Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 20/2014/TT-BKHCN nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Số hiệu: 20/2014/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 15/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Điều kiện nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Ngày 15/07/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 20/2014/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Theo đó, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sẽ được phép nhập khẩu nếu không thuộc các trường hợp cấm nhập khẩu và đáp ứng các điều kiện sau:
 
- Có thời gian sử dụng không quá 5 năm;
 
- Có chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên;
 
- Việc sử dụng dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nêu trong hồ sơ dự án đầu tư đã nộp tại cơ quan quản lý về đầu tư hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 
- Phù hợp với yêu cầu quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành;
 
- Được giám định chất lượng tại nước xuất khẩu trước khi tháo dỡ, đóng gói nhập khẩu.
 
Ngoài ra, Thông tư còn quy định về thủ tục nhập khẩu cũng như điều kiện nhập khẩu đối với một số trường hợp đặc biệt khác. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/09/2014.

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2014/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định điều kiện và thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, bao gồm cả phụ tùng, linh kiện, bộ phận thay thế.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sau đây:

a) Quá cảnh; chuyển khẩu; tạm nhập, tái xuất (trừ các hợp đồng gia công; trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thi công thực hiện các dự án đầu tư); tạm xuất, tái nhập; thực hiện hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng;

b) Phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong nước chưa sản xuất được;

c) Nhận chuyển giao từ các khu chế xuất trong nước;

d) Phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng;

đ) Hàng viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dây chuyền công nghệ là hệ thống các thiết bị, công cụ, phương tiện được bố trí lắp đặt theo sơ đồ, quy trình công nghệ bảo đảm vận hành đồng bộ để sản xuất sản phẩm.

2. Thời gian sử dụng (tính theo năm) là thời gian được xác định từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

3. Chất lượng còn lại (tính theo %) so với chất lượng ban đầu là mức độ đạt được của các thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng so với các thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ khi chưa sử dụng (mới 100%).

Điều 4. Nguyên tắc quản lý việc nhập khẩu

1. Khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, công nghệ cao, trình độ công nghệ tiên tiến.

2. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

3. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nhập khẩu ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này, phải đáp ứng các quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ, ngành về nhập khẩu hàng hóa.

Điều 5. Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu bao gồm:

1. Thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

2. Thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, Danh mục phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

3. Thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17 tháng 7 năm 2012 quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

4. Các Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do các Bộ, ngành khác ban hành theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Điều 6. Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

1. Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không thuộc Điều 5 Thông tư này và không thuộc khoản 2 Điều này được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có thời gian sử dụng không quá 05 năm;

b) Có chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên.

2. Điều kiện nhập khẩu đối với một số trường hợp đặc biệt:

a) Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 03 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm:

- Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Máy móc, thiết bị sử dụng trong ngành bia, rượu, nước giải khát có cồn và không cồn.

- Máy móc, thiết bị ngành bưu chính: thiết bị chia chọn thư, bưu kiện; máy lồng gấp phong bì; máy sản xuất phong bì; thiết bị băng tải.

b) Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 07 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm:

- Máy móc, thiết bị trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

- Máy móc, thiết bị phục vụ đóng tàu, sửa chữa tàu.

- Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng công trình dầu khí biển.

- Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng công trình hạ tầng giao thông.

- Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in: máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in, máy dao xén (cắt) giấy, máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy gấp sách, máy vào bìa sách.

c) Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 10 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm:

- Động cơ máy thủy sử dụng cho tàu đánh bắt xa bờ.

- Máy kỵ mã liên hợp phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in.

d) Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 15 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm: máy in offset, máy in ống đồng, máy in flexo phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in.

Điều 7. Điều kiện nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

1. Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không thuộc Điều 5 Thông tư này và không thuộc khoản 2 Điều này được phép nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có thời gian sử dụng không quá 05 năm;

b) Có chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên;

c) Việc sử dụng dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được nêu trong hồ sơ dự án đầu tư đã nộp tại cơ quan quản lý về đầu tư hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Phù hợp với yêu cầu quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành;

đ) Được giám định chất lượng tại nước xuất khẩu trước khi tháo dỡ, đóng gói nhập khẩu.

2. Điều kiện nhập khẩu đối với một số trường hợp đặc biệt:

a) Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 03 năm, chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên và đáp ứng các quy định nêu tại điểm c, d, đ khoản 1 Điều này, bao gồm:

- Dây chuyền công nghệ sử dụng trong ngành bia, rượu, nước giải khát có cồn và không cồn.

- Dây chuyền chia chọn tự động thư, bưu kiện trong ngành bưu chính.

b) Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 10 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên và đáp ứng các quy định nêu tại điểm c, d, đ khoản 1 Điều này, bao gồm: dây chuyền liên hợp phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in.

Điều 8. Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

1. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa. Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải gửi tới cơ quan hải quan các tài liệu sau:

a) Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất của máy móc, thiết bị nhập khẩu;

b) Chứng thư giám định chất lượng do tổ chức giám định đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này cấp. Nếu chứng thư giám định do tổ chức giám định nước ngoài đủ điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư này cấp, doanh nghiệp phải gửi kèm theo Bản sao hợp pháp chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành của tổ chức giám định.

2. Cơ quan hải quan căn cứ tài liệu doanh nghiệp nộp, xác định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư này, thực hiện thủ tục thông quan theo quy định.

3. Ngoài các yêu cầu trên, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành khác của Chính phủ, các Bộ, ngành đối với máy móc, thiết bị khi nhập khẩu.

Điều 9. Thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

1. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa. Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải gửi tới cơ quan hải quan các tài liệu sau:

a) Tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất của dây chuyền công nghệ nhập khẩu;

b) Chứng thư giám định chất lượng do tổ chức giám định đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này cấp. Nếu chứng thư giám định do tổ chức giám định nước ngoài đủ điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư này cấp, doanh nghiệp phải gửi kèm theo Bản sao hợp pháp chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành của tổ chức giám định.

c) Thuyết minh dự án đầu tư đã nộp tại cơ quan quản lý về đầu tư hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó thể hiện dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu (bản sao).

d) Đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc diện quản lý của các Bộ, ngành, phải có văn bản cho phép nhập khẩu của cơ quan quản lý chuyên ngành.

2. Cơ quan hải quan căn cứ tài liệu doanh nghiệp nộp, xác định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Thông tư này, thực hiện thủ tục thông quan theo quy định.

Điều 10. Yêu cầu chung về chứng thư giám định

1. Chứng thư giám định đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do tổ chức giám định được chỉ định cấp. Trường hợp thực hiện giám định tại nước xuất khẩu, nếu chưa có tổ chức giám định được chỉ định phù hợp, doanh nghiệp được phép lựa chọn, sử dụng tổ chức giám định nước ngoài đủ điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư này để thực hiện việc giám định chất lượng.

2. Chứng thư giám định đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do tổ chức giám định được chỉ định cấp hoặc tổ chức giám định nước ngoài đủ điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư này cấp tại nước xuất khẩu trước khi tháo dỡ, đóng gói nhập khẩu.

3. Đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện giám định chất lượng tại nước xuất khẩu để tránh ách tắc tại cửa khẩu và giảm thời gian lưu kho bãi.

4. Trong quá trình thực hiện thủ tục thông quan, khi có căn cứ xác định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ thực tế có chất lượng không phù hợp với chứng thư giám định, cơ quan hải quan có quyền yêu cầu giám định lại. Trường hợp có sự không thống nhất về kết quả giám định chất lượng giữa các tổ chức giám định, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan có ý kiến quyết định cuối cùng.

Điều 11. Yêu cầu đối với tổ chức giám định

1. Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng giám định về chất lượng hàng hóa là máy móc, thiết bị, công nghệ.

2. Có năng lực giám định đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành.

3. Có ít nhất 02 giám định viên đạt tiêu chuẩn sau:

a) Có trình độ đại học trở lên và có năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu và lĩnh vực giám định;

b) Có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực cần giám định;

c) Có chứng chỉ giám định về lĩnh vực cần giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ.

4. Có phương pháp giám định chất lượng và quy trình giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ do lãnh đạo tổ chức giám định phê duyệt.

5. Riêng đối với tổ chức giám định nước ngoài được doanh nghiệp nhập khẩu lựa chọn để thực hiện giám định tại nước xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có đăng ký kinh doanh hành nghề giám định máy móc, thiết bị, công nghệ ở nước sở tại;

b) Có chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 phiên bản hiện hành, được cấp bởi tổ chức công nhận hợp pháp là thành viên của Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC - The International Laboratory Accreditation Cooperation) và/hoặc Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á - Thái Bình Dương (APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation).

6. Tổ chức giám định phải tuân thủ nguyên tắc độc lập, khách quan, khoa học trong hoạt động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của kết quả giám định.

Điều 12. Chỉ định tổ chức giám định

1. Việc chỉ định các tổ chức giám định do các Bộ, ngành thực hiện.

2. Các Bộ, ngành quy định trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức giám định và thực hiện việc chỉ định tổ chức giám định đủ năng lực thực hiện giám định chất lượng máy móc, thiết bị trong lĩnh vực được phân công quản lý dựa trên các văn bản sau đây:

a) Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

b) Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc ký kết và thực hiện Hiệp định và Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp.

c) Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

3. Các Bộ, ngành có trách nhiệm thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành các thông tin về tổ chức giám định được chỉ định để các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, lựa chọn. Thông tin cơ bản bao gồm: tên tổ chức, địa chỉ, số điện thoại, email, fax, website, lĩnh vực giám định được chỉ định, mẫu chứng thư giám định và mẫu chữ ký trên chứng thư giám định.

Điều 13. Kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng chịu sự kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

2. Mọi hành vi vi phạm các quy định nêu tại Thông tư này, tùy theo tính chất và mức độ, sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ theo dõi, hướng dẫn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

2. Các Bộ, ngành tổ chức việc chỉ định tổ chức giám định thuộc lĩnh vực quản lý và gửi danh sách kèm theo thông tin của tổ chức giám định được chỉ định về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp chung.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công bố, cập nhật thường xuyên danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm công bố danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cấm nhập khẩu từ các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

5. Tổng cục Hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định tại Thông tư này.

6. Trong quá trình thực hiện việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, nếu có sự không thống nhất về việc xác định lĩnh vực và điều kiện nhập khẩu, doanh nghiệp cần gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ về Bộ Khoa học và Công nghệ để được xem xét, giải quyết.

7. Trường hợp máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không đáp ứng điều kiện về thời gian sử dụng nhưng đã được sửa chữa, tân trang và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng còn lại theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này; đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để xem xét, giải quyết.

8. Bộ Khoa học và Công nghệ giao Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ làm đầu mối triển khai thực hiện Thông tư này.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

2. Điều khoản chuyển tiếp:

Trường hợp các hợp đồng mua bán đã được ký kết và hàng hóa đã được đưa lên phương tiện vận chuyển trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không thuộc sự điều chỉnh của Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ, tổ chức, cá nhân cần phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc Hội;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở KHCN tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, Vụ ĐTG.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No.20/2014/TT-BKHCN

Hanoi, July 15, 2014

 

CIRCULAR

REGULATIONS ON THE IMPORTATION OF USED MACHINERY, EQUIPMENT AND PRODUCTION LINE

Pursuant to Decree No. 20/2013/ND-CP dated 26 December 02, 2013 of the Government on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

Pursuant to Decree No. 187/2013/ND-CP November 20, 2013 of the Government on detailing the implementation of the Law on Commerce regarding the international goods sale and purchase and agencies of purchasing, selling, processing and transiting goods with foreign countries;

Pursuant to Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 of the Government on detailing the implementation of some articles of the Law on Product Quality and goods;

At the request of the Director of Assessment, Evaluation and Technology Assessment;

The Minister of Science and Technology promulgates the Circular on providing for the importation of used machinery, equipment and production lines.

Article 1. Governing scope

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. This Circular shall not be applied to the importation of used machinery, equipment and technology lines as follows:

a) Transit; temporary import for re-export (excluding processing contracts; imports used for production and investment projects); temporary export and re-import; repair and maintenance service contracts;

b) Served for scientific research and technological development for which they can not be produced domestically;

c) Transferred from the export processing zones in the country;

d) Served for national security and defense;

dd) Some aid from foreign non-governmental organizations.

Article 2. Regulated entities

This Circular shall be applied to the state agencies, enterprises, organizations and individuals involved in the importation of used machinery, equipment and production lines in accordance with the provisions of Article 1 in this Circular.

Article 3. Interpretation of terms

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. “Production line” means a system of equipment, tools and devices, all of which are arranged according to installation diagrams, technological processes to ensure the synchronous operation in the production stage.

2. “Using time” (in years) means a defined period from their manufacturing to importation.

3. “Remaining quality (in percent) compared with the original quality” means the acceptable rate of specifications of used machinery, equipment and production lines compared with these of brand-new machinery, equipment and production lines.

Article 4. Principles of the importation management

1. Encourage enterprises to import new machinery, equipment and production lines, which are manufactured by the advanced technology.

2. Used machinery, equipment and production lines being imported must meet the requirements of quality, safety, energy saving and environment protection.

3. Used machinery, equipment and production lines being imported must meet both the conditions stipulated in this Circular and the current regulations of the Government, ministries and regulatory agencies on the importation of goods.

Article 5. Used machinery, equipment and production lines banned from the importation.

Those banned from the importation shall be specified in the followings:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The list of used goods banned from import and list of used vehicles banned from import, issued together with Circular No. 04/2014/TT-BCT 2014 dated January 27, 2014 of the Ministry of Industry and Trade on detailing the implementation of several articles of Decree No. 187/2013/ND-CP dated November 20, 2013 of the Government on detailing the implementation of the Commercial Law regarding international goods trading and agent activities for purchasing, selling, processing and transiting goods with foreign countries.

3. The list of used IT products banned from import, issued together with the Circular No. 11/2012/TT-BTTTT dated July 17, 2012 by the Ministry of Information and Communications on specifying the list of used IT products banned from the importation.

4. The list of used goods banned from import, issued by other Ministries and regulatory agencies in compliance with the provisions of Decree No. 187/2013/ND-CP dated November 20, 2013 of the Government on detailing the implementation of the Commercial Law regarding international goods trading and agency’s activities of purchasing, selling, processing and transiting goods with foreign countries.

Article 6. Specific requirements for the importation of used machinery and equipment

1. Used machinery and equipment, which are not specified in Article 5 of this Circular and clause 2 of this Article, shall be eligible for the importation if they satisfy the following requirements:

a) The using time does not exceed 05 years;

b) The remaining quality gains 80% in comparison with original quality or more.

2. Requirements for several special imports:

a) Used machinery and equipment can be imported if the using time does not exceed more than 03 years and the remaining quality achieves 80% or more in comparison with the original quality, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Machinery and equipment used in beer, wine, alcoholic and non-alcoholic beverage sector.

- Machinery and equipment for postal services: mails and parcels sorting equipment; envelope folding and inserting machines; envelope production machine; conveyor equipment.

b) Used machinery and equipment below can be imported if the using time does not exceed 07 years and the remaining quality gain 80% or more compared with the original quality, including:

- Machinery and equipment in the field of geology and mineral.

- Machinery and equipment for ship building and repair.

- Machinery and equipment for the construction of petroleum and gas complex.

- Machinery and equipment for the construction of traffic infrastructure.

- Machinery and equipment for the printing industry: film and zinc recorder, print formatter, paper die cutting machine, thread or steel bar binding machine, book folding machine and coil inserter.

c) Used machinery and equipment are allowed to be imported if the using time does not exceed more than 10 years and the remaining quality compared with the original quality is 80% or more, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Combined saddle stitching line used in the printing industry.

d) Used machinery and equipment are allowed to be imported if the using time does not exceed 15 years and the remaining quality achieves 80% or more in comparison with the original quality, including: offset printing machine, gravure printing machine, flexo printing machine in the printing industry.

Article 7. Specific requirements of the importation of used technology lines

1. Used technology lines, which are not specified in Article 5 of this Circular and clause 2 of this Article, shall be eligible for the importation if they satisfy the following requirements:

a) The using time does not exceed 05 years;

b) The remaining quality gains 80% in comparison with original quality or more;

c) The utilization of used technology lines have already been specified in the investment documents and sent to the investment management agencies or other competent authorities for their approval;

d) Those under the sectorial management enforced by ministries and their regulatory bodies;

dd) The quality must be tested at exporting countries before dismantling, packaging for the importation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Used technology lines shall be eligible for the importation if the using time does not exceed more than 03 years, the quality of the remaining compared with original quality is 80% or more and adhere to the provisions of Point c , d, dd, Clause 1 of this Article, including:

- Machinery and equipment used in beer, wine, alcoholic and non-alcoholic beverage sector.

- Automatic mail and parcel sorting line in the postal sector.

b) Used technology lines are allowed to be imported if the using time does not exceed more than 10 years and the remaining quality compared to the original quality is 80% or more and must adhere to the provisions of Point c, d, dd, Clause 1 of this Article, including integrated production line in the printing industry.

Article 8. Procedures for the importation of used machinery and equipment

1. Enterprises must apply for the importation at the customs authority where goods are imported. Besides importing documents as prescribed, enterprises must send to the customs authority the following documents:

a) Technical documentation showing the manufacturing year of machinery and equipment imports;

b) Quality test certificates issued by the qualified examination organizations under clause 1 of Article 10 of this Circular. In case of the certificates endorsed by eligible foreign assessment organizations specified in Clause 5, Article 11 of this Circular, enterprises must attach a valid copy of the endorsement for the compliance of the management system with international standard ISO / IEC 17020, a version currently endorsed by assessment organizations.

2. The Customs authority shall rely on all submitted documents to identify which used machinery and equipment can meet the import requirements as stipulated in Article 6 of this Circular, and shall perform customs clearance procedures as prescribed by laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Procedures for the importation of used technology lines

1. Enterprises must apply for the importation at the customs authority where goods are imported. Besides importing documents as prescribed, enterprises must send to the customs authority the following documents:

a) Technical documentation showing the manufacturing year of machinery and equipment imports;

b) Quality test certificates issued by the qualified examination organizations under clause 2 of Article 10 of this Circular. In case of the certificates endorsed by eligible foreign assessment organizations specified in Clause 5, Article 11 of this Circular, enterprises must attach a valid copy of the endorsement for the compliance of the management system with international standard ISO / IEC 17020, a version currently endorsed by assessment organizations.

c) A written demonstration of investment projects submitted for the approval from the investment agencies or the competent authorities in which a proposed used technology line is shown (a copy).

d) In respect of the used technology lines under the management of ministries and regulatory agencies, they must have a written permit of import from relevant competent authorities.

2. The Customs authority shall rely on all submitted documents to identify whether used technology lines can meet the import requirements as stipulated in Article 7 of this Circular, and shall perform customs clearance procedures as prescribed by laws.

Article 10. General requirements for assessment certificates

1. Assessment certificates for used machinery and equipment endorsed by the authorized assessment organization. Where the assessment is carried out in exporting countries and in the default of a properly authorized inspector, enterprises are allowed to employ an eligible foreign examination organization for any necessary quality test as regulated in clause 5, Article 11 of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. In respect of used machinery and equipment, enterprises are encouraged to conduct the quality test in the exporting countries in order to avoid any delay at the border and reduce time of goods storage.

4. During the customs clearance, if the actual quality of machinery, equipment and technology lines is not corresponding to the quality test certificates, the customs authorities are eligible to request a re-examination. Where there is any conflict arising in quality test results between examiners, the Ministry of Science and Technology shall play a significant role in making final decisions.

Article 11. Requirements for examination organizations

1. They must be legal entities under the provisions of laws, specializing in the quality test for machinery, equipment and technological goods.

2. Their capability must meet the requirements specified in the current national standard TCVN ISO/IEC 17020 or international standard ISO / IEC 17020.

3. They must employ a minimum of 02 qualified appraisers who can show:

a) A university degree or higher and appropriate professional capability in the examination sector;

b) Minimum 03-year experience working in the relevant field;

c) A certificate of expertise in the quality test, if required by laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. In particular, any foreign examiner authorized by the importers to carry out the quality test in exporting countries must meet the following requirements:

a) They must hold a business registration certificate to practise the quality test for machinery, equipment and technology in the host countries;

b) They must keep a certificate of recognition to ensure their management system to comply with current international standard ISO / IEC 17020, endorsed by a legal accreditation organization, known as a legitimate member of the International laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and / or Asia Pacific laboratory Accreditation Cooperation (APLAC).

6. They must adhere to the principles of independent, unprejudiced and scientific activities and take legal responsibility for the accuracy of the test results.

Article 12. The appointment of examination organizations

1. The appointment of examination organizations shall be carried out by ministries and their regulatory agencies.

2. Ministries and regulatory agencies shall regulate the process and procedures for the appointment of examination organizations who are eligible to carry out the quality test for machinery and equipment under their authority with reference to following documents:

a) Circular No. 09/2009/TT-BKHCN dated April 8, 2009 of the Ministry of Science & Technology on guiding processes, requirements and procedures for the appointment of an organization of conformity examination and Circular No. 11 / 2011/TT-BKHCN dated June 30, 2011 of the Ministry of Science and Technology on amending and supplementing several provisions of Circular No. 09/2009/TT-BKHCN dated April 8, 2009 on guiding processes, requirements and procedures for the appointment of an organization of conformity examination.

b) The Circular No. 27/2007/TT-BKHCN dated October 31, 2007 of the Ministry of Science and Technology on guiding the signing and implementation of the convention and agreement on mutual recognition of results of conformity examination.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ministries and regulatory agencies are responsible to make a public announcement on their electronic portal about information related to the appointed examination organizations in order for relevant state agencies, businesses, organizations and individuals to choose right ones at their discretion. Basic information must include organization’s name, address, phone number, email, fax, website and their appointed examination field, sample quality test certificates as well as their specimen signature.

Article 13. Inspection and sanction against violations

1. Agencies, businesses, organizations and individuals involved in the importation of used machinery, equipment and technology lines shall be subject to the inspection of regulatory agencies towards their compliance with the provisions of this Circular.

2. Any violation against statutory regulations in this Circular, depending on its severity, shall be punished according to current legal regulations.

Article 14. Implementation

1. Ministries, regulatory agencies and local authorities must work with the Ministry of Science and Technology to monitor and guide the importation of used machinery, equipment and technology lines in the scope of their administration.

2. Ministries and regulatory agencies must appoint the examination organizations under their management and send attached list of the appointed examiners to the Ministry of Science and Technology for the purpose of general report.

3. The Ministry of Planning and Investment is responsible to publicly disseminate and regularly update the list of domestic machinery, equipment and technology lines.

4. The Ministry of Science and Technology is responsible to publicly announce the list of used machinery, equipment and technology lines banned from the importation in countries where they are eliminated due to their obsolescence, low quality and environment pollution.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. During the importation of used machinery, equipment and technology lines, if there is any discrepancy arising in the identification of import sectors and requirements, enterprises are obliged to send a written request together with relevant documents to the Ministry of Science and Technology for their consideration and settlement.

7. Where used machinery, equipment and technology lines are determined not to meet the requirement for the using time but repaired, refurbished and finally meet other quality requirements as stipulated in Articles 6 and 7 of this Circular as well as satisfy the requirements for safety, energy saving and environment protection, the Ministry of Science and Technology will take their leading role in seeking a cooperation among relevant Ministries and agencies for consideration and settlement.

8. The Ministry of Science and Technology must assign Department of Technology Assessment and Examination as a central entity to implement this Circular.

Article 15. Effect

1. This Circular shall take effect from September 1, 2014.

2. Transitional provisions:

Where the sale contract has been signed and the goods have been shipped before the effective date of this Circular, it shall not be governed by this Circular.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Science and Technology for proper amendments. /.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MINISTER
Nguyen Quan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014 về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


36.824

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!