Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4623/QĐ-UBND năm 2020 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Số hiệu: 4623/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 14/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4623/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3219/TTr- SGDĐT ngày 28/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Phương án đơn giản hóa 19 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo (gồm: 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp cấp xã (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2.

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

2. Giao Văn phòng UBND Thành phố kiểm tra, đôn đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bí thư Thành ủy, các PBT Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP Lê Tự Lực,
Các Phòng: TKBT, KGVX, HC-TC, KSTTHC;
- Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố;
- Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, SGDĐT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4623/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PHỐ

1. Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 24 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 23 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

2. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 25 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 24 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

3. Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 22 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 21 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

4. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 24 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 23 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

5. Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 15 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 14 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

6. Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 08 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 07 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

7. Cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 08 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 07 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

8. Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 08 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 07 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

9. Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 110 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 108 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 02 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

10. Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 110 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 108 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 02 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

11. Cấp Chứng nhận trường phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 110 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 108 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 02 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 24 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 23 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

2. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 24 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 23 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

3. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 32 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 31 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

4. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 23 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 22 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

5. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 17 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 16 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

6. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 18 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 17 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

7. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 22 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 21 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

- Nội dung đơn giản hóa: Giảm thời gian giải quyết TTHC

- Thời gian theo quy định: 18 ngày làm việc.

- Giải quyết trả kết quả: 17 ngày làm việc

- Lý do: Thực tế giải quyết TTHC thấy có thể rút ngắn 01 ngày làm việc

- Lợi ích phương án đơn giải hóa: Giảm thời gian giải quyết

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4623/QĐ-UBND năm 2020 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


96

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217