Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 49/2010/QH12 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 19/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Nghị quyết số: 49/2010/QH12

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG QUỐC GIA TRÌNH QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;
Sau khi xem xét Tờ trình số 61/TTr-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 1544/BC-UBKT12 ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban kinh tế của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về tiêu chí dự án, công trình quan trọng quốc gia đầu tư tại Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (sau đây gọi tắt là dự án, công trình quan trọng quốc gia); trình tự, thủ tục, nội dung hồ sơ Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị quyết này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dự án, công trình quan trọng quốc gia là dự án đầu tư, dự án công trình độc lập hoặc một cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau có tiêu chí quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị quyết này.

2. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và vốn khác do Nhà nước quản lý.

3. Một cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau là cụm công trình gồm một hoặc một số công trình chính và các công trình khác có mối liên kết về kinh tế - kỹ thuật mà nếu không đầu tư công trình chính sẽ không đầu tư các công trình khác đó.

Điều 3. Tiêu chí về dự án, công trình quan trọng quốc gia đầu tư tại Việt Nam trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

Dự án, công trình đầu tư tại Việt Nam có một trong các tiêu chí sau đây là dự án, công trình quan trọng quốc gia:

1. Tổng vốn đầu tư từ ba mươi lăm nghìn tỷ đồng trở lên, trong đó vốn nhà nước từ mười một nghìn tỷ đồng trở lên;

2. Dự án, công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

a) Nhà máy điện hạt nhân;

b) Dự án, công trình sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 hécta (ha) trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 hécta (ha) trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 hécta (ha) trở lên; rừng sản xuất từ 1000 hécta (ha) trở lên;

3. Dự án, công trình sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 hécta (ha) trở lên;

4. Dự án, công trình phải di dân tái định cư từ hai mươi nghìn người trở lên ở miền núi, từ năm mươi nghìn người trở lên ở các vùng khác;

5. Dự án, công trình đầu tư tại địa bàn có di tích quốc gia có giá trị đặc biệt quan trọng về lịch sử, văn hóa; danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia;

6. Dự án, công trình đầu tư tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh.

Chính phủ quy định tiêu chí địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh sau khi xin ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

7. Dự án, công trình đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Điều 4. Tiêu chí về dự án, công trình quan trọng quốc gia đầu tư ra nước ngoài trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

Dự án, công trình đầu tư ra nước ngoài có một trong các tiêu chí sau đây là dự án, công trình quan trọng quốc gia:

1. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài từ hai mươi nghìn tỷ đồng trở lên, trong đó vốn nhà nước đầu tư ra nước ngoài từ bảy nghìn tỷ đồng trở lên;

2. Dự án, công trình đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Điều 5. Hồ sơ dự án, công trình quan trọng quốc gia

Hồ sơ dự án, công trình quan trọng quốc gia do Chính phủ trình Quốc hội bao gồm:

1. Tờ trình của Chính phủ;

2. Báo cáo đầu tư (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi);

3. Báo cáo của Hội đồng thẩm định nhà nước;

4. Tài liệu khác có liên quan.

Trường hợp dự án, công trình có tổng vốn đầu tư rất lớn, thời gian thực hiện kéo dài trong nhiều năm thì sau khi Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chung trên cơ sở báo cáo đầu tư (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi), Quốc hội có thể giao Chính phủ tổ chức lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) để trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư cụ thể.

Điều 6. Thủ tục và nội dung thẩm tra của cơ quan có liên quan của Quốc hội

Hồ sơ của Chính phủ về dự án, công trình quan trọng quốc gia phải được cơ quan có liên quan của Quốc hội thẩm tra. Thủ tục và nội dung thẩm tra được quy định như sau:

1. Chậm nhất là 60 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm tra để tiến hành thẩm tra;

2. Cơ quan thẩm tra có quyền yêu cầu chủ đầu tư, cơ quan lập dự án, cơ quan thẩm định dự án báo cáo về những vấn đề thuộc nội dung dự án, công trình quan trọng quốc gia; tự mình hoặc cùng chủ đầu tư, cơ quan lập dự án khảo sát thực tế về những vấn đề thuộc nội dung dự án, công trình quan trọng quốc gia. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan thẩm tra yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm tra dự án, công trình quan trọng quốc gia;

3. Đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia đầu tư tại Việt Nam, cơ quan thẩm tra tiến hành thẩm tra những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Sự đáp ứng tiêu chí xác định dự án, công trình là dự án, công trình quan trọng quốc gia;

b) Sự cần thiết đầu tư;

c) Việc tuân thủ các quy định của pháp luật;

d) Sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên; phương án di dân, tái định canh, định cư;

đ) Những thông số cơ bản của dự án, công trình, bao gồm quy mô, hình thức đầu tư, địa điểm, diện tích đất cần sử dụng, thời gian, tiến độ thực hiện, phương án lựa chọn công nghệ chính, giải pháp bảo vệ môi trường, nguồn vốn, khả năng thu hồi vốn và trả nợ vốn vay;

e) Hiệu quả kinh tế - xã hội;

4. Đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia đầu tư ra nước ngoài, cơ quan thẩm tra tiến hành thẩm tra những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Sự đáp ứng tiêu chí xác định dự án, công trình là dự án, công trình quan trọng quốc gia;

b) Sự cần thiết đầu tư;

c) Việc tuân thủ các quy định của pháp luật;

d) Mức độ rủi ro tại quốc gia đầu tư;

đ) Những thông số cơ bản của dự án, công trình, bao gồm quy mô, hình thức đầu tư, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện, nguồn vốn, khả năng thu hồi vốn và trả nợ vốn vay;

e) Hiệu quả kinh tế.

Điều 7. Trách nhiệm của Chính phủ và các thành viên của Hội đồng thẩm định nhà nước

1. Chính phủ chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ trình Quốc hội đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia.

2. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thẩm định nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến, đề xuất của mình.

Điều 8. Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định chủ trương đầu tư

1. Căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị quyết này, Chính phủ trình dự án, công trình quan trọng quốc gia để Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư sau khi có ý kiến thẩm tra của cơ quan có liên quan của Quốc hội và đã báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Quốc hội xem xét và thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư đối với từng dự án, công trình quan trọng quốc gia. Trường hợp dự án, công trình có tổng vốn đầu tư rất lớn, thời gian thực hiện kéo dài trong nhiều năm thì Quốc hội có thể xem xét, quyết định chủ trương đầu tư chung, sau đó trên cơ sở dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi), Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư cụ thể. Nội dung Nghị quyết ghi rõ quy mô, tổng vốn đầu tư; công nghệ chính đối với dự án, công trình đầu tư tại Việt Nam; địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện dự án, công trình; cơ chế, chính sách đặc biệt được áp dụng (nếu có).

3. Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia, Chính phủ có trách nhiệm triển khai thực hiện

4. Khi có thay đổi mục tiêu hoặc phát sinh tăng vốn đầu tư trên 10% so với tổng vốn đầu tư hoặc kéo dài thời gian thực hiện dự án, công trình quan trọng quốc gia từ 01 năm trở lên, Chính phủ phải báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Điều 9. Giám sát việc thực hiện dự án, công trình quan trọng quốc gia

1. Hằng năm hoặc khi Quốc hội có yêu cầu, Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia để Quốc hội thực hiện quyền giám sát.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện dự án, công trình quan trọng quốc gia.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2010.

2. Nghị quyết số 66/2006/QH11 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

3. Dự án thành phần trong dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; dự án, công trình khác đang trong quá trình triển khai thực hiện mà phát sinh vấn đề thuộc một trong các tiêu chí quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Nghị quyết này cũng phải trình Quốc hội xem xét, quyết định phù hợp với thực tế.

Những dự án, công trình quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội về dự án, công trình đó.

4. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2010.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 49/2010/QH12

Hanoi, June 19, 2010

 

RESOLUTION

ON PROJECTS AND WORKS OF NATIONAL IMPORTANCE TO BE SUBMITTED TO THE NATIONAL ASSEMBLY FOR DECISION ON THEIR INVESTMENT

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10;
Pursuant to Law No. 30/2001/QH10 on Organization of the National Assembly, which was amended and supplemented under Law No. 83/2007/QH11;
Having considered Report No. 61/TTr-CP of May 14, 2010, of the Government; Verification Report No. 1544/BC-UBKT12 o fMay 27, 2010, of the National Assembly's Economic Committee; and opinions of National Assembly deputies;

RESOLVES:

Article 1. Scope of regulation

This Resolution provides for the criteria of projects and works of national importance, which are invested in Vietnam or offshore, to be submitted to the National Assembly for decision on their investment (below referred to as projects and works of national importance); contents of dossiers to be submitted by the Government to the National Assembly for consideration and decision on investment in these projects and works, and order and procedures for dossier submission.

Article 2. Interpretation of terms

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Project or work of national importance means an investment project or a project on an independent work or a group of closely interconnected works which satisfies the criteria specified in Article 3 or 4 of this Resolution.

2. State capital includes state budget capital, state-guaranteed credit capital, state development investment credit capital, development investment capital of state enterprises and other capital sources managed by the State.

3. Group of closely interconnected works means a cluster of works consisting of one or several main works and other works which are econo-technically interconnected and investment in the main work(s) is indispensable to that in other works.

Article 3. Criteria of domestic investment projects and works of national importance to be submitted to the National Assembly for decision on their investment

A domestic investment project or work which satisfies any of the following criteria is regarded as being of national importance:

1. Having a total investment capital of VND 35 trillion or more, including a state capital amount of VND 11 trillion or more;

2. Greatly affecting the environment or having a latent risk of seriously affecting the environment, being:

a/ A nuclear power plant:

b/ A land-using project or work requiring change of the land use purpose of a national park, nature reserve zone, landscape preservation zone, scientific research and experiment forest of 50 hectares (ha) or more; a headwater protective forest of 50 ha or more: a wind- or sand-shielding, wave-breaking. sea-encroaching or environmental protection forest of 500 ha or more: or a production forest of 1,000 ha or more;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Requiring resettlement of 20,000 inhabitants or more, for mountainous areas, or 50.000 inhabitants or more, for other areas;

5. Being located in a geographical area in which exists a national relic of specially important historical-cultural significance or a scenic place ranked as a national one;

6. Being located in a geographical area of special national defense or security importance.

The Government shall specify criteria of geographical areas of special national defense or security importance after consulting the National Assembly Standing Committee:

7. Requiring a special mechanism or policy which must be decided by the National Assembly.

Article 4. Criteria of offshore investment projects and works to be submitted to the National Assembly for decision on their investment

An offshore investment project or work which satisfies either of the following criteria is regarded as being of national importance:

1. Having a total offshore investment capital of VND 20 trillion or more, including a state capital amount of VND 7 trillion or more;

2. Requiring a special mechanism or policy which must be decided by the National Assembly.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A dossier of a project or work of national importance to be submitted by the Government to the National Assembly comprises:

1. The Government's report:

2. The investment report (pre-feasibility study report);

3. The State Appraisal Council's report:

4. Other relevant documents.

For a project or work with an extremely large total investment capital to be implemented over many years, the National Assembly may, after considering and deciding on a general investment guideline on the basis of an investment report (a pre-feasibility study report), assign the Government to formulate and submit an investment project (a feasibility study report) to the National Assembly for consideration and decision on specific investment guidelines.

Article 6. Procedures for and scope of verification by relevant National Assembly agencies

The Government's dossier of a project or work of national importance must be verified by a relevant National Assembly agency. The verification procedures and scope arc specified as follows:

1. At least 60 days before the opening of a National Assembly session, the Government shall send the dossier to the verifying agency for verification;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. For domestic investment projects and works of national importance, the verifying agency shall verify the following principal contents:

a/ Satisfaction of the criteria of a project or work of national importance:

b/ Necessity of investment;

c/ Compliance with law;

d/ Conformity with socio-economic development master plan, sectoral development master plan; land and natural-resource use master plan: and plan on population resettlement and residence and cultivation sedentarization;

e/ Basic parameters of the project or work, including investment scale and form; location: land area to be used; implementation duration and schedule; main technological options; environmental protection solutions; capital sources, capital retrieval and loan repayment capability;

f/ Socio-economic benefits.

4. For offshore investment projects and works of national importance, the verifying agency shall verify the following principal contents:

a/ Satisfaction of the criteria of a project or work of national importance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Compliance with law;

d/ Risks likely to be incurred in the host country;

e/ Basic parameters of the project or work, including investment scale and form: location: implementation duration and schedule; capital sources, capital retrieval and loan repayment capability;

f/ Economic benefits.

Article 7. Responsibilities of the Government and members of the State Appraisal Council

1. The Government is responsible for the completeness and accuracy of dossiers of projects and works of national importance to be submitted to the National Assembly.

2. The chairman and members of the State Appraisal Council shall be held responsible before law for their comments or proposals.

Article 8. Order and procedures for considering and deciding on investment

1. Basing itself on the criteria specified in Articles 3 and 4 of this Resolution, the Government shall submit projects and works of national importance to the National Assembly for consideration and decision on their investment after obtaining verification opinions of relevant National Assembly agencies and after reporting them to the National Assembly Standing Committee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Basing itself on the National Assembly's resolutions on projects and works of national importance, the Government shall organize the implementation thereof.

4. In case of a change in the objectives, an increase of over 10% of the total investment capital, or a prolongation of one year or more of the implementation duration of a project or work of national importance, the Government shall report such to the National Assembly at the nearest session for consideration and decision.

Article 9. Supervision of implementation of projects and works of national importance

1. The Government shall report, on an annual basis or at the request of the National Assembly, to the National Assembly on the implementation of projects and works of national importance for the latter to exercise its oversight power.

2. The National Assembly Standing Committee, the Nationalities Council, National Assembly's Committees. National Assembly delegations and National Assembly deputies shall, within the ambit of their respective tasks and powers, supervise the implementation of projects and works of national importance.

Article 10. Implementation provisions

1. This Resolution takes effect on August 1, 2010.

2. Resolution No. 66/2006/QH11 on projects and works of national importance to be submitted to the National Assembly for decision on their investment ceases to be effective on the effective date of this Resolution.

3. Component projects in projects and works of national importance to be submitted to the National Assembly for decision on their investment: and other ongoing projects and works which encounter problems arising in relation to any of the criteria specified in Articles 3 and 4 of this Resolution shall also be submitted to the National Assembly for consideration and decision to suit the reality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The Government shall detail and guide the implementation of this Resolution.

This Resolution was adopted on June 19, 2010, by The XIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 7th session.-

 

 

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Phu Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 49/2010/QH12 ngày 19/06/2010 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30.924

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!