Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2476/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 2476/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Tạ Văn Long
Ngày ban hành: 19/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2476/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH, THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2012/SKHĐT-VP ngày 10 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan, căn cứ Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt tại Quyết định này:

1. Xây dựng Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong tháng 12 năm 2018.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt tại Quyết định này, bảo đảm hoàn thành trong tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các chuyên viên tham mưu;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ GIỮ NGUYÊN, BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ

1. Báo cáo tình hình hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

- Lý do: Chế độ báo cáo được quy định tại Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025, đây là một trong những kết quả tình hình hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, do đó nội dung báo cáo có thể đưa thành một phần trong báo cáo kết quả công tác định kỳ hoạt động khoa học và công nghệ, như vậy sẽ phù hợp và thống nhất, thuận lợi trong công tác quản lý.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định thực hiện chế độ thông tin báo cáo riêng nội dung này tại Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời đưa thành một nội dung trong báo cáo định kỳ hoạt động khoa học và công nghệ để đơn giản hóa chế độ báo cáo.

2. Báo cáo tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Lý do: Chế độ báo cáo được quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, xét tình hình thực tế về số lượng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh, nội dung báo cáo không nhiều, do đó có thể bãi bỏ báo cáo này và tích hợp thành một phần trong báo cáo khác của ngành xây dựng.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chế độ báo cáo.

3. Báo cáo kết quả hướng dẫn và quản lý đoàn cựu chiến binh người Trung Quốc

- Lý do: Chế độ báo cáo được quy định tại Quy chế số 01-QC/TU ngày 30/11/2015 của Tỉnh ủy về việc quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nội dung và thời điểm báo cáo trùng lắp với báo cáo kết quả công tác đoàn ra/đoàn vào.

- Kiến nghị thực thi: Bãi bỏ quy định thực hiện chế độ báo cáo quy định tại Quy chế số 01-QC/TU ngày 30/11/2015 của Tỉnh ủy để đơn giản hóa chế độ báo cáo.

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Phương án đơn giản hóa: Giảm tần suất báo cáo 6 tháng chỉ thực hiện chế độ báo cáo 01 lần/năm (báo cáo năm).

- Lý do: Nội dung đơn giản hóa này phù hợp, thống nhất với quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định thực hiện chế độ báo cáo.

2. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Phương án đơn giản hóa: Giảm tần suất báo cáo 6 tháng chỉ thực hiện chế độ báo cáo 01 lần/năm (báo cáo năm).

- Lý do: Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phản ánh thông qua việc triển khai các hoạt động hằng năm và kết quả công nhận đạt chuẩn văn hóa được quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ, do đó việc quy định báo cáo 6 tháng là không cần thiết.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3278/QĐ-BCĐ ngày 01/12/2016 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

3. Báo cáo tình hình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Phương án đơn giản hóa: Bổ sung nội dung tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh trong Báo cáo tình hình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái và bãi bỏ nội dung báo cáo này tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Lý do: Khi tích hợp nội dung báo cáo trên thành một phần nội dung báo cáo tình hình cấp Giấy phép xây dựng sẽ đảm bảo sự phù hợp, tính hợp lý, thống nhất, thuận lợi trong công tác quản lý của tỉnh.

- Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thực hiện chế độ báo cáo.

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ GIỮ NGUYÊN

1. Báo cáo chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Lý do: Tổng hợp, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, là cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo. Việc duy trì, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, giúp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch.

2. Báo cáo kết quả công tác hoạt động khoa học và công nghệ

Lý do: Là báo cáo đánh giá kết quả các hoạt động của ngành khoa học và công nghệ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Lý do: Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác ngành tư pháp

Lý do: Là báo cáo đánh giá kết quả các hoạt động của ngành tư pháp, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015

Lý do: Hiện nay, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2, 2016 - 2020 do đó, việc duy trì chế độ báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cũng như yêu cầu quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Báo cáo tình hình quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Lý do: Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

7. Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13

Lý do: Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

8. Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/5/2015

Lý do: Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

9. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ

Lý do: Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

10. Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Lý do: Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo vệ môi trường.

11. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Lý do: Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

12. Báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách trên địa bàn

Lý do: Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, tránh tình trạng chậm trễ, thất thoát, tiêu cực trong việc chi trả tiền lương, phụ cấp và các chính sách, chế độ cho các đối tượng.

13. Báo cáo công tác giám sát tài chính

Lý do: Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

14. Báo cáo tình hình sử dụng người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

Lý do: Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

15. Báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh

Lý do: Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

16. Báo cáo tình hình sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh

Lý do: Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

17. Báo cáo kết quả công tác đoàn ra/đoàn vào

Lý do: Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

18. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác dân tộc

Lý do: Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2476/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


410

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201