Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1531/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 1531/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Cao Tiến Dũng
Ngày ban hành: 15/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1531/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ ngành, địa phương năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 977/TTr-VP ngày 06/5/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 499 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó:

- Cấp tỉnh: Có 188 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và 266 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 4;

- Cấp huyện: Có 32 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và 07 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 4;

- Cấp xã: Có 06 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3.

(Phụ lục danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đính kèm).

Điều 2.

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được công bố kèm theo Quyết định này tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan, địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình thực hiện để đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ, bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp cổng Dịch vụ công của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và các hệ thống thông tin liên quan trong quá trình xây dựng các phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các dữ liệu. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu, rộng đến mọi cá nhân, tổ chức để giúp cho việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả tốt.

Trong trường hợp các dịch vụ công trực tuyến được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, ngành trung ương, các sở, ban, ngành kịp thời bổ sung tại dự thảo quyết định công bố thủ tục hành chính theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, địa phương cập nhật các thủ tục hành chính Mức độ 3, 4 vào các hệ thống liên quan. Cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh theo quy định.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng phương thức và cơ chế thanh toán tập trung các khoản phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

4. Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện; đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện quyết định này; kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Theo dõi các dịch vụ công trực tuyến khi thủ tục hành chính có sự thay thế, bổ sung, bãi bỏ để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng đài 1022;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HCC.

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1531/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


96

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255