Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 26/2013/TT-BKHCN trình tự thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài

Số hiệu: 26/2013/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/2013/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH YÊU CẦU, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện việc đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

2. Thông tư này không áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa liên quan đến an toàn bức xạ hạt nhân và hoạt động kiểm định phương tiện đo theo quy định của pháp luật về đo lường.

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ liên quan đến việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định có quy định khác với Thông tư này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế, thỏa thuận đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài đăng ký chỉ định.

2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các cơ quan nhà nước có liên quan.

Điều 3. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổ chức tiến hành hoạt động đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

2. Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và cung cấp kết quả đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

3. Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định là tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam xem xét, quyết định chỉ định và công bố để tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lựa chọn sử dụng dịch vụ đánh giá sự phù hợp phục vụ yêu cầu quản lý của Việt Nam.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ là Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

6. Cơ quan kiểm tra là các cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Nguyên tắc chung

1. Việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam chủ động thực hiện dựa trên cơ sở:

a) Nhu cầu quản lý của cơ quan nhà nước và năng lực thực tế của các tổ chức đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam;

b) Năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các yêu cầu khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định, kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài theo lĩnh vực được chỉ định sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam sử dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài có chứng chỉ công nhận do tổ chức công nhận hợp pháp là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF - International Accreditation Forum), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC - The Pacific Accreditation Cooperation), Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC - The International Laboratory Accreditation Cooperation), Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á -Thái Bình Dương (APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận sẽ được ưu tiên xem xét, chỉ định.

4. Trường hợp đặc biệt, nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam chủ động xem xét chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ yêu cầu quản lý của Việt Nam phù hợp tình hình thực tiễn.

Chương 2.

YÊU CẦU, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP NƯỚC NGOÀI

Mục 1: YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH

Điều 5. Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận

Tổ chức chứng nhận nước ngoài đăng ký chỉ định phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Là tổ chức hợp pháp và có chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận theo quy định của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động.

2. Xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của phiên bản mới nhất tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 (Đánh giá sự phù hợp - yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ).

3. Có phòng thử nghiệm của tổ chức hoặc ký hợp đồng thuê thầu phụ tiến hành thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có năng lực thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu kỹ thuật theo phương pháp thử quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;

b) Xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của phiên bản mới nhất tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

4. Luôn có ít nhất 03 chuyên gia đánh giá ký hợp đồng lao động dài hạn (hoặc tương đương) với tổ chức và đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên và chuyên môn phù hợp với hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hóa tương ứng;

b) Có kinh nghiệm đánh giá từ 05 năm trở lên.

5. Có chuyên gia kỹ thuật am hiểu về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và các yêu cầu liên quan để thực hiện đánh giá chứng nhận theo quy định của nhà nước Việt Nam.

6. Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý chất lượng đối với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa tương ứng và cơ quan ngoại giao của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động giới thiệu.

Điều 6. Yêu cầu đối với tổ chức thử nghiệm

Tổ chức thử nghiệm nước ngoài đăng ký chỉ định phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Là tổ chức hợp pháp và có chức năng hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm theo quy định của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động.

2. Có đủ năng lực thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu kỹ thuật theo phương pháp thử tương ứng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

3. Xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của phiên bản mới nhất tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

4. Có ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp hoạt động thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thử nghiệm từ 03 năm trở lên và ký hợp đồng lao động dài hạn (hoặc tương đương) với tổ chức.

5. Có chuyên gia kỹ thuật am hiểu về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và các yêu cầu liên quan để thực hiện thử nghiệm theo quy định của nhà nước Việt Nam.

6. Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý chất lượng đối với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa tương ứng và cơ quan ngoại giao của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động giới thiệu.

Điều 7. Yêu cầu đối với tổ chức giám định

Tổ chức giám định nước ngoài đăng ký chỉ định phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Là tổ chức hợp pháp và có chức năng hoạt động trong lĩnh vực giám định theo quy định của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động.

2. Xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của phiên bản mới nhất tiêu chuẩn ISO/IEC 17020 (Chuẩn mực chung cho các hoạt động của tổ chức tiến hành giám định).

3. Có phòng thử nghiệm của tổ chức hoặc ký hợp đồng thuê thầu phụ tiến hành thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có năng lực thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu kỹ thuật theo phương pháp thử quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;

b) Xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của phiên bản mới nhất tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

4. Luôn có ít nhất 02 giám định viên ký hợp đồng lao động dài hạn (hoặc tương đương) với tổ chức và đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên và chuyên môn phù hợp với hoạt động giám định sản phẩm, hàng hóa tương ứng;

b) Có kinh nghiệm giám định từ 05 năm trở lên.

5. Có chuyên gia kỹ thuật am hiểu về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và các yêu cầu liên quan để thực hiện giám định theo quy định của nhà nước Việt Nam.

6. Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý chất lượng đối với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa tương ứng và cơ quan ngoại giao của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động giới thiệu.

Mục 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP NƯỚC NGOÀI

Điều 8. Hồ sơ đăng ký chỉ định

1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài khi có nhu cầu tham gia hoạt động đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành lập 02 bộ hồ sơ đăng ký (01 bộ bằng tiếng Anh và 01 bộ bằng tiếng Việt) và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp có chữ ký xác nhận của Lãnh đạo tổ chức, gồm đầy đủ các thông tin sau:

- Tên tổ chức đăng ký;

- Địa chỉ;

- Số điện thoại, Fax;

- Email, Website;

- Lĩnh vực đánh giá sự phù hợp đăng ký chỉ định;

- Lĩnh vực sản phẩm hàng hóa (nêu cụ thể tên sản phẩm, hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng) đăng ký chỉ định.

b) Công văn giới thiệu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý chất lượng đối với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa tương ứng tại quốc gia, vùng lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động;

c) Công hàm giới thiệu của Đại sứ quán, Lãnh sự quán hoặc cơ quan ngoại giao tương đương của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tổ chức đăng ký hoạt động;

d) Các tài liệu chứng minh việc xây dựng, áp dụng và duy trì các hệ thống quản lý theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư này, cụ thể như sau:

- Đối với tổ chức đã được tổ chức công nhận hợp pháp là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC), Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC), Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á - Thái Bình Dương (APLAC) đánh giá và cấp chứng chỉ, nộp bản sao chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận và các tài liệu, quy trình, thủ tục của hệ thống đã được công nhận;

- Đối với tổ chức chưa được công nhận, nộp các tài liệu, quy trình, thủ tục và các tài liệu khác liên quan để chứng minh việc xây dựng, áp dụng và duy trì các hệ thống quản lý của tổ chức theo tiêu chuẩn tương ứng;

e) Danh sách chuyên gia đánh giá, thử nghiệm viên, giám định viên, chuyên gia kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư này kèm theo bảo sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn và bản tóm tắt kinh nghiệm công tác;

g) Mẫu Phiếu kết quả đánh giá sự phù hợp;

h) Bản tổng hợp kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký của một năm gần nhất.

Điều 9. Xử lý hồ sơ đăng ký chỉ định

1. Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, căn cứ nguyên tắc quy định tại Điều 4 Thông tư này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành xem xét hồ sơ và ra quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài (theo mẫu quy định tại Phụ lục Thông tư này). Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định không quá ba (03) năm.

2. Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo được ký ban hành.

3. Trường hợp cần thiết phải đánh giá thực tế, trong thời hạn chín mươi (90) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá để tổ chức đánh giá thực tế tại tổ chức. Chi phí phục vụ hoạt động đánh giá của chuyên gia hoặc đoàn đánh giá do tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài đăng ký chỉ định đảm bảo.

4. Sau thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này, Trường hợp từ chối việc chỉ định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài.

Điều 10. Đăng ký chỉ định lại, thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định

1. Trước khi quyết định chỉ định hết hiệu lực chín mươi (90) ngày, nếu có nhu cầu, tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký chỉ định lại theo quy định tại các điểm a, b, c và báo cáo về sự thay đổi trong hệ thống quản lý, nhân sự quy định tại điểm d, e Khoản 2 Điều 8 Thông tư này.

2. Khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định, tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định nộp hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung theo quy định tại các điểm a, d, e, h Khoản 2 Điều 8 Thông tư này.

Điều 11. Đình chỉ và hủy bỏ hiệu lực của quyết định chỉ định

1. Đình chỉ hiệu lực của quyết định chỉ định khi tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài vi phạm một trong các trường hợp dưới đây:

a) Không tuân thủ quy trình, thủ tục đánh giá sự phù hợp đã quy định, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và các hướng dẫn liên quan của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

b) Không duy trì năng lực đáp ứng các yêu cầu đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Mục 1 Chương II Thông tư này;

c) Thực hiện đánh giá không đảm bảo tính độc lập, khách quan;

d) Cung cấp kết quả đánh giá sự phù hợp sai.

2. Hủy bỏ hiệu lực của quyết định chỉ định khi tổ chức đánh giá sự phù hợp vi phạm một trong các trường hợp dưới đây:

a) Bị giải thể, phá sản hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nước sở tại;

b) Vi phạm mang tính lặp lại có ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tuân thủ quy trình, thủ tục đánh giá sự phù hợp đã quy định, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và các yêu cầu đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp;

c) Có bằng chứng về việc khai báo không trung thực trong hồ sơ đăng ký chỉ định;

d) Không thực hiện việc đánh giá sự phù hợp nhưng vẫn cấp kết quả đánh giá sự phù hợp;

e) Giả mạo hồ sơ, tài liệu đánh giá sự phù hợp;

g) Gian lận trong hoạt động đánh giá sự phù hợp;

h) Có văn bản đề nghị không tiếp tục thực hiện quyết định chỉ định;

i) Bị đình chỉ hiệu lực của quyết định chỉ định nhưng không hoàn thành việc khắc phục trong thời gian đình chỉ ghi trong thông báo đình chỉ;

k) Không tuân thủ các yêu cầu, quy định về kiểm tra của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Tổ chức đánh giá sự phù hợp bị hủy bỏ quyết định chỉ định chỉ được xem xét chỉ định lại sau một (01) năm kể từ khi có thông báo hủy bỏ hiệu lực và đã khắc phục các vi phạm.

Chương 3.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Điều 12. Hướng dẫn kiểm tra

1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam đối với việc thực hiện các yêu cầu quy định tại Thông tư này và các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan của Việt Nam.

2. Trường hợp cơ quan kiểm tra phát hiện lô sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng nhưng đã được cấp kết quả đánh giá sự phù hợp bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định:

a) Cơ quan kiểm tra thực hiện xử lý lô sản phẩm, hàng hóa theo quy định và báo cáo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

b) Căn cứ mức độ vi phạm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét ra quyết định đình chỉ hiệu lực quyết định chỉ định hoặc tiến hành kiểm tra đột xuất đối với việc thực hiện và duy trì năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định theo các yêu cầu quy định tại Thông tư này và các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Kinh phí thực hiện kiểm tra do tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định đảm bảo.

Các kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức bị đình chỉ sẽ không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam sử dụng trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Sau ba (03) lô sản phẩm, hàng hóa kế tiếp có kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức bị đình chỉ và kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp trong nước được chỉ định phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài báo cáo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét khôi phục hiệu lực của quyết định chỉ định.

Điều 13. Xử lý vi phạm

Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định vi phạm các quy định tại Thông tư này và các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan, căn cứ mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định tại Thông tư này và quy định tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Chương 4.

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Điều 14. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chỉ định và ra quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài đối với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

2. Thông báo trên trang thông tin điện tử của Tổng cục danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định để các tổ chức, cá nhân biết, lựa chọn.

3. Quản lý và thực hiện kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp của các tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định theo yêu cầu tại Thông tư này và các quy định hiện hành có liên quan. Áp dụng các biện pháp đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực quyết định chỉ định khi tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài vi phạm các quy định của Thông tư này và các quy định khác có liên quan. Thông báo đến các cơ quan có liên quan và trên trang thông tin điện tử của Tổng cục tên tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định bị đình chỉ, hủy bỏ quyết định chỉ định.

4. Định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác chỉ định và tình hình hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định.

Điều 15. Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định

Trong thời gian hiệu lực của quyết định chỉ định, tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định phải:

1. Duy trì năng lực của tổ chức theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư này;

Đối với tổ chức thử nghiệm được chỉ định, phải tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng trong lĩnh vực được chỉ định ít nhất một lần;

2. Thông báo trên trang tin điện tử của tổ chức các kết quả đánh giá sự phù hợp đã cấp cho tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực được chỉ định.

3. Thông báo cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về những thay đổi lớn có ảnh hưởng tới năng lực hoạt động đánh giá phù hợp thuộc phạm vi đã được chỉ định;

4. Thông báo cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời hạn ba (03) ngày về những Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp bị thu hồi, hủy bỏ hoặc hết hạn hiệu lực;

5. Trong trường hợp được công nhận, tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được chỉ định phải gửi một (01) bản sao báo cáo đánh giá có chữ ký của chuyên gia thuộc tổ chức công nhận sau mỗi đợt đánh giá;

6. Tuân thủ các quy định, yêu cầu về kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

7. Có thỏa thuận bồi thường thiệt hại phát sinh cho tổ chức, cá nhân yêu cầu đánh giá sự phù hợp trong Trường hợp cung cấp sai kết quả đánh giá sự phù hợp;

8. Định kỳ tháng mười hai (12) hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo bằng văn bản tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với lĩnh vực đã được chỉ định về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Nội dung báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh bao gồm:

a) Kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp trong kỳ báo cáo, gồm những thông tin sau:

- Danh sách liệt kê gồm các nội dung: số giấy chứng nhận, kết quả thử nghiệm, chứng thư giám định đã cấp và tình trạng hiệu lực; tên, địa chỉ, sản phẩm của tổ chức tương ứng được cấp;

- Những thay đổi của tổ chức có liên quan đến năng lực thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp được chỉ định;

- Đề xuất, kiến nghị của tổ chức.

b) Đơn vị có giấy chứng nhận/ thử nghiệm/ giám định bị thu hồi, hủy bỏ hoặc hết hạn trong kỳ báo cáo (nếu có);

c) Các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Căn cứ vào các quy định tại Thông tư này, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có thể sử dụng hoặc ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài trong lĩnh vực được phân công quản lý.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu VT,TĐC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

PHỤ LỤC

MẪU QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm ….

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Quyết định số 462011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định 104/2009/QĐ-TTg ;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 26/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;

Theo đề nghị của ………………… (tên đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ đăng ký chỉ định),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chỉ định ………………… (tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) thuộc ………….. (tên đơn vị chủ quản, nếu có), địa chỉ …………… thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận/ giám định ………. (tên lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa được chỉ định) phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (tên quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, số hiệu).

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 3 năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. Điều này ghi trách nhiệm cho tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định (ví dụ: Tổ chức ……. có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Điều 4. Tổ chức nêu tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan giới thiệu (để biết);
- Cơ quan ngoại giao (để biết);
- Lưu VT, …..

TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No.: 26/2013/TT-BKHCN

Hanoi, November 15, 2013

 

CIRCULAR

REGULATIONS ON REQUIREMENTS, AND PROCEDURES FOR DESIGNATION OF FOREIGN CONFORMITY ASSESSMENT BODIES TO ASSESS CONFORMITY OF PRODUCTS AND GOODS IN ACCORDANCE WITH NATIONAL TECHNICAL REGULATION ISSUED BY MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Pursuant to the Law on Product and goods quality dated November 21, 2007;

Pursuant to the Decree No. 132/2008/ND-CP of the Government dated December 31, 2008, detailing the implementation of some articles of the Law on Product and goods quality;

Pursuant to the Decree No. 20/2013/ND-CP of the Government dated February 26, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

At the request of the Director of the Directorate for Standards, Metrology, and Quality;

The Minister of Science and Technology issues regulations on the requirements and procedures for the designation of the foreign conformity assessment bodies to assess the conformity of the products and goods in accordance with the National technical regulation issued by the Ministry of Science and Technology.

Chapter 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation

1. This Circular gives the regulations on the requirements and procedures for the designation of the foreign conformity assessment bodies to assess the conformity of the products and goods in accordance with the National technical regulation issued by the Ministry of Science and Technology.

2. This Circular is not applied to the products and goods related to the nuclear radiation safety and the inspection of the measurement instruments under the regulations of the law on measurement.

3. In case of any regulation of the International Agreement that the Socialist Republic of Vietnam is a State Party to; the Agreement between Vietnam and other relevant countries and territories on the mutual recognition of the conformity assessment results of the designated foreign conformity assessment bodies different from this Circular, such regulation shall apply.

Article 2. Regulated objects

This Circular is applied to:

1. The foreign conformity assessment bodies that apply for the designation.

2. Organizations and individuals that produce or trade the products and goods whose conformity must be assessed in accordance with the National technical regulation issued by the Ministry of Science and Technology.

3. The Directorate for Standards, Metrology, and Quality and relevant competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In this Circular, these terms shall be construed as follows:

1. Conformity assessment body is a body that conducts the assessment of the conformity of the products, goods, manufacturing process, provision of services suitable to the corresponding applied standards and National technical regulation.

2. Foreign conformity assessment body is a body that is established under the laws of a foreign country and operated outside Vietnam’s territory to provide the conformity assessment results of the products and goods that are imported into Vietnam.

3. The designated foreign conformity assessment body is a foreign conformity assessment body that satisfies all conditions under the laws of Vietnam. It is considered, designated and announced by the competent authorities of Vietnam in order to provide the conformity assessment service to the clients and suit the management requirements of Vietnam.

4. The Ministry of Science and Technology is the Ministry of Science and Technology, an authority of the Government of the Socialist Republic of Vietnam.

5. National technical regulation is the National technical regulation issued by the Ministry of Science and Technology.

6. An inspecting authority is an authority in charge of quality control of the products and goods under the management of the Ministry of Science and Technology.

Article 4. General principles

1. A foreign conformity assessment body is designated by the competent authorities based on:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) the competence of the conformity assessment body that satisfies the National technical regulation and other relevant requirements under the regulations of the laws.

2. Within the effective period of the Designation, the conformity assessment results of the foreign conformity assessment bodies shall be used by the competent authorities of Vietnam during the inspection of product and goods quality according to their designated fields.

3. The foreign conformity assessment bodies evaluated and issued with the Certificates by any legal accreditation organization that is a member of either the International Accreditation Forum (IAF), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) shall be preferably considered and designated.

4. The competent authorities in Vietnam can consider and designate a foreign conformity assessment body to conduct the conformity assessment in order to control the quality of products and goods in accordance with the technical regulations in special cases, which is conformable with the reality.

Chapter 2

REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR DESIGNATION OF FOREIGN CONFORMITY ASSESSMENT BODIES

Section 1: REQUIREMENTS FOR CONFORMITY ASSESSMENT BODIES APPLYING FOR DESIGNATION

Article 5: Requirements for certification bodies

Any foreign certification body that applies for the designation must:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Create, apply and maintain the management system effectively conformable with the latest version of the ISO/IEC 17065 (conformity assessment – requirements for the certification body in charge of products, process and services).

3. Have a laboratory or sign a contract to employ an outside contractor to conduct experimental assessments who:

a) has competence in conducting testing of the technical regulations based on the test method prescribed in the corresponding National technical regulation.

b) creates, applies and maintains the effective management system conformable with the latest version of the ISO/IEC 17025 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories).

4. Employ at least 03 assessing experts on long-term labor contracts (or equivalent) who:

a) have at least Bachelor's Degrees in the fields conformable with the corresponding certification of products and goods;

b) have at lease 05 years’ experience of assessment.

5. Employ technical experts having thorough knowledge of the corresponding National technical regulation and relevant requirements to provide the certification under the regulations of Vietnam.

6. Be recommended by a competent authority in chare of quality control of the corresponding types of products and goods and diplomatic authorities of the country or territory where such foreign conformity assessment body registers its operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Any foreign testing body that applies for the designation must:

1. Be a legal body and operated in the testing field under the regulations of the country or territory where such testing body registers its operation.

2. a) have competence in conduct testing of the technical regulations based on the corresponding test method prescribed in the corresponding National technical regulation.

3. b) Create, apply and maintain the management system effectively conformable with the latest version of the ISO/IEC 17025 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories).

4. Employ at least 02 competent technicians who are eligible for the testing of the products and goods prescribed in the corresponding National technical regulation; have at least 03-year-experience of testing and sign long-term contracts (or equivalent) with the testing body.

5. Employ technical experts having thorough knowledge of the corresponding National technical regulation and relevant requirements to carry out testing under the regulations of Vietnam.

6. Be recommended by a competent authority in chare of quality control of the corresponding types of products and goods and diplomatic authorities of the country or territory where such testing body registers its operation.

Article 7: Requirements for inspection bodies

Any foreign inspection body that applies for the designation must:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. b) Create, apply and maintain the management system effectively conformable with the latest version of the ISO/IEC 17020 (standard of every operations of the inspection bodies).

3. Have a laboratory or sign a contract to employ an outside contractor to conduct experimental assessments who:

a) have competence in conducting experimental assessment of the technical regulations based on the test method prescribed in the corresponding National technical regulation.

b) Create, apply and maintain the management system effectively conformable with the latest version of the ISO/IEC 17025 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories).

4. Employ at least 02 inspectors on long-tern labor contracts (or equivalent) who:

a) have at least Bachelor's Degrees in the fields conformable with the inspection of corresponding products and goods;

b) have at lease 05 years’ experience of inspection.

5. Employ technical experts having thorough knowledge of the corresponding National technical regulation and relevant requirements to carry out the inspection under the regulations of Vietnam.

6. Be recommended by a competent authority in charge of quality control of the corresponding types of products and goods and diplomatic authorities of the country or territory where such inspection body registers its operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Applications for designation

1. Any foreign conformity assessment body that wishes to conduct the conformity assessment of the products and goods in accordance with the National technical regulation issued by the Ministry of Science and Technology shall file 02 applications (01 in English and 01 in Vietnamese) and send them to the head office of the Directorate for Standards, Metrology, and Quality – the Ministry of Science and Technology directly or by post.

2. An application includes:

a) An application form for designation as a conformity assessment body that is signed by the Director of such conformity assessment body, containing the information below:

- Name of the foreign conformity assessment body;

- Address;

- Phone number, fax number;

- Email, Website;

- The field of the conformity assessment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A letter of recommendation of a competent authority in charge of quality control with regard to the corresponding types of products and goods in the country or territory where the foreign conformity assessment body registers its operation;

b) A diplomatic note of recommendation of the Embassy, Consulate or a diplomatic authority in the country or territory where the foreign conformity assessment body registers its operation;

d) Documents proving the establishment, application and maintenance of the management systems in accordance with the regulations in Articles 5, 6 and 7 of this Circular, in particular:

- A photocopy of the Certificate of Accreditation enclosed with the scope of accreditation and accredited documents and procedures of the system (if the foreign conformity assessment body is evaluated and issued with a Certificate by any legal accreditation organization that is a member of either the International Accreditation Forum (IAF), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC))

- d) Other relevant documents and procedures proving the establishment, application and maintenance of the management systems in accordance with the corresponding standards (if the foreign conformity assessment body has not been accredited);

e) A list of assessing experts, testers, assessor, technical experts that satisfy the regulations in Articles 5, 6 and 7 of this Circular enclosed with their professional certificates and a summary of their working experience;

g) The form for the conformity assessment result;

h) A summary of the result of the conformity assessment conducted in the registered field in a latest year.

Article 9. Processing applications for designation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. If any application is incomplete, the Directorate for Standards, Metrology, and Quality shall send a written notification to the foreign conformity assessment body. The foreign conformity assessment body shall complete its application within thirty (30) days from the written notification is signed to be issued.

3. In case of site inspection, the Directorate for Standards, Metrology, and Quality shall assign experts or an Inspectorate to conduct the site inspection at the foreign conformity assessment body within ninety (90) working days from the receipt of its complete application. The expenditure on the inspection conducted by the experts or inspectorate shall be provided by the foreign conformity assessment body that applies for the designation.

4. In case of disapproval, the Directorate for Standards, Metrology, and Quality shall provide the foreign conformity assessment body with a written explanation after the deadline prescribed in Clause 1 this Article,

Article 10. Registration of re-designation, change in designated scope and fields

1. Any foreign conformity assessment body in need of re-designation shall submit an application for the re-designation in accordance with the regulations in points d, e Clause 2 Article 8 of this Circular and send a report on the changes in its management system or personnel prescribed in points d and e Clause 2 Article 8 of this Circular within 90 days prior to the expiration of the designation.

2. Any designated foreign conformity assessment body in need of change in the designated scope and field shall submit an application for the registration of the change in accordance with the regulations in points a, d, e, h Clause 2 Article 8 of this Circular .

Article 11. Suspension and withdrawal of designation

1. The designation of a foreign conformity assessment body shall be suspended if it:

a) does not follow the prescribed procedures for the conformity assessment, relevant legislative documents and instructions of the Directorate for Standards, Metrology, and Quality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) does not conduct the assessments independently and impartially;

g) provides inaccurate conformity assessment results.

2. The designation of a conformity assessment body shall be withdrawn in one of the cases below:

a) It is dissolved, goes bankrupt or commits serious violations of the laws of the home country;

b) Violations are recommitted, which seriously affects the adherence to the prescribed procedures for the conformity assessment, relevant regulative documents and requirements for the conformity assessment body;

g) Conformity assessment results are given without actual assessments.

e) Forges documents are used;

g) Fraud is committed during conformity assessment;

h) A written request for the withdrawal of designation is submitted;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k) Regulations on the inspection by the competent authorities are not complied with;

3. The re-designation of a conformity assessment body whose designation is withdrawn shall be considered if it remedies its violations after one (01) year from the withdrawal.

Chapter 3

INSTRUCTIONS ON INSPECTION AND IMPOSITION OF PENALTIES FOR DESIGNATED FOREIGN CONFORMITY ASSESSMENT BODIES

Article 12. Instructions on inspection

1. The competent authorities in Vietnam shall inspect the compliance with the regulations of this Circular and other legislative documents of Vietnam of the designated foreign conformity assessment bodies.

2. If an inspecting authority detects any substandard consignment of products or goods unconformable with the corresponding National technical regulation that has been issued with the conformity assessment result by a designated foreign conformity assessment body:

a) Such authority shall dealt with such consignment under the regulations and report that to the Directorate for Standards, Metrology, and Quality;

b) The Directorate for Standards, Metrology, and Quality shall consider and decide to suspend the designation or conduct surprise inspection of the operation and competence maintenance of such designated foreign conformity assessment body in accordance with the regulations of this Circular and relevant legislative documents according to the degree of violation. The expenditure on the inspection shall be provided by the designated foreign conformity assessment body.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Penalty imposition

Any designated foreign conformity assessment body that breaches any regulation of this Circular and relevant legislative documents shall be penalized under the regulations of this Circular and relevant legislative documents according to the degree of violation.

Chapter 4

RESPONSIBILITIES OF REGULATORY AUTHORITIES AND DESIGNATED CONFORMITY ASSESSMENT BODIES

Article 14. Responsibilities of Directorate for Standards, Metrology, and Quality

1. Receive and deal with the application for designation and designate the foreign conformity assessment bodies with regard to the products and goods prescribed in the corresponding National technical regulation issued by the Ministry of Science and Technology.

2. Publish the list of the designated conformity assessment bodies on the website of the General Department to be selected by the clients.

3. Manage and examine the conformity assessments of the designated foreigner conformity assessment bodies in accordance with the regulations of this Circular and relevant current regulations. Suspend or withdraw the designation of the foreign conformity assessment bodies that breach the regulations of this Circular and other relevant regulations. Notify the names of the foreign conformity assessment bodies whose designation is suspended or withdrawn to the relevant agencies and publish them on the website of the General Department.

4. Report the designation and the operation of the designated foreign conformity assessment bodies to the Ministry of Science and Technology annually or when required.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Within the effective period of the designation, each foreign designated conformity assessment body must:

1. Maintain its competence in accordance with the regulations in Articles 5, 6, 7 of this Circular;

With regard to the designated testing bodies, each one must take part in the proficiency Testing programs or Inter-laboratory comparisons in the designated field at least once.

2. Publish the conformity assessment results issued to the clients in its designated field on its website.

3. Notify the significant changes that produce effects on its competence in conducting the conformity assessment within the designated scope to the Directorate for Standards, Metrology, and Quality.

4. Notify the conformity assessment results that are revoked, cancelled or expired to the Directorate for Standards, Metrology, and Quality within three (03) days.

5. Send a photocopy of the assessment report that bears the sign of its expert after each assessment in case of recognition;

6. Comply with the regulations, requirements for the inspection of the competent authorities;

7. Reach agreement on the compensation for the damage to the clients provided with inaccurate conformity assessment results.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The conformity assessment operation within the reporting period, including:

- A list including: the number of certificates, test results, assessment documents that have been issued and the validity; names, addresses and products of the corresponding clients.

- Its changes related to the competence in conducting the designated conformity assessment;

- Its requests and suggestions.

b)The units whose certificates, test results, assessment documents are revoked, canceled or expired within reporting period (if any);

c) Requests and suggestions (if any).

Chapter 5

IMPLEMENTATION

Article 16. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Implementation

1. The Directorate for Standards, Metrology, and Quality shall give instructions and implement this Circular.

2. Pursuant to the regulations of this Circular, the Ministries shall use or issue the guiding documents on the designation of the foreign conformity assessment bodies in the fields that they are in charge of.

3. Any difficulty or obstacle that arises during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Science and Technology (the Directorate for Standards, Metrology, and Quality) for consideration./.

 

 

 

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Viet Thanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 26/2013/TT-BKHCN ngày 15/11/2013 quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.857

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!