Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 889/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 08/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 416/TTr-SVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Niêm yết, công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (gửi qua mạng);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh (gửi qua mạng);
- UBND các huyện, TX, TP Huể (gửi qua mạng);
- Lưu: VT, KSVX, VH, HCC.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo quyết định số: 889/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Tên VBQPPL quy định TTHC

1.

Xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô.

Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh, số 26 Lê Lợi, thành phố Huế; Trung tâm phục vụ Hành chính công, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh.

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục Xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tác giả/đồng tác giả gửi hồ sơ đăng ký tham dự xét giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô đến Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức giải thưởng.

+ Sau khi tổng hợp hồ sơ, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh báo cáo Trưởng Ban tổ chức xem xét cho ý kiến trước khi chuyển cho các thành viên Hội đồng sơ khảo để tiến hành chấm theo từng Hội đồng chuyên ngành.

+ Đối với những tác phẩm, công trình không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng theo quy định, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu lý do cụ thể cho cá nhân, tổ chức có liên quan được biết.

+ Sau khi các Hội đồng sơ khảo kết thúc việc chấm vòng sơ khảo, bộ phận Thường trực Ban tổ chức giải thưởng có trách nhiệm lập hồ sơ tác phẩm, báo cáo Trưởng Ban tổ chức giải thưởng về kết quả chấm điểm vòng sơ khảo trước khi chuyển Hội đồng chung khảo chấm vòng chung khảo.

+ Sau khi có kết quả chấm điểm của Hội đồng chung khảo chấm vòng chung khảo, Ban Tổ chức giải thưởng công bố công khai kết quả xét tặng giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Bước 2: Sau 15 ngày kể từ ngày công bố công khai kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật cố đô trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ban Tổ chức giải thưởng hoàn chỉnh thủ tục, gửi hồ sơ đề nghị công nhận giải thưởng đến văn phòng UBND tỉnh.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ Ban Tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định công nhận giải thưởng; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, số 26 Lê Lợi, thành phố Huế.

- Ban Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

+ Buổi sáng: Từ 08h00 đến 11h00

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

a) Đối với hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng gồm:

(1) Bản đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Đối với tác phẩm, công trình có đồng tác giả thì bản đăng ký đề nghị xét tặng giải thưởng phải có chữ ký của tất cả các tác giả; đối với công trình tập thể thì bản đăng ký đề nghị xét tặng giải thưởng do người đứng đầu đơn vị tổ chức dàn dựng, biểu diễn ký đại diện.

(2) Bản tóm tắt nội dung chủ yếu của tác phẩm, công trình kèm theo các thông tin cơ bản về năm, tháng được xuất bản, công bố, công diễn, khánh thành, sử dụng tác phẩm (cho tài liệu minh họa đi kèm nếu có).

(3) Bản sao có chứng thực Quyết định khen thưởng hoặc Giấy chứng nhận Giải thưởng (đối với các tác phẩm, công trình đã đạt các giải thưởng).

b) Đối với hồ sơ đề nghị công nhận giải thưởng gồm:

(1) Tờ trình của Ban Tổ chức.

(2) Danh sách tác phẩm, công trình/tác giả, đồng tác giả được chọn đề nghị xét tặng giải thưởng.

(3) Biên bản họp và kết luận của Hội đồng chung khảo xét tặng giải thưởng.

(4) Các tài liệu khác có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân, tổ chức;

- Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

Phí, lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

1. Tiêu chuẩn xét tặng

Các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật tham dự giải thưởng phải là những tác phẩm tiêu biểu, có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, chất lượng nghệ thuật, phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa quê hương Thừa Thiên Huế; có tác dụng góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp văn học nghệ thuật của đất nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn hiện nay.

2. Điều kiện xét tặng

Các tác phẩm, công trình đăng ký tham gia giải thưởng VHNT Cố Đô phải đạt các điều kiện sau:

a) Đối với tác phẩm, công trình cá nhân hoặc nhóm tác giả (tối đa không quá 03 tác giả):

- Là những tác phẩm, công trình đã được công bố và sử dụng trong thời gian 05 năm quy định xét thưởng dưới các hình thức: xuất bản, triển lãm, xây dựng... theo đặc trưng của từng loại hình và tác phẩm, công trình đó phải được tồn tại trong đời sống văn học nghệ thuật;

- Những tác phẩm, công trình phải được chính tác giả, nhóm tác giả đăng ký tham gia giải thưởng. Trường hợp những tác giả đã quá cố, hoặc những tác giả, do điều kiện bất khả kháng không có khả năng trực tiếp đăng ký tham gia giải thưởng thì đại diện hợp pháp của gia đình tác giả đó có quyền đứng tên hồ sơ tác phẩm, công trình đăng ký tham gia giải thưởng.

b) Đối với công trình tập thể:

Là những vở diễn sân khấu, tác phẩm múa độc lập hoàn chỉnh (đạo diễn, kịch bản, âm nhạc, thiết kế mỹ thuật, diễn viên...) đã được biểu diễn, phát sóng... trong thời gian 05 năm quy định xét thưởng; do đơn vị tổ chức dàn dựng và biểu diễn đứng tên đăng ký tham gia giải thưởng.

c) Là những tác phẩm, công trình đã được cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp phép, xuất bản, phát hành hợp pháp.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.314

DMCA.com Protection Status
IP: 3.219.31.204