Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 28319 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2021 về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ ĐẢM BẢO VIỆC LÀM BỀN VỮNG, NÂNG CAO MỨC SỐNG, CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nhiều chuyển biến tích

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

2

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2020,Thủ tướng Chính phủ,Biện pháp cấp bách,Triển khai biện pháp cấp bách ,Phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-TTg

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

3

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn

Ban hành: 25/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

4

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình sách giáo khoa,Đổi mới sách giáo khoa phổ thông,Sách giáo khoa,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-TTg

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

5

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

6

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG TÌNH HÌNH MỚI Công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp những năm qua được cấp ủy, chính quyền quan tâm,

Ban hành: 16/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

7

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2015 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI VỀ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ NHẰM ĐƯA NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

Ban hành: 08/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

8

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2014 tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2014,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển ngành cơ khí,Chiến lược phát triển,Ngành Cơ khí Việt Nam THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

9

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2013,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

10

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2012 về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2012,Thủ tướng Chính phủ,Công tác phòng chống HIV/AIDS,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

11

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác lập hồ sơ đưa người vi phạm pháp luật vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục và cơ sở cai nghiện bắt buộc do tỉnh Quảng Bình ban hành

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2021,Tỉnh Quảng Bình,Lập hồ sơ đưa người vi phạm pháp luật vào trường giáo dưỡng,Lập hồ sơ đưa người vi phạm vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,Lập hồ sơ đưa người vi phạm vào cơ sở giáo dục Quảng Bình,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 01/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2021

12

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa,Công tác quản lý hoạt động văn hóa tỉnh Vĩnh Long,Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2021

13

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản pháp luật Vĩnh Phúc,Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Vĩnh Phúc,Tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 04/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2021

14

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa

số 13/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

15

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2021 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 do tỉnh Lào Cai ban hành

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2021,Tỉnh Lào Cai,Nhiệm vụ năm học 2021 2022 tỉnh Lào Cai,Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 2022,Nhiệm vụ trọng tâm năm học tỉnh Lào Cai,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2021

16

Chỉ thị 16/CT-CT năm 2019 về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay do tỉnh Bắc Ninh ban hành

16/CT-CT,Chỉ thị 16 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Bắc Ninh,Bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay,Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

17

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2021 về triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

khu vực phong tỏa (theo Quyết định số 3986/QĐ- BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19). 5. Thực hiện khoanh vùng, giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ 00 ngày 17/7/2021 đến 00 giờ 00 ngày 31/7/2021, cụ thể như sau: a) Áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

18

Chỉ thị 16/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, mùa năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2021,Tỉnh Nghệ An,Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ hè thu tỉnh Nghệ An,Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ mùa Nghệ An,Chỉ đạo sản xuất vụ hè thu vụ mùa tỉnh Nghệ An 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

19

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phòng chống bệnh khảm lá sắn tỉnh Thừa Thiên Huế,Công tác phòng chống bệnh khảm lá sắn Thừa Thiên Huế,Tăng cường phòng chống bệnh khảm lá sắn Thừa Thiên Huế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

20

Quyết định 16/QĐ-CT năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

16/QD-CT,Quyết định 16 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Công bố thủ tục người có công Sở Lao động tỉnh Vĩnh Phúc,Thủ tục người có công với cách mạng Sở Lao động Vĩnh Phúc,Danh mục thủ tục người có công Sở Lao động tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113