Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 97/2008/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 06/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 97/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật".

Ban hành kèm theo Quyết định này 07 Phụ lục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, bãi bỏ Quyết định số 91/2002/QĐ-BNN ngày 11/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trư­ởng Cục Bảo vệ thực vật, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI, BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT .

(Ban hành theo Quyết định số 97 /2008/QĐ - BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Khái niệm

Chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (sau đây gọi là chứng chỉ hành nghề) là văn bản do Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn nghề nghiệp để hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói hoặc hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Điều 2. Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề

1. Chứng chỉ hành nghề chỉ cấp cho cá nhân không cấp cho tổ chức.

2. Đối với doanh nghiệp (công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân) và hợp tác xã có hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật thì những người sau phải có chứng chỉ hành nghề:

a) Người trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật tại các nhà máy, các xưởng.

b) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Các thành viên công ty hợp danh.

c) Người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh của doanh nghiệp.

d) Một trong những người quản lý cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại cửa hàng đại lý của doanh nghiệp, hợp tác xã làm dịch vụ bảo vệ thực vật

3. Đối với cửa hàng buôn bán thuốc tại một địa điểm cố định thì người trực tiếp quản lý cửa hàng phải có chứng chỉ hành nghề.

Điều 3. Thẩm quyền, trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Chi cục Bảo vệ thực vật) là cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Chi cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và làm thủ tục cấp hoặc gia hạn chứng chỉ hành nghề.

Thời hạn xét cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp người xin cấp chứng chỉ hành nghề ở tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc ở những vùng mà việc đi lại gặp nhiều khó khăn (phải gửi hồ sơ qua các Trạm bảo vệ thực vật huyện) thì thời hạn là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu vì lý do nào đó mà không cấp chứng chỉ hành nghề, Chi cục Bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản.cho người xin cấp.

Điều 4. Phạm vi, thời hạn, mẫu chứng chỉ hành nghề và phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề

1. Chứng chỉ hành nghề chỉ có giá trị hành nghề trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cấp.

2. Thời hạn của chứng chỉ hành nghề là 03 năm, kể từ ngày cấp. Khi hết thời hạn người được cấp chứng chỉ hành nghề phải làm thủ tục để được gia hạn chứng chỉ hành nghề.

Nếu chứng chỉ hành nghề quá thời hạn 01 tháng mà người được cấp chứng chỉ hành nghề không làm thủ tục gia hạn sẽ không được Chi cục Bảo vệ thực vật gia hạn chứng chỉ hành nghề. Trong trường hợp đặc biệt như người được cấp chứng chỉ hành nghề bị ốm đau, gặp thiên tai, tai nạn và có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú thì thời hạn được kéo dài nhưng không vượt quá 03 tháng.

Nếu bị mất chứng chỉ hành nghề, người được cấp chứng chỉ hành nghề phải báo ngay cho Chi cục Bảo vệ thực vật nơi cấp và làm thủ tục xin cấp lại.

3. Chứng chỉ hành nghề được cấp theo mẫu thống nhất trong cả nước (Phụ lục 4, 5).

4. Người được cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề phải nộp phí, lệ phí theo qui định của pháp luật.

Điều 5. Điều kiện để kinh doanh

Chứng chỉ hành nghề là một trong các điều kiện để đăng ký kinh doanh. Tổ chức, cá nhân được quyền hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói hoặc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật kể từ khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7, Điều 16 của Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/ NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ và phải bảo đảm các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động sẽ thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật được quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Điều 6. Hành vi nghiêm cấm

1. Cho người khác thuê, mượn chứng chỉ hành nghề;

2. Sử dụng chứng chỉ hành nghề vào mục đích khác.

3. Tẩy xoá hoặc sửa chữa chứng chỉ hành nghề.

Người có chứng chỉ hành nghề khi có những hành vi vi phạm nói trên sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương II

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Điều 7. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật theo qui định tại Điều 8 Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/ NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ

Điều 8. Thủ tục cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề:

a) Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 1);

b) Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn về hoá học hoặc nông học (ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật) từ đại học trở lên;

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề;

d) Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;

đ) 03 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm .

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề :

a) Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 1);

b) Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;

c) Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức. Nếu người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn thì khi chứng chỉ hành nghề hết hạn phải làm thủ tục cấp theo qui định tại khoản 1 của Điều này.

Chương III

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Điều 9. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo qui định tại Điều 17 Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/ NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ.

Điều 10. Thủ tục cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề:

a) Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 2, 3);

b) Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp;

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề;

d) Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;

đ) Có 03 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề:

a) Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 2,3);

b) Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp;

c) Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức. Nếu người được cấp chứng chỉ hành nghề không tham dự các lớp tập huấn thì khi chứng chỉ hành nghề hết hạn phải làm thủ tục cấp theo qui định tại khoản 1 của Điều này.

Điều 11. Quy định về chương trình học và cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

1. Chương trình lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

a) Nội dung:

- Các văn bản pháp luật về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật có liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật.

- Các văn bản pháp luật về Thương mại có liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

- Các văn bản pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật.

- Các văn bản pháp luật, các quy định bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm trong sản xuất và tiêu dùng có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

- Kiến thức cơ bản về các loại dịch hại, thuốc bảo vệ thực vật, các phương pháp phòng trừ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường và sức khoẻ con người.

- Các qui định về an toàn trong lưu thông, cung ứng, bảo quản, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.

- Đi thực tế.

b) Thời gian học là 03 tháng (tương đương với 12 tuần)

Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức hoặc phối hợp với các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tổ chức lớp học theo đúng chương trình nêu tại điểm a, khoản 1 Điều này. Sau thời gian học, Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 6).

2. Giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật có giá trị trên phạm vi toàn quốc và có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 12. Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ hành nghề

Người được cấp chứng chỉ hành nghề có nghĩa vụ hành nghề theo đúng nội dung của chứng chỉ hành nghề đã được cấp, tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, là cơ sở cho việc gia hạn chứng chỉ hành nghề.

Người được cấp chứng chỉ hành nghề phải liên hệ và báo cáo nội dung hoạt động khi Chi cục Bảo vệ thực vật đã cấp chứng chỉ hành nghề yêu cầu. Khi chuyển địa điểm kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Chi cục biết.

Điều 13. Trách nhiệm của Chi cục Bảo vệ thực vật

Chi cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, phổ biến, cập nhật các văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật, các quy định pháp luật khác có liên quan mới được ban hành và cấp Giấy chứng nhận (Phụ lục 7). Giấy chứng nhận này là điều kiện để Chi cục Bảo vệ thực vật gia hạn chứng chỉ hành nghề.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật phải gửi bản photo toàn bộ hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề về Cục Bảo vệ thực vật để theo dõi.

Chi cục phải lưu giữ hồ sơ và lập sổ theo dõi việc cấp chứng chỉ hành nghề. Hàng quý, hàng năm có báo cáo gửi Cục Bảo vệ thực vật.

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Bảo vệ thực vật

Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thanh tra, kiểm tra các Chi cục Bảo vệ thực vật trong việc cấp chứng chỉ hành nghề./.

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................

Họ và tên (Viết chữ in): ...........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại .....................................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Đơn vị công tác: ........................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp……………

Trình độ chuyên môn: ...............................................................................................

Đã tốt nghiệp đại học: ...............................................................................................

Số bằng .................................................... Ngày cấp ................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật: ..........

.....................................................................................................................................

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.

Xác nhận chính quyền địa phương nơi mở sơ sở hoặc của lãnh đạo đơn vị (1)

(Ký tên, đóng dấu)

......................., ngày.... tháng.... năm 200....

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Xác nhận của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp chuẩn bị thành lập

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BVTV)

Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................

Họ và tên (Viết chữ in): ............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại .....................................................

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………......................

Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp……………

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) .........................................................................................................

Nơi cấp ............................................ ........Ngày cấp .................................................

Địa chỉ cửa hàng: .......................................................................................................

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký địa điểm bán thuốc

(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý về địa điểm )

(Ký và ghi rõ họ tên)

......................., ngày tháng năm 200

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

(dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV)

Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................

Họ và tên (Viết chữ in): ............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại .....................................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Đơn vị công tác: ........................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp……………

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) .........................................................................................................

Nơi cấp ......................................................... Ngày cấp ...........................................

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................................

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.

Xác nhận của chính quyền địa phương về địa điểm trụ sở

(Ký và ghi rõ họ tên)

......................., ngày tháng năm 200

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 4

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

- Bìa cứng, mặt ngoài mầu xanh lá cây, mặt trong mầu trắng

- Kích thước: 14 cm x 21 cm

Mặt trong (nền trắng, hoa văn màu vàng nhạt, chữ đen)

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Cấp cho ông (Bà): ....................................................................

Năm sinh: .................................................................................

Ảnh màu Chỗ ở hiện nay: .........................................................................

4 x 6 Bằng cấp chuyên môn: .............................................................

Nơi cấp:.......................................................................................

Số bằng: .............................. Năm tốt nghiệp ..........................

Chứng chỉ có giá trị đến ngày .......... tháng ........ năm .............

.............., ngày ..... tháng ...... năm .....

Số:.............

CHI CỤC TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)

Mặt ngoài (nền xanh lá cây, chữ đen)

GIA HẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Từ ngày ......tháng...... năm............. đến

ngày ....... tháng........ năm..........

................ngày..... tháng...... năm........

(Ký tên đóng dấu)

Từ ngày ......tháng...... năm............. đến

ngày ....... tháng........ năm..........

................ngày..... tháng...... năm........

(Ký tên đóng dấu)

PHỤ LỤC 5

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

- Bìa cứng, mặt ngoài mầu xanh da trời, mặt trong mầu trắng

- Kích thước: 14 cm x 21 cm

Mặt trong (nền trắng, hoa văn vàng nhạt, chữ đen)

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Cấp cho ông (Bà): ...................................................................

Sinh ngày: ............................... ....Tại......................................

Ảnh màu Chỗ ở hiện nay: .......................................................................

4 x 6 Trình độ chuyên môn: ..............................................................

Cấp ngày: ....................................Tại ......................................

Chứng chỉ có giá trị đến ngày .......... tháng ........ năm ..........

.............., ngày ..... tháng ...... năm ....

Số:...............

CHI CỤC TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)

Mặt ngoài (nền xanh da trời, chữ đen)

GIA HẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Từ ngày ......tháng...... năm............. đến

ngày ....... tháng........ năm..........

.................ngày..... tháng...... năm........

(Ký tên đóng dấu)

Từ ngày ......tháng...... năm............. đến

ngày ....... tháng........ năm..........

.................ngày..... tháng...... năm........

(Ký tên đóng dấu)

PHỤ LỤC 6

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: ............/BVTV

CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Chứng nhận (ông, bà): ...............................................................

Ảnh màu Sinh ngày: ..............................Tại:..............................................

4 x 6 Đã hoàn thành chương trình

"Huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật"

Thời gian từ ngày: ....................................đến ngày ...................

Chứng nhận có giá trị đến ngày .......... tháng ........ năm ............

.............., ngày ..... tháng ...... năm .........

CHI CỤC TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 7

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: ............/BVTV

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận (ông, bà): .......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................

Nơi sinh:..............................................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................

Đã tham dự lớp tập huấn:

"Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn

và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật"

Thời gian từ ngày: ....................................đến ngày ...................

.............., ngày ..... tháng ...... năm .........

CHI CỤC TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 97/2008/QD-BNN

Hanoi, October 06th 2008

 

DECISION

ON THE ISSUANCE OF LICENSES TO PRODUCE, PROCESS, BOTTLE, PACKAGE, AND TRADE PESTICIDES

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government's Decree No. 01/2008/ND-CP dated January 03rd 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural development;

Pursuant to the Ordinance on Plant quarantine and plant protection 2001;

Pursuant to the Government's Decree No. 58/2002/ND-CP dated June 03rd 2002, promulgating the Regulation on plant protection and the Regulation on the management of pesticides;

Pursuant to the Law on Enterprises 2005 and the Government's Decree No. 88/2006/ND-CP dated August 29th 2006 on business registration;

Pursuant to the Government's Decree No. 59/2006/ND-CP dated June 12th 2006, elaborating the Law on Commerce applicable to the goods and services banned from trading, restricted from trading, and traded on conditions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECIDES:

Article 1. Promulgating the “Regulation on the issuance of Licenses to produce, process, bottle, package, and trade pesticides” and 03 Annexes together with this Decision.

Article 2. This Decision takes effect after 15 days from the day on which it is published on the Official Gazette. The Decision No. 91/2002/QD-BNN dated November 11th 2002 of the Minister of Agriculture and Rural development, promulgating the Regulation on licensing the production, processing, bottling, packaging, and trading of pesticides is annulled

Article 3. The Chief of the Ministry Office, the Director of the Department of Plant Protection, Heads of units affiliated to the Ministry of Agriculture and Rural development, Directors of Services of Agriculture and Rural development, Directors of provincial Sub-department of Plant protection, relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

PP THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Bui Ba Bong

 

REGULATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Abstract

Licenses to produce, process, bottle, package, and trade pesticides (hereinafter referred to as Licenses) are papers issued by provincial Sub-departments of Plant Protection to the individuals qualified to produce, process, bottle, package, or trade pesticides.

Article 2. License holders

1. Licenses are only issued to individuals, not organizations.

2. In enterprises (state-owned companies, limited liability companies, joint-stock companies, partnerships, private enterprises) and cooperatives that produce, process, bottle, package, and trade pesticides, the following persons must hold the Licenses:

a) The persons directly manage the production, processing, bottling, and packaging of pesticides in factories and facilities.

b) Directors or General Directors of limited liability companies, joint-stock companies, or private enterprises. Members of partnerships.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) One of the managers of a pesticide shop of an enterprise or cooperative that provides plant protection services.

3. Managers of pesticide shops at fixed locations must hold the Licenses.

Article 3. Authority and responsibility to issue Licenses

Provincial Sub-departments of Plant Protection (hereinafter referred to as Sub-departments of Plant Protection) shall issue the Licenses.

Sub-departments of Plant Protection shall receive, examine the dossiers, and issue or extend the Licenses.

 The License shall be issued or extended within 05 working days from the day on which the complete and valid dossier is received. Where an applicant for the License resides in a remote area or inconvenient area (the dossier must be submitted via a Plant protection station of the district), the time limit is 15 working days from the day on which the complete and valid dossier is received. If the License is not issued for some reason, the Sub-department of Plant Protection must notify the applicant in writing.

Article 4. The scope, deadline, template of License, the fee for License issuance

1. A License is only valid within the central-affiliated city or province in which it is issued.

2. A License is valid for 03 year from the date of issue. When a License expires, its holder must apply for the extension.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where a License is lost, its holder must immediately notify the Sub-department of Plant Protection that issued it, and apply for the reissuance.

3. The templates of the License are provided in Annex 4 and Annex 5, and used nationwide.

4. The persons issued with the Licenses, or having their Licenses extended must pay fees as prescribed by law.

Article 5. Condition for operation

The License is one of the conditions for operation. Organizations and individuals may produce, process, bottle, package, or trade pesticides as long as all conditions prescribed in Article 7 and Article 16 of the Regulation on the management of pesticides, promulgated together with the Government's Decree No. 58/2002/ ND-CP, are met through out the operation, then the Certificate of eligibility for trading pesticides in the Government's Decree No. 59/2006/ND-CP shall be exempt.

Article 6. Prohibited acts

1. Lending and leasing Licenses;

2. Using Licenses for other purposes.

3. Falsifying Licenses.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

LICENSES TO PRODUCE, PROCESS, BOTTLE, AND PACKAGE PESTICIDES

Article 7. Licensing conditions

The conditions for issuing the License to produce, process, bottle, or package pesticides are specified in Article 8 of the Regulation on pesticide management, promulgated together with the Government's Decree No. 58/2002/ ND-CP.

Article 8. Procedure for issuing and extending Licenses

1. The dossier of application for the License:

a) The application for the License (Annex 1);

b) The copy of the Bachelor’s degree in chemistry or agriculture (farming or plant protection) or higher;

c) A résumé certified by the local People’s Committee or the enterprise responsible for the applicant;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) 03 4x6 photos.

2. The dossier of application for the License extension:

a) The application for the License extension (Annex 1);

b) A health certificate issued by a district-level medical center or higher within the previous 06 months;

c) The Certificate of completion of training courses in professional knowledge and new law documents held by the Sub-department of Plant Protection. If the License holders fails to take the training courses, he must apply for the License as prescribed in Clause 1 of this Article when the License expires.

Chapter III

LICENSE TO TRADE PESTICIDES

Article 9. Licensing conditions

The conditions for issuing the License to trade pesticides are specified in Article 17 of the Regulation on pesticide management, promulgated together with the Government's Decree No. 58/2002/ ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The dossier of application for the License:

a) The application for the License (Annex 2 and Annex 3);

b) The copy of an intermediate diploma in agriculture or forestry or higher (in farming, plant protection, or biology), or the certificate of professional training in pesticides issued by the Sub-department of Plant Protection;

c) A résumé certified by the local People’s Committee or the enterprise responsible for the applicant;

d) A health certificate issued by a district-level medical center or higher within the previous 06 months;

dd) 03 4x6 photos.

2. The dossier of application for the License extension:

a) The application for the extension of the License (Annex 2 and Annex 3);

b) A health certificate issued by a district-level medical center or higher within the previous 06 months;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. The program of training courses and certificate of professional training in pesticides

1. The program of training courses.

a) Contents:

- The law documents on plant quarantine and plant protection related to pesticides.

- The law documents on trading related to the trade of pesticides.

- The law documents on penalties for administrative violations related to pesticides.

- The law documents and regulations on the quality, hygiene, and safety of the production and use of agricultural products and foods related plant quarantine and plant protection.

- Fundamental knowledge about the pests, pesticides, preventative measures, the use of pesticides, and the impacts of pesticides on the environment and human health.

- The regulations on the safety in the circulation, supply, preservation, trade, and use of pesticides. The instructions to safely and efficiently use pesticides.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The training period is 03 months (12 weeks)

The Sub-department of Plant Protection shall organize, or cooperate with local vocational schools in organizing training courses in accordance with the program in Point a Clause 1 of this Article. After the course, the Sub-department of Plant Protection shall set an examination and issue the certificates of professional training in pesticides (Annex 6).

2. The certificate of professional training in pesticides is valid nationwide for 03 year from the date of issue.

Chapter IV

IMPLEMENTATION RESPONSIBILITY

Article 12. Responsibilities of License holders

License holders shall practice in accordance with the Licenses issued, attend the training courses in professional knowledge and new law documents held by Sub-departments of Plant Protection in order to improve their proficiency and grasp the laws on the management and use of pesticides, as a basis for the License extension.

License holders must report their operation to the Sub-departments of Plant Protection that issued such Licenses at their request. The change of the business location must be notified to the Sub-department of Plant Protection in writing.

Article 13. Responsibilities of Sub-departments of Plant Protection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within 10 days from the day on which the License to produce, process, bottle, or package pesticides is issued, the Sub-department of Plant Protection must send the photocopies of all papers in the dossier of application for the License to the Department of Plant Protection for monitoring.

The Sub-department of Plant Protection must keep the dossiers and monitor the issuance of Licenses. Reports must be sent to the Department of Plant Protection every quarter and every year.

Article 14. Responsibilities of the Department of Plant Protection

The Department of Plant Protection shall instruct, monitor, and inspect the License issuance of Sub-departments of Plant Protection./.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.472

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!