Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2015/TT-BTC vốn nhà nước đầu tư doanh nghiệp

Số hiệu: 59/2018/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 16/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 219/2015/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 219/2015/TT-BTC) như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 như sau:

“1. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 91/2015/NĐ-CP) và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 32/2018/NĐ-CP).”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Trường hợp đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động:

a) Doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động thực hiện ghi tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp (vốn đầu tư của chủ sở hữu) và thực hiện điều chỉnh lại mức vốn điều lệ trong giấy đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- Sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp để bổ sung vốn điều lệ. Doanh nghiệp căn cứ phương án bổ sung vốn điều lệ hoặc quyết định bổ sung vốn điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để hạch toán tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- Tiếp nhận tài sản từ nơi khác chuyển đến được đầu tư bằng vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp căn cứ quyết định điều chuyển tài sản của cấp có thẩm quyền và biên bản bàn giao tài sản để hạch toán tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- Tiếp nhận tiền theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước (hỗ trợ di dời, sắp xếp lại, xử lý nhà đất, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp căn cứ vào quyết toán tiền hỗ trợ của Nhà nước (phần thực hiện dự án đầu tư sau khi dự án đã hoàn thành và quyết toán theo quy định) để hạch toán tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- Trường hợp được nhà nước giao bổ sung vốn, tài sản tham gia góp vốn hợp đồng BCC, doanh nghiệp nhà nước căn cứ quyết định giao vốn, tài sản để hạch toán tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu.

b) Trường hợp khi thực hiện ghi tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, vốn góp thực tế của chủ sở hữu cao hơn mức vốn điều lệ đã được phê duyệt, doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định điều chỉnh lại mức vốn điều lệ cho doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ hạch toán tăng vốn đối với từng trường hợp mà không phải lập hồ sơ xác định lại vốn điều lệ và hồ sơ đề nghị đầu tư bổ sung vốn theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.”

3. Bổ sung Điều 2a như sau:

“Điều 2a. Ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động thực hiện điều chỉnh giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Đối với doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ:

Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp, sự cần thiết phải giảm quy mô hoạt động của doanh nghiệp, nguyên tắc xác định vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP để xác định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm.

Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý giá trị vốn điều lệ giảm, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định điều chỉnh giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp.

Trường hợp điều chỉnh giảm vốn điều lệ mà phát sinh phần chênh lệch vốn đầu tư của chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ điều chỉnh giảm thì xử lý như sau:

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm thông báo và yêu cầu doanh nghiệp nộp phần chênh lệch này về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ.

- Doanh nghiệp nhà nước hạch toán giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu trên cơ sở vốn điều lệ đã được xác định lại.

b) Trường hợp cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức tách doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

c) Trong thời hạn áp dụng mức vốn điều lệ điều chỉnh lại quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP:

- Trường hợp nguồn bổ sung vốn điều lệ không đủ để bổ sung theo mức vốn điều chỉnh lại đã được phê duyệt thì cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh lại mức vốn điều lệ theo giá trị vốn thực góp cho doanh nghiệp.

- Trường hợp do thay đổi chính sách doanh nghiệp không còn thuộc đối tượng được nhà nước đầu tư vốn thì cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp; chênh lệch giữa vốn đầu tư của chủ sở hữu với vốn điều lệ sau khi điều chỉnh, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ.

2. Các trường hợp điều chỉnh giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi và công bố thông tin về vốn điều lệ trong giấy đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước, quyền mua cổ phần, quyền góp vốn đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Nguyên tắc, thẩm quyền quyết định và phương thức thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định tại Khoản 15, 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

2. Nguyên tắc, thẩm quyền quyết định và phương thức thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định tại Khoản 12, 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

Trường hợp xác định giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được theo giá trị thực của phần vốn góp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhận vốn góp thì giá trị thực tế theo so sách kế toán của phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước được tính bằng tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp nhà nước tại doanh nghiệp nhận góp vốn nhân (x) với vốn chủ sở hữu ghi trên bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp nhận góp vốn tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định chuyển nhượng vốn.

3. Khi thay đổi giữa các phương thức chuyển nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận) để thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định, chủ sở hữu không phải xây dựng lại phương án chuyển nhượng vốn nhưng phải xác định lại giá khởi điểm nếu chứng thư thẩm định giá đã quá thời hạn.

Trường hợp có thay đổi thông tin khi thay đổi giữa các phương thức chuyển nhượng trên, chủ sở hữu có trách nhiệm công bố thông tin bổ sung (nếu có).

Giá sàn làm cơ sở để xác định giá thanh toán khi giao dịch ngoài sàn là giá sàn xác định theo quy chế giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán.

4. Trường hợp chủ sở hữu vốn đã đầu tư vốn tại các doanh nghiệp nhưng không thuộc ngành, lĩnh vực cần tiếp tục đầu tư thêm vốn hoặc phải chuyển nhượng vốn theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành, quá trình thực hiện chuyển nhượng vốn có nhận được quyền mua cổ phần (tại công ty cổ phần) và quyền góp vốn (tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì chủ sở hữu vốn xem xét, quyết định chuyển nhượng quyền mua cổ phần và quyền góp vốn của mình cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP. Trong đó:

a) Việc xác định giá khởi điểm chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn của phần vốn Nhà nước thực hiện theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

b) Việc xác định giá khởi điểm chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn của phần vốn của doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

c) Nguyên tắc xử lý tài chính khi chuyển nhượng quyền mua cổ phần (tại công ty cổ phần) và quyền góp vốn (tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) của chủ sở hữu vốn như sau:

- Đối với trường hợp chủ sở hữu vốn là doanh nghiệp nhà nước:

Số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần và quyền góp vốn sau khi trừ các chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định (nếu có), trường hợp số chênh lệch dương doanh nghiệp hạch toán vào thu nhập hoạt động tài chính của doanh nghiệp, trường hợp số chênh lệch âm doanh nghiệp sử dụng dự phòng đã trích lập để bù đắp, nếu còn thiếu, doanh nghiệp hạch toán vào chi phí hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

- Đối với trường hợp chủ sở hữu vốn là cơ quan đại diện chủ sở hữu:

Số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần và quyền góp vốn sau khi trừ các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định (nếu có), cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Trường hợp việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn không thành công hoặc tiền thu được từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn không đủ để bù đắp chi phí chuyển nhượng thì được sử dụng nguồn Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để bù đắp phần chi phí thực hiện chuyển nhượng nhưng chưa có nguồn bù đắp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Việc lập hồ sơ và công bố thông tin chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:

a) Trường hợp chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước tại các công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán theo hình thức khớp lệnh, chủ sở hữu vốn chuyển nhượng thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Khoản 13 và Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

b) Trường hợp chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước tại các doanh nghiệp quy định tại Khoản 13 và Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP theo phương thức đấu giá công khai, chủ sở hữu vốn chuyển nhượng lập hồ sơ đấu giá công khai theo quy định.

Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng/tổ chức đấu giá thực hiện lập, tổ chức thực hiện công khai thông tin hồ sơ đấu giá đã lập đầy đủ theo quy định tại Khoản 13 và Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, đồng thời gửi hồ sơ đấu giá đã lập theo quy định đến Bộ Tài chính - Cục Tài chính doanh nghiệp để theo dõi, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện (không phải gửi đến Ủy ban chứng khoán nhà nước).

c) Trường hợp chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần là công ty đại chúng, sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng thì cơ quan đại diện chủ sở hữu/doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng vốn thực hiện công bố thay đổi thông tin của cổ đông theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

6. Việc xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn thực hiện theo quy định tại Khoản 12 và Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP. Trong đó:

a) Về tổ chức thẩm định giá:

- Tổ chức thẩm định giá được lựa chọn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá, pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện nghiệp vụ và thực hiện hợp đồng đã ký kết với khách hàng.

- Tổ chức thẩm định giá, thẩm định viên thực hiện thẩm định giá chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định giá.

- Việc xác định giá đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định hiện hành của Hệ thống tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam và pháp luật có liên quan.

b) Xác định giá trị đối với một số tài sản tại doanh nghiệp:

- Đối với giá trị quyền sử dụng đất thuê (trả tiền hàng năm) phải căn cứ vào hợp đồng thuê đất trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn thuê đất, tiền thuê đất và các yếu tố khác (nếu có).

Chênh lệch (nếu có) giữa tiền thuê đất của thời hạn thuê đất còn lại trong hợp đồng hoặc quyết định cho thuê đất tính theo giá đất tại thời điểm có hợp đồng hoặc quyết định cho thuê đất với tiền thuê đất của thời hạn thuê đất còn lại tính theo giá đất tại thời điểm xác định giá chuyển nhượng được tính bổ sung khi xác định giá khởi điểm. Giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Đối với giá trị các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm giá trị văn hóa, lịch sử (nếu có) thực hiện xác định riêng từng giá trị theo quy định pháp luật thẩm định giá, theo các phương pháp xác định phù hợp. Trường hợp không đủ hồ sơ, tài liệu để xác định giá trị văn hóa, lịch sử thì chủ sở hữu vốn chuyển nhượng căn cứ mức độ ảnh hưởng, tác động của giá trị đến hình ảnh, vị thế của doanh nghiệp, hiệu quả đem lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để xác định tỷ lệ (tối thiểu 1%) trên tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước làm cơ sở xác định giá khởi điểm và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

7. Các tổ chức, cá nhân mua cổ phần (kể cả trong trường hợp nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần) theo các phương thức quy định đối với chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước tại Khoản 13, Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

8. Đối với phương án chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước, quyền mua cổ phần, quyền góp vốn đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP nhưng đến ngày Nghị định số 32/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (01/5/2018) chưa thực hiện chuyển nhượng thì chủ sở hữu vốn chuyển nhượng rà soát, điều chỉnh phương án chuyển nhượng vốn theo quy định tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP để tổ chức thực hiện. Các chi phí phát sinh liên quan đến việc xây dựng phương án chuyển nhượng vốn đã được phê duyệt trước ngày 01/5/2018 được tính vào chi phí để xác định kết quả chuyển nhượng vốn.”

5. Bổ sung Điều 3a như sau:

“Điều 3a. Doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng vốn đầu tư tham gia trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC)

Doanh nghiệp nhà nước chuyển nhượng vốn đầu tư tham gia trong hợp đồng BCC theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:

1. Cấp có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn căn cứ vào nội dung cụ thể của hợp đồng BCC, trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước được phép chuyển nhượng vốn để thực hiện thoái vốn thì quyết định việc áp dụng phương thức chuyển nhượng vốn phù hợp theo một trong hai trường hợp dưới đây:

a) Trường hợp chỉ được phép chuyển nhượng vốn cho các thành viên tham gia hợp đồng BCC thì áp dụng phương thức chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

b) Trường hợp không có quy định ràng buộc chuyển nhượng vốn cho thành viên tham gia hợp đồng BCC thì áp dụng phương thức chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

2. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước góp vốn tham gia hợp đồng BCC bằng giá trị quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất thuê, đất giao) nhưng thực hiện chuyển nhượng vốn không tiếp tục tham gia hợp đồng BCC thì việc xử lý đất đai theo quy định pháp luật đất đai.

Trường hợp việc chuyển nhượng vốn gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất thuê, đất giao) thì phải xác định giá trị quyền sử dụng đất theo sát giá thị trường để đưa vào giá trị vốn chuyển nhượng làm cơ sở xác định giá khởi điểm.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất như sau:

“Việc quản lý vốn và tài sản tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Khoản 6, 7, 8, 9, 10 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và các quy định sau:”

b) Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 như sau:

“a) Việc trích lập các khoản dự phòng rủi ro: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp, doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).”

7. Bổ sung Điều 4a như sau:

“Điều 4a. Chuyển nhượng dự án đầu tư, xây dựng do doanh nghiệp nhà nước làm chủ đầu tư

Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư đang triển khai, thực hiện dự án đầu tư, xây dựng chưa hình thành tài sản đưa vào khai thác, sử dụng (đầu tư, xây dựng dở dang), nếu không tiếp tục đầu tư dự án, doanh nghiệp được thực hiện chuyển nhượng dự án (chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án) cho nhà đầu tư khác theo quy định của Luật Đầu tư và quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP. Trong đó:

1. Thẩm quyền quyết định chuyển nhượng dự án: doanh nghiệp căn cứ nguồn đầu tư dự án và mục đích dự án đầu tư để quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Khi chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định của Luật Kinh doanh bất động sản (đối với dự án kinh doanh bất động sản).”

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất như sau:

“Việc quản lý vốn của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Khoản 11, 12 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và các quy định sau:”

b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 như sau:

“2. Đối với công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hàng năm doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm phê duyệt báo cáo tài chính và quyết định việc phân phối, sử dụng lợi nhuận sau thuế, thu lợi nhuận sau thuế tại các công ty con theo quy chế tài chính đã được phê duyệt. Trường hợp vốn chủ sở hữu tại công ty con lớn hơn mức vốn điều lệ đã được phê duyệt thì thực hiện điều chuyển khoản chênh lệch về doanh nghiệp nhà nước (thông qua việc điều chuyển số dư Quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại công ty con) và hạch toán là thu nhập khác của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP. Khoản chênh lệch này chỉ được thực hiện phân phối bổ sung Quỹ đầu tư phát triển của công ty mẹ và phần còn lại (nếu có) thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.”

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Phân phối lợi nhuận đối với doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Điều 2 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và hướng dẫn sau:

1. Doanh nghiệp có lãi (bao gồm cả khoản thu nhập không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp) thì được bù lỗ lũy kế của năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Lợi nhuận sau khi bù đắp hết lỗ của các năm trước, doanh nghiệp thực hiện trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; phần lợi nhuận còn lại được phân phối theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CPĐiều 2 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.

2. Căn cứ để trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên xác định như sau:

a) Về xếp loại doanh nghiệp A, B, C làm căn cứ trích lập các quỹ thực hiện theo quy định của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Về tiền lương tháng thực hiện làm căn cứ trích lập các quỹ:

- Đối với trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi doanh nghiệp nhà nước: căn cứ quỹ tiền lương thực hiện trong năm tài chính của người lao động của doanh nghiệp được xác định theo quy định tại Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) chia (:) cho 12 tháng.

- Đối với trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên: căn cứ quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý (chuyên trách và không chuyên trách) được xác định theo quy định của Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có), chia (:) cho 12 tháng.”

10. Bổ sung Điều 10a như sau:

“Điều 10 a. Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Trong trường hợp người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến của Cơ quan đại diện chủ Sở hữu về phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp mà mình làm đại diện vốn để tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng thành viên theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ Sở hữu phải căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động, báo cáo tài chính năm đã được kiếm toán, chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp nhà nước và các tài liệu liên quan cần thiết khác để có văn bản gửi xin ý kiến cơ quan tài chính cùng cấp (trong văn bản, cơ quan đại diện chủ sở hữu phải nêu rõ ý kiến của mình về nội dung người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến). Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính cùng cấp phải có ý kiến để cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng thành viên.”

11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 11 như sau:

“3. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập quỹ của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Nghị định số 91/2015/NĐ-CPĐiều 2 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP.”

Điều 2. Bãi bỏ quy định tại Điều 6 Thông tư số 219/2015/TT-BTC.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, bổ sung và sửa đổi./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTgCP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 59/2018/TT-BTC

Hanoi, July 16, 2018

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING CERTAIN ARTICLES OF THE CIRCULAR NO. 219/2015/TT-BTC DATED DECEMBER 31, 2015 BY THE MINISTER OF FINANCE ON STATE CAPITAL INVESTMENT IN ENTERPRISES, USE AND MANAGEMENT OF CAPITAL AND ASSETS IN ENTERPRISES

Pursuant to the Law on enterprises dated November 26, 2014;

Pursuant to the Law on use and management of state capital invested in manufacturing and business operations of enterprises dated November 26, 2014;

Pursuant to the Government’s Decree No. 91/2015/ND-CP dated October 13, 2015 on state capital investment in enterprises, use and management of capital and assets in enterprises;

Pursuant to the Government’s Decree No. 32/2018/ND-CP dated March 08, 2018 on amending and supplementing certain articles of the Government’s Decree No. 91/2015/ND-CP dated October 13, 2015 on state capital investment in enterprises, use and management of capital and assets in enterprises;

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the request of the Director of the Corporate Finance Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Amending and supplementing certain articles of the Circular No. 219/2015/TT-BTC as follows:

1. Amending and supplementing Clause 1 Article 1 as follows:

“1. This Circular provides guidance on state capital investment in enterprises and financial management by state-owned enterprises as prescribed in the Government's Decree No. 91/2015/ND-CP and the Government’s Decree No. 32/2018/ND-CP.”

2. Amending and supplementing Clause 2 Article 2 as follows:

“2. Additional investment of state capital in an operating state-owned enterprise:

a) The operating state-owned enterprise shall record an increase in state capital invested in such enterprise (the owner’s equity) and carry out procedures for adjusting the charter capital amount stated in the enterprise registration certificate in accordance with regulations of the Law on enterprises in the following circumstances:

- The enterprise the development investment fund in the enterprise for financing for additional investment in the charter capital.  The enterprise shall consult the plan for or the decision on additional investment in the charter capital approved by competent authorities to record an increase in the owner’s equity.

- The enterprise is assigned other transferred assets invested by the funding source derived from the state budget.  The enterprise shall consult the asset assignment decision issued by a competent authority and the record on asset handover to record an increase in the owner’s equity.

- The enterprise receives the government-contributed aids (those used for residential resettlement, rearrangement, real property treatment and investment in technical infrastructural facilities of industrial zones) in order to implement projects for investment in construction, improvement and refurbishment of manufacturing and trading facilities.  The enterprise shall consult the final account of government-contributed aids (the funding amount used for implementing investment projects after these projects have been completed and properly recorded as regulated) to record an increase in the owner’s equity.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Upon the additional investment of state capital in the enterprise, if the actual owner’s equity is greater than the approved charter capital, the enterprise shall submit a report to the owner’s representative agency to consider adjusting the enterprise’s charter capital on the basis of documents used for recording each additional investment in the charter capital without preparing the application for re-determining the charter capital and the application for additional investment in the charter capital as regulated in Article 9 and Article 10 of the Decree No. 91/2015/ND-CP.”

3. Supplementing Article 2a as follows:

“Article 2a. Recording a decrease in state capital invested in enterprises:

1. The operating state-owned enterprise shall record a decrease in state capital invested in such enterprise in the following circumstances:

a) If the enterprise makes a decreasing adjustment to the charter capital amount, the owner’s representative agency shall base on the enterprise's actual operating status, the necessity of reducing the enterprise's operating scale and principles for determining the charter capital of a state-owned enterprise set forth in Clause 1 Article 19 of the Decree No. 91/2015/ND-CP to determine the decreased charter capital amount and report to the Prime Minister on the decision on treatment of decreased charter capital value.

The owner’s representative agency shall make decision on decreasing adjustment to the enterprise’s charter capital by consulting the Prime Minister’s decision on treatment of decreased charter capital value.

If the owner's equity is greater than the enterprise's charter capital after making the decreasing adjustment to the enterprise’s charter capital, the following actions must be taken:

- The owner’s representative agency shall inform and request the enterprise to transfer such difference to the Enterprise Arrangement and Development Fund within 15 days from the effective date of the decision made by the owner’s representative agency on decreasing adjustment to the enterprise’s charter capital.

- The enterprise shall record a decrease in the owner’s equity based on the re-determination of the enterprise’s charter capital.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) During the period of application of the adjusted charter capital amount referred to in Point a Clause 1 Article 9 of the Decree No. 91/2015/ND-CP:

- If the supplementary source of funding is not sufficient to provide supplements so that the supplemented capital is equal to the approved adjusted capital amount, a competent authority shall make the decision on adjustment of the charter capital according to the amount actually contributed to the enterprise.

- If the enterprise is not eligible to receive the state capital due to changes in corporate policies, the competent authority shall make the decision on decreasing adjustment of the enterprise’s charter capital. The enterprise shall transfer the difference between the owner’s equity and its adjusted charter capital to the Enterprise Arrangement and Development Fund within 15 days from the effective date of the competent authority's decision on decreasing adjustment of the charter capital.

2. In such cases of decreasing adjustment of the charter capital of the operating state-owned enterprise, the enterprise shall carry out procedures for adjusting the charter capital amount stated in the enterprise registration certificate and disclose information thereof in accordance with regulations of the Law on enterprises.”

4. Amending and supplementing Article 3 as follows:

“Article 3. Transfer of state capital, state-owned enterprise’s capital, the right to buy shares or contributed capital to a joint stock company or a multiple-member limited liability company

1. Principles of, authority to decide and approach to transfer of state capital invested in a joint-stock company or a multiple-member limited liability company shall abide by regulations in Clause 15 and Clause 16 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP.

2. Principles of, authority to decide and approach to transfer of outward investment of a state-owned enterprise at a joint-stock company or a multiple-member limited liability company shall abide by regulations in Clause 12 and Clause 13 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP.

If the planned proceeds from such capital transfer are determined according to the actual value of contributed capital portion specified in the financial statement of the receiving enterprise, the actual value appearing in accounting records of contributed capital portion of the state-owned enterprise shall be equal to the percentage of capital contributed by the state-owned enterprise to the receiving enterprise multiplied by the owner’s equity reported in the balance sheet of the quarterly or annual financial statement of the receiving enterprise at the time closest to the tie of making capital transfer decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case such change in transfer approaches results in changes in information, the owner shall disclose additional information (if any).

The floor price which is used as the basis for determining payment price is determined according to the transaction rules of the Stock Exchange.

4. Where the capital owner has made investments in enterprises which are not in the list of sectors and industries needing more investments, or have to transfer capital according to the classification requirements and list of state enterprises adopted by the Prime Minister, and during the process of implementation of transfer of capital, receive the right to buy shares (at joint-stock companies) and capital contribution right (at multiple-member limited liability companies) as per the Law on enterprises, the capital owner shall consider granting the decision on transfer of their right to buy shares and their capital contribution right to other organizations and individuals in accordance with regulations in Clause 17 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP. Where:

a) The start price for transfer of the right to buy shares or the capital contribution right by the state capital portion shall be determined according to regulations in Clause 15 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP.

b) The start price for transfer of the right to buy shares or the capital contribution right by the capital portion of the state-owned enterprise shall be determined according to regulations in Clause 12 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP.

c) Principles of the capital owner’s financial treatment for transfer of the right to buy shares (at joint-stock companies) and capital contribution right (at multiple-member limited liability companies) are as follows:

- With regard to the capital owner being a state-owned enterprise:

If the difference between the revenue generated from the transfer of the right to buy shares or the capital contribution right and the value of transfer costs and fulfillment of tax obligations in accordance with applicable regulations (if any) is positive, the state-owned enterprise shall be entitled to account for that difference into income from financial operations. If that difference is negative, provisions may be used for offset. If such provisions are still in shortage, the state-owned enterprise may account for the deficiency in expenses incurred from its financial operations.

- With regard to the capital owner being the owner’s representative agency:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where the transfer of the right to buy shares or the capital contribution right is unsuccessful or revenue generated from such transfer is not enough to cover transfer costs, the Enterprise Arrangement and Development Fund may be used to make up for any transfer cost whenever there is no other budget for this as regulated by the Prime Minister.

5. Preparation of documents on and dissemination of information about transfer of state capital and state-owned enterprise’s capital shall be performed in accordance with regulations in the Decree No. 32/2018/ND-CP and the following guidelines:

a) In case of transfer of state capital or state-owned enterprise’s capital invested in joint-stock companies which have been listed or registered their transactions in securities markets according to order matching principle, the owner of the transferred capital shall disclose information in accordance with regulations in Clause 13 and Clause 16 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP.

b) In case of transfer of state capital or state-owned enterprise’s capital invested in enterprises defined in Clause 13 and Clause 16 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP according to the open auction approach, the owner of the transferred capital shall prepare documents on open auction in accordance with applicable regulations.

The owner of transferred capital/ auctioning organization shall disclose information concerning the auctioning documents that they have prepared in accordance with regulations in Clause 13 and Clause 16 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP and submit such auctioning documents to the Ministry of Finance – via the Corporate Finance Department for monitoring, consolidating and reporting (such documents must not sent to the State Securities Commission of Vietnam).

c) In case of transfer of state capital or state-owned enterprise’s capital invested at a joint-stock company that is a publicly held company, upon the completion of capital transfer, the owner’s representative agency/ the enterprise transferring its capital shall carry out procedures for disclosing changes in shareholders’ particulars in accordance with applicable regulations of the law on securities in respect of information disclosure.

6. The start price for capital transfer shall be determined according to regulations in Clause 12 and Clause 15 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP. Where:

a) Valuation organization:

- The hired valuation organization must comply with the law on prices, the law on valuation and relevant law soft during the provision of valuation services as well as performance of contracts signed with customers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Determination of the start price must ensure full and strict compliance with applicable provisions of Vietnam’s valuation standard system and relevant laws.

b) Determination of value of certain assets of the enterprise:

- The value of the right to use leased land (with annual payment of land rent) must be determined on the basis of the lease agreement signed with a competent authority or the decision made by a competent authority on giving permission to the enterprise to lease land with annual payment of land rent, the lease period, the land rent and other factors (if any).

The difference (if any) between the land rent for the remaining lease period specified in the lease agreement, or the decision on lease of land with land rent calculated according to the land price at the time of entering into the lease agreement, or the decision on land lease, and the land rent for the remaining lease period calculated according to the land rent at the time of determining transfer price shall be taken into account when determining the start price implied factor unalike.  The land price used as the basis for calculating the land rent annually paid shall be determined in accordance with regulations in Clause 1 Article 3 of the Circular No. 77/2014/TT-BTC date June 16, 2014 by the Ministry of Finance and its amending, supplementing or superseding documents (if any).

- The value of intellectual property rights, including cultural and historical values (if any), shall be determined separately for each right by employing appropriate valuation approaches in accordance with regulations of the law on valuation. Where documents are insufficient for determining cultural and historical values, the owner of transferred capital shall consider the influence or impact of such cultural and historical values on the enterprise’s image or position, or the enterprise's business results, to determine the ratio of such values (at least 1%) to total state-contributed capital or total capital of the state-owned enterprise, which shall be used as the basis for determining the start price, and assume responsibility for the decided ratio.  

7. Organizations and individuals that buy shares (including the receipt of transfer of the right to buy shares) according to the approaches to transfer of state capital or state-owned enterprise’s capital prescribed in Clause 13, Clause 16 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP are not required to carry out tender offer procedures.

8. If the transfer prescribed in the plan for transfer of state capital, state-owned enterprise’s capital, right to buy shares or capital contribution right at a joint-stock company or multiple-member limited liability company approved under regulations in the Decree No. 91/2015/ND-CP is not yet carried out after the Decree No. 32/2018/ND-CP comes into force (on May 01, 2018), the owner of transferred capital shall review and modify that transfer plan in conformity with the Decree No. 32/2018/ND-CP for implementation. Costs incurred during the modification of the capital transfer plan approved before May 01, 2018 shall be aggregated with other expenses for determining the transfer result."

5. Supplementing Article 3a as follows:

“Article 3a. Transfer or a state-owned enterprise’s investment capital under BCC agreements

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. If the state-owned enterprise is allowed to transfer capital to serve its divestment purpose, the authority competent to make decision on capital transfer shall consult specific terms and provisions of the BCC agreement to decide an appropriate capital transfer approach. To be specific:  

a) If only BCC parties are allowed to receive the transferred capital, the capital shall be transferred according to the approach to transfer of state-owned enterprise’s capital at a multiple-member limited liability company prescribed in Clause 13 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP.

b) If there is no provision stipulating that the capital must be transferred to BCC parties only, the capital shall be transferred by applying the approach to transfer of state-owned enterprise’s capital at an unlisted joint-stock company prescribed in Clause 13 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP.

2. Where a state-owned enterprise contributes its capital to take part in a BCC agreement by using the value of land use right (including the right to use leased land and allocated land) but carries out transfer of its capital to discontinue participating in that BCC agreement, real property treatment must conform to soft laws on land.

If the capital transfer is associated with the value of land use right (including the right to use leased land and allocated land), the value of land use right must be determined accurately according to the market price and aggregated with the value of transfer capital portion which shall be used as the basis for determining the start price."

6. Amending and supplementing Article 4 as follows:

a) Amending and supplementing the first paragraph as follows:

“Capital and assets at a state-owned enterprise shall be managed in accordance with regulations in Section 1 Chapter III of the Decree No. 91/2015/ND-CP, Clauses 6, 7, 8, 9, 10 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP and the following regulations:”

b) Amending and supplementing Point a Clause 3 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Supplementing Article 4a as follows:

“Article 4a. Transfer of investment and construction projects in which state-owned enterprises are investors

Where a state-owned enterprise that is an investor in a project under construction which has yet to form any usable asset (in-progress investment and construction) does not continue that project, it may assign (whether part or whole of) that project to another investor as per the Law on investment and regulations laid down in Clause 10 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP.  Where:

1. The authority to make decision on project transfer: the enterprise shall itself decide the transfer of project based on the source of funding invested in the project and investment objectives or request a competent authority to make a decision on project transfer in accordance with applicable laws.

2. The transfer of a project that is associated with the transfer of land use right must conform to applicable regulations of the Law on land and the Law on real property business (with regard to the real property business project).”

8. Amending and supplementing Article 5 as follows:

a) Amending and supplementing the first paragraph as follows:

“A state-owned enterprise’s capital invested in a joint-stock company or limited liability company shall be managed in accordance with regulations in Section 2 Chapter III of the Decree No. 91/2015/ND-CP, Clauses 11, 12 Article 1 of the Decree No. 32/2018/ND-CP and the following regulations:”

b) Amending and supplementing Clause 2 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Amending and supplementing Article 8 as follows:

“Article 8. Distribution of profits of a state-owned enterprise

The state-owned enterprise shall distribute its profits in accordance with regulations laid down in Article 31 of the Decree No. 91/2015/ND-CP, Article 2 of the Decree No. 32/2018/ND-CP and the following provisions:

1. An enterprise with a positive operating profit (including its nontaxable incomes) may offset its accumulated loss in the previous year in accordance with applicable regulations of the Law on corporate income tax. The profit after being used for making up for prior-year losses shall be used for making contributions to the scientific and technological development fund under legal regulations, and paying corporate income tax; the remaining amount of profit shall be distributed in accordance with regulations laid down in Clauses 1, 2, 3 Article 31 of the Decree No. 91/2015/ND-CP and Article 2 of the Decree No. 32/2018/ND-CP.

2. Grounds for setting aside the reward and welfare fund for the enterprise’s staff, and the reward fund for the enterprise’s managers and comptrollers:

a) Classification of enterprises into A, B, C ranks to use as the basis for setting aside funds shall conform to the Government’s regulations on supervision of state capital invested in enterprises, financial supervision and performance assessment in state-owned enterprises and disclosure of financial information by state-owned enterprises and state-invested enterprises and the Ministry of Finance’s guidelines.

b) Monthly salary used as the basis for setting aside funds:

- For the reward and welfare fund of a state-owned enterprise: Based on the enterprise’s realized payroll for employees in the financial year which is determined according to regulations laid down in the Government's Decree No. 51/2016/ND-CP dated June 13, 2016 and its amending, supplementing or superseding documents (if any) and divided by 12 months.  

- For the reward fund for the enterprise’s managers and comptrollers: Based on the realized payroll and remuneration paid to managers (including full-time and part-time managers) which is determined according to regulations laid down in the Government's Decree No. 52/2016/ND-CP dated June 13, 2016 and its amending, supplementing or superseding documents (if any) and divided by 12 months.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 10a. Representative person of state capital invested in a joint stock company or a multiple-member limited liability company

If the person representing state capital asks for opinions from the owner’s representative agency on the annual plan for distribution of dividends and after-tax profits of the enterprise that (s)he represents to give his/her opinions, cast his/her vote and make his/her decision in the Shareholders' General Meeting or the meeting of the Board of Members in accordance with regulations in Clause 14 Article 1 of the Decree No. 32/2016/ND-CP, the representative agency shall consult the charter on operation and organization, the annual financial statements duly audited, the annual business strategies or business plans of the enterprise invested by the state-owned enterprise and other necessary documents to send a written request for opinions from the same-level financial agency (the owner’s representative agency must specify its opinions about relevant contents in its written request for opinions). Within the duration of 05 working days from the receipt of the written request from the owner’s representative agency, important fact mistake such same-level financial agency must give its opinions based on which the owner’s representative agency appoints the person representing state capital in the enterprise to give his/her opinions, cast his/her vote and make his/her decision in the Shareholders' General Meeting or the meeting of the Board of Members.”

11. Amending and supplementing Clause 3 Article 11 as follows:

“3. Distribution of after-tax profits and making of funds by the enterprise shall conform to regulations laid down in Article 31 of the Decree No. 91/2015/ND-CP and Article 2 of the Decree No. 32/2018/ND-CP.”

Article 2. Article 6 of the Circular No. 219/2015/TT-BTC is abrogated.

Article 3. Entry into force

1. This Circular comes into force from September 01, 2018.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Finance for consideration./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Huynh Quang Hai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


32.935

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!