Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1502/QĐ-BTTTT năm 2016 chỉ định phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 1502/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1502/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT ngày 13/02/2015 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định ch định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị ca Vụ trưng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chđịnh phòng thnghiệm:

Trung tâm Chính phủ điện tử

Thuộc: Cục Tin hc hóa

với phạm vi được chỉ định kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 phải tuân thđầy đủ các yêu cầu đi với phòng thnghiệm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký và thay thế Quyết định s1197/QĐ-BTTTT ngày 21/8/2014 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưng Cục Tin học hóa, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (đ b/c);
- Trung tâm Thông tin (đ ph/h);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hồng

 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số 1502/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm:

Trung tâm Chính phủ điện tử

Thuộc: Cục Tin hc hóa

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 890/QĐ-BTTTT ngày 13/6/2008 ca Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chính phủ điện tử, thuộc Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin (nay là Cục Tin học hóa).

Địa ch: Tầng 2, Tòa nhà DETECH, Số 8A Tôn Thất Thuyết, MĐình 2, Nam TLiêm, Hà Nội.

2. Phạm vi được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, ch tiêu kỹ thuật

1.

Kiêm thử tĩnh (static test)

IEEE 830-1998

2.

Kiêm thử đơn vị (unit test)

TCVN 8703:2011

3.

Kiêm thtích hợp (integration test)

TCVN 8702:2011
QCVN 102:2016/BTTTT

4.

Kiêm thử hệ thống (system test)

TCVN 8704:2011
TCVN 8705:2011
TCVN 8706:2011
TCVN 8709-1:2011

5.

Kiêm thử chp nhận (acceptance test)

TCVN 8702:2011
TCVN 8703:2011
TCVN 8709-2:2011
TCVN 8709-3:2011

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1502/QĐ-BTTTT năm 2016 chỉ định phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


973
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122