Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3588/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 29/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3588/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại Bộ, ngành, địa phương tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 Bộ Y tế, Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung kèm theo Quyết định này 14 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế và hiệu chỉnh tên của 28 thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định số 2865/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị liên quan tiếp tục cập nhập những thay đổi về thủ tục hành chính để trình Bộ trưởng công bố bổ sung hoặc hiệu chỉnh các thủ tục hành chính theo quy định hiện hành..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà: Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 Bộ Y tế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC CÔNG BỐ BỔ SUNG

(kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

PHẦN I. 14 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ ĐƯỢC CÔNG BỐ BỔ SUNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc nhập khẩu đối với cơ sở nhập khẩu thuốc

Dược - Mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược

2

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai giá thuốc đối với cơ sở nhập khẩu thuốc

Dược - Mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược

3

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai giá thuốc đối với cơ sở sản xuất thuốc trong nước hoặc cơ sở được uỷ quyền đăng ký thuốc

Dược - Mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược

4

Chứng nhận đăng ký lưu hành xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm (áp dụng đối với hình thức thay đổi, bổ sung qui định tại khoản 2-điều 9 của quy chế 18/2007/QĐ-BYT).

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Chấp thuận kết quả đo môi trường làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Y tế dự phòng và Môi trường

Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường tỉnh hoặc các Viện chuyên môn kỹ thuật trực thuộc Bộ Y tế

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế thực hiện

3

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế thực hiện

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám, chữa bệnh về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ (do bị mất)

Khám bệnh, chữa bệnh

Sở Y tế thực hiện

5

Cấp giấy phép tổ chức đợt khám, chữa bệnh nhân đạo bằng YHCT.

 Y dược cổ truyền

Sở Y tế thực hiện

6

Cấp chứng chỉ hành nghề YHCT cho người nước ngoài.

 Y dược cổ truyền

Sở Y tế thực hiện

7

Gia hạn chứng chỉ hành nghề YHCT cho người nước ngoài.

 Y dược cổ truyền

Sở Y tế thực hiện

8

Cấp lại chứng chỉ hành nghề YHCT cho người nước ngoài.(do bị mất)

 Y dược cổ truyền

Sở Y tế thực hiện

9

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Dược - Mỹ phẩm

Sở Y tế các tỉnh

10

Cấp giấy chứng nhận sức khoẻ cho người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay.

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

Xem trên trang tin điện tử của Bộ Y tế, địa chỉ: www.moh.gov.vn.

B. HIỆU CHỈNH TÊN CỦA 28 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ THEO QUYẾT ĐỊNH 2865/QĐ-BYT NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

(kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT (Theo QĐ 2865)

Tên thủ tục hành chính

Tên hiệu chỉnh được công bố theo Quyết định /QĐ-BYT

1- Thủ tục hành chính cấp trung ương

Lĩnh vực Y Dược cổ truyền

25

Cấp giấy phép quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT cho cơ sở có thầy thuốc nước ngoài tham gia khám chữa bệnh và cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.

Phê duyệt nội dung quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT cho cơ sở có thầy thuốc nước ngoài tham gia khám chữa bệnh và cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.

Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

91

Cấp "Phiếu tiếp nhận Hồ sơ quảng cáo thuốc".

Tiếp nhận Hồ sơ thông tin, quảng cáo thuốc.

97

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc nhập khẩu

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc nhập khẩu đối với cơ sở sản xuất thuốc ở nước ngoài hoặc cơ sở được uỷ quyền đăng ký thuốc

98

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai giá thuốc

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai giá thuốc nhập khẩu đối với cơ sở sản xuất thuốc ở nước ngoài hoặc cơ sở được uỷ quyền đăng ký thuốc

Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm

134

Cấp Bảng kê khai chất lượng đối với vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thành phẩm (bao bì chứa đựng), nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm nhập khẩu chỉ để phục vụ sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp tự nhập để kinh doanh tại các khách sạn, siêu thị có địa chỉ rõ ràng.

Cấp Bảng kê khai chất lượng đối với nguyên liệu, phụ gia và vật dụng chứa đựng thực phẩm nhập khẩu chỉ để phục vụ sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp hoặc để kinh doanh tại các khách sạn, siêu thị có địa chỉ rõ ràng.

Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

146

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ cho các tập thể, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điểm a, khoản 2 và các cá nhân, tập thể ngoài ngành Y tế; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp Y tế (quy định tại Thông tư 01/2008/TT-BYT ngày 22/01/2008 của Bộ Y tế)

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ trong và ngoài ngành y tế.

147

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ cho các tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị trong và ngoài ngành y tế có thành tích đột xuất đóng góp cho sự nghiệp Y tế

Tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp bộ cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trong và ngoài ngành y tế có thành tích đột xuất .

150

Đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua cấp bộ, Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị trực thuộc Bộ và các sở Y tế thuộc tỉnh, thành phố Trung ương

Tặng thưởng Cờ thi đua cấp bộ, Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị trực thuộc Bộ và trong ngành y tế

151

Đề nghị tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đề nghị xét tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

152

Tặng thưởng kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân dân”

Tặng thưởng kỷ niệm chương cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế

153

Đề nghị tặng Huân chương cho các cá nhân thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế có thành tích cống hiến lâu năm

Đề nghị tặng thưởng Huân chương cho tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị sự nghiệp, các Doanh nghiệp trong ngành y tế có thành tích cống hiến lâu năm

154

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” cho cá nhân thuộc doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại điều 63 Luật khen thưởng.

2- Thủ tục hành chính cấp tỉnh

Lĩnh vực Y Dược cổ truyền

48

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT (do bị mất).

51

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc (do bị mất).

53

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị, (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài).

54

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (do bị mất) cho phòng chẩn trị (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài).

55

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài). .

56

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài). .

57

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kê thừa, ứng dụng YHCT

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (do bị mất) cho trung tâm kê thừa, ứng dụng YHCT (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài).

58

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài).

59

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài).

60

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (do bị mất) cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài).

61

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc.

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc (kể cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài).

62

Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh YHCT tại Việt Nam.

Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công tác chuyên môn tại các cơ sở YHCT tư nhân.

63

Cấp giấy phép hành nghề cho những người làm công việc chuyên môn tại các cơ sở hành nghề YHCT tư nhân

Cấp giấy phép hành nghề cho những người làm công việc chuyên môn (không phải người nước ngoài) tại các cơ sở hành nghề YHCT tư nhân

65

Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế.

Tiếp nhận hồ sơ và phê duyệt nội dung quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế.

Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

81

Cấp “phiếu tiếp nhận hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc”.

Tiếp nhận hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc.

82

Cấp "Phiếu tiếp nhận Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người".

Tiếp nhận Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 29/09/2009 công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!