Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 749/QĐ-TTg 2015 Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý 2015 2025

Số hiệu: 749/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Từ ngày 01/6/2015, Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) giai đoạn 2015 - 2025 bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2015 đến khi Luật TGPL sửa đổi có hiệu lực, Đề án có những nhiệm vụ sau:

- Nâng cao chất lượng hoạt động TGPL, chú trọng vụ việc tham gia tố tụng trong lĩnh vực hình sự, hôn nhân và gia đình; các vụ việc đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng.

- Sắp xếp tổ chức TGPL nhà nước theo hướng tinh gọn, giảm bớt chi phí bộ máy hành chính; tập trung nguồn lực cho việc nâng cao chất lượng TGPL.

- Xã hội hóa hoạt động TGPL.

- Bồi dưỡng đội ngũ Trợ giúp viên; đào tạo đội ngũ chuyên viên pháp lý hiện có thành Trợ giúp viên cho các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý.

- Nghiên cứu, xây dựng Luật TGPL sửa đổi.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 749/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 - 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 với những nội dung sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa với lộ trình phù hợp với đặc thù từng vùng, miền, khu vực tiến tới sau năm 2025 người thực hiện TGPL là luật sư hành nghề, bảo đảm cho các đối tượng thuộc diện được TGPL được cung cấp dịch vụ TGPL kịp thời, chất lượng tương đương với dịch vụ mà luật sư cung cấp trên thị trường; chuyển các Trung tâm TGPL nhà nước (Trung tâm) theo hướng từ việc chủ yếu cung cấp dịch vụ TGPL hiện nay thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL, tinh giản tổ chức, bộ máy và biên chế; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong việc tiếp cận dịch vụ TGPL của Nhà nước.

2. Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn từ năm 2015 đến khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực

- Duy trì các Trung tâm theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Ở những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đội ngũ luật sư chưa đáp ứng được yêu cầu TGPL thì tăng cường năng lực cho các Trợ giúp viên pháp lý bảo đảm đủ trình độ, kỹ năng tham gia tố tụng; bố trí đủ kinh phí cho hoạt động TGPL, trong đó tập trung vào thực hiện vụ việc TGPL đặc biệt là tố tụng hình sự, hôn nhân và gia đình. Trung tâm chỉ thực hiện việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động TGPL; không thành lập mới Chi nhánh của Trung tâm (Chi nhánh), Câu lạc bộ TGPL, thực hiện rà soát Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL để có giải pháp sáp nhập, giải thể.

- Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại, tăng cường xã hội hóa công tác TGPL bằng việc thu hút sự tham gia của các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư có uy tín, kinh nghiệm thực hiện TGPL, thẩm định chất lượng theo hợp đồng thường xuyên hoặc theo vụ việc gắn với việc tăng cường kiểm tra chất lượng cung cấp dịch vụ TGPL, bảo đảm những người được TGPL được hưởng dịch vụ TGPL có chất lượng tương đương với dịch vụ của luật sư cung cấp trên thị trường.

- Nghiên cứu, xây dựng Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa tiến tới ở giai đoạn sau năm 2025 chỉ có luật sư hành nghề cung cấp dịch vụ TGPL, có lộ trình chuyển các Trung tâm từ trực tiếp cung cấp dịch vụ TGPL thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL; thực hiện việc tinh giản tổ chức, bộ máy và biên chế của Trung tâm trước năm 2025; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp cận dịch vụ TGPL của Nhà nước.

b) Giai đoạn từ khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực đến năm 2025

- Triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua. Tiếp tục duy trì Trung tâm ở các tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn như giai đoạn từ năm 2015 đến khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực và có lộ trình chuyển các Trung tâm thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL vào năm 2025. Đối với Trung tâm ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có điều kiện xã hội hóa thực hiện việc chuyển thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

- Ngân sách nhà nước đầu tư cho hoạt động TGPL được thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Từ sau năm 2025, thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), xã hội hóa hoàn toàn công tác TGPL của Nhà nước, Nhà nước chỉ giữ vai trò quản lý, điều phối nguồn lực bảo đảm cho các đối tượng thuộc diện được TGPL được hưởng dịch vụ TGPL kịp thời, có chất lượng tương đương với dịch vụ của luật sư cung cấp trên thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu TGPL của người được TGPL trong lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính; việc chi tiêu ngân sách nhà nước đạt hiệu quả cao.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

a) Nhiệm vụ giai đoạn từ năm 2015 đến khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực

- Về hoạt động TGPL:

Nâng cao chất lượng hoạt động TGPL, tập trung thực hiện vụ việc TGPL trong đó chú trọng vụ việc tham gia tố tụng, đặc biệt là trong lĩnh vực tố tụng hình sự, hôn nhân và gia đình, các vụ việc đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng. Chỉ thực hiện việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động TGPL.

- Về tổ chức TGPL nhà nước: Duy trì tổ chức thực hiện TGPL của Nhà nước trên cơ sở sắp xếp tổ chức các Trung tâm theo hướng tinh gọn, tinh giản tổ chức, bộ máy và biên chế, giảm bớt chi phí bộ máy hành chính, tập trung nguồn lực cho việc nâng cao chất lượng TGPL, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu TGPL, nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ TGPL của từng địa phương và huy động các tổ chức xã hội tham gia thực hiện TGPL.

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, việc làm của các công chức, viên chức trong Trung tâm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn bảo đảm Trung tâm có 02 bộ phận gồm: (1) Bộ phận trực tiếp thực hiện TGPL là các Trợ giúp viên pháp lý; (2) Bộ phận quản lý nghiệp vụ tạo tiền đề để chuyển các Trung tâm từ trực tiếp cung cấp dịch vụ TGPL thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL và dịch vụ TGPL do tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thực hiện TGPL ở giai đoạn sau.

Việc sắp xếp lại tổ chức các Trung tâm theo nguyên tắc:

. Đối với Trung tâm ở các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, nguồn lực xã hội chưa thể bảo đảm đáp ứng nhu cầu TGPL của người được TGPL thì củng cố, tăng cường hợp lý số lượng Trợ giúp viên pháp lý, đồng thời tinh giản và nâng cao năng lực bộ phận quản lý nghiệp vụ.

. Đối với Trung tâm ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương, nhu cầu TGPL, số lượng luật sư trên địa bàn thì thực hiện theo hướng thu hút mạnh mẽ sự tham gia thực hiện TGPL của luật sư; đồng thời với việc nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của các Trợ giúp viên pháp lý trong tham gia tố tụng, tư vấn tiền tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, đồng thời tinh giản biên chế, nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý, kiểm tra, đánh giá chất lượng vụ việc của bộ phận quản lý nghiệp vụ.

Số biên chế dôi dư của Trung tâm chuyển đổi sang các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính của Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp cấp huyện, cơ quan quản lý nhà nước về TGPL trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Biên chế này nằm ngoài số biên chế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân bổ cho Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan quản lý nhà nước về TGPL, bảo đảm tổng số biên chế của các Trung tâm trong toàn quốc giảm 15% so với giai đoạn trước khi thực hiện Đề án.

+ Đối với Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL:

. Đối với Chi nhánh: Về cơ bản, không thành lập mới Chi nhánh. Trường hợp cần thiết phải thành lập Chi nhánh thì Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập. Trường hợp Chi nhánh được thành lập không đúng quy định, không căn cứ vào nhu cầu TGPL, không có Trợ giúp viên pháp lý hoặc hoạt động không hiệu quả thì chấm dứt hoạt động.

. Đối với Câu lạc bộ TGPL: Không thành lập mới Câu lạc bộ TGPL. Đối với các Câu lạc bộ TGPL đang tồn tại nhưng hoạt động không hiệu quả thì Sở Tư pháp có phương án giải thể hoặc sáp nhập với các Câu lạc bộ khác ở địa phương để tăng cường hiệu quả hoạt động.

- Về xã hội hóa hoạt động TGPL: Huy động luật sư có kinh nghiệm, đạo đức và bản lĩnh nghề nghiệp; các tổ chức hành nghề luật sư có uy tín tham gia thực hiện TGPL để người dân có quyền tiếp cận hoạt động TGPL với chất lượng cao.

+ Nhà nước chi trả tiền bồi dưỡng theo vụ việc tố tụng cho luật sư thực hiện TGPL theo yêu cầu của Nhà nước (trừ luật sư thực hiện TGPL miễn phí theo nghĩa vụ được quy định trong Luật Luật sư) hoặc ký hợp đồng theo cơ chế đặt hàng thực hiện dịch vụ công với các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư. Tăng mức bồi dưỡng 01 buổi làm việc theo vụ việc lên mức tối thiểu tương đương mức trần bồi dưỡng cho báo cáo viên pháp luật là chuyên viên cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hoặc khoán chi theo vụ việc với mức tối thiểu bằng 03 tháng lương cơ sở và mức tối đa là 10 tháng lương cơ sở tùy tính chất, nội dung vụ việc.

+ Cơ quan quản lý nhà nước về TGPL công bố rộng rãi danh sách các Trợ giúp viên pháp lý, các luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư được Nhà nước ký hợp đồng cung cấp dịch vụ công để người được TGPL lựa chọn khi có nhu cầu TGPL. Các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư không bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của Nhà nước thì không được tiếp tục ký hợp đồng và hỗ trợ kinh phí để thực hiện TGPL, thẩm định chất lượng TGPL.

+ Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để luật sư tham gia TGPL nhằm thu hút nhiều luật sư có kinh nghiệm, trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp thực hiện TGPL.

- Về đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý:

+ Rà soát đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý hiện có, trên cơ sở điều kiện thực tế, nhu cầu TGPL của từng địa phương để xác định số lượng Trợ giúp viên pháp lý cần thiết; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với các hình thức phù hợp theo hướng chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tranh tụng. Nâng cao chất lượng tham gia tố tụng của các Trợ giúp viên pháp lý thông qua việc giao chỉ tiêu tham gia tố tụng hàng năm cho mỗi Trợ giúp viên pháp lý và tăng mức bồi dưỡng vụ việc tố tụng bằng 40% mức chi trả tiền bồi dưỡng theo vụ việc đối với các luật sư.

+ Đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên viên pháp lý hiện có thành Trợ giúp viên pháp lý ở các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nơi khó huy động các luật sư hành nghề tham gia TGPL.

+ Xây dựng cơ chế chuyển đổi các Trợ giúp viên pháp lý đã tham gia tố tụng đạt chỉ tiêu vụ việc được giao hàng năm và bảo đảm chất lượng thành luật sư (nếu có nguyện vọng) và các luật sư này sẽ được Nhà nước ưu tiên ký hợp đồng để thực hiện TGPL.

- Về mô hình quản lý TGPL: Bộ Tư pháp thực hiện hỗ trợ, điều phối nguồn lực đối với các vụ việc TGPL trong lĩnh vực tố tụng.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực của cơ quan làm công tác quản lý nhà nước về TGPL ở Trung ương, bảo đảm đủ năng lực để thực hiện điều phối cho công tác TGPL; biên chế được kiện toàn trong số biên chế TGPL dôi dư, kiểm tra, thanh tra, giám sát về chất lượng vụ việc TGPL, đánh giá, chứng nhận chất lượng TGPL đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện TGPL trong toàn quốc; tạm dừng tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam cho đến khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực, Bộ Tư pháp sắp xếp, giải quyết đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của pháp luật.

Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) hỗ trợ bằng nguồn ngân sách trung ương đối với các vụ việc TGPL trong lĩnh vực tố tụng tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách theo pháp luật về ngân sách nhà nước thông qua việc ký hợp đồng với các Trung tâm tại các địa phương này và với các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tham gia TGPL; ngân sách trung ương hỗ trợ cho các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thực hiện vụ việc TGPL trong trường hợp ngân sách địa phương không có điều kiện chi trả; thực hiện việc tạm ứng kinh phí bảo đảm các tổ chức thực hiện TGPL chủ động có nguồn kinh phí để thực hiện vụ việc. Thông qua cơ chế này thực hiện việc điều phối về nguồn nhân lực giữa các địa phương trong toàn quốc.

Đối với các tỉnh, thành phố có các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo (Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP); xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 (Nghị quyết số 80/NQ-CP) thì ngoài việc được hỗ trợ đối với các vụ việc TGPL trong lĩnh vực tố tụng còn được hỗ trợ học phí cho viên chức của Trung tâm tham gia khóa đào tạo nghề luật sư theo mức học phí của Học viện Tư pháp và hỗ trợ đối với các hoạt động truyền thông trực tiếp về TGPL để cho người dân biết về hệ thống tổ chức thực hiện TGPL sẵn có của nhà nước, về quyền và nghĩa vụ của người được TGPL bảo đảm việc thực hiện hiệu quả, tiết kiệm thông qua các hình thức sau: (1) Thiết lập đường dây nóng về TGPL, truyền thông về TGPL; (2) Thu và sao băng cát - xét, đĩa CD bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số về TGPL; (3) Đặt Bảng thông tin, Hộp tin về TGPL tại Ủy ban nhân dân, Trung tâm bưu điện, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, Đồn biên phòng trên địa bàn xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Định mức chi cho các hoạt động này ít nhất bằng với định mức đã quy định trong Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020 (Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg), Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 (Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg).

- Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng vụ việc TGPL:

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và sử dụng cơ sở dữ liệu để thực hiện quản lý chất lượng vụ việc TGPL sát sao (thời gian thụ lý vụ việc, người được TGPL, người thực hiện TGPL, lĩnh vực TGPL, thời gian thực hiện, tình trạng, kết quả vụ việc). Thực hiện chi thẩm định vụ việc tham gia tố tụng tương đương mức chi lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập theo Khoản 9 Điều 4 Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP); thực hiện chi đánh giá chất lượng vụ việc tham gia tố tụng tương đương mức lấy ý kiến tham luận bằng văn bản theo Điểm a Khoản 7 Điều 4 Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP.

- Về kinh phí:

+ Ở Trung ương: Bảo đảm nguồn ngân sách hàng năm ở Trung ương và kinh phí để thực hiện các hoạt động TGPL tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo các chính sách về TGPL quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và Nghị quyết số 80/NQ-CP (kinh phí theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg , Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg được tích hợp) để thực hiện hỗ trợ cho các vụ việc tố tụng và các nhiệm vụ khác. Chi thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu và tin học hóa để kết nối theo dõi vụ việc trên toàn quốc, quản lý hệ thống, tập huấn, thực hiện truyền thông và các mục chi khác được dự toán theo quy định hiện hành.

+ Ở địa phương: Ngân sách địa phương có trách nhiệm bảo đảm kinh phí chi lương, chi hành chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Trung tâm và các hoạt động TGPL ngoài nguồn hỗ trợ từ Trung ương và chi cho vụ việc TGPL ít nhất bằng 50% tổng kinh phí nghiệp vụ TGPL do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp hàng năm.

- Nghiên cứu, xây dựng Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) theo hướng:

+ Về hoạt động: Thực hiện vụ việc TGPL trong lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính; cung cấp dịch vụ đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng; mở rộng đối tượng được TGPL.

+ Về tổ chức TGPL nhà nước: Có lộ trình chuyển Trung tâm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ việc trực tiếp cung cấp dịch vụ TGPL thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL; dịch vụ TGPL do tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thực hiện. Nhà nước thực hiện vai trò quản lý, điều phối nguồn lực bảo đảm cho các đối tượng thuộc diện được TGPL được hưởng dịch vụ TGPL, giám sát và kiểm soát chất lượng dịch vụ TGPL.

+ Về người thực hiện TGPL: Trợ giúp viên pháp lý thực hiện với sự tham gia tích cực của đội ngũ luật sư. Nhà nước ký hợp đồng thường xuyên với luật sư (luật sư công thực hiện TGPL) hoặc ký hợp đồng vụ việc với luật sư, tiến tới chỉ có luật sư hành nghề cung cấp dịch vụ TGPL ở giai đoạn sau 2025; Nghiên cứu bổ sung vào Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) quy định cho phép Trợ giúp viên pháp lý đã tham gia tố tụng đạt chỉ tiêu vụ việc được giao hàng năm và bảo đảm chất lượng được chuyển đổi sang luật sư (nếu có nguyện vọng) mà không phải qua đào tạo và tập sự hành nghề luật sư.

+ Về xã hội hóa hoạt động TGPL: Thực hiện xã hội hóa hoạt động TGPL một cách mạnh mẽ, thu hút các tổ chức hành nghề luật sư có uy tín, các luật sư có kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ TGPL, thẩm định chất lượng vụ việc TGPL.

b) Nhiệm vụ giai đoạn từ khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực đến năm 2025

- Về hoạt động TGPL:

Thực hiện vụ việc TGPL trong lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính; cung cấp dịch vụ đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng.

- Về mô hình, tổ chức TGPL nhà nước: Là giai đoạn chuyển tiếp các Trung tâm từ việc trực tiếp cung cấp dịch vụ TGPL thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL; thực hiện giảm tiếp 50% trong tổng số biên chế sự nghiệp tại các Trung tâm; dịch vụ TGPL do tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thực hiện.

+ Ở Trung ương: Cơ quan quản lý TGPL ở Trung ương tiếp tục được kiện toàn về mặt tổ chức và chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, điều phối, phân bổ nguồn lực, giám sát và kiểm soát chất lượng TGPL.

+ Ở địa phương:

. Đối với các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, đội ngũ luật sư hành nghề trên địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu TGPL thì vẫn duy trì Trung tâm, tăng cường năng lực cho các Trợ giúp viên pháp lý bảo đảm đủ trình độ, kỹ năng tham gia tố tụng; bố trí đủ kinh phí cho hoạt động TGPL, đồng thời có lộ trình chuyển Trung tâm thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL, dịch vụ TGPL do tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thực hiện vào năm 2025 theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

. Đối với các tỉnh, thành phố còn lại thì sớm có lộ trình chuyển Trung tâm từ việc trực tiếp cung cấp dịch vụ TGPL thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL, dịch vụ TGPL do tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thực hiện; sắp xếp số biên chế dôi dư của Trung tâm tăng cường cho các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính của Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp cấp huyện, cơ quan quản lý nhà nước về TGPL.

Cơ quan quản lý nhà nước về TGPL thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau: (1) Kiểm tra thụ lý vụ việc TGPL; (2) Lựa chọn, cử luật sư thực hiện vụ việc TGPL; (3) Thẩm định chất lượng vụ việc TGPL, đề xuất kinh phí, chi trả kịp thời; (4) Ký hợp đồng vụ việc với luật sư thực hiện TGPL hoặc thẩm định chất lượng vụ việc; (5) Ký hợp đồng lao động thường xuyên với luật sư (luật sư công thực hiện TGPL) thực hiện vụ việc hoặc thẩm định chất lượng vụ việc; (6) Thực hiện chi trả kinh phí cho các vụ án bắt buộc có người bào chữa.

- Về người thực hiện TGPL: Trước năm 2025: Người thực hiện TGPL là Trợ giúp viên pháp lý và luật sư. Sau năm 2025: Người thực hiện TGPL là luật sư (đã hoàn tất quá trình chuyển đổi Trợ giúp viên pháp lý thành luật sư). Nhà nước ký hợp đồng thường xuyên với luật sư (luật sư công thực hiện TGPL) hoặc hợp đồng vụ việc với luật sư hành nghề cung cấp dịch vụ TGPL.

- Về đối tượng được TGPL: Mở rộng đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; nạn nhân bạo lực gia đình, trẻ em dưới 18 tuổi, những trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa.

- Về kinh phí: Ngân sách nhà nước đầu tư cho hoạt động TGPL được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Nhà nước tập trung quản lý, điều phối nguồn nhân lực và tài chính, bảo đảm cho hoạt động TGPL của Nhà nước hiệu quả, bền vững.

2. Giải pháp

a) Về hoàn thiện thể chế

- Xây dựng Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp,

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

- Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, trong đó có quy định về khuyến khích luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và Trung tâm tư vấn pháp luật thực hiện TGPL của Nhà nước theo chính sách xã hội hóa.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

- Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg , Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg với nội dung tích hợp nguồn kinh phí này để Bộ Tư pháp điều phối vụ việc và hỗ trợ cho các hoạt động TGPL được quy định trong Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2015.

- Sửa đổi Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức TGPL nhà nước theo hướng tăng mức bồi dưỡng và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2015.

Sửa đổi Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.

- Ban hành Quy chế phối hợp, kết nối trong hoạt động TGPL của Nhà nước và việc thực hiện nghĩa vụ TGPL của luật sư.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2015-2017.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách chuyển đổi đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý thành luật sư.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018.

- Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan đề xuất bổ sung vào dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) các nội dung sau: Đưa chức danh Trợ giúp viên pháp lý là người tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa. Chỉ định người bào chữa đối với người thuộc diện được TGPL. Bổ sung vào nội dung Lệnh bắt khẩn cấp, Lệnh bắt để tạm giam nội dung về quyền có người bào chữa, quyền được TGPL đối với người thuộc diện TGPL; bổ sung vào dự thảo Luật Tạm giữ, tạm giam theo hướng bổ sung trách nhiệm của Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ trong việc giải thích cho người bị tạm giữ, tạm giam biết về quyền và nghĩa vụ của họ theo pháp luật tố tụng, quyền được TGPL; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nội dung Đề án.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các Bộ, ngành có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) bảo đảm việc triển khai, thi hành có hiệu quả.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Xây dựng Chiến lược phát triển TGPL (sửa đổi) trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

b) Về kiện toàn tổ chức TGPL nhà nước

Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL. Chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh thành lập không đúng quy định, không căn cứ vào nhu cầu TGPL, không có Trợ giúp viên pháp lý hoặc hoạt động không hiệu quả. Giải thể các Câu lạc bộ TGPL hoạt động không hiệu quả hoặc sáp nhập các Câu lạc bộ đang hoạt động với Câu lạc bộ khác ở địa phương.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp (Trung ương); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã; Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương).

+ Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

c) Về quản lý hoạt động TGPL

- Xây dựng các Đề án:

+ Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, hoạt động TGPL, quản lý và đánh giá chất lượng vụ việc TGPL.

. Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

. Thời gian thực hiện: Năm 2015 -2016.

+ Đề án đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Cục Trợ giúp pháp lý thành cơ quan đủ năng lực quản lý, điều phối nguồn lực TGPL ở Trung ương.

. Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

. Thời gian thực hiện: Năm 2015 -2016.

- Xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, việc làm của các công chức, viên chức trong Trung tâm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn bảo đảm số biên chế chuyên viên pháp lý dôi dư của Trung tâm chuyển đổi sang các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính cho Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp cấp huyện, cơ quan quản lý nhà nước về TGPL.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Trung tâm TGPL tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

- Ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý và tiêu chí thi đua xếp hạng cho các Trung tâm, Trợ giúp viên pháp lý.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2015.

- Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về TGPL, về quyền và nghĩa vụ của người được TGPL, về hệ thống tổ chức thực hiện TGPL sẵn có để nâng cao nhận thức của cán bộ Trung ương, địa phương, người dân và các đối tượng được TGPL về vai trò của TGPL.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành, phương tiện thông tin có liên quan ở Trung ương; Sở Tư pháp (Trung tâm) chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, phương tiện thông tin có liên quan ở địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2015-2017.

- Tăng cường việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về triển khai công tác TGPL và thực hiện vụ việc TGPL.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức liên quan; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017.

- Xây dựng cơ chế để khuyến khích tổ chức hành nghề luật sư, luật sư có đủ điều kiện tham gia thực hiện TGPL. Thực hiện công bố danh sách Trợ giúp viên pháp lý, luật sư trên trang thông tin điện tử ở Trung ương và địa phương, đồng thời niêm yết tại trụ sở của cơ quan tiến hành tố tụng để người được TGPL có thể lựa chọn Trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan tiến hành tố tụng tại địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2015 -2017.

- Xây dựng cơ chế lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, chuyên gia để thực hiện việc kiểm soát, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017.

d) Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý với các hình thức phù hợp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý, trình độ chính trị và tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng TGPL đặc biệt là kỹ năng tranh tụng tại Tòa và bồi dưỡng về ngôn ngữ, tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

Đào tạo, bồi dưỡng một số chuyên viên hiện có thành Trợ giúp viên pháp lý theo yêu cầu của các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đội ngũ luật sư hành nghề trên địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu TGPL.

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2015 -2017.

III. KINH PHÍ

1. Giai đoạn từ năm 2015 đến khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực

Hàng năm, Bộ Tư pháp lập dự toán kinh phí theo các hoạt động, nhiệm vụ nêu trong Đề án gửi Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí cho việc triển khai Đề án trong đó có kinh phí để thực hiện các hoạt động TGPL tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo các chính sách về TGPL quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và Nghị quyết số 80/NQ-CP (kinh phí theo Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg). Kinh phí cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang năm sau để sử dụng theo nội dung quy định trong Đề án.

2. Giai đoạn từ khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực đến năm 2025

Bộ Tư pháp thực hiện việc hỗ trợ, điều phối đối với các vụ việc TGPL cho tổ chức TGPL nhà nước và xã hội, kinh phí được lập dự toán hàng năm căn cứ vào nhu cầu của đối tượng TGPL. Ngân sách cho hoạt động TGPL thực hiện theo pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm Bộ Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Đề án.

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nội dung của Đề án; chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Đề án; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực hiện Đề án.

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xử lý tồn dư của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam để thực hiện Đề án.

2. Trách nhiệm Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan bố trí kinh phí hàng năm ở Trung ương để thực hiện hỗ trợ cho vụ việc TGPL và các nhiệm vụ khác để triển khai thực hiện Đề án từ năm 2015. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tài chính để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nội dung Đề án.

3. Trách nhiệm các Bộ, ban, ngành có liên quan

- Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Đề án.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo trong ngành tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác TGPL.

4. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, định kỳ hàng năm đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý); chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, việc làm của các công chức, viên chức trong Trung tâm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan bố trí đủ kinh phí cho công tác TGPL của Trung tâm tại địa phương.

5. Đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc triển khai, thực hiện Đề án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tạm dừng thực hiện các mục tiêu thành lập Chi nhánh, thành lập Câu lạc bộ TGPL, phát triển đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên TGPL được quy định tại Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tạm dừng tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam cho đến khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 749/QD-TTg

Hanoi, 01 June 2015

 

DECISION

APPROVING THE PROJECT OF LEGAL AID INNOVATION FOR THE PERIOD 2015 – 2025

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on organization of Government dated 25 December 2001;

Pursuant to the Law on legal aid dated 29 June 2006;

Considering the proposal of the Minister of Justice,

DECIDES:

Article 1. Approving the Project of legal aid innovation for the period 2015 – 2025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. General objects

Legal aid innovation towards promoting the socialization with roadmap consistently with characteristics of each area and region so that after 2025, the individuals performing legal aid as lawyer may ensure the subjects entitled to the legal aid may be provided with legal aid services in a timely manner with quality equivalent to the services provided by lawyer in the market; transforming the state legal aid Centers (Center) from mainly providing legal aid services presently into the state management organ on legal aid, simplifying organization, apparatus and staff, strongly innovating administrative formalities in accessing the state legal aid services.

2. Targets

Period from 2015 to the effect of the Law on legal aid (revised).

- Maintaining the Centers towards simplification and effective operation. In areas with difficult and particularly difficult social-economic conditions and with the lawyer contingent not yet meeting the legal aid requirements, the legal aiders should be strengthened with qualification to participate in proceedings; allocating sufficient funds for legal aid activities focusing on legal aid cases, especially criminal proceedings, marriage and family. The Center only propagate and educate about law on legal aid activities; not formulating new legal aid branches of the Center (Branch) and the legal aid Clubs; reviewing the legal aid branches or clubs to have solution to merger or dissolution.

- In the remaining provinces and centrally-run cities, the socialization of legal aid activities is strengthened by attracting the participation of reputable and experienced law-practicing organizations and lawyers performing the legal aid, quality assessment  under regular contract or cases associated with the strengthening the control of quality of legal aid service provision to ensure the people receiving the legal aid service with quality equivalent to the services provided by lawyers in the market.

- Studying and developing the Law on legal aid (revised) towards promoting the socialization so that after 2025, only lawyers provide the legal aid services; having roadmap to transform the Centers from direct legal aid service provision into organs performing state management over legal aid; simplifying the apparatus, organization and staff of the Center before 2025; promoting the administrative reform in accessing the legal aid services of the state.

b) Period from the effect of the Law on legal aid (revised) to the year 2025

- Effectively implementing the Law on legal aid (revised) after it has been passed by the National Assembly. Keeping on maintaining the Centers in provinces with difficult and particularly difficult social-economic conditions from 2015 to the effect of the Law on legal aid (revised) with the roadmap to transform the Centers from direct legal aid service provision into organs performing state management over legal aid by 2025. For the Centers in provinces and centrally-run cities with socialization condtions, they shall be transformed into organs performing state management over legal aid as stipulated by the Law on legal aid (revised).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- From the time after 2025, the provisions of the Law on legal aid (revised) shall be fully complied with the comprehensive socialization of legal aid activities of the state. The state only takes the role of management and coordination of resources to ensure the people entitled to the legal aid shall receive the legal aid service in a timely manner with the quality equivalent to the lawyer’s services provided in the market; properly meet the needs of legal aid of people receiving legal aid in the field of criminal and civil proceedings, marriage, family and administration; effective expenditure of state budget.

II. DUTIES AND SOLUTION

1. Duties

a) Duties from the year 2015 to the effect of the Law on legal aid (revised).

- About the legal aid activities:

Improving the quality of legal aid activities, focusing on legal aid cases especially participation in criminal proceedings, marriage and family, the extrajudicial representation cases, legal consultation at head office, legal consultation of pre-action; only propagating and educating law on legal aid activities;

- About organization of state legal aid: Maintaining the implementation of state legal aid on the basis of re-structuring of Centers towards simplification of apparatus, organization, staff; reducing expenses of administrative apparatus and mustering the resources for the improvement of quality of legal aid to ensure the efficiency and consistency with the social-economic conditions, the needs for legal aid, the resources providing the legal aid services of each locality and mobilizing other social organizations to participate in implementation of legal aid.

+ The Department of Justice shall take charge and coordinate with the Department of Home Affairs, the Department of Finance and other relevant Departments and sectors to develop the Project for arrangement of position and employment of public servants and officers of the Centers to be consistent with their functions and duties in each stage to ensure the Centers have 02 sections: (1) Section directly performing legal aid includes the legal aiders; (2) Section of professional management to create premises for transforming the Centers from direct legal aid service provision into organs performing state management over legal aid and legal aid services which the law-practicing organizations and lawyers shall perform the legal aid at a later stage.

The re-organization of Centers on the principles:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

. For the Centers in the remaining provinces and centrally-run cities, based on the actual conditions of each locality, the need of legal aid and a number of lawyers in the areas, strongly attracting the participation in legal aid implementation from the lawyers; simultaneously with the improvement of capacity and the professionalism of the legal aiders in proceedings, pre-action consultation, extrajudicial representation, simultaneously reducing staff, improving capacity and skills of management, inspection and assessment of case quality of the section of professional management;

The redundant staff of the Centers shall be transferred to the non-business units, the administrative units of Department of Justice and the legal organizations at professional organs of provincial People’s Committee, district-level Division of Justice and state management organs on legal aid to be submitted to the competent organs for approval. Such staff are excluded from the number of staff the provincial People’s Committee has allocated to the Department of Justice, the professional organs under the management of provincial People’s Committee, the district provincial People’s Committee and the state management organs on legal aid to ensure the total number of staff of the Centers nationwide  reduces by 15% compared with the stage before implementation of Plan.

+ For legal aid branches and the legal aid Clubs:

. For Branches: Basically, no new branch shall be established. In case of required establishment of Branch, Director of Department of Justice shall report to the Minister of Justice for advice before requesting the Chairman of People’s Committee of provinces and centrally-run cities to decide the establishment. Where the branches are established improperly, not based on the need of legal aid, without legal aiders or inefffcient operation, the activities of such branches shall be terminated;

. For legal aid Club: No new legal aid Clubs shall be established. For the existing legal aid Clubs which are not operating efficiently, the Department of Justice shall plan their dissolution or merger with other clubs at localities to enhance their operational efficiency.

- About the socialization of legal aid: Mobilizing the lawyers with experiences, moral and occupational ability and reputable law-practicing organizations to take part in implementation of legal aid so that people may access the legal aid activities with high quality.

+ The state shall pay the remuneration for procedural cases to the lawyers who perform legal aid as required by the state (except the lawyers performing free legal aid under obligation stipulated in the Lawyer Law) or sign contract under the mechanism of order for public service performance with lawyers and law-practicing organizations; increase the remuneration of 01 working session for cases to the minimum level equivalent to the ceiling remuneration for legal reporters who are provincial experts as stipulated in Circular No. 139/2010/TT-BTC dated 21 September 2010 of the Minister of Finance providing for the estimate preparation, management and use of funds from the state budget for training and retraining for cadres and public servants or expenditure for cases with a minimum level equal to 03 basic salary months and the maximum of 10 basic salary months depending on the nature and contents of cases.

+ The state management organs on legal aid shall widely announce the list of legal aiders, lawyers and law-practicing organizations signing the public services supply contract for people receiving legal aid to select upon the need of legal aid. The lawyers and law-practicing organizations that are not qualified for quality as required by the state shall no longer sign contract and funded for legal aid implementation and assessment of legal aid quality.

+ The state has policies to encourage and create favorable conditions for lawyers to take part in legal aid in order to attract more lawyers with experience, qualifications and professional ability to perform the legal aid.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Reviewing the current contingent of legal aiders, on the basis of actual condition and need of legal aid of each locality to define a necessary number of legal aiders; planning the training and retraining with appropriate forms towards intensiveness to improve the professional qualifications and litigation skills; enhancing the quality of proceedings participation of legal aiders through the annual assignment of proceedings participation to each legal aider and increase in remuneration of procedural cases by 40% of that paid to lawyers;

+ Providing the training and developing the current contingent of legal experts into the legal aiders in provinces with difficult social-economic conditions or areas where it is not easy to mobilize the practicing lawyers to take part in legal aid.

+ Building mechanisms to transform the legal aiders who have participated in the proceedings and achieved the criteria of cases annually assigned with quality assurance into the lawyers (if wishing) and such lawyers shall be contracted with the state to perform the legal aid.

- About the management model of legal aid: The Ministry of Justice shall assist and coordinate the resources for legal aid cases in the field of proceedings.

Strengthening the organization and apparatus and enhancing capacity of organs performing the state management of legal aid in the Central to ensure sufficient ability to carry out the coordination for legal aid; the redundant staff of legal aid is consolidated; inspecting and monitoring the quality of legal aid cases; assessing and certifying quality of legal aid for organizations and individuals performing the legal aid in the country; temporarily stopping the organization and operation of the Vietnam Legal Aid Fund until the Law on legal aid (revised) comes into effect. The Ministry of Justice shall make arrangement and settlement for public servants, officers and employees working at the Vietnam Legal Aid Fund to ensure their legitimate rights and interests as prescribed by law.

The Ministry of Justice (Department of legal aid) shall provide fund from the central budget to the legal aid cases in the field of proceedings at localities which have not balanced their budget under the law on state budget through the signing contract with the Centers at such localities and with the lawyers and law-practicing organizations participating in legal aid. The central budget shall assist the lawyers and law-practicing organizations to perform the legal aid cases in case the local budget is not sufficient for payment; advance fund to ensure the organizations performing legal aid actively have fund to settle cases; perform the coordination of human resources between localities in the country;

For provinces and cities with poor districts, according to Resolution No. 30a/2008/NQ-CP dated 27/12/2008 of the Government concerning the Program on Rapid and sustainable poverty reduction support for poor districts (Resolution No. 30a/2008/NQ-CP); poor communes and particularly difficult villages and hamlets under the Resolution No. 80/NQ-CP dated 19/05/2011 of the Government on orientation of sustainable poverty reduction from the period 2011-2020 (Resolution No. 80/NQ-CP), in addition to assistance for legal aid cases in the field of proceedings, they shall receive the assistance of tuition fees for the officers of the Centers participating in the lawyer occupation training course at the rate of tuition fees of the Justice Institute and assistance for direct communication activities on legal aid for people to know about the available legal aid implementation organization system of the state, about the rights and obligations of the persons receiving legal aid to ensure the effective and economical performance through the following forms: (1) Establishing the hotline and communication on legal aid; (2) Recording and copying cassette bands, CD in Vietnamese language and language of ethnic minorities on legal aid; (3) Placing news table or news box on legal aid at People’s Committees, Post Centers, community activity house, cultural house and border stations in poor communes and particularly difficult villages and villages. The expenditure criteria is at least equal to the criteria specified in Decision No. 52/2010/QD-TTg dated 18/08/2010 of the Prime Minister concerning the policy on legal aid in order to raise the awareness and understanding of law for the poor and the ethnic people in poor districts for the period 2011-2020 (Decision No. 52/2010/QD-TTg), Decision No. 59/2012/QD-TTg dated 24/12/2012 of the Prime Minister concerning the policy on legal aid for the poor and the ethnic people in poor communes for the period 2013 – 2020 (Decision No. 59/2012/QD-TTg).

- Improving the efficiency of quality management of legal aid cases:

Strongly applying information technology and using database to carry out the close quality management of legal aid cases (time of case handling, persons receiving and performing legal aid, field of legal aid, time of implementation, status, result of cases). The expenditure for procedural case assessment is equivalent to the expenditure for advice of independent experts specified in Clause 9, Article 4 of the Joint Circular No. 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP dated 14/07/2014 of the Ministry of Finance, Ministry of Justice and Government Office guiding the estimate preparation, management, use and fund finalization of state budget to ensure the development of legal normative documents and completion of legal system (Joint Circular No. 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP); the expenditure for quality assessment of procedural cases is equivalent to the expenditure for written opinions as stipulated under Point a, Clause 7, Article 4 of the Joint Circular No. 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ In the Central: ensures the annual budget source in the Central and fund for performance of legal aid activities in poor districts, communes and particularly difficult villages and hamlets according to the policies on legal aid specified in Resolution No. 30a/2008/NQ-CP and Resolution No. 80/NQ-CP (the fund integrated under the Decision No. 52/2010/QD-TTg and Decision No. 59/2012/QD-TTg) for assistance of procedural cases and other duties; expenditure for research, survey, building of database and computerization for connection to follow up the cases nationwide; management of system, training and communication and other expenditures estimated under the current regulations.

+ At localities: The local budget must ensure expenditure for salary, administration, facilities for Centers and legal aid activities in addition to the assistance source from the Central and expenditure for legal aid cases at least equal to 50% of total expenditure for professional legal aid allocated by the provincial People’s Committee.

- Studying and developing the Law on legal aid (revised) towards:

+ About activities: Performing the legal aid cases in the field of criminal and civil proceedings, marriage, family and administration; providing extrajudicial representation services, legal consultation at head office, legal consultation of pre-action and expanding the people entitled to legal aid.

+ About organization of state legal aid: There is roadmap transforming the Centers in provinces and centrally-run cities from direct provision of legal aid services into the organs performing state management over legal aid; legal aid services performed by the lawyers and law-practicing organizations. The state implements the role of management and coordination of resources to ensure the people entitled to the legal aid shall receive the legal aid services; supervise and control quality of legal aid services.

+ About the person performing legal aid: The legal aiders shall perform the legal aid with the active participation of contingent of lawyers. The state signs contract regularly with the lawyers (public lawyers performing legal aid) or sign case-based contract with lawyers towards there are only practicing lawyers providing the legal aid services after 2025; studying and supplementing to the Law on legal aid (revised) the regulations on permitting legal aiders who have participated in the proceedings and achieved criteria of cases annually assigned with quality assurance are transformed into lawyers (if wishing) without training and probation of law practice.

+ About the socialization of legal aid activities: Strongly implementing the socialization of legal aid activities attracting reputable law-practicing organizations and experienced lawyers to provide legal aid services and assess quality of legal aid cases;

b) Duties for the period from the effect of the Law on legal aid (revised) to the year 2025

- About legal aid activities:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- About model and organization of state legal aid: is the stage of transforming the Centers from direct legal aid service provision into organs performing state management over legal aid; continuing to reduce 50% of the total non-business staff at the Centers; the legal aid services shall be performed by the lawyers and law-practicing organizations;

+ In the Central: The organs managing the legal aid in the Central shall continue to be consolidated with respect to the organization, functions and duties to meet the requirements for state management, resources coordination and allocation, supervision and control of legal aid quality

+ At localities:

For the provinces with difficult and particularly difficult social-economic conditions and the contingent of lawyers have not met the needs of legal aid, their Centers shall be maintained and consolidating the ability of legal aiders to ensure they are qualified and have skills to participate in the proceedings; allocating sufficient funds for legal aid activities with simultaneous roadmap to transform the Centers into the organs performing state management over legal aid; the legal aid services shall be performed by the lawyers and law-practicing organizations by the year 2025 as stipulated by the Law on legal aid (revised);

. For the remaining provinces and cities, there should be a roadmap soon to transform the Centers from direct legal aid service provision into organs performing state management over legal aid and legal aid services that are performed by the lawyers and law-practicing organizations; the redundant staff of the Centers is strengthened for non-business and administrative units of Departments of Justice and legal organizations at professional organs of the provincial People’s Committee, district-level justice Division and state

The state management organs on legal aid shall perform the following functions and duties: (1) Verification and handling of legal aid cases; (2) Selection and appointment of lawyer to perform the legal aid cases; (3) Assessment of quality of legal aid cases; signing of case-based contract with the lawyer performing the legal aid or assessing the quality of cases; (5) signing of regular labor contract with the lawyers (public lawyer performing the legal aid) performing the legal aid or assessing the quality of cases; (6) payment of expenses for cases with required defense counsel.

- About person performing legal aid: Before 2025: The person performing the legal aid is the legal aider and lawyer. After 2025: The person performing the legal aid is the lawyer (who has been transformed from legal aider into lawyer). The state shall sign regular contract with the lawyers (public lawyer performing the legal aid) or sign case-based contract with the lawyer practicing the legal aid services.

- About persons entitled to legal aid: The persons entitled to legal aid are expanded to the near-poor and escaped-poor households, victims of family violence, children under 18 years old and the cases with required defense counsel.

- About the fund: The state budget shall pay for the legal aid activities which are performed under regulations of law on state budget. The state shall focus on management and coordination of human and financial resources to ensure the efficiency and sustainability of the state legal aid activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) About institution completion

- Development of Law on legal aid (revised).

+ Implementing organ: The Ministry of Justice

+ Coordinating organs: Ministry of Home Affairs; Ministry of Finance; Supreme People's Court; Supreme People's Procuracy; Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs and the Ministries and sectors concerned.

+ Implementation time: 2015-2016.

- Development of Decree superseding Decree No. 07/2007/ND-CP dated 12/01/2007 of the Government detailing and guiding the implementation of some articles of the Law on legal aid, in which there are the provisions on encouraging the lawyers and law-practicing organizations and legal consultation Centers performing the legal aid of the state according to the socialization policy.

+ Implementing organ: The Ministry of Justice

+ Coordinating organs: The Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs;

+ Implementation time: 2015-2016.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Responsible organ: The Ministry of Justice.

+ Coordinating organs: The Ministry of Finance

+ Implementation time: 2015

- Amending the Joint Circular No. 209/2012/TTLT-BTC-BTP dated 30/11/2012 of the Ministry of Finance and the Ministry of Justice guiding the preparation, management, use and finalization of fund to ensure the activities of state organs and organizations performing the legal aid towards the increase of remuneration and simplification of administrative procedures.

+ Implementing organs: The Ministry of Finance, Ministry of Justice

+ Implementation time: 2015

Amending Circular No. 02/2013/TT-BTP dated 05/01/2013 of the Ministry of Justice issuing the Standard of quality assessment of legal aid cases.

+ Implementing organ: The Ministry of Justice

+ Implementation time: 2016-2017

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Implementing organs: The Ministry of Justice, Vietnam Bar Federation, Vietnam Lawyers Association.

+ Implementation time: 2015-2017

- Study and building of mechanisms and policies on transforming the contingent of legal aiders into lawyers.

+ Implementing organs: The Ministry of Justice, Vietnam Bar Federation

+ Implementation time: 2017-2018

- Coordinating with relevant Ministries and sectors to recommend the supplementation of following contents to the draft of Code of Criminal Procedure: Appointing the title of legal aider as the person involved in the proceedings as the defense counsel. Appointing the defense counsel for persons entitled to the legal aid. Supplementing the contents of warrant of urgent arrest, warrant of arrest for detention with the content of right to defense counsel, legal aid for persons entitled to legal aid; supplementing the draft of Law on temporary seizure and detention towards the supplementation of responsibility of Superintendent of temporary detention house, Head of temporary seizure house in giving explanation to the persons temporarily seized or detained about their rights and obligations according to the procedural law and right to legal aid; reviewing the relevant legal normative documents for amendment or supplementation to be consistent with the content of Project.

+ Implementing organs: The Ministry of Justice and relevant Ministries and sectors.

+ Implementation time: 2015-2016

- Development, promulgation and implementation of Plan for implementing the Law on legal aid (revised);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Coordinating organs: Ministry of Home Affairs; Ministry of Finance; Supreme People's Court; Supreme People's Procuracy; Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs and the relevant Ministries and sectors.

+ Implementation time: 2017

- Development of documents guiding the Law on legal aid (revised) to ensure the efficient implementation.

+ Implementing organ: The Ministry of Justice.

+ Coordinating organs: The relevant Ministries, sectors and units.

+ Implementation time: 2017 and subsequent years.

- Development of legal aid development Strategy (revised) to be submtted to the Prime Minister for promulgation.

+ Implementing organ: The Ministry of Justice.

+ Coordinating organs: The Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance and the relevant Ministries, sectors ministries

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) About consolidation of state legal aid organization

Reviewing and assessment of operational efficiency of legal aid Branches and Clubs; termination of operation of Branches improperly established and not based on the need of legal aid, without legal aiders or inefficient operation. Dissolution of legal aid Clubs due to inefficient operation or merger of active clubs with other local ones;

+ Implementing organs: The Ministry of Justice (Central); Provincial People's Committee; Communal People's Committee; Department of Justice, Legal Aid Center of the provinces and centrally-run cities (local).

+ Implementation time: 2015 - 2016.

c) About management of legal aid activities

- Development of Projects:

+ Information technology application Project in organization and operation of legal aid, management and assessment of quality of legal aid cases;

. Implementing organ: The Ministry of Justice

. Implementation time: 2015 - 2016.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

. Implementing organ: The Ministry of Justice

. Implementation time: 2015 - 2016.

- Development of Project for arrangement of position and employment of public servants and officers at the Centers to consist with the functions and duties in each stage and to ensure the redundant legal experts shall be transferred to non-business and administrative units for the Department of Justice and legal organizations of specialized organs under the management of provincial People’s Committee and district Division of Justice and state management organs on legal aid;

+ Implementing organ: The Department of Justice, Department of Home Affairs, Centers of legal aid of provinces and centrally-run cities.

+ Implementation time: 2015 - 2016.

- Issue of criteria for participation in procedural cases to the legal aiders and criteria for emulation and rating for Centers and legal aiders;

+ Implementing organ: The Ministry of of Justice

+ Implementation time: 2015

- Strengthening of communication and propagation of law on legal aid, rights and obligations of persons receiving the legal aid, available system performing legal aid to raise the awareness of the Central and local cadres, people and subjects entitled to the legal aid on the role of legal aid.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Implementation time: 2015-2017

- Strengthening of specialized monitoring, guidance, examination and inspection on implementation of legal aid and legal aid cases.

+ Implementing organs: The Ministry of Justice shall coordinate with the relevant Ministries, sectors, organizations and provincial People’s Committee;

+ Implementation time: 2015-2017

- Building of mechanism to encourage the lawyers and law-practicing organizations eligible for participation in legal aid. Announcement of list of legal aiders and lawyers on the website in the Central and localities as well as at the head office of the procedure conducting organ so that the persons entitled to legal aid can choose the legal aider or lawyer;

+ Implementing organs: The Ministry of Justice, Department of Justice, legal aid Centers of provinces and centrally-cities and local procedure conducting organs.

+ Implementation time: 2015-2017

- Building of mechanism to select the lawyers and law-practicing organization and experts to carry out the control and assessment of quality of legal aid cases.

+ Implementing organs: The Ministry of Justice shall coordinate with the relevant organizations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Improvement of ability for contingent of legal aid performers.

Provision of training and retraining to improve the ability of contingent of legal aiders with appropriate forms to improve their qualifications, professional skills, management knowledge, political level and strengthen the training of profession and skills of legal aid especially the skills of litigation at court and training of language of ethnic minorities in areas with a lot of ethnic minority people.

Provision training and retraining to some current experts into legal aiders as required by localities having difficult social-economic conditions and contingent of practicing lawyers who have not met the need of legal aid in areas.

+ Implementing organs: The Ministry of Justice, the Department of Justice of provinces and centrally-run cities.

+ Implementation time: 2015 -2017.

III. FUNDS

1. Stage from 2015 to the effect of the Law on legal aid (revised):

Annually, the Ministry of Justice shall prepare the funding estimate based on activities and duties mentioned in the Project sent to the Ministry of Justice to ensure the funds for implementation of Project including the funds for implementation of legal aid activities in poor districts and communes and particularly difficult villages and hamlets according to the policies on legal aid specified in Resolution No. 30a/2008/NQ-CP and Resolution No. 80/NQ-CP (the funds specified under Decision No. 52/2010/QD-TTg and Decision No. 59/2012/QD-TTg). The funds which are not used up at the end of year shall be forwarded to following year to be used in accordance with the contents specified in the Project.

2. Stage from the effect of the Law on legal aid (revised) to 2025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV. IMPLEMENTATION

1. The Ministry of Justice shall

- Coordinate with the Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance and relevant Ministries, sectors and organizations to implement the Project; guide, inspect, supervise and aggregate the reality of Project implementation.

- Organize and direct the implementation of contents of Project; coordinate with the Ministries and sectors and guide localities to organize the implementation of duties and solutions mentioned in the Project; make periodical preliminary and final aggregation and report to the Prime Minister on the implementation of Project.

- The Ministry of Justice shall coordinate with the Ministry of Finance to handle the redundancy of Vietnam Legal Aid Fund for the implementation of Project.

2. The Ministry of Finance shall

Coordinate with the Ministry of Justice, Ministry of Home Affairs and relevant Ministries and sector to annually allocate funds in the Central to assist the legal aid cases and other duties for implementation of Project from 2015; review all financial legal normative documents for amendment and supplementation to be consistent with the contents of Project.

3. The relevant Ministries and sectors shall

- The Ministry of Home Affairs, Ministry of Public Security, Ministry of Information and Communications, Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs, the Government Inspectorate, Committee for Ethnic Minorities shall coordinate with the Ministry of Justice in implementation of Project.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The People's Committees of provinces and centrally-run cities shall

Prepare plan for implementation of Project and make annual assessment and report on the result of implementation of Project to the Ministry of Justice (Department of legal aid); direct Department of Justice to coordinate with the relevant Departments and sectors to prepare the Project for arrangement of position and employment of public servants and officers at the Centers to be submitted to the competent authorities for approval and implementation; direct Department of Justice to coordinate with the relevant Departments and sectors to allocate adequate funds for legal aid activities at localities.

5. The Vietnam Bar Federation and Vietnam Lawyers Association are requested to coordinate with the Ministry of Justice in implementation of Project.

Article 2. This Decision takes effect from its signing day. Temporarily stopping the establishment of legal aid Branches and Clubs and development of contingent of legal aiders and legal aid collaborators specified in Decision No. 678/QD-TTg dated 10/5/2011 of the Prime Minister approving the legal aid development Strategy in Vietnam by 2020 with orientation to 2030; temporarily organizing and operating the Vietnam legal aid Fund until the effect of the Law on legal aid (revised).

Article 3. The Ministers, heads of ministerial-level organs, heads of governmental organs, Chairman of People's Committee of provinces and centrally-run cities and relevant organizations and individuals are liable to execute this Decision. /.

 

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 01/06/2015 phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.307

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!