Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 285/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 285/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 26/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 285/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 48/TTr-SNV ngày 15/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Bộ Nội vụ tại TP.HCM;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- P
VP UBND tỉnh Nguyễn Văn Quân;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC (N42);
- Lưu: VT. Tr 35/02.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 285/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn thể trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhằm thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh.

- Nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tăng cường sự tham gia, giám sát của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như hạn chế trong cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính cần bám sát nội dung Kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp.

- Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân.

3. Đối tượng tuyên truyền

Đối tượng tuyên truyền của Kế hoạch này là cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về cải cách hành chính, trọng tâm là:

- Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

- Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế.

- Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

- Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

- Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

2. Các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là:

- Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 31/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính.

- Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Cà Mau.

- Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, đánh giá và kiến nghị thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 14/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Cà Mau năm 2016-2017.

3. Mt số ni dung cthể:

- Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Vai trò, trách nhiệm của các Đảng ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị.

- Kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng, Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số quản trị và hành chính công hàng năm của tỉnh do Bộ Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền công bố; kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

- Quyền, nghĩa vụ cũng như ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức trong thực thi công vụ; tiêu chuẩn công chức, viên chức; chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng,... theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

- Việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

- Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh và tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, cơ chế quản lý có hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính.

- Các nội dung khác xét thấy cần thiết.

Ngoài các nội dung trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Tại trụ sở của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã phải tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan với khẩu hiệu: Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, tại nơi làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thực hiện niêm yết khẩu hiệu: Trách nhiệm của công chức đi với nhân dân: Đón tiếp niềm nở; hướng dẫn tận tình; giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng quy định.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Thông qua các phương tiện thông tin, đại chúng gồm: Báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

2. Thông qua các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cuộc họp định kỳ của cơ quan, đơn vị. Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật, hội thi về cải cách hành chính.

3. Thông qua băng rôn, áp phích, tờ rơi, tranh cổ động,... với các khẩu hiệu, thông điệp, hình ảnh trực quan dễ đọc, dễ nắm bắt, dễ thực hiện. Thông qua hoạt động sân khấu hóa như: Xây dựng kịch ngắn, tiểu phẩm với nội dung phản ánh những kết quả tích cực, những gương cán bộ, công chức, viên chức điển hình trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; phê phán, góp ý chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, hạn chế, hành vi tiêu cực.

4. Thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tổ chức và công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

5. Thông qua hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền cải cách hành chính.

6. Các hình thức và kênh thông tin thích hợp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Nhiệm vụ chung

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trước ngày 15/3/2016 (có thể ban hành chung với các kế hoạch khác nếu phù hợp), chỉ đạo triển khai ngay trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

- Đăng tải kịp thời, đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị trên Trang dịch vụ công trực tuyến. Các đơn vị có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện công tác thông tin, quảng bá, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân biết và sử dụng.

- Bố trí kinh phí thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính trong ngân sách cơ quan, đơn vị theo phân cấp; đồng thời huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách theo quy định pháp luật để hỗ trợ công tác tuyên truyền.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, các cơ quan thông tấn báo chí để cung cấp thông tin về hoạt động cải cách hành chính có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

1.2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Sở Nội vụ:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp, hình thức tuyên truyền mới, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất lồng ghép việc kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính; công tác cải cách hành chính với việc kim tra hoạt động kim soát thủ tục hành chính và thông tin, tuyên truyền về kim soát thủ tục hành chính đtránh chồng chéo, lãng phí và giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị.

b) Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng nâng cao chất lượng hoạt động của các chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính.

c) Sở Tư pháp:

Chủ trì triển khai việc lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật.

Phối hợp Sở Nội vụ đề xuất thực hiện lồng ghép kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; công tác cải cách hành chính với việc kim tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì triển khai việc tổ chức tuyên truyền bằng băng rôn, áp phích, tờ rơi, tranh cổ động...; xây dựng các tác phẩm sân khấu về công tác cải cách hành chính đảm bảo đa dạng, phong phú, hấp dẫn, phù hợp và chất lượng.

đ) Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì tuyên truyền việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

e) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

- Duy trì chuyên mục phát sóng định kỳ về cải cách hành chính mỗi tuần một lần, mỗi lần ít nhất 15 phút vào thời điểm có nhiều người theo dõi. Trong đó, cần tăng cường tuyên truyền về các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh và thực tế thực hiện ở các cơ quan, đơn vị (cả mặt tích cực và hạn chế); về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm về các nội dung cải cách hành chính mỗi tháng ít nhất một lần.

g) Cng Thông tin điện tử tỉnh:

Cập nhật, đăng tải kịp thời, đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điu hành, bộ thủ tục hành chính cấp xã và các thông tin vcải cách hành chính; là đầu mối kiểm soát việc đăng tải bộ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên Trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính.

h) Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi:

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “Trao đổi ý kiến với bạn đọc” để tiếp nhận và đăng tải ý kiến của tổ chức, cá nhân về công tác cải cách hành chính; viết bài tuyên truyền về cải cách hành chính theo các nội dung được nêu tại Kế hoạch này.

- Thời gian thực hiện: một tháng 02 chuyên mục.

i) Trường Chính trị tỉnh: Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ nâng cao chất lượng nội dung giáo trình đào tạo, bồi dưỡng về cải cách hành chính nhà nước; bảo đảm giảng dạy có chất lượng, hiệu quả cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

b) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Cà Mau. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Nội vụ để tng hợp, đề xuất y ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 285/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.551

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155