014 của UBND Tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác.

[7] Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP; Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

[8] Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 04/5/2016 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/6/2016 của UBND Tỉnh; Công văn số 196/UBND-NC ngày 09/5/2016 của UBND Tỉnh về việc tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

[9] Công văn số 162/UBND-TH ngày 24/7/2017 của UBND Tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

[10] Mẫu số 03 và biểu số 3a, 3b Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 294/KH-UBND năm 2018 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


449

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97