Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1071/TTg-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1071/TTg-TCCV
V/v công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tổ chức việc rà soát TTHC tại bộ, ngành, địa phương  

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng giám đốc các cơ quan: Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
- Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

 

Để công bố công khai trên Internet bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính áp dụng tại 4 cấp chính quyền (bộ, tỉnh, huyện, xã) trong tháng 9 năm 2009 và chuẩn bị tốt cho việc triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính của đề án 30, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trước ngày 15 tháng 8 năm 2009 ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước ngày 20 tháng 8 năm 2009 ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc 3 cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm cập nhật thường xuyên, kịp thời các thủ tục hành chính thống kê thiếu, mới ban hành, sửa đổi, bổ sung vào bộ thủ tục hành chính đã được công bố hoặc loại bỏ, thay thế ngay những thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong bộ thủ tục hành chính này để cập nhật kịp thời vào bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

- Bố trí đủ cán bộ chuyên trách làm việc tại Tổ công tác thực hiện đề án 30 tại các bộ, ngành, địa phương (không bao gồm Tổ công tác các bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Thanh tra, Ủy ban Dân tộc), bảo đảm tối thiểu mỗi Tổ công tác có 5 cán bộ chuyên trách làm việc tập trung tại trụ sở Tổ công tác cho đến khi kết thúc đề án. Các cán bộ này chỉ thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác phân công.

- Chỉ đạo Tổ trưởng tổ công tác thực hiện đề án 30 các bộ, ngành, địa phương tham dự đầy đủ các buổi tập huấn rà soát thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách tổ chức trong tháng 7 năm 2009. Tổ chức nghiêm túc việc tập huấn rà soát thủ tục hành chính cho các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát thủ tục hành chính và hoàn tất các công tác chuẩn bị cho giai đoạn rà soát thủ tục hành chính trước ngày 31 tháng 8 năm 2009. Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan này tham dự đầy đủ các buổi tập huấn do Tổ công tác của bộ, ngành, địa phương tổ chức.

- Tổ chức việc rà soát và yêu cầu tất cả các cục, vụ, đơn vị trực thuộc (đối với các bộ, cơ quan ngang bộ) và sở, ban, ngành, các UBND cấp huyện, cấp xã được chọn rà soát (đối với các UBND cấp tỉnh) tiến hành rà soát các thủ tục hành chính đã được thống kê thuộc thẩm quyền và gửi kết quả rà soát về Tổ công tác thực hiện đề án 30 của cơ quan chủ quản trước ngày 30 tháng 11 năm 2009.

- Chỉ đạo Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành, địa phương tổng hợp các kết quả rà soát thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc để nghiên cứu, phân tích, tham vấn ý kiến của các bên có liên quan, xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình lãnh đạo bộ, ngành, địa phương thông qua; hoàn chỉnh báo cáo kết quả rà soát của bộ, ngành, địa phương và phương án sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan ký gửi báo cáo kết quả rà soát về Tổ công tác chuyên trách trước ngày 28 tháng 2 năm 2010.

- Tổ chức thực hiện triển khai nghiêm túc các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ngay sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua và phải kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2010.

5. Giao Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính lựa chọn để triển khai rà soát ngay những thủ tục hành chính đang gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương; làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan để đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện.

6. Giao các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bà Rịa – Vũng Tàu và các bộ, ngành có liên quan thực hiện việc rà soát nhanh những thủ tục hành chính đã được lựa chọn theo yêu cầu và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách; trước ngày 30 tháng 10 năm 2009 gửi báo cáo kết quả rà soát về Tổ công tác chuyên trách để tổng hợp, trình Chính phủ phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

7. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thủ tục hành chính thuộc danh sách các thủ tục hành chính ưu tiên rà soát, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thanh Hóa chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng rà soát các thủ tục hành chính thuộc nhóm ưu tiên này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Bộ Nội vụ;
- HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các vụ, cục, đơn vị trực thuộc;
- Hội đồng tư vấn CCTTHC
- TCTCT: Tổ phó, các thành viên;
- Lưu: VT, TCCV (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 1071/TTg-TCCV
Ref: Making public the national e-database of administrative procedures and organizing the review of administrative procedures at ministries, sectors, localities

Hanoi, June 30, 2009

 

 To:

- Ministers, Heads of Ministerial level agencies;
- Chairmen of People’s Committees of provinces and cities under central management;
- General Directors of agencies: Vietnam Bank for Social Policies; Vietnam Development Bank, Vietnam Social Insurance;
-Director of the Prime Minister’s Administrative Procedure Special Task Force

 

To make public on internet the national e-database of administrative procedures Implemented at 4 governmental levels (ministry, province, district, and commune) in September 2009 and make good preparation for conducting the administrative procedure review phase of Project 30, the Prime Minister requests:

1. Ministers, Heads of Ministerial level agencies, General Directors of agencies: Vietnam Bank for Social Policies; Vietnam Development Bank; Vietnam Social Insurance to issue a decision on making public the set of administrative procedures within their management functions in accordance with requirements and guidelines of the Special Task Force before August 15, 2009.

2. People’s Committees of provinces and cities under central management to issue a decision on making public the set of administrative procedures within settling authority of departments, branches, sectors in accordance with requirements and guidelines of the Special Task Force before August 20, 2009.

3. Ministers, Heads of Ministerial level agencies, General Directors of the three agencies, Chairmen of People’s Committees of provinces and cities under central management to take responsibility to frequently and timely update administrative procedures that have not been inventoried, have just been issued, revised, and added into the announced set of administrative procedures or eliminate, replace the revised, revoked and canceled administrative procedures in order to update into the national e-database of administrative procedures.

4. Ministers, Heads of Ministerial level agencies, Chairmen of provinces, cities under central management, General Directors of agencies: Vietnam Bank for Social Policies; Vietnam Development Bank; Vietnam Social Insurance:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To direct directors of Task Forces of ministries, sectors and localities to fully participate in trainings on reviews of administrative procedures organized by the Special Task Force in July 2009. Organize the trainings on reviews of administrative procedures for agencies, units responsible for reviewing administrative procedures and complete preparation works for the review phase before August 31, 2009. Heads of these agencies are requested to full participate in trainings organized by Task Forces of ministries, sectors, localities.

- To organize the reviews and request all agencies, bureaus and attached units (for ministries, ministerial level agencies) and departments, braches, sectors, people’s committees of district and commune levels selected for reviews (for provincial people’s committees) to review inventoried administrative procedures within their authority and submit review results to the Task Force of the agency in charge before November 30, 2009.

- To direct Task Forces of ministries, sectors and localities to summarize review results of attached units for studying, analyzing and consulting stakeholders; develop options for administrative procedure simplification and submit to heads of ministries, sectors, localities for approval; complete reports of review results of ministries, sectors, localities and solutions for revision and supplement to submit to Ministers, Heads of Ministerial level agencies, Chairmen of the provincial People’s Committees, General Directors of 3 agencies for signatures and forward this report of review results to the Special Task Force before February 28, 2010.

- Organize the implementation of solutions to the administrative procedure simplification approved by the Government and the Prime Minister before December 31, 2010.

5. To assign the Prime Minister’s Administrative Procedure Special Task Force to take lead and coordinate with the Advisory Council for Administrative Procedure Reform to select for reviewing administrative procedures within the decision authority of the Government, the Prime Minister, ministries, sectors and localities which are causing troubles for citizens and businesses; to work directly with relevant ministries, sectors, localities to supervise and provide them guidance for the implementation.

6. To assign provinces, cities of Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu and relevant ministries, sectors to conduct quick reviews of selective administrative procedures in accordance with requirements and guidelines by the Special Task Force; submit the report of review results to the Special Task Force for synthesizing, and submit to the Government solutions to administrative procedures simplification.

7. Ministers, Heads of Ministerial agencies having their administrative procedures in the list of administrative procedures prioritized for reviews, Chairmen of people’s committees of provinces, cities of Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa to take responsibility to the Prime Minister on the progress and quality of reviews of administrative procedures in this prioritized list.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/06/2009 về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.986

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!