Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3655/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Số hiệu: 3655/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3655/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018; Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 ban hành Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Điều 2. Trên cơ sở Kế hoạch được duyệt, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm chủ trì triển khai, phối hợp thực hiện. Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo nội dung, tiến độ được xác định trong Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các Phòng chuyên môn thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (D_50).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh năm 20181; các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách TTHC được xác định trong các Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 20182; Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 20183 của UBND tỉnh; triển khai thực hiện rà soát, đánh giá TTHC định kỳ hàng năm theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

- Kịp thời phát hiện những nội dung bất cập, không phù hợp của TTHC, văn bản QPPL có quy định về TTHC để đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC theo quy định (các phương án kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL có liên quan cho phù hợp).

- Rà soát các TTHC được ban hành trong văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh để bãi bỏ hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp (nếu có) theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt và thực hiện rà soát, đánh giá TTHC có hiệu quả, đúng tiến độ.

- Xác định rõ nội dung, biện pháp và trách nhiệm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN RÀ SOÁT

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

III. CÁCH THỨC RÀ SOÁT

1. Cơ quan rà soát thống kê, tập hợp đầy đủ các TTHC đã được công bố và đang áp dụng thực hiện; các văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh có quy định TTHC để tiến hành rà soát, đánh giá.

2. Thực hiện việc rà soát, đánh giá từng TTHC theo Biểu mẫu số 02/RS-KSTT, Phụ lục VII được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP .

Cơ quan rà soát đối chiếu nội dung của TTHC đã được công bố với các quy định của pháp luật có liên quan, tình hình thực tế tại địa phương để xác định những nội dung bất cập, không còn phù hợp của các văn bản QPPL có quy định về TTHC để có phương án đơn giản hóa TTHC theo quy định (kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực thi sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL này cho phù hợp).

3. Cơ quan rà soát gửi kết quả rà soát về Văn phòng UBND tỉnh theo đúng thời hạn tại Phụ lục để tổng hợp, đánh giá chất lượng và báo cáo UBND tỉnh.

Kết quả rà soát, đánh giá gồm: Các phương án đơn giản hóa TTHC và kiến nghị thực thi.

4. Trên cơ sở ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan rà soát hoàn thiện kết quả xây dựng dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa (theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP) để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát và gửi kiến nghị, đề xuất về các Bộ, ngành trung ương có liên quan đến lĩnh vực có TTHC được rà soát.

5. Đối với nhiệm vụ rà soát trọng tâm (tại Mục II, Phụ lục):

Văn phòng UBND tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá độc lập tương tự theo cách thức được nêu tại khoản 1 và 2.

Sau khi kết thúc rà soát theo từng lĩnh vực, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện kết quả, tham mưu UBND tỉnh thông qua Phương án đơn giản hóa và báo cáo, gửi kiến nghị, đề xuất về các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng Kế hoạch.

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Các cơ quan được giao rà soát tại Phụ lục có trách nhiệm:

- Chủ trì triển khai thực hiện việc rà soát TTHC theo đúng nội dung và tiến độ được xác định trong Kế hoạch này.

- Tham mưu UBND, HĐND cấp tỉnh hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các quy định TTHC không còn phù hợp (nếu có) theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo đúng Kế hoạch.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí được bố trí hàng năm cho các cơ quan, đơn vị.

2. Nội dung chi, mức chi: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT

TÊN/NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CƠ QUAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT

THỜI GIAN THỰC HIỆN RÀ SOÁT

GHI CHÚ

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

BẮT ĐẦU

HOÀN THÀNH

I

Rà soát định kỳ năm 2018

 

Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện và cấp xã) của các Sở: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Dân tộc

Các Sở: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Xây dựng; Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Dân tộc

UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Tháng 01/2018

Tháng 9/2018

- Kết quả rà soát gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/7/2018 để tổng hợp, đánh giá chất lượng.

- Hoàn thiện kết quả rà soát, báo cáo UBND tỉnh và kiến nghị, đề xuất các Bộ, ngành có liên quan (nếu có) trước ngày 15/9/2018.

II

Rà soát theo nhiệm vụ trọng tâm (được xác định trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2018 tại Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh)

1

Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện và cấp xã)

Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

Tháng 01/2018

Tháng 3/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kết quả rà soát về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/3/2018

2

Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Công Thương (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện và cấp xã)

Công Thương

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Công Thương; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

Tháng 4/2018

Tháng 6/2018

Sở Công Thương gửi kết quả rà soát về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/5/2018

3

Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện và cấp xã)

Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

Tháng 7/2018

Tháng 9/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi kết quả rà soát về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/8/2018

4

Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện và cấp xã)

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện và UBND cấp xã

Tháng 10/2018

Tháng 12/2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi kết quả rà soát về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/11/2018

 1 Được ban hành kèm theo Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh.

2 Được ban hành kèm theo Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh.

3 Được ban hành kèm theo Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3655/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


158

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149