Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 09/2009/TT-BKHCN yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Số hiệu: 09/2009/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 08/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 09/2009/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ YÊU CẦU, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ,
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thống nhất về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

1.1. Thông tư này hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện việc đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.

1.2. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động kiểm định phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường.

1.3. Trường hợp điều ước quốc tế, hiệp định, thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng, lãnh thổ liên quan đến việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định có quy định khác với Thông tư này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế, hiệp định, thỏa thuận đó.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

2.1. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Mục III của Thông tư này, liên quan đến hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận để xác định sự phù hợp so với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

2.2. Tổ chức đánh giá sự phù hợp trong nước và nước ngoài hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận tại Việt Nam;

2.3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường phải thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong Thông tư này các thuật ngữ về kiểm định, thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp và tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định được áp dụng theo quy định tại Điều 3 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Nguyên tắc chung

4.1. Việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dựa trên cơ sở xem xét năng lực thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp đáp ứng với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và các yêu cầu khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

4.2. Kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp theo lĩnh vực được chỉ định sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng trong quá trình kiểm tra, thanh tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

II. YÊU CẦU, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

1. Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định

1.1. Đối với tổ chức chứng nhận

Tổ chức chứng nhận phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1.1.1. Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận tại Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp;

1.1.2. Có ít nhất 03 chuyên gia đánh giá thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) của tổ chức, có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên và chuyên môn phù hợp với hoạt động về chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường tương ứng và có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên;

1.1.3. Có đủ các tài liệu kỹ thuật, các tiêu chuẩn cần thiết và quy trình chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

1.2. Đối với tổ chức thử nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức kiểm định

1.2.1. Yêu cầu chung:

Tổ chức thử nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức kiểm định đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:

1.2.1.1. Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định tại Bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp;

1.2.1.2. Trong mỗi lĩnh vực chuyên ngành, có ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định sản phẩm, hàng hóa tương ứng và có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên;

1.2.1.3. Có đủ các tài liệu kỹ thuật, các tiêu chuẩn cần thiết và quy trình thử nghiệm, giám định, kiểm định phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

1.2.2. Yêu cầu khác:

Các tổ chức đánh giá sự phù hợp, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chung, phải đáp ứng các yêu cầu khác mang tính đặc thù chuyên ngành do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

1.3. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp có chứng chỉ công nhận do tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận hợp pháp nước ngoài là thành viên tham gia ký thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của các Hiệp hội Công nhận quốc tế và khu vực tương ứng cấp, sẽ được ưu tiên xem xét, chỉ định.

2. Trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

2.1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp khi có nhu cầu tham gia hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực cụ thể phải lập hồ sơ đăng ký và gửi về cơ quan tương ứng sau đây:

2.1.1. Cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực chuyên ngành của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định tại khoản 1 Mục III của Thông tư này.

2.1.2. Cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại khoản 1 Mục III của Thông tư này.

2.2. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

2.2.1. Giấy đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này;

2.2.2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận;

2.2.3. Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên, chuyên gia đánh giá đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1.2.1.2 Mục này, theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này;

2.2.4. Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận tương ứng với sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường đăng ký chỉ định theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;

2.2.5. Mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm, Chứng thư giám định, Giấy chứng nhận kiểm định, Giấy chứng nhận;

2.2.6. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng yêu cầu khác quy định tại điểm 1.2.2 khoản 1 Mục này (nếu có);

2.2.7. Chứng chỉ công nhận năng lực thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận do tổ chức công nhận cấp quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục này (nếu có);

2.2.8. Kết quả hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký của một năm gần nhất (nếu có).

2.3. Trong thời hạn không quá ba mươi ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan đầu mối tiến hành xem xét hồ sơ, thực hiện đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở (nếu cần) và ra quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này. Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định không quá 03 năm.

Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, cơ quan đầu mối phải thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp.

2.4. Ba tháng trước khi quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hết hiệu lực, nếu có nhu cầu, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký lại theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Mục này.

2.5. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định khi có nhu cầu thay đổi, bổ dung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung (đăng ký mới) theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Mục này.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

1. Trách nhiệm của cơ quan quản lý

1.1. Trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi lĩnh vực quản lý được phân công, phân cấp có trách nhiệm:

1.1.1. Chỉ đạo, quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp theo quy định của Thông tư này;

1.1.2. Chỉ định cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý hoạt động chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp; thông báo danh sách cơ quan đầu mối được chỉ định cho các tổ chức, cá nhân có liên quan và Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để phối hợp.

1.2. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định các cơ quan sau là cơ quan đầu mối:

1.2.1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chỉ định và ra quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường quy định trong quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (trừ sản phẩm liên quan đến an toàn bức xạ hạt nhân).

1.2.2. Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chỉ định và ra quyết định chỉ định đối với sản phẩm liên quan đến an toàn bức xạ hạt nhân quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

1.3. Trách nhiệm của cơ quan đầu mối được chỉ định

1.3.1. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chỉ định và ra quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

1.3.2. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định để các tổ chức, cá nhân biết, đồng thời thông báo về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để phối hợp quản lý.

1.3.3. Quản lý và kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp của các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định. Áp dụng các biện pháp cảnh cáo, tạm đình chỉ hiệu lực của Quyết định chỉ định, hủy bỏ Quyết định chỉ định khi tổ chức đánh giá sự phù hợp vi phạm các quy định của Thông tư này hoặc quy định tại Điều 20 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng tên tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định đã bị tạm đình chỉ, hủy bỏ Quyết định chỉ định, đồng thời thông báo về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để phối hợp quản lý.

1.3.4. Tổng hợp tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp được chỉ định và định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan và Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

2. Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định

2.1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trường hợp vi phạm quy định của Thông tư này hoặc quy định tại Điều 20 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị cảnh cáo, tạm đình chỉ hiệu lực của Quyết định chỉ định hoặc hủy bỏ Quyết định chỉ định.

Riêng đối với tổ chức thử nghiệm được chỉ định, trong thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định, phải tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng một lần.

2.2. Định kỳ sáu tháng, đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này cho cơ quan đầu mối đã chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp để tổng hợp.

2.3. Thông báo cho cơ quan ra quyết định chỉ định về mọi thay đổi có ảnh hưởng tới năng lực hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận hợp quy đã đăng ký trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này. Định kỳ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác chỉ định và tình hình hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

2. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện Thông tư này trong lĩnh vực được phân công quản lý.

3. Đối với các tổ chức kiểm định do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thành lập thực hiện việc kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi được phân công, việc quản lý được thực hiện theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tương ứng.

4. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, thanh tra trong hoạt động đánh giá sự phù hợp theo Thông tư này và các quy định hiện hành có liên quan. Nếu vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế quy định về việc đăng ký hoạt động chứng nhận hợp quy tại Điều 12 và Điều 13 của Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

6. Đối với các tổ chức kiểm định đã được chỉ định trước khi Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục duy trì cho đến khi hết thời hạn hiệu lực ghi trong Quyết định chỉ định.

7. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức cần kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng 

 

PHỤ LỤC I

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

……….., ngày …….tháng…..năm…..

 

GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Kính gửi: …………..(tên cơ quan đầu mối do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định)

1. Tên tổ chức:................................................................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ...........................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ............................... E-mail:............................

3. Quyết định thành lập (nếu có)/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số ………. Cơ quan cấp: …………… cấp ngày …….. tại.........................................................................................................................

4. Hồ sơ kèm theo:

- ...............

- ...............

5. Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động đánh giá sự phù hợp quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp; văn bản hướng dẫn của ………….(tên Bộ quản lý ngành, lĩnh vực) về điều kiện hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận và các điều kiện về năng lực quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để được chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận trong các lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường (nêu cụ thể tên sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng).

Đề nghị (tên cơ quan đầu mối do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định) xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận đối với các lĩnh vực, đối tượng tương ứng.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên./.

 

 

Đại diện Tổ chức ….
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC II

MẪU DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN/CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

TÊN TỔ CHỨC:……………

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN/CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/KIỂM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN

STT

Họ và tên

Chứng chỉ đào tạo chuyên môn

Chứng chỉ đào tạo thử nghiệm/giám định/kiểm định

Kinh nghiệm công tác

Loại hợp đồng lao động đã ký

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

……., ngày …..tháng…..năm …….
Đại diện Tổ chức …….
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đăng ký chỉ định lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực hoạt động đó.

 

PHỤ LỤC III

MẪU DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TÊN TỔ CHỨC:……………

DANH MỤC TÀI LIỆU

PHỤC VỤ THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/KIỂM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN

STT

Tên tài liệu

Mã số

Hiệu lực từ

Cơ quan ban hành

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

……., ngày …..tháng…..năm …….
Đại diện Tổ chức …….
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đăng ký chỉ định lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực hoạt động đó.

 

PHỤ LỤC IV

MẪU QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

(Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền)
(Tên cơ quan đầu mối do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định)
…….(Số quyết định)…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

………, ngày …….tháng…..năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 

……(Chức danh người ký quyết định)……..
.......(Tên cơ quan đầu mối do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định)

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định/Quyết định số ……..quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ……….(tên cơ quan đầu mối do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định)

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ công văn/Quyết định số ………ngày ……tháng ….. năm 2009 của ……(tên Bộ quản lý ngành, lĩnh vực) hướng dẫn cụ thể về điều kiện hoạt động thử nghiệm /giám định /kiểm định /chứng nhận và các điều kiện về năng lực quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật (nếu có);

Theo đề nghị của …………..(tên đơn vị thuộc cơ quan đầu mối được giao nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ đăng ký chỉ định),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định ……………(tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) thuộc ………….(tên đơn vị chủ quản, nếu có), địa chỉ ………..thực hiện việc thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận ………. (tên lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường được chỉ định) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật ……. (tên quy chuẩn kỹ thuật, số hiệu).

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 3 năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. Điều này sẽ ghi trách nhiệm cho tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định (ví dụ: Tổ chức ……. có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Tổ chức nêu tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định cơ quan đầu mối (để b/c);
- Tổng cục TĐC (để biết);
- Tên tổ chức liên quan (để biết);
- Lưu VT,…

Chức danh, tên người ký quyết định  
(Ký tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC V

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

(Tên cơ quan chủ quản)
(Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

………, ngày …….tháng…..năm 200…..

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

(Từ ngày...../…./200… đến ngày ……/…./200….)

 

Kính gửi:

- …….(Tên cơ quan đầu mối do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định)
-
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

1. Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp:.................................................................................

2. Địa chỉ: ......................................................................................................................

3. Điện thoại: ....................................... Fax: ............................... E-mail:............................

4. Tình hình hoạt động

…………..(tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp được chỉ định từ ngày ...../…./200… đến ngày ……/…./200…. như sau:

a) Hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận trong kỳ báo cáo:

- Tên lĩnh vực chuyên ngành

- Số lượng, nội dung công việc đã tiến hành đánh giá sự phù hợp

- ….

b) Đơn vị có giấy thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận đã bị thu hồi hoặc hết hạn (nếu có) trong kỳ báo cáo

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành phố)

Lĩnh vực/đối tượng

Tên quy chuẩn kỹ thuật

Thời gian/hiệu lực của giấy thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận (ghi năm hết hiệu lực)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có)

………(tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) báo cáo để (tên cơ quan đầu mối do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết./.

 

 

Tổ chức đánh giá sự phù hợp
(Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu)

 

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

No. 09/2009/TT-BKHCN

Hanoi, April 08, 2009

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON THE REQUIREMENTS AND PROCEDURE FOR DESIGNATION OF CONFORMITY ASSESSMENT BODIES

Pursuant to the Law on Product and goods quality dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government's Decree No. 28/2008/NĐ-CP dated March 14, 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

Pursuant to the Government's Decree No. 132/2008/NĐ-CP dated December 31, 2008, detailing the implementation of the Law on Product and goods quality;

The Ministry of Science and Technology provides guidance on the requirements and procedure for designation of conformity assessment bodies:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Scope of regulation  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. This Circular is not applicable to the inspection of measurement instruments in the list of measurement instruments that need inspecting according to the laws on measurement.

1.3. Where international agreements on mutual recognition between Vietnam and other countries or territories related to the recognition of conformity assessment results of designated conformity assessment bodies are at odds with this Circular, such international agreements shall apply.

2. Subjects of application  

This Circular is applicable to:

2.1. The competent authorities specified in Clause 1 Section III of this Circular that are related to the testing, verification, inspection, and certification serving the assessment of conformity to corresponding technical regulations;

2.2. The Vietnamese and foreign conformity assessment bodies engaged in testing, verification, inspection, and certification in Vietnam;

2.3. The organizations and individuals that have products, goods, professes, and environments that need testing, verifying, inspecting, and certifying the conformity with corresponding technical regulations.

3. Terms and definitions

The definition of the terms in this Circular about verification and recognition of conformity assessment results and designated conformity assessment bodies are similar to Article 3 of the Law on Product and goods quality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1. Conformity assessment bodies are designated by competent authorities based on the performance of conformity assessment and the fulfillment of the requirements of corresponding technical regulations and other relevant requirements stipulated by law.

4.2. The conformity assessment results presented by conformity assessment bodies shall be used by competent authorities during the inspections of product quality.

II. REQUIREMENTS AND PROCEDURE FOR DESIGNATION OF CONFORMITY ASSESSMENT BODIES  

1. Demands on a designated conformity assessment body

1.1. Certification body

Every certification body must satisfy the requirements below:

1.1.1. The certification operation is registered at the Ministry of Science and Technology according to the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 of the Minister of Science and Technology, providing guidance on the requirements and procedure for registration of conformity assessment;

1.1.2. At least 03 experts are on the official payroll (officials or employees that sign contracts for at least 1 months, or indefinite contracts) that hold bachelor's degrees (or above), proficient in the assessment of corresponding products, goods, process, or environments, and have at least 03 years’ experience;

1.1.3. Technical documents, standards, and processes of assessment of conformity to corresponding technical regulations are adequate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.1. General requirements:

Testing bodies, inspecting bodies, and verifying bodies must satisfy the requirements below:

1.2.1.1. The testing, verification, and inspection operation are registered at managing Ministries according to the Circular No. 08/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 of the Minister of Science and Technology, providing guidance on the requirements and procedure for registration of conformity assessment;

1.2.1.2. At least 02 technicians that are proficient in the testing, verification, or inspection of corresponding products, and have at least 03 years’ experience;

1.2.1.3. Technical documents, standards, and processes of testing, verification, and inspection of conformity with corresponding technical regulations are adequate.

1.2.2. Other requirements:

Apart from the general requirements, the conformity assessment bodies must satisfy specialized requirements of managing Ministries or provincial People’s Committees.

1.3. The conformity assessment bodies that have certificates issued by Vietnam or foreign accreditation bodies, which are signatories to agreements on mutual recognitions of international and regional accreditation cooperations, shall be prioritized.

2. Procedure for designation of conformity assessment bodies  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.1. The designating authority in charge of conformity assessment specialized in a field under the management of a Ministry, according to Clause 1 Section III of this Circular.

2.1.2. The designating authority in charge of conformity assessment which is affiliated to a provincial People’s Committees according to Clause 1 Section III of this Circular.

2.2. The application includes:

2.2.1. The application sheet for the designation, in accordance with the form in Appendix I to this Circular;

2.2.2. A copy of the Certificate of Registration of testing, verification, inspection, or certification;

2.2.3.  The list of testers, verifiers, inspectors, and assessors that meet the requirements in Clause 1.2.1.2 of this Section, in accordance with the form in Appendix II to this Circular.

2.2.4. The list of technical documents, standards, and processes of testing, verification, and inspection, and certification, which correspond to the products, goods, processes, and environments that are registered, in accordance with the form in Appendix III of this Circular;

2.2.5. The form of test result sheet, certificate of inspection, certificate of verification, certificate;

2.2.6. Documents proving the fulfillment of the requirements in Point 1.2.2 Clause 1 of this Section (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2.8. The results of the testing, verification, inspection, or certification in the registered field that were carried out in the latest year (if any);

2.3. Within 30 working days from the day on which the adequate and valid application is received, the designating authority shall examine the application, assess the capacity of the body at its premises (where necessary) and issue a decision to designate the conformity assessment body in accordance with the form in Appendix IV to this Circular. The period of validity of the decision on designation shall not exceed 03 years.

If the designation is rejected, the designating authority shall provide the explanation in writing for the conformity assessment body.

2.4. Three months before the expiration of the decision to designate the conformity assessment body, the conformity assessment body shall follow the procedure for renewal specified in Point 2.2. Clause 2 of this Section if it wishes to continue operating.

2.5. The designated conformity assessment body shall follow the procedure for adjustment or new registration specified in Point 2.2 Clause 2 of this Section when it wishes to change or expand its operation.

III. RESPONSIBILITY OF MANAGING AUTHORITIES AND DESIGNATED CONFORMITY ASSESSMENT BODIES

1. Responsibility of managing authorities

1.1. The managing Ministries and provincial People’s Committees, within the area of their competence, are responsible for:

1.1.1. Directing and managing the conformity assessment in accordance with this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2. The Ministry of Science and Technology shall appoint the agencies below as designating authorities:

1.2.1. The Directorate for Standards, Metrology, and Quality shall receive, process applications and issue decisions to designate conformity assessment bodies in charge of the products, goods, processes, and environments in the technical regulations promulgated by the Ministry of Science and Technology (except for the products related to nuclear and radiation safety)

1.2.2. The Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety shall receive, process applications and issue decisions to designate conformity assessment bodies in charge of the products related to nuclear and radiation safety in the National Technical Regulations promulgated by the Ministry of Science and Technology.

1.3. Responsibility of designating authorities:

1.3.1. Receiving, processing applications, and issuing decisions to designate conformity assessment bodies in charge of the products, goods, processes, and environments in corresponding technical regulations promulgated by the managing Ministries or provincial People’s Committees.

1.3.2. Announcing the list of designated conformity assessment bodies on the media and send it to the Ministry of Science and Technology (the Directorate for Standards, Metrology, and Quality) for managing in cooperation.

1.3.3. Managing and inspecting the conformity assessments carried out by the designated conformity assessment body. Issue warnings, suspend or annul the decision on designation when the conformity assessment bodies that violate this Circular or  Article 20 of the Law on Product and goods quality. The names of designated conformity assessment bodies that have the decision on designation suspended or annulled shall be announced on the media and sent to the Ministry of Science and Technology (the Directorate for Standards, Metrology, and Quality) for managing in cooperation.

1.3.4. Summarize the conformity assessment and send reports to the managing Ministries, provincial People’s Committees concerned, and the Ministry of Science and Technology (the Directorate for Standards, Metrology, and Quality) every quarter or on request.

2. Responsibility of designated conformity assessment bodies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Designated testing bodies must participate in the proficiency testing program once during the period of validity of the decision on designation.

2.2. Sending reports on the conformity assessment to the designating authority every six months or on request, in accordance with the form in Appendix V to this Circular.

2.3. Notifying the designating authority of the changes that affect the capacity for testing, inspection, verification, and conformity certification within 15 days from the day on which the changes occur.

IV. IMPLEMENTATION  

1. The Ministry of Science and Technology shall assign the Directorate for Standards, Metrology, and Quality to organize the implementation of this Circular. The Directorate for Standards, Metrology, and Quality shall send periodic reports to the Ministry of Science and Technology on the designation and operation of designated conformity assessment bodies.

2. Managing Ministries and provincial People’s Committees shall provide guidance on the implementation of this Circular.

3. The verifying bodies established by managing Ministries shall inspect the quality of products and goods in accordance with the regulations of the corresponding managing Ministries.

4. Competent authorities shall inspect the conformity assessment in accordance with this Circular and relevant regulations. Actions against the violations shall be taken depending on the nature and severity of the violations.

5. This Circular takes effect after 45 days from the day on which it is signed, and supersedes the regulations on registration of conformity certification in Article 12 and Article 13 of the Regulation on certification of conformity and declaration of conformity issued together with the Decision No. 24/2007/QĐ-BKHCN dated September 28, 2007 of the Minister of Science and Technology.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Difficulties that arise during the implementation should be reported to the Ministry of Science and Technology (the Directorate for Standards, Metrology, and Quality) for consideration and settlement./.

 

 

PP THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Quoc Thang 

 

APPENDIX I

FORM OF APPLICATION FOR DESIGNATION OF CONFORMITY ASSESSMENT  
(to the Circular No. 09/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 of the Minister of Science and Technology)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

(Location and date)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPLICATION FOR DESIGNATION OF CONFORMITY ASSESSMENT  

To: …………… [name of the designating authority appointed by a competent authority]

1. Name of organization:.......................................................................................

2. Address: ...........................................................................................................

Phone number: ........................................... Fax: ...................... E-mail:..............

3. Number of Establishment Decision/Certificate of business registration/Investment license: .......................... Issuing authority: …………… Date of issue: ……..  Location: .........................................................................................................................

4. Enclosed documents:

- ...............

- ...............

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

We hereby request [name of the designating authority] to consider designating [name of the organization] to engage in testing/inspection/verification/certification.

We commit to comply with all regulations of the State on conformity assessment and take responsibility for the information provided above./.

 

 

Representative of the organization
(Full name, signature, seal)

 

APPENDIX II

FORM OF LIST OF OFFICIALS, EMPLOYEES/EXPERTS OF CONFORMITY ASSESSMENT BODY
(to the Circular No. 09/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 of the Minister of Science and Technology)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LIST OF OFFICIALS, EMPLOYEES/EXPERTS OF CONFORMITY ASSESSMENT BODY THAT APPLY FOR ASSIGNMENT OF TESTING/INSPECTION/VERIFICATION/CERTIFICATION

No.

Full name

Qualification

Certificate of training in testing/ inspection/ verification

Working experience

Type of labor contract

Notes

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

2

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

5

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

6

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

 

 

 

 

 

 

8

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

9

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

10

 

 

 

 

 

 

…….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

[Location and date]
Representative of the organization
(Full name, signature, seal)

 

Notes: Enumerate all fields are registered.

 

APPENDIX III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of organization:........................................................

LIST OF DOCUMENTS SERVING  TESTING/INSPECTION/VERIFICATION/CERTIFICATION

No.

Document name

Code

Effective date

Issuing authority

Notes

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

 

 

 

 

 

4

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

5

 

 

 

 

 

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

7

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

 

 

 

 

 

9

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

10

 

 

 

 

 

…….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

[Location and date]
Representative of the organization
(Full name, signature, seal)

 

Notes: Enumerate all fields are registered.

 

APPENDIX IV

FORM OF DECISION ON DESIGNATION OF CONFORMITY ASSESSMENT BODY  
(to the Circular No. 09/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 of the Minister of Science and Technology)

[Name of competent authority]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[Decision number]

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

[Locating and date]

 

DECISION

On designation of conformity assessment body

Name and position of the decision signer: ..........................
.......[Name of the designating authority appointed by the competent authority]

Pursuant to the Law on Product and goods quality dated November 21, 2007;

Pursuant to the Decree/Decision No. ............... defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of .............. [name of the designating authority appointed by the competent authority)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Circular No. 09/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 of the Minister of Science and Technology, providing guidance on the requirements and procedure for designation of conformity assessment bodies:

Pursuant to the Decision No. ………… dated ………………… of ………… [name of the managing Ministry] providing guidance on the conditions for testing/inspection/verification/certification, and the capacity in technical regulations (if any);

At the request of …………… [name of the unit assigned to verify the application by the designating authority],

DECIDES:

Article 1. Designate ………….. [name of the conformity assessment body] affiliated to …………… [name of the managing authority, If any] located at ………….. to carry out testing/inspection/verification/certification of …………………..  [name of the products, goods, processes, environments] in accordance with ……………….. [name and number of the technical regulation]

Article 2. This period of validity of this Decision is 3 years from the day on which it is signed.

Article 3. This Article shall specify the responsibility of the designated conformity assessment body (e.g. the designated conformity assessment body is responsible for carrying out conformity assessment on request to serve state management, comply with regulations and guidance of competent authorities).

The body in Article 1 and relevant organizations are responsible for the implementation of this Decision./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Position and name of the decision signer  

(signature and seal)

 

APPENDIX V

FORM OF REPORT ON CONFORMITY ASSESSMENT  
(to the Circular No. 09/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 of the Minister of Science and Technology)

[Name of the governing body]
[Name of the conformity assessment body]

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------

[Location and date]

REPORT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(From...../…./200… to ……/…./200….)

 

To:

- ……… [Name of the designating authority appointed by the competent authority]
- Directorate for Standards, Metrology, and Quality  

 

1. Name of the conformity assessment body: .......................................................

2. Address: ...........................................................................................................

3. Phone number: ........................................... Fax: .................. E-mail:...............

4. Operation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The tests/inspections/verifications/certifications carried out in the period:

- Name of the field

- Amount and contents of works that have undergone conformity

- ….

b) The units that have expired or annulled license for testing/inspection/verification/certification (if any) in the period:

No.

Name of unit

Address (province or city)

Field/subjects

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Validity period of the license for testing/ inspection/ verification/ certification (year of expiration)

Notes

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

……… [Name of the designating authority appointed by the competent authority] makes this report for ……. [name of the designating authority] and the Directorate for Standards, Metrology, and Quality./.

 

 

Representative of the conformity assessment body
(signature and seal)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/04/2009 hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.710

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159