Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2936/QĐ-UBND năm 2017 về "Hướng dẫn thực hiện thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư đối với công trình đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020" do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 2936/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Thị Hằng
Ngày ban hành: 09/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2936/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC THIẾT KẾ MẪU, THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG THEO CƠ CHẾ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020”;

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 115/TTr-SGTVT ngày 27/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn thực hiện các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư đối với công trình đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”.

Điều 2. Các nội dung trong “Hướng dẫn thực hiện các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư đối với công trình đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020” không đề cập thì áp dụng theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020”.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của Chủ tịch UBND về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư đối với công trình đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- LĐVP, P. KT;
-
Lưu: VT (T.38).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Hằng

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CÁC THIẾT KẾ MẪU, THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG THEO CƠ CHẾ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước).

I. Quy định chung

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi áp dụng

a) Các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình để áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, gồm:

- Đường trục thôn, ấp và đường liên thôn, liên ấp (cấp C theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

- Đường ngõ, xóm; đường trục chính nội đồng (cấp D theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

- Khuyến khích áp dụng các thiết kế mẫu, các thiết kế điển hình đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (không áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ), vốn nhà nước ngoài ngân sách và các nguồn vốn khác.

b) Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình ban hành tại Quyết định này để áp dụng đối với các dự án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, gồm: Đường xã và các đường từ trung tâm xã đến đường huyện (Cấp A, B theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

Khuyến khích áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách và các nguồn vốn khác.

1.2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn (viết tt GTNT).

2. Các khái niệm về cấu tạo đường GTNT

Đường là một hình khối trong không gian gồm các bộ phận sau:

- Tim đường: Là trục đối xứng của nền mặt đường (trừ phần mở rộng). Tim đường gồm những đoạn thẳng, đoạn cong liên tiếp nhau.

- Mặt đường: Là phạm vi phần xe chạy trực tiếp. Mặt đường GTNT gồm từ một đến hai làn xe.

- Nền đường: Là bộ phận chủ yếu của công trình đường. Nhiệm vụ đảm bảo cường độ và ổn định của mặt đường. Bề rộng nền đường là khoảng cách giữa hai vai đường.

- Lề đường: Trên nền đường, ở hai bên cạnh mặt đường. Lề đường có thể dùng khi tránh xe, dùng để chắn giữ vật liệu của mặt đường, đồng thời cũng làm chỗ đứng tạm thời cho các phương tiện tham gia giao thông, chỗ chứa tạm vật liệu để sửa chữa đường và là chỗ cho người đi bộ.

- Mép mặt đường: Là đường giáp giới giữa lề đường và mặt đường.

- Taluy đường: Gồm taluy nền đường đào (taluy dương) và taluy nền đường đắp (taluy âm).

- Rãnh dọc: Chạy dọc hai bên nền đường, thu nước mặt đường và taluy dương đ thoát nước trên mặt đường. Thông thường độ dốc rãnh dọc bằng độ dc trắc dọc đường và đảm bảo tối thiểu 0,5% để không gây lắng đọng bùn, cát.

- Rãnh đỉnh, rãnh sườn: Nằm trên đỉnh taluy nền đào, dùng để ngăn không cho nước chảy từ sườn núi xuống đường. Rãnh đỉnh, rãnh sườn chỉ làm khi chiều cao mái taluy > 06m hoặc khi có lưu vực ln, với mục đích hạn chế nước xuống rãnh dọc và chảy tràn ra mặt đường, gây hư hỏng mặt đường.

- Rãnh ngầm: Dùng trong trường hợp cần hạ thấp mực nước ngầm hoặc cần chắn tầng nước thấm để đảm bảo nền đường ổn định khô ráo. Rãnh ngầm chỉ dùng nơi nền đường có mức nước ngầm cao hay có hiện tượng nước thấm.

3. Các tiêu chuẩn quy chuẩn áp dụng

- Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020”;

- TCVN 10380-2014: Đường giao thông nông thôn-yêu cầu thiết kế.

II. Hướng dẫn các thiết kế mẫu

1. Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình

1.1. Thông số kỹ thuật tuyến đường

Quy mô xây dựng

Đơn vị

Đường cấp A

Đường cấp B

Đường cấp C

Đường cấp D

Vận tốc thiết kế

Km/h

30 (20)

20 (15)

15 (10)

-

Chiều rộng mặt đường tối thiểu

m

3,5

3,5 (3,0)

3,0 (2,0)

1,5

Chiều rộng lề đường tối thiểu

m

1,5 (1,25)

0,75 (0,5)

-

-

Chiều rộng nền đường tối thiểu

m

6,5 (6,0)

5,0 (4,0)

4,0 (3,0)

2,0

Độ dốc ngang mặt đường

%

2

2

2

2

Độ dốc ngang lề đường

%

4

4

4

4

Độ dốc siêu cao lớn nhất

%

6

5

-

-

Bán kính cong nằm tối thiểu

m

60 (30)

30 (15)

15

5

Bán kính cong nằm tối thiểu không siêu cao

m

350 (200)

-

-

-

Độ dốc dọc lớn nhất

%

9 (11%)

5 (13%)

5 (15%)

-

Chiều dài lớn nhất của đoạn có dốc dọc lớn hơn 5%

m

300

300

300

-

Tĩnh không thông xe

m

4,5

3,5

3,0

-

Kết cấu mặt đường (ưu tiên sử dụng)

m

BTXM

BTXM

BTXM

BTXM

Tải trọng tính toán

Tn

6,0

2,5

2,5

-

Ghi chú:

- Dấu trong ngoặc đơn () áp dụng đối với địa hình miền núi, địa hình đồng bằng đặc biệt khó khăn bước đầu phân kỳ xây dựng.

- Đối với đường cấp C (ngay cả đường cấp B khi thấy cần thiết) phải lựa chọn vị trí thích hợp để bố trí chỗ xe tránh nhau ngược chiều. Khoảng cách giữa các vị trí xe tránh nhau tùy thuộc vào lưu lượng và địa hình thực tế nhưng không nhỏ hơn 500m đối với đường cấp B, 300m đối với đường cấp C. Chiều rộng nền đường mở thêm từ 2-3 m, chiều dài đoạn tránh xe từ 10, 15m kể cả đoạn vuốt nối.

1.2. Lựa chọn thiết kế mẫu nền, mặt đường

a) Nền đường

Nền đường đắp bằng sỏi đỏ (đất cấp 3), nền đường đào đầm chặt K>=0.95. Giải pháp ứng với các điều kiện (thường gặp) của nền đường.

Căn cứ tình hình thực tế nguồn nguyên vật liệu ở địa phương, các Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã (hoặc các bộ phận khác) được cấp có thẩm quyền giao để tham mưu lựa chọn chủng loại vật liệu cho phù hợp thực tế từng loại nền đường và thực hiện các giải pháp thiết kế cụ thể như sau:

STT

Điều kiện nền đường

Giải pháp thiết kế

1

Trên mặt đường hiện hữu (bằng đất, cấp phối, bê tông xi măng hư hỏng)

Ban gạt, đầm lèn cục bộ đạt yêu cầu

2

Qua đồng ruộng, đất màu, đất vườn

Bóc hữu cơ trung bình dày 10cm, đắp sỏi đỏ (đất cấp 3) đầm chặt K>=0.95

3

Qua đồi, núi

Bóc hữu cơ, phong hóa trung bình dày 10cm, đắp bằng đất cấp 3 (sỏi đỏ) đm chặt K>=0.95; khi đắp qua sườn dốc có độ dốc lớn hơn 20% thì trước khi đắp phải đánh cấp

4

Qua vùng đất yếu, sình lún

Bóc, thay đất yếu với bề dày 30 cm bng đất đồi đầm chặt K>=0.95 trước khi đắp nền đường; có nước ngập thì thay bằng cát đến hết cao trình mực nước

5

Qua vùng ngập nước

Thực hiện một trong các giải pháp nền đường phù hợp như trên, thêm gia cố mái taluy và l đường (nền đắp) bằng bê tông M150 dày 10cm

b) Mặt đường

Căn cứ tình hình thực tế nguồn nguyên vật liệu ở địa phương, các Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã (hoặc các bộ phận khác được cấp có thẩm quyền giao để tham mưu lựa chọn chủng loại vật liệu cho phù hợp tình hình thực tế từng loại mặt đường.

Chiều dày tối thiểu khuyến khích áp dụng cho loại mặt đường bê tông xi măng như sau:

STT

Kết cấu

Chiều dày kết cấu

Đường cấp A

Đường cấp B

Đường cấp C

Đường cấp D

1

BTXM đá

M250 dày 18cm

M250 dày 16cm

M200 dày 14cm

M200 dày 10cm

2

Lớp lót

 

 

 

 

 

- Bằng giấy dầu

+

 

 

 

 

- Bằng tấm ni lông hoặc bặt

+

+

+

 

 

- Bằng bao xi măng

 

 

+

+

3

Lớp móng

 

 

 

 

 

- Lớp Móng đá 4x6 chèn đá dăm

15cm

12cm

10cm

10cm

Ghi chú:

- Dấu “+” là khuyến khích áp dụng.

- Khi thiết kế Đường cấp B và Đường cấp C trên tuyến đường hiện hữu đã ổn định thì không nhất thiết phải làm lớp móng, địa phương (chủ đầu tư) có thể xem xét áp dụng cả cho thiết kế đường cp A để tiết giảm kinh phí phù hợp.

1.3. Thiết kế liên kết giữa các tấm bê tông

- Các tấm bê tông được liên kết với nhau bằng các khe ngang và khe dọc. Mặt đường BTXM nông thôn có bề rộng ≤ 3,5m nên không bố trí khe dọc, ch bố trí khe ngang. Khe ngang phải vuông góc với tim đường, trong trường hợp trong đường cong các khe ngang phải hướng về phía tâm của đường tròn.

- Khe ngang gồm hai loại là khe co và khe dãn, được bố trí như sau: Chia tấm bê tông thành 3m - 5m/tấm theo chiều dài tim đường, cứ 12 - 15 khe co bố trí một khe dãn (khoảng cách giữa hai khe dãn là 36 - 75m). (Hình 1)

Hình 1

- Khe co và khe dãn được thiết kế như sau:

2. Thiết kế mẫu mặt đường BTXM

2.1. Thiết kế mẫu mặt đường BTXM cho đường cấp A

2.2. Thiết kế mẫu mặt đường BTXM cho đường cấp B.

2.3. Thiết kế mẫu mặt đường BTXM cho đường cấp C

2.4. Thiết kế mẫu mặt đường BTXM cho đường cấp D

3. Thiết kế mẫu các công trình phục vụ thoát nước

3.1. Thiết kế mẫu mương xây

3.2. Thiết kế điển hình cống thoát nước

- Do đặc điểm khác nhau của từng địa hình, lưu vực, tốc độ dòng chảy từng vị trí có nhu cầu đặt cống để đảm bảo thoát nước. Vì vậy, không thể xác định được khẩu độ thoát nước, chiều dài từng cống cụ thể cũng như khối lượng đất đào, đắp tại vị trí đặt cống cụ thể.

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị của huyện, thị xã tham mưu cho UBND cấp huyện trong công tác quản lý giao thông tại địa phương hỗ trợ cùng với cán bộ phụ trách giao thông tại các xã để thực hiện các công tác sau khảo sát địa hình, lưu lượng nước cần thoát tại vị trí cần đặt cống, từ đó thống nhất khẩu độ cống cần đặt, chiều dài cống và khối lượng đất đào, đắp cho từng vị trí cống cụ thể.

- Một số cống tham khảo, áp dụng như: cống hộp 60x60, 80x80, 100x100.

4. Phương pháp xác định hao phí vật liệu, nhân công, ca máy

4.1. Cơ sở tính toán: Thành phần hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công theo định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007; Quyết định 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011, Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012, Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng.

4.2. Định mức hao phí vật liệu, nhân công, ca máy đối với mặt đường BTXM:

- Mặt đường BTXM cấp A:

+ Định mức hao phí (vật liệu, nhân công, ca máy) đối với mặt đường BTXM rộng 3.5m, BTXM đá 1x2 M250, dày 18cm:

TT

(1)

Tên hạng mục

(2)

Đơn vị

(3)

Tính cho 1Km dài đường

(4)

Ghi chú

(5)

VẬT LIỆU

 

1

Xi măng PC40

Kg

211.160,3

Theo giá vật liu tháng do Sở Xây dựng ban hành

2

Cát vàng XD

Kg

306,73

3

Đá 1x2

m3

568,91

4

Nhựa đường

Kg

2.205

6

Nước sạch

lít

119.464

7

Gỗ làm khe co giãn

m3

8,82

NHÂN CÔNG

1

Nhân công bậc 4/7 nhóm I

Công

1.146,6

Theo giá nhân công, ca máy và nhiên liệu hiện hành

MÁY THI CÔNG

1

Máy trộn bê tông 5001

ca

59,85

2

Đầm bàn 1 Kw

ca

56,07

3

Đầm dùi 1,5 KW

ca

56,07

+ Định mức hao phí (vật liệu, nhân công, ca máy) Lớp móng đá 4x6 chèn đá dăm rộng 3,5m dày 15cm:

TT

(1)

Tên hạng mục

(2)

Đơn vị

(3)

Tính cho 1Km dài đường

(4)

Ghi chú

(5)

VẬT LIỆU

1

Đá 4x6

m3

692,3

Theo giá vật liệu tháng do Sở Xây dựng ban hành

2

Đá 2x4

m3

17,33

3

Đá 1x2

m3

17,33

4

Đá 0,5x1

m3

15,4

5

Đá 0,15-0,5

m3

26,95

NHÂN CÔNG

1

Nhân công bậc 3,0/7 nhóm I

Công

315

Theo giá nhân công, ca máy và nhiên liệu hiện hành

MÁY THI CÔNG

1

Máy lu 10T

ca

16,63

2

Ô tô tưới nước 5m3

ca

7,7

- Mặt đường BTXM cấp B:

+ Định mức hao phí (vật liệu, nhân công, ca máy) Mặt đường BTXM rộng 3.5m (hoặc 3m), BTXM đá 1x2 M250, dày 16 cm:

TT

(1)

Tên hạng mục

(2)

Đơn vị

(3)

Tính cho 1Km dài đường

(4)

Ghi chú

(5)

Bề rộng mặt đường

3.5m

3m

 

VẬT LIỆU

 

1

Xi măng PC40

Kg

187.698

160.884

Theo giá vật liệu tháng do Sở Xây dựng ban hành

2

Cát vàng XD

m3

272,65

233,7

3

Đá 1x2

m3

505,694

433,452

4

Nhựa đường

Kg

1.960

1.680

6

Nước sạch

lít

106.190

91.020

7

Gỗ làm khe co giãn

m3

7,84

6,72

NHÂN CÔNG

 

1

Nhân công bậc 4/7 nhóm I

Công

1.019,2

873,6

Theo giá nhân công, ca máy và nhiên liệu hiện hành

VT LIU

1

Máy trộn bê tông 5001

ca

53,2

45,6

2

Đầm bàn 1KW

ca

49,84

42,72

3

Đầm dùi 1,5 KW

ca

49,84

42,72

+ Định mức hao phí (vật liệu, nhân công, ca máy) Lớp móng đá 4x6 chèn đá dăm rộng 3,5m (3m) dày 12cm:

TT

(1)

Tên hạng mục

(2)

Đơn vị

(3)

Tính cho 1Km dài đường rộng 3,5m

(4)

Tính cho 1Km dài đường rộng 3m

(5)

Ghi chú

(6)

VT LIU

 

1

Đá 4x6

m3

553,88

474,75

Theo giá vật liu tháng do Sở Xây dựng ban hành

2

Đá 2x4

m3

13,83

11,85

3

Đá 1x2

m3

13,83

11,85

4

Đá 0,5x1

m3

15,4

13,2

5

Đá 0,15 - 0,5

m3

26,95

23,1

NHÂN CÔNG

 

1

Nhân công bậc 3,0/7 nhóm I

Công

263,73

226,05

Theo giá nhân công, ca máy và nhiên liệu hiện hành

MÁY THI CÔNG

1

Máy lu 10T

ca

13,48

11,55

2

Ô tô tưới nước 5 m3

ca

6,48

5,55

- Mặt đường BTXM cấp C:

+ Định mức hao phí (vật liệu, nhân công, ca máy) mặt đường BTXM rộng 3.0m (hoặc 2.0m), BTXM đá 1x2 M200 dày 14cm:

TT

Tên hạng mục

Đơn vị

Tính cho 1Km dài đường

Ghi chú

Bề rộng mặt đường

3.0m

2.0m

 

VẬT LIỆU

 

1

Xi măng PC40

Kg

120.970,5

80.647

Theo giá vật liệu tháng do Sở Xây dựng ban hành

2

Cát vàng XD

m3

212,24

141,49

3

Đá 1x2

m3

383,58

252,72

4

Nhựa đường

Kg

1.470

980

6

Nước sạch

lít

79.642,5

53.095

7

Gỗ làm khe co giãn

m3

5,88

3,92

NHÂN CÔNG

 

1

Nhân công bậc 4/7 nhóm I

Công

764,4

509,6

Theo giá nhân công, ca máy và nhiên liệu hiện hành

VẬT LIỆU

1

Máy trộn bê tông 5001

ca

39,9

26,6

2

Đầm bàn 1Kw

ca

37,38

24,92

3

Đầm dùi 1,5 KW

ca

37,38

24,92

+ Định mức hao phí (vật liệu, nhân công, ca máy) Lớp móng đá 4x6 chèn đá dăm rộng 3.0 (hoặc 2.0m) dày 10cm:

TT

Tên hạng mục

Đơn vị

Tính cho 1Km dài đường rộng 3,0m

Tính cho 1Km dài đường rộng 2m

Ghi chú

VẬT LIỆU

 

1

Đá 4x6

m3

395,7

263,8

Theo giá vật liệu tháng do Sở Xây dựng ban hành

2

Đá 2x4

m3

9,9

6,6

3

Đá 1x2

m3

9,9

6,6

4

Đá 0,5x1

m3

13,2

8,8

5

Đá 0,15 - 0,5

m3

23,1

15,4

NHÂN CÔNG

 

1

Nhân công bậc 3,0/7 nhóm I

Công

200,1

133,4

Theo giá nhân công, ca máy và nhiên liệu hiện hành

MÁY THI CÔNG

1

Máy lu 10T

ca

9,9

6,6

2

Ô tô tưới nước 5m3

ca

5,55

3,4

- Mặt đường BTXM cấp D:

+ Định mức hao phí (vật liệu, nhân công, ca máy) mặt đường BTXM rộng 1.5m, BTXM đá 1x2 M200, dày 10cm:

TT

(1)

Tên hạng mục

(2)

Đơn vị

(3)

Tính cho 1Km dài đường

(4)

Ghi chú

(5)

VẬT LIỆU

 

1

Xi măng PC40

Kg

43.203,75

Theo giá vật liệu tháng do Sở Xây dựng ban hành

2

Cát vàng XD

Kg

75,80

3

Đá 1x2

m3

136,99

4

Nhựa đường

Kg

525

6

Nước sạch

lít

28.443,75

7

Gỗ làm khe co giãn

m3

2,1

NHÂN CÔNG

 

1

Nhân công bậc 4/7 nhóm I

Công

273

Theo g nhân công, ca máy và nhiên liệu hiện hành

MÁY THI CÔNG

1

Máy trộn bê tông 5001

ca

14,25

2

Đầm bàn 1KW

ca

13,35

3

Đầm dùi 1,5 KW

ca

13,35

+ Định mức hao phí (vật liệu, nhân công, ca máy) Lớp móng đá 4x6 chèn đá dăm rộng 1.5m dày 10cm:

TT

(1)

Tên hạng mục

(2)

Đơn vị

(3)

Tính cho 1Km dài đường

(4)

Ghi chú

(5)

VẬT LIỆU

 

1

Đá 4x6

m3

197.85

Theo giá vật liu tháng do Sở Xây dựng ban hành

2

Đá 2x4

m3

4.95

3

Đá 1x2

m3

4.95

4

Đá 0,5x1

m3

6.6

5

Đá 0,15 - 0,5

m3

11.55

NHÂN CÔNG

1

Nhân công bậc 3,0/7 nhóm I

Công

100.05

Theo giá nhân công, ca máy và nhiên liệu hiện hành

MÁY THI CÔNG

1

Máy lu 10T

ca

4.95

2

Ô tô tưới nước 5 m3

ca

2.55

4.2. Thành phần hao phí vật liệu, nhân công, ca máy đối với một số loi cng:

Một số thiết kế mẫu điển hình và định mức hao phí vật tư của cống thoát nước có thể tham khảo và sử dụng, cũng như định mức hao phí vật tư, nhân công, máy móc ứng với 1md từng loại cống và tường đầu, tường đỉnh, tường cánh và sân cống. Tùy theo nhu cầu sử dụng và mặt cắt ngang của từng tuyến đường mà địa phương lựa chọn chiu dài cng cho phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

- Thiết kế mẫu đối với cống hộp 60x60:

+ Định mức hao phí vật tư, nhân công và xe máy xây dựng áp dụng cho 1m dài thân cng:

STT

Tên vật tư - Nhân công - Xe máy

Đơn vị tính

Khối lượng

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

Vật liệu

 

 

 

1

Xi măng

kg

247,06

Theo giá vật liệu tháng do Sở Xây dựng ban hành

2

Cát vàng đổ bê tông

m3

0,361

3

Nước sạch

lít

136,69

4

Gỗ ván

m3

0,044

5

Đá 1x2

m3

0,651

6

Gỗ đà nẹp

m3

0,006

7

Gỗ đà chống

m3

0,013

8

Đinh

kg

0,415

9

Thép D-10

kg

17,672

10

Kẽm

kg

0,377

Theo giá nhân công, ca máy và nhiên liệu hiện hành

B

Nhân công

 

 

1

Nhân công bậc 3/7

công

0,75

2

Nhân công bậc 3,5/7

công

2,5

3

Nhân công bậc 4/7

công

1,28

C

Xe máy

 

 

1

Máy trộn bê tông 250 lít

ca

0,07

2

Máy đầm dùi 1.5Kw

ca

0,11

3

Máy cắt uốn

ca

0,007

+ Định mức hao phí vật tư, nhân công, xe máy xây dựng của hạng mục tường đầu, tường cánh và sân cống:

STT

Tên vật tư - Nhân công - Xe máy

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

Vật liệu

 

 

 

1

Xi măng

kg

1.045,7

Theo giá vật liệu tháng do Sở Xây dựng ban hành

2

Cát vàng đổ bê tông

m3

1,833

3

Nước sạch

lít

688,45

4

Gỗ ván

m3

0,055

5

Đá 1x2

m3

3,315

Theo giá nhân công; ca máy và nhiên liệu hiện hành

6

Gỗ đà nẹp

m3

0,0324

7

Gỗ đà chống

m3

0,092

8

Đinh

kg

2,427

B

Nhân công

 

 

1

Nhân công bậc 3/7

công

6,9

2

Nhân công bậc 3.5/7

công

3,84

3

Nhân công bậc 4/7

công

3,4

C

Xe máy

 

 

1

Máy trộn bê tông 250 lít

ca

0,34

2

Máy đầm dùi 1.5KW

ca

0,42

- Thiết kế mẫu đối với cống hộp 80x80:

+ Định mức hao phí vật tư, nhân công và xe máy xây dựng áp dụng cho 1m dài thân cng:

STT

Tên vật tư - Nhân công - Xe máy

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

Vật liu

 

 

 

1

Xi măng

kg

267,96

Theo giá vật liệu tháng do Sở Xây dựng ban hành

2

Cát vàng đổ bê tông

m3

0,388

3

Nước sạch

lít

147,63

4

Gỗ ván

m3

0,051

5

Đá 1x2

m3

0,702

6

Gỗ đà nẹp

m3

0,008

7

Gỗ đà chống

m3

0,015

8

Đinh

kg

0,424

9

Thép D=12

kg

35,125

10

Kẽm

kg

0,749

Theo giá nhân công, ca máy và nhiên liệu hiện hành

B

Nhân công

 

 

1

Nhân công bậc 3/7

công

0,87

2

Nhân công bậc 3.5/7

công

2,89

3

Nhân công bậc 4/7

công

1,51

C

Xe máy

 

 

1

Máy trộn bê tông 250 lít

ca

0,07

2

Máy đầm dùi 1.5Kw

ca

0,11

3

Máy cắt uốn

ca

0,014

+ Định mức hao phí vật tư, nhân công, xe máy xây dựng của hạng mục tường đầu, tường cánh và sân cống:

STT

Tên vật tư - Nhân công - Xe máy

Đơn vị tính

Khối lưng

Đơn giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

Vật liệu

 

 

 

1

Xi măng

kg

1.174,57

Theo giá vật liệu tháng do Sở Xây dựng ban hành

2

Cát vàng đổ bê tông

m3

2,059

3

Nước sạch

lít

773,29

4

Gỗ ván

m3

0,276

5

Đá 1x2

m3

3,723

Theo giá nhân công, ca máy và nhiên liệu hiện hành

6

Gỗ đà nẹp

m3

0,039

7

Gỗ đà chống

m3

0,105

8

Đinh

kg

2,794

B

Nhân công

 

 

1

Nhân công bậc 3/7

công

7,56

2

Nhân công bậc 3.5/7

công

4,88

3

Nhân công bậc 4/7

công

4,24

C

Xe máy

 

 

1

Máy trộn bê tông 250 lít

ca

0,39

2

Máy đầm dùi 1.5Kw

ca

0,49

- Thiết kế mẫu đối với cống hộp 100x100:

+ Định mức hao phí vật tư, nhân công và xe máy xây dựng áp dụng cho 1m dài thân cống:

STT

Tên vật tư - Nhân công - Xe máy

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

Vật liu

 

 

 

1

Xi măng

kg

319,86

Theo giá vật liệu tháng do Sở Xây dựng ban hành

2

Cát vàng đổ bê tông

m3

0,461

3

Nước sạch

lít

176,02

4

Gỗ ván

m3

0,061

5

Đá 1x2

m3

0,837

6

Gỗ đà nẹp

m3

0,009

7

Gỗ đà chống

m3

0,018

8

Đinh

kg

0,51

9

Thép D=12

kg

38,512

10

Kẽm

kg

0,821

Theo giá nhân công, ca máy và nhiên liệu hiện hành

B

Nhân công

 

 

1

Nhân công bậc 3/7

công

1,01

2

Nhân công bậc 3.5/7

công

3,38

3

Nhân công bậc 4/7

công

1,73

C

Xe máy

 

 

1

Máy trộn bê tông 250 lít

ca

0,09

2

Máy đầm dùi 1.5Kw

ca

0,14

3

Máy cắt uốn

ca

0,015

+ Định mức hao phí vật tư, nhân công, xe máy xây dựng của hạng mục tường đu, tường cánh và sân cng:

STT

Tên vật tư - Nhân công - Xe máy

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

Vật liệu

 

 

 

1

Xi măng

kg

1.201,64

Theo giá vật liệu tháng do Sở Xây dựng ban hành

2

Cát vàng đổ bê tông

m3

2,107

3

Nước sạch

lít

791,12

4

Gỗ ván

m3

0,304

5

Đá 1x2

m3

3,809

6

Gỗ đà nẹp.

m3

0,045

Theo giá nhân công, ca máy và nhiêu liệu hin hành

7

Gỗ đà chống

m3

0,118

8

Đinh

kg

2,858

B

Nhân công

 

 

1

Nhân công bậc 3/7

công

7,75

2

Nhân công bậc 3.5/7

công

4,96

3

Nhân công bậc 4/7

công

5,09

C

Xe máy

 

 

1

Máy trộn bê tông 250 lít

ca

0,4

2

Máy đầm dùi 1.5Kw

ca

0,5

Lưu ý:

- Việc xây dựng định mức vật vật liệu, nhân công và ca máy cho cống thoát nước là cho các cống có khẩu độ khác nhau. Vì vậy, tùy vào đặc điểm của từng địa hình, từng vị trí đặt cống và lưu lượng nước cần thoát qua đường của từng vị trí đặt cng mà địa phương tiến hành chọn khu độ đặt cng cho phù hợp. Mặt khác, đây là định mức hao phí vật tư cho 1m dài thân cống. Riêng hạng mục thi công tường đầu, tường đỉnh, tường cánh và sân cống có định mức riêng. Vì vậy, địa phương có thể chọn thực hiện thi công luôn hạng mục này (hoặc có thể không cần thực hiện) tùy theo đặc điểm của từng địa hình, từng vị trí đặt cống và lưu lượng nước cần thoát qua đường của từng vị trí đặt cống nhiều hay ít. Phần khối lượng đất đào để đặt cống địa phương vận động nhân dân thực hiện nhằm giảm chi phí công trình và đồng thời để phù hợp với từng địa hình cụ thể.

- Tùy vào nguồn vật liệu của địa phương có thể tận dụng đá hộc, gạch thẻ, các vận liệu khác để xây cống nhằm giảm chi phí xây dựng công trình, tuy nhiên phải đảm bảo khả năng chịu tải của cống được xây.

- Những công trình được xây dựng ở những vị trí có điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, có khẩu độ thoát nước lớn; công trình có yêu cầu tải trọng khai thác lớn không thể vận dụng các thiết kế mẫu trên thì chủ đầu tư khảo sát, lập hồ sơ thiết kế theo đúng tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

III. Hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường BTXM

1. Công tác chuẩn bị.

1.1. Chuẩn bị vật liệu.

- Vật liệu chủ yếu để thi công mặt đường BTXM:

+ Xi măng PC40.

+ Đá 1x2 để đổ bê tông.

+ Nhựa đường để thi công khe co, khe dãn.

+ Cát đổ bê tông.

+ Các vật liệu khác...

- Yêu cầu về vật liệu:

+ Đá đổ bê tông phải có kích cỡ Dmax ≤ 20mm.

+ Các lại đá còn lại phải đảm bảo cỡ hạt và thành phần hạt theo quy định.

+ Cát đổ bê tông phải sạch, không lẫn bùn, đất.

+ Nước đổ bê tông phải sạch, không tạp chất.

1.2. Chuẩn bị lực lượng thi công

Yêu cầu đối với công tác này phải đảm bảo có cán bộ chuyên ngành xây dựng, hoặc có kinh nghiệm thi công cầu đường, gồm: Cán bộ phụ trách giao thông thuộc xã, phường, thị trấn; cán bộ thôn, bản, xóm, tổ nhân dân.

1.3. Chuẩn bị thiết bị thi công

- Tùy thuộc vào điều kiện thực tế để lựa chọn máy móc, thiết bị, công cụ đ phục vụ thi công cho phù hợp:

TT

Loại máy

Yêu cầu

1

Máy trộn bê tông - 5001

Đủ để thực hiện cho từng hạng mục hoặc khâu công việc

2

Đầm dùi

3

Đầm bàn

4

Ô tô tưới nước

5

Máy lu 10 tấn

6

Xẻng, bàn xoa, bay.

7

Gỗ làm ván khuôn...

2. Thi công nền, móng đường

2.1. Đối với đường cấp A, B: Cho nhân công tiến hành làm lớp móng đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm dày và tiến hành lu lèn để đảm bảo độ chặt.

2.2. Đối với cấp C, D: Đối với những tuyến đường cấp này chủ yếu tận dụng lớp nền hiện hữu lu lèn cứng và ổn định hoặc lớp sỏi đỏ lu lèn theo yêu cầu sau đó có thể áp dụng làm ngay mặt đường bê tông xi măng trên mặt đường hiện hữu cứng và ổn định đó.

3. Thi công mặt đường BTXM

3.1. Trộn bê tông

- Khi trộn bê tông cần có biện pháp khống chế chính xác tỷ lệ phối hợp cốt liệu, xi măng và nước. Quá trình trộn bê tông đặc biệt khống chế chặt chẽ lượng nước sử dụng, đảm bảo đúng theo tỷ lệ thiết kế thành phần bê tông.

- Dùng máy trộn: Trình tự đưa vật liệu vào máy trộn là cát - xi măng - đá 1x2. Sau khi đưa vật liệu vào máy, vừa trộn vừa cho nước. Khối lượng bê tông trộn theo công suất máy và tỷ lệ đá, cát tính theo bao xi măng.

3.2. Vận chuyển bê tông

- Có thể dùng xe rùa hoặc các phương tiện khác để vận chuyển hỗn hợp bê tông trong phạm vi 30m. Trong quá trình vận chuyển cần chú ý một số vấn đề sau:

+ Không để cho bê tông bị phân tầng và rơi vãi trong quá trình vn chuyn.

+ Khi vận chuyển bằng thủ công hoặc xe cải tiến yêu cầu phải lót kín không đ rơi vãi.

+ Nếu trộn và san ngay tại chỗ cần dùng xẻng, xô xúc gạt đẩy thành lớp, tránh ht cao và xa sẽ làm phân tng bê tông.

3.3. Rải và đầm bê tông

- Bê tông vận chuyển đến vị trí đổ, có thể dùng máy hoặc xẻng xúc rải liên tục hết chiều dày mặt đường theo thiết kế, sau đó tiến hành đầm bề mặt bê tông tươi.

- Đầm bê tông tốt nhất là bằng máy như đầm dùi, đầm bàn chấn động, trong đó đầm dùi được sử dụng để đầm các góc cạnh. Đầm dùi phải được thả thẳng đứng tới độ sâu nhất định để tránh làm hỏng lớp móng, thời gian thả đầm dùi tại một vị trí từ 30 - 40 giây, sau đó nâng dần đầm dùi lên và chuyển sang vị trí khác. Khi dùng đầm bàn thì đầm từ mép ngoài vào giữa. Thời gian đầm tại một vị trí là 45 - 60 giây, hai vệt đầm phải đảm bảo chồng lên nhau 10cm. Sau khi đầm xong, dùng thanh thép dài để tạo phng, tạo độ dốc ngang mặt đường.

Ghi chú: Thời gian trộn, đổ và đầm bê tông phải ngắn, nhỏ hơn thời gian ninh kết của bê tông là 2 giờ (đối với bê tông thường và không có phụ gia).

3.4. Công tác hoàn thiện

Sau khi kết thúc quá trình đổ và đầm bê tông, tiến hành làm sạch mép mặt đường, sửa khe, dọn sạch các chỗ dính vữa, bù sửa các vị trí góc, cạnh của tấm bê tông, dùng chổi sắt quét ngang mặt đường tạo nhám để chống trơn, trượt.

3.5. Công tác bảo dưỡng và chèn khe liên kết

- Công tác bảo dưỡng: Bê tông cần được bảo dưỡng để phòng nước trong bê tông bốc hơi nhanh, dẫn đến nứt do co ngót, đồng thời bảo đảm quá trình thủy hóa xi măng. Sau khi mặt bê tông đã đạt độ cứng tương đối (dùng ngón tay ấn không có vết hoặc 06h sau khi đổ bê tông) thì có thể tiến hành bảo dưỡng. Biện pháp bảo dưỡng đơn giản là dùng cát ẩm hoặc rơm, rạ hoặc bao tải phủ lên tấm bê tông 2 - 3cm, mỗi ngày tưới nước đều từ 2 - 4 lần để duy trì trạng thái ẩm ướt của lớp bảo dưỡng. Thời gian bảo dưỡng trong vòng 14 ngày.

- Chèn khe liên kết: Công tác chèn kín khe liên kết phải tiến hành kịp thời ngay sau khi bê tông bắt đầu cứng, không được chờ hết giai đoạn bảo dưỡng mới làm. Trước khi chèn khe, khe phải đảm bảo làm khô và sạch, sau đó mới rót đầy nhựa đường chèn khe.

(Công tác thi công mặt đường BTXM chi tiết theo Quyết định 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM trong xây dựng công trình giao thông)

IV. Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

1. Công tác quản lý hồ sơ, quản lý hiện trường

1.1. Quản lý hồ sơ công trình GTNT

Các xã có trách nhiệm: Điều tra, khảo sát, lưu trữ và quản lý hồ sơ các công trình giao thông được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa. Cụ thể như sau:

a) Đối với đường: Gồm các tài liệu trích từ hồ sơ hoàn công như bình đồ, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang, hệ thống thoát nước, hồ sơ đền bù giải phóng mt bằng, hồ sơ mốc lộ giới.

b) Đối với hành lang an toàn giao thông: Hồ sơ quản lý hành lang an toàn đường bộ bao gồm tình trạng sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ, các công trình ảnh hưởng đến an toàn đường bộ, an toàn giao thông, phạm vi, thời điểm vi phạm và quá trình xử lý vi phạm.

1.2. Công tác kiểm tra quản lý hiện trường

a) Tổ chức tuần tra, kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời hư hỏng và các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tiến hành xử lý theo thẩm quyền và đề nghị UBND các cấp xử lý theo quy định.

b) Kiểm tra tình trạng kỹ thuật định kỳ tháng, quý, năm; kiểm tra đột xuất sau mỗi đợt lụt, bão hoặc các tác động bất thường khác.

c) Trực đảm bảo giao thông; theo dõi tình hình thời tiết, ngập lụt, các sự cố công trình, xử lý và báo cáo theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện qun lý hệ thống GTNT

- UBND xã có trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác quản lý, bảo trì hệ thống công trình giao thông trên địa bàn thuộc phạm vi do mình quản lý; bố trí cán bộ có năng lực trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng và bảo trì công trình giao thông.

- Hằng năm, UBND cấp xã phải bố trí đủ nguồn theo quy định để thực hiện quản lý, bảo trì các tuyến đường xã quản lý và chỉ đạo các thôn, xóm lập kế hoạch huy động công sức của nhân dân địa phương cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện tốt công duy tu, bảo dưỡng công trình theo quy định.

- Thành lập Tổ giám sát cộng đồng, giám sát duy tu, bảo dưỡng để giúp UBND xã quản lý, thực hiện.

- Tiến hành triển khai tổ chức thực hiện công tác quản lý và bảo trì hệ thống công trình giao thông, xây dựng kế hoạch và lập dự toán chi tiết danh mục duy tu bảo dưỡng hàng năm các tuyến đường do địa phương quản lý./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2936/QĐ-UBND năm 2017 về "Hướng dẫn thực hiện thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư đối với công trình đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020" do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.302

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35