Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 462/QĐ-UBND 2021 kiểm soát dịch trong vận tải hàng hóa bằng xe ô tô tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 462/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Phan Tấn Cảnh
Ngày ban hành: 01/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 462/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT DỊCH TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG XE Ô TÔ ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Công văn số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19;

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 15/CTTTg ngày 27/3/2020, tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 2553/QĐ-BYT ngày 18/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 5/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp; văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hoá; văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế vận chuyển hàng hoá;

Căn cứ Công văn số 4349/BCT-TTTN ngày 21/7/2021 của Bộ Công Thương về hàng hoá, dịch vụ thiết yếu;

Công văn số 135/CV-UBATGTQG ngày 25/8/2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu và đời sống nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2136/SGTVT-TTr ngày 31/8/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định kiểm soát dịch trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các đơn vị vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông;
- VPUB; LĐ, VXNV, BTCDNC;
- Lưu: VT, KTTH. Nam

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Tấn Cảnh

 

 

QUY ĐỊNH

KIỂM SOÁT DỊCH TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG XE Ô TÔ ĐẢM BẢO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN 1

YÊU CẦU CHUNG

I. Mục đích: Đảm bảo vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa đảm bảo hàng hóa được lưu thông thông suốt, an toàn để phục vụ đời sống dân sinh và đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Yêu cầu

1. Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương khi áp dụng các cấp độ phòng chống dịch khác nhau theo quy định của pháp luật.

2. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện.

III. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Quy định nội dung, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô từ các tỉnh, thành phố đến/về Ninh Thuận; vận chuyển hàng hóa nội tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, đơn vị vận tải hàng hóa và tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa.

IV. Giải thích từ ngữ

1. Giấy nhận diện phương tiện có mã QR (sau đây gọi là Giấy nhận diện) được sử dụng để nhận diện phương tiện được ưu tiên, tạo thuận lợi lưu thông trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

2. Đơn vị vận tải bao gồm: Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải), đơn vị vận tải nội bộ, chủ phương tiện.

3. Người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa: Lái xe; người phục vụ trên xe; nhân viên xếp, dỡ hàng hóa theo xe, cá nhân tiếp nhận hàng hóa.

4. Giấy xét nghiệm là Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARSCoV-2 do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét nghiệm cấp và có giá trị trong vòng 03 ngày (72 giờ) kể từ khi có kết quả xét nghiệm.

PHẦN 2

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG XE Ô TÔ TRONG THỜI GIAN PHÒNG, CHỐNG DỊCH

MỤC 1. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG XE Ô TÔ ĐẾN/VỀ NINH THUẬN TỪ CÁC VÙNG DỊCH

I. Trước khi thực hiện vận chuyển

1. Đơn vị vận tải:

a) Kiểm tra, bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện; kiểm tra giấy phép lái xe; các giấy tờ khác theo yêu cầu quản lý của đơn vị và giao nhiệm vụ vận chuyển cho lái xe;

b) Trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính, mũ, găng tay, bao giầy cho người trên phương tiện;

c) Kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa phải có bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực và kê khai y tế trước chuyến đi;

d) Đối với xe có Giấy nhận diện, thực hiện kê khai lại hoặc giao người trên phương tiện kê khai lại khi có thay đổi thông tin so với kê khai ban đầu.

2. Người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa:

a) Có bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực, giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực và khai báo y tế theo quy định;

b) Lái xe nhận nhiệm vụ và tiếp nhận thông tin về chuyến đi: số người đi theo xe, thời gian thực hiện, hành trình vận chuyển, địa điểm giao nhận hàng hóa, địa điểm nghỉ ngơi, kiểm tra đảm bảo tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện;

c) Mang theo quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính, mũ, găng tay, bao giầy;

d) Đối với xe có Giấy nhận diện, sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng để quét mã QR trên phương tiện, cập nhật thông tin của giấy xét nghiệm còn hiệu lực theo hướng dẫn trên phần mềm.

II. Khi xe hoạt động trên đường

1. Đơn vị vận tải:

a) Theo dõi, giám sát, đôn đốc nhắc nhở người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ vận chuyển;

b) Theo dõi, yêu cầu người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa đến cơ sở y tế hoặc đến chốt kiểm soát dịch (có tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2) gần nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 khi giấy xét nghiệm sắp hết hạn;

c) Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát người và các phương tiện lưu thông trên đường khi có yêu cầu.

2. Người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa:

a) Tuân thủ đúng hành trình đã kê khai, giao nhận hàng hóa, khi chuẩn bị hết thời hạn của giấy xét nghiệm, người trên phương tiện đến cơ sở y tế hoặc đến chốt kiểm soát dịch (có tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2) gần nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định trước khi tiếp tục hành trình;

b) Trường hợp phương tiện có Giấy nhận diện nhưng có nội dung thực hiện không đúng với thông tin đã kê khai hoặc đã hết hiệu lực, thì phải gỡ bỏ Giấy nhận diện khỏi phương tiện;

c) Chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng về phòng, chống dịch Covid-19;

d) Đối với phương tiện có Giấy nhận diện: Lái xe phải thực hiện vận chuyển hàng hóa theo đúng các thông tin, hành trình vận tải đã lựa chọn; thực hiện vận chuyển, giao nhận hàng hóa đúng địa điểm;

đ) Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện: Lái xe phải thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng kiểm soát dịch tại địa phương phương tiện đang hoạt động; thực hiện vận chuyển, giao nhận hàng hóa đúng địa điểm.

III. Giao nhận, xếp dỡ hàng hóa

1. Người trên phương tiện hạn chế rời khỏi cabin của xe; trường hợp rời khỏi cabin của xe phải thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”; giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 02m khi tiếp xúc với người khác; thực hiện sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trong ít nhất 30 giây; sử dụng các phương tiện thông tin để liên lạc, hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

2. Đơn vị (người) giao nhận hàng hóa chịu trách nhiệm về xếp dỡ hàng hóa, không tiếp xúc với người trên phương tiện; chủ động bố trí địa điểm, nơi nghỉ ngơi, lưu trú tạm thời cho người trên phương tiện trong thời gian chờ xếp, dỡ hàng hóa đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

IV. Kết thúc nhiệm vụ vận chuyển hoặc kết thúc ca làm việc

1. Đơn vị vận tải: Có phương án quản lý người trên phương tiện sau khi kết thúc chuyến xe, yêu cầu hạn chế tiếp xúc, thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”, đảm bảo nơi lưu trú tạm thời cho người trên phương tiện và thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi lưu trú để giám sát, kiểm soát.

2. Người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa:

- Thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m khi tiếp xúc với người khác; thực hiện sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trong ít nhất 30 giây. Trường hợp không nghỉ ngơi trên xe thì phải di chuyển ngay đến nơi lưu trú.

- Nếu có lưu trú tại Ninh Thuận: Lái xe và người ngồi trên xe, cá nhân tiếp nhận hàng hóa phải thực hiện:

+ Phải cách ly tại nơi nghỉ/lưu trú riêng do Đơn vị vận tải bố trí (phòng ở cách ly phải đảm bảo tiện nghi sinh hoạt), khai báo y tế hàng ngày, đồng thời thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi lưu trú để giám sát, kiểm soát.

+ Nếu có nhu cầu về nhà (ở Ninh Thuận) phải được UBND cấp xã (nơi đến/về) đồng ý bằng văn bản theo đề nghị của Đơn vị vận tải, để giám sát, thực hiện cách ly y tế theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Khi có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở, mất vị giác, mất khứu giác phải thông báo ngay cho Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hoặc qua đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (0259 3824754 hoặc 0913882231) để được tư vấn và khám, xét nghiệm theo quy định.

Đơn vị vận tải và người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhận mức hình phạt cao nhất nếu không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, để xảy ra dịch bệnh.

MỤC 2. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA NỘI TỈNH

Chủ đơn vị phải đảm bảo đáp ứng điều kiện phòng, chống dịch theo quy định và phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lái xe, người theo xe và cộng đồng. Trong quá trình hoạt động phải tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng theo quy định. Các chủ phương tiện thực hiện đăng ký kê khai và cam kết phạm vi hoạt động vận chuyển hàng hóa trong tỉnh với Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn để quản lý; thực hiện nghiêm, đầy đủ quy định của các cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

PHẦN 3

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG XE Ô TÔ TRONG THỜI GIAN PHÒNG, CHỐNG DỊCH

MỤC 1. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG XE Ô TÔ ĐẾN/VỀ NINH THUẬN TỪ CÁC VÙNG DỊCH

I. Kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hóa tại chốt kiểm soát dịch

1. Đối với phương tiện có dán Giấy nhận diện: Lực lượng kiểm soát sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên Giấy nhận diện để kiểm tra nhanh các thông tin về phương tiện, người trên phương tiện, hiệu lực của giấy xét nghiệm, hành trình vận chuyển và thực hiện như sau:

a) Trường hợp sau khi quét mã QR thể hiện đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch;

b) Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, chính xác, nếu người trên phương tiện xuất trình bản chính giấy xét nghiệm còn hiệu lực, giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe), khai báo y tế đầy đủ thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch và yêu cầu người trên phương tiện tiếp tục phải tự cập nhật lại các thông tin trên phần mềm tại địa chỉ www.luongxanh.drvn.gov.vn hoặc ứng dụng Luồng xanh;

c) Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, chính xác, nếu người trên phương tiện không xuất trình được bản chính giấy xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm tra phương tiện tại chốt kiểm soát dịch (không để xe dừng đỗ trên đường) để kiểm tra và xử lý theo quy định về phòng, chống dịch. Nếu phát hiện người trên phương tiện dương tính với SARS-CoV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định.

2. Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện hoặc có Giấy nhận diện nhưng đã hết hiệu lực: Lực lượng kiểm soát yêu cầu, hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm tra phương tiện tại chốt kiểm soát dịch (không để xe dừng đỗ trên đường) để kiểm tra các thông tin và thực hiện như sau:

a) Trường hợp người trên phương tiện xuất trình được bản chính giấy xét nghiệm còn hiệu lực, giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), căn cước công dân hoặc chứng minh thư còn hiệu lực (đối với người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe) và đã khai báo y tế thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch;

b) Trường hợp người trên phương tiện không xuất trình được bản chính giấy xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì tiếp tục hướng dẫn và xử lý theo quy định về phòng, chống dịch. Nếu phát hiện người trên phương tiện dương tính với SARS-CoV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định.

II. Kiểm soát dịch tại các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, mỏ vật liệu, …)

1. Đơn vị vận tải yêu cầu người trên phương tiện hạn chế rời khỏi cabin của xe; trường hợp cần thiết rời khỏi cabin của xe phải thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”; giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m khi tiếp xúc với người khác; thực hiện sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

2. Kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính trong vòng 3 ngày (72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm) và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với người điều khiển, nhân viên nghiệp vụ đi cùng và phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra, vào các địa điểm này; việc kiểm tra đảm bảo chặt chẽ, khoa học, thuận lợi và không gây ùn tắc giao thông.

MỤC 2. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG XE Ô TÔ NỘI TỈNH

Kiểm tra thực hiện đăng ký kê khai phạm vi hoạt động vận chuyển hàng hóa nội tỉnh.

PHẦN 4

GIẤY NHẬN DIỆN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA

1. Đơn vị vận tải có nhu cầu sử dụng Giấy nhận diện thì thực hiện kê khai thông tin để có Giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa của đơn vị theo hướng dẫn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin kê khai.

2. Việc kê khai thông tin để có Giấy nhận diện thực hiện như sau:

a) Truy cập vào và thực hiện theo các bước trên phần mềm tại địa chỉ www.luongxanh.drvn.gov.vn hoặc ứng dụng Luồng xanh;

b) Thực hiện kê khai lại hoặc giao người trên phương tiện kê khai lại khi có thay đổi thông tin so với kê khai ban đầu;

c) In Giấy nhận diện và dán tại vị trí dễ nhận biết trên phương tiện đã kê khai (cầm theo 01 bản dự phòng trường hợp Giấy nhận diện dán trên xe bị hư hỏng).

3. Giấy nhận diện hết giá trị sử dụng khi:

a) Một trong những người trên phương tiện có giấy xét nghiệm hết hiệu lực;

b) Hết thời hạn áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg .

4. Việc kiểm tra, đối soát các thông tin của Giấy nhận diện được lực lượng chức năng hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện thông qua:

a) Quét mã QR trên Giấy nhận diện bằng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng;

b) Tra cứu thông tin trên Phần mềm www.luongxanh.drvn.gov.vn.

PHẦN 5

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh:

- Thành lập đội tuần tra lưu động thực hiện kiểm tra đột xuất phương tiện lưu thông hàng hóa trên tuyến có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, chỉ đạo công an các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ lái xe, người bốc dỡ hàng hóa theo xe, cá nhân tiếp nhận hàng hóa khi ở lại tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định phòng chống dịch, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ, kết nối dữ liệu về khai báo y tế đối với các trường hợp lái xe, người tham gia vận chuyển hàng hóa phục vụ cho công tác giám sát, kiểm soát dịch.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tiếp nhận, hướng dẫn và phối hợp xử lý các thông tin về vận chuyển hàng hóa; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc và kịp thời tham mưu giải quyết; chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình vận chuyển hàng hóa từ các vùng có dịch đến/về tỉnh Ninh Thuận; xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải về các quy định hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email, zalo để đơn vị vận tải, người điều khiển phương tiện biết và thực hiện, đồng thời tiếp nhận phản ánh và xử lý tình huống phát sinh.

3. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý dự án khu công nghiệp: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình vận chuyển hàng hóa từ các vùng có dịch đến/về tỉnh Ninh Thuận tại các vị trí giao nhận hàng hóa; xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ theo địa bàn quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình vận chuyển hàng hóa từ các vùng có dịch đến/về tỉnh Ninh Thuận; chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý, kiểm tra, giám sát lái xe, người bốc dỡ hàng hóa theo xe, cá nhân tiếp nhận hàng hóa có lưu trú tại đơn vị vận tải bố trí thuộc địa bàn quản lý. Kiểm tra, giám sát chủ phương tiện thực hiện đăng ký kê khai và cam kết phạm vi hoạt động vận chuyển hàng hóa nội tỉnh.

- Chỉ đạo cơ quan y tế tại địa phương hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các địa điểm lưu trú tạm thời; ưu tiên tiêm phòng, xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với đội ngũ lái xe vận tải hàng hóa; thực hiện xét nghiệm sàng lọc định kỳ đối với lái xe và nhân viên của các đơn vị vận tải (áp dụng theo hướng dẫn tại Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế): Xét nghiệm sàng lọc hằng tuần ít nhất cho 20% người lao động bằng phương pháp RT- PCR mẫu gộp hoặc test kháng nguyên nhanh khi đơn vị chưa có ca mắc COVID-19; xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có ca mắc COVID-19.

- Chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp thực hiện kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra, vào các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất ...) trên địa bàn quản lý đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid19, không gây ùn tắc giao thông.

5. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe, người tham gia vận chuyển giao nhận hàng hóa chưa có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 khi đi/đến tỉnh Ninh Thuận hoặc theo đề nghị của đơn vị vận tải; Phối hợp các địa phương tổ chức xét nghiệm tầm soát, phục vụ công tác giám sát phòng chống dịch Covid-19 ở khu vực có nguy cơ cao.

- Tổ chức đăng tải trên trang điện tử Sở Y tế về kết quả đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh Covid-19 tại các xã, phường, thị trấn để các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

- Phối hợp sở Giao thông vận tải và các lực lượng chức năng xác minh giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm vắc xin phòng Covid-19 của các lái xe, phụ xe khi cần thiết.

6. Đơn vị vận tải hàng hóa:

- Đơn vị vận tải, lái xe, người bốc dỡ hàng hóa theo xe, cá nhân tiếp nhận hàng hóa thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 tại qui này; các quy định của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật khác có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhận mức hình phạt cao nhất nếu không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, để xảy ra dịch bệnh.

- Chủ động xây dựng kế hoạch vận tải, nắm bắt thông tin về luồng tuyến, hành trình, các quy định về kiểm soát dịch tại các chốt kiểm soát dịch; các cơ sở y tế, các chốt kiểm soát dịch có xét nghiệm SARS-CoV-2 trên hành trình; nơi xếp dỡ hàng hóa; phổ biến đầy đủ kế hoạch vận tải cho người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa để đảm bảo đáp ứng các điều kiện vận chuyển lưu thông thông suốt./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 462/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 quy định về kiểm soát dịch trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


468

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!