Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 09/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 14/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 14 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ THUỘC CÁC CƠ SỞ CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGOÀI CÔNG LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 09/TTr-SNV ngày 08/01/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

ĐỀ ÁN

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ THUỘC CÁC CƠ SỞ CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGOÀI CÔNG LẬP
(Kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 của UBND tỉnh)

Xã hội hóa là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt công tác xã hội hóa là góp phần vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước.

Công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá thông tin, lao động - thương binh và xã hội, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua bước đầu đã thu được những kết quả khả quan, đã phát huy được sự đóng góp của xã hội và đang được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Để hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, lao động - thương binh và xã hội, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới, nhằm tạo ra được các sản phẩm, dịch vụ thực sự có chất lượng thì cần phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ theo quy định của ngành nghề hoạt động.

Với mục đích hỗ trợ cho các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, UBND tỉnh xây dựng “Đề án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập” nhằm làm cơ sở thực hiện, với những nội dung chính sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục - thể thao.

2. Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

3. Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

4. Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục mở lớp đào tạo, bồi dưỡng và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng.

II. MỤC TIÊU

Hỗ trợ về chủ trương mở lớp, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ về tài chính cho các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, tạo điều kiện để các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ theo quy định của ngành nghề hoạt động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh.

III. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG THỜI GIAN QUA

1. Lĩnh vực Lao động -Thương binh và Xã hội

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 02 cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội gồm: Trường Dạy nghề tư thục tỉnh (đóng trên địa bàn huyện Đồng Phú) và Trung tâm dạy nghề Hà Long (đóng trên địa bàn huyện Lộc Ninh).

* Trường Dạy nghề tư thục tỉnh: tổng cộng có 24 cán bộ, nhân viên (02 cán bộ quản lý, 22 cán bộ chuyên môn nghiệp vụ).

* Trung tâm Dạy nghề Hà Long: tổng cộng có 06 cán bộ, nhân viên (01 cán bộ quản lý, 05 cán bộ chuyên môn nghiệp vụ).

2. Lĩnh vực Văn hóa Thông tin

Các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập đang hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa Thông tin gồm: 50 cơ sở kinh doanh băng đĩa nhạc, sân khấu, 37 cơ sở bán, cho thuê băng đĩa phim, 187 cơ sở kinh doanh Karaoke, 02 cơ sở tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, biểu diễn nghệ thuật.

Theo pháp luật hiện hành chưa có quy định về cơ cấu tổ chức nhân sự cũng như chưa quy định tiêu chuẩn trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Văn hoá Thông tin.

3. Lĩnh vực Thể dục Thể thao

Các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập đang hoạt động trong lĩnh vực Thể dục Thể thao gồm có 27 cơ sở là các câu lạc bộ võ thuật, thể hình, hồ bơi, câu lạc bộ cầu lông, patin, thể dục thẩm mỹ.

Cơ cấu tổ chức nhân sự: 27 cán bộ quản lý, 49 cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ.

Cán bộ quản lý các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Thể dục Thể thao là các huấn luyện viên hoặc chủ nhà kiêm nhiệm; hiện tại pháp luật chưa quy định tiêu chuẩn trình độ đối với cán bộ quản lý các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực này, đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ phải là các huấn luyện viên, hướng dẫn viên.

4. Lĩnh vực Y tế

Các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập đang hoạt động trong lĩnh vực Y tế gồm: 352 cơ sở hành nghề y tư nhân, 69 cơ sở hành nghề y dược học cổ truyền tư nhân, 203 cơ sở hành nghề dược tư nhân và 01 cơ sở hành nghề văcxin, sinh phẩm y tế tư nhân. Trong đó có 02 cơ sở hoạt động theo hình thức doanh nghiệp (hoạt động theo Luật Doanh nghiệp), còn lại các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập khác hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh cá thể.

5. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập đang hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo gồm: 01 Trường Trung học Dân lập Kinh tế - Kỹ thuật (gồm 01 Hiệu trưởng, 14 giáo viên cơ hữu và 18 giáo viên hợp đồng); 16 cơ sở dạy tin học, ngoại ngữ (trong đó, mỗi cơ sở có 01 cán bộ quản lý, cơ sở dạy ngoại ngữ có từ 01 đến 02 giáo viên, cơ sở dạy tin học có từ 02 giáo viên trở lên) và 12 trường, cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ tư thục, dân lập (với tổng số 70 cán bộ quản lý và chuyên môn).

* Nhận xét chung

- Về hoạt động: Nhìn chung, bước đầu công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả khả quan, đã phát huy được sự đóng góp của xã hội. Các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hoạt động dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh đang được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

- Về tổ chức nhân sự: Đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ đang làm việc trong các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh hầu hết đã được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực công tác.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chuyên môn thì đội ngũ cán bộ thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập cần phải được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cụ thể là đào tạo, bồi dưỡng về trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, những tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ chuyên môn.

Mặc dù theo quy định của nhà nước, các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hoạt động trên nguyên tắc tự bảo đảm kinh phí bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước. Song, để tạo điều kiện cho các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung thì tỉnh cần thiết phải có chính sách cụ thể để hỗ trợ thêm.

IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ, bao gồm: cơ sở dân lập và tư nhân (tư thục) hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, thể thao, khoa học công nghệ, môi trường (vệ sinh môi trường, cấp, thoát nước và hoạt động môi trường khác), xã hội (cơ sở chăm sóc người già cô đơn, người tàn tật, cơ sở cai nghiện ma túy), cơ sở dân số, gia đình và trẻ em.

Chính sách hỗ trợ theo Đề án này không áp dụng đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập do tổ chức, cá nhân thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, thể thao, khoa học công nghệ, môi trường (vệ sinh môi trường, cấp, thoát nước và hoạt động môi trường khác), xã hội (cơ sở chăm sóc người già cô đơn, người tàn tật, cơ sở cai nghiện ma túy), cơ sở dân số, gia đình và trẻ em.

V. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của ngành nghề hoạt động, các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, các sở quản lý chuyên ngành đối với cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập (sau đây gọi tắt là các sở quản lý chuyên ngành) xây dựng kế hoạch, chủ động thực hiện các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ để đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ về chủ trương mở lớp

a) Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có sử dụng kinh phí hỗ trợ của Nhà nước:

Căn cứ vào nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, các sở quản lý chuyên ngành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo từng năm gửi về Sở Nội vụ trước tháng 9 hàng năm, Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh quyết định về chủ trương. Trên cơ sở chủ trương của UBND tỉnh, các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, các Sở quản lý chuyên ngành chủ động tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ngoài ra, UBND tỉnh có thể hỗ trợ việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong trường hợp các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh mở phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

b) Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không sử dụng kinh phí hỗ trợ của Nhà nước:

Trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo quy định của ngành, nghề hoạt động, các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, các sở quản lý chuyên ngành chủ động tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ.

2. Hỗ trợ về tài chính

a) Mức hỗ trợ kinh phí mở lớp đào tạo, bồi dưỡng:

Trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhu cầu hỗ trợ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, các sở quản lý chuyên ngành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo từng năm gửi Sở Nội vụ vào tháng 9 hàng năm. Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được UBND tỉnh phê duyệt, tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ kinh phí để các sở quản lý chuyên ngành và các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập chủ động thực hiện kế hoạch. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Hỗ trợ 50% kinh phí mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, phần còn lại do cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập chi trả (chi phí này được tính vào chi phí hợp lệ của các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập theo quy định) hoặc do học viên tự chi trả. Kinh phí mở lớp này bao gồm:

- Chi thù lao giảng viên; chi cho việc đi lại, ăn ở của giảng viên;

- Chi tài liệu học tập;

- Chi tổ chức lớp học như: tiền thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập; biên soạn chương trình, giáo trình giảng dạy; chi ra đề thi, coi thi, chấm thi; tiền điện, tiền nước, văn phòng phẩm, chi phục vụ trông xe; chi tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế; chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên; chi phí ăn ở cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo trong trường hợp phải tổ chức lớp ở xa cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

b) Mức hỗ trợ kinh phí cử cán bộ đi đào tạo (chỉ áp dụng đối với trường hợp cử cán bộ đi đào tạo sau đại học)

Trường hợp các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập có nhu cầu cử cán bộ đi đào tạo trình độ sau đại học sẽ được tỉnh hỗ trợ 50% tiền học phí (theo phiếu thu của cơ sở đào tạo).

Điều kiện hưởng trợ cấp: cán bộ đi học phải được UBND tỉnh ra quyết định cử đi học theo đúng quy trình tại Quy định về trình tự, thủ tục mở lớp đào tạo, bồi dưỡng và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng (ban hành kèm theo Quyết định 108/2006/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của UBND tỉnh); có cam kết phục vụ lâu dài tại cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trước khi đi học (thời gian phục vụ sau khi tốt nghiệp ít nhất phải gấp 03 lần thời gian đào tạo). Trong thời gian đi học, nếu học viên tự ý bỏ học hoặc sau khi tốt nghiệp ra trường mà tự ý bỏ việc khi chưa hết thời hạn cam kết phục vụ thì phải bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

c) Phương thức hỗ trợ

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hàng năm do các sở quản lý chuyên ngành lập (sau khi đã được UBND tỉnh phê duyệt), Sở Tài chính bố trí ngân sách và giao dự toán để hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng cho các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong năm theo kế hoạch.

Căn cứ vào dự toán chi đào tạo, bồi dưỡng được thông báo hỗ trợ hàng năm, cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập ứng chi phí đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động do cơ sở trả lương khi cử đi học. Căn cứ vào số chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập thực tế phát sinh theo yêu cầu, hàng quý, năm cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập gửi báo cáo cơ quan Tài chính cùng cấp đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

Sở Tài chính, Phòng Tài chính căn cứ vào đề nghị của các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trình cấp có thẩm quyền cấp hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

d) Nguồn kinh phí hỗ trợ: từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh.

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Để triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ cho các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo nội dung Đề án này, cần thực hiện tốt hai giải pháp chính như sau:

1. Tăng cường tính chủ động của các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, các Sở quản lý chuyên ngành trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

2. Cân đối, bố trí và phân bổ hợp lý nguồn kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, đảm bảo đủ kinh phí để hỗ trợ các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

VII. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ: chịu trách nhiệm tổng hợp, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm của các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; tham mưu UBND tỉnh trong việc cử cán bộ thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập đi học sau đại học.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm cân đối kinh phí, tổ chức phân bổ kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, đảm bảo nguồn kinh phí cho việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

3. Các sở quản lý chuyên ngành

Căn cứ vào Đề án này, các Sở quản lý chuyên ngành chủ động chỉ đạo các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ động tổ chức thực hiện các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để có hướng xử lý.

Việc sửa đổi, bổ sung Đề án này do Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các ngành liên quan trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2007/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.048

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69