Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 1526/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1526/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư,

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, định hướng đến 2025;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1051/TTr-KHĐT ngày 22 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng căn cứ danh mục dự án được phê duyệt, tổ chức thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

DANH MỤC

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1526/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Stt

Tên dự án

Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất

Quy hoạch xây dựng - Các chỉ tiêu xây dựng

Diện tích khu đất

Hiện trạng khu đất

Tổng mức đầu tư dự kiến

Phương án tổng thể về bồi thường GPMB, tái định cư

I

Khu vực phát triển đô thị hai bên đường phía Nam (Khu A)

1

Dự án phát triển đô thị số 1A

Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng

Quyết định phê duyệt Quy hoạch số 1182/QĐ-UBND ngày 19/8/2014; Các chỉ tiêu xây dựng: Quy hoạch xây dựng Trung tâm triển lãm và Trung tâm thương mại, văn phòng cao từ 3-21 tầng, mật độ xây dựng <40%

18,1 ha

Chưa được GPMB

167,4 tỷ

Chưa có phương án

2

Dự án phát triển đô thị số 2A

Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng

Quyết định phê duyệt Quy hoạch số 1182/QĐ-UBND ngày 19/8/2014; Các chỉ tiêu xây dựng: Xây dựng nhà ở thương mại có mật độ xây dựng <80% tầng cao trung bình 4 tầng

7,8ha

Chưa được GPMB

72,1 tỷ

Chưa có phương án

3

Dự án phát triển đô thị số 3 A

Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng

Quyết định phê duyệt Quy hoạch số 1182/QĐ-UBND ngày 19/8/2014; Các chỉ tiêu xây dựng: Xây dựng nhà ở thương mại có mật độ xây dựng <80% tầng cao trung bình 4 tầng

18,4ha

Chưa được GPMB

170,1 tỷ

Chưa có phương án

4

Dự án phát triển đô thị số 4A

Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng

Quyết định phê duyệt Quy hoạch số 1182/QĐ-UBND ngày 19/8/2014; Các chỉ tiêu xây dựng: Xây dựng nhà ở thương mại có mật độ xây dựng <80% tầng cao trung bình 4 tầng

13,3ha

Chưa được GPMB

122,9 tỷ

Chưa có phương án

5

Dự án phát triển đô thị số 5A

Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng

Quyết định phê duyệt Quy hoạch số 1182 QĐ-UBND ngày 19/8/2014; Các chỉ tiêu xây dựng: Xây dựng nhà ở thương mại có mật độ xây dựng <80% cao 15 tầng

5,4ha

Chưa được GPMB

50 tỷ

Chưa có phương án

6

Dự án phát triển đô thị số 6A

Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng

Quyết định phê duyệt Quy hoạch số 1182/QĐ-UBND ngày 19/8/2014; Các chỉ tiêu xây dựng: Xây dựng các khu thương mại dịch vụ, khách sạn có mật độ xây dựng <40% cao 15 tầng, Các khu nhà chia lô, Nhà vườn mật độ xây dựng 30-80% tầng cao trung bình 4 tầng

20,8 ha

Chưa được GPMB

192,3 tỷ

Chưa có phương án

7

Dự án phát triển đô thị số 7A

Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng

Quyết định phê duyệt Quy hoạch số 1182/QĐ-UBND ngày 19/8/2014; Các chỉ tiêu xây dựng: Xây dựng các khu thương mại dịch vụ tổng hợp, khách sạn có mật độ xây dựng <40% cao 21 tầng, Các khu nhà vườn mật độ xây dựng <30-40%, Các khu nhà ở chia lô mật độ xây dựng <80% tầng cao trung bình 4 tầng

17,96 ha

Chưa được GPMB

166,1 tỷ

Chưa có phương án

8

Dự án phát triển đô thị số 8A

Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng

Quyết định phê duyệt Quy hoạch số 1182/QĐ-UBND ngày 19/8/2014; Các chỉ tiêu xây dựng: Xây dựng nhà ở thương mại có mật độ xây dựng <40% cao 15 tầng, Các khu nhà vườn mật độ xây dựng <30-40%, Các khu nhà ở chia lô mật độ xây dựng <80% tầng cao trung bình 4 tầng

5,6 ha

Chưa được GPMB

51,8 tỷ

Chưa có phương án

9

Dự án phát triển đô thị số 9A

Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng

Quyết định phê duyệt Quy hoạch số 1182/QĐ-UBND ngày 19/8/2014; Các chỉ tiêu xây dựng: Xây dựng nhà ở thương mại có mật độ xây dựng <40%, Các khu nhà vườn, biệt thự mật độ xây dựng <30-40% cao 3 tầng, Các khu nhà ở chia lô mật độ xây dựng <80% tầng cao trung bình 4 tầng, Các công trình hạ tầng xã hội

19,5ha

Chưa được GPMB

180,3 tỷ

Chưa có phương án

10

Dự án phát triển đô thị số 10A

Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng

Quyết định phê duyệt Quy hoạch số 1182/QĐ-UBND ngày 19/8/2014; Các chỉ tiêu xây dựng: Xây dựng nhà ở thương mại có mật độ xây dựng <40%, Các khu nhà vườn, biệt thự mật độ xây dựng <30-40% cao 3 tầng, Các khu nhà ở chia lô mật độ xây dựng <80% tầng cao trung bình 4 tầng, Các công trình hạ tầng xã hội

18,4ha

Chưa được GPMB

170,1 tỷ

Chưa có phương án

11

Khu đô thị Nà Khoáng

Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng

Công văn số 1868/UBND-TH v/v Chủ trương nghiên cứu, lập đề xuất dự án các tiểu khu đô thị tại khu đô thị mới phía nam thành phố Cao Bằng

~8ha

Chưa được GPMB

~74 tỷ

Chưa có phương án

II

Khu vực phát triển đô thị Gia Cung - Nà Cáp (Khu B)

1

Dự án phát triển đô thị Khuổi Đưa - Dự án 1B

Phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng

Quy hoạch chi tiết khu Gia Cung - Nà Cáp; Các chỉ tiêu xây dựng: Xây dựng nhà ở thương mại, loại hình nhà ở chia lô có mật độ xây dựng <80% cao 3-4 tầng và các khu dịch vụ hạ tầng khu ở, Đất xây dựng khu hành chính phường

13,43ha

Chưa được GPMB

112,8 tỷ

Chưa có phương án

2

Dự án phát triển đô thị Nà Cáp - Dự án 3B

Phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng

Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 28/01/2016; Các chỉ tiêu xây dựng chủ yếu: Xây dựng nhà ở thương mại loại hình nhà ở chia lô có mật độ xây dựng <80% cao 3-4 tầng và một phần phát triển các công trình dịch vụ thương mại

6,46 ha

Đã giải phóng mặt bằng

59,7 tỷ

 

III

Khu vực phát triển đô thị phường sông Bằng (Khu C)

1

Dự án phát triển đô thị số 1 (Khu ở - Dịch vụ Nà Cạn) - dự án 1C

Phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng

Quy hoạch chi tiết phường sông Bằng; Các chỉ tiêu xây dựng chủ yếu: Phát triển khu nhà ở thương mại với loại hình nhà ở chia lô có mật độ xây dựng <80% cao 3-4 tầng; khu vực

8,3ha

Chưa được GPMB

76,7 tỷ

Chưa có phương án

2

Dự án phát triển đô thị (Khu ở - Dịch vụ phức hợp Sông Bằng) - Dự án 3C

Phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng

Quy hoạch chi tiết phường sông Bằng; Các chỉ tiêu xây dựng chủ yếu: Phát triển khu nhà ở thương mại với loại hình nhà ở chia lô có mật độ xây dựng <80% cao 3-4 tầng, khu vực ven sông Bằng phát triển Nhà biệt thự mật độ xây dựng 30-40% cao 3 tầng

9,9ha

Chưa được GPMB

91,5 tỷ

Chưa có phương án

Ghi chú: Tổng mức đầu tư ghi trong bảng chưa có chi phí giải phóng mặt bằng; chi phí dự phòng được tính là 15% (trong đó dự phòng phát sinh khối lượng 10%, dự phòng trượt giá là 5%); suất vốn đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật lấy theo Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15 tháng 10 năm 2015.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1526/QĐ-UBND ngày 30/08/2016 phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.142

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161