Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26990 văn bản

1

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2020,Thủ tướng Chính phủ,Biện pháp cấp bách,Triển khai biện pháp cấp bách ,Phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-TTg

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

2

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn

Ban hành: 25/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

3

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình sách giáo khoa,Đổi mới sách giáo khoa phổ thông,Sách giáo khoa,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-TTg

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

4

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

5

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG TÌNH HÌNH MỚI Công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp những năm qua được cấp ủy, chính quyền quan tâm,

Ban hành: 16/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

6

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI VỀ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ NHẰM ĐƯA NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

Ban hành: 08/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

7

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2014 tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2014,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển ngành cơ khí,Chiến lược phát triển,Ngành Cơ khí Việt Nam THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

8

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2013,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

9

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2012 về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2012,Thủ tướng Chính phủ,Công tác phòng chống HIV/AIDS,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

10

Chỉ thị 16/CT-CT năm 2019 về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay do tỉnh Bắc Ninh ban hành

16/CT-CT,Chỉ thị 16 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Bắc Ninh,Bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay,Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

11

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2020,Thành phố Hà Nội,Nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2020 2021,Nhiệm vụ năm học 2020 2021 Hà Nội,Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 ngành Giáo dục,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

12

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2020,Tỉnh Quảng Bình,Quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa tỉnh Quảng Bình,Công tác quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa,Tăng cường quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

13

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu ngành giáo dục tỉnh Bình Định năm học 2020-2021

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2020,Tỉnh Bình Định,Giải pháp chủ yếu ngành giáo dục tỉnh Bình Định,Nhiệm vụ chủ yếu ngành giáo dục tỉnh Bình Định,Nhiệm vụ chủ yếu ngành giáo dục 2020 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

14

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Hưng Yên ban hành

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2020,Tỉnh Hưng Yên,Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan,Nhiệm vụ bảo đảm trật tự trong tình hình mới,hiệm vụ bảo đảm an ninh tình hình mới Hưng Yên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

15

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình Huế,Quản lý bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng,Công tác quản lý bảo vệ môi trường trong xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

16

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Quảng Nam ban hành

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2020,Tỉnh Quảng Nam,Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,Đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới,Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

17

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đất đai và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Quản lý quy hoạch xây dựng đất đai tỉnh Ninh Thuận,Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đất đai,Công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng đất đai,Bất động sản,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

18

Chỉ thị 16/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2020,Tỉnh Nghệ An,Tăng cường công tác phòng chống thiên tai,Công tác phòng chống thiên tai tỉnh Nghệ An,Công tác phòng chống thiên tai năm 2020,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

19

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện tiết kiệm trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-UBND Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 Ngày 07/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

20

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý hàng lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Quản lý hàng lang an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa,Công tác quản lý hàng lang an toàn lưới điện cao áp,Tăng cường quản lý hàng lang an toàn lưới điện cao áp,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9