Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 203/QĐ-BXD năm 2012 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 203/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 02/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Xây dựng.

Điều 2: Giao Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trác nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, Phòng KSTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-BXD ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

I

Xây dựng năng lực cho hệ thống kiểm soát thủ tục hành chính

1

Ban hành Quy định mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 3/2012

Văn phòng Bộ

 

2

Lập dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 (căn cứ Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và quy định về mức chi của Bộ)

Tháng 3/2012

Văn phòng Bộ

 

3

Xây dựng kế hoạch truyền thông về công tác cải cách thủ tục hành chính

Tháng 4/2012

Văn phòng Bộ

 

II

Thực thi Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính ( Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 2/6/2010 và Nghị Quyết 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng)

1

Thực thi phương án đơn giản hóa nhóm các thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng

Tháng 2/2012

Vụ quản lý hoạt động xây dựng

Đưa các nội dung đơn giản hóa vào Nghị định về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép

2

Thực thi phương án đơn giản hóa nhóm các thủ tục hành chính:

- Về lấy ý kiến về thiết kế cơ sở;

- Về thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Về thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Về phê duyệt phương án phá dỡ công trình;

- Về cấp phép di dời công trình;

Tháng 9/2012

Vụ quản lý hoạt động xây dựng

Đưa nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính vào Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (thay thế Nghị định số 12/2009/ NĐ- CP và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP);

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP

3

Thực thi phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ trong hoạt động xây dựng

Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 12/2009/NĐ-CP được Chính phủ ban hành

Vụ Quản lý hoạt động xây dựng

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng

4

Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ quy hoạch xâydựng, thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng

Vụ Kiến trúc quy hoạch xây dựng

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

5

Thực thi phương án đơn giản hóa nhóm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Sửa đổi, bổ sung thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ;

- Sửa đổi, bổ sung Quyết định 29/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

6

Thực thi phương án đơn giản hóa nhóm các thủ tục hành chính về thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới

4/2012

Cục Phát triển đô thị

Đưa nội dung đơn giản hóa vào Nghị định quản lý đầu tư phát triển đô thị

III

Kiểm soát quy định về thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật

1

Kiểm soát các quy định về TTHC (nếu có) trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì soạn thảo trình Chính phủ theo chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ.

Theo thời gian trong chương trình công tác của Chính phủ

Các đơn vị chủ trì soạn thảo, nếu trong văn bản có quy định về thủ tục hành chính, có trách nhiệm đánh giá tác động của thủ tục hành chính và tính toán chi phí tuân thủ TTHC theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC

Văn phòng Bộ có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ đánh giá tác động và phương pháp tính toán chi phí tuân thủ TTHC; có ý kiến thẩm định nội dung các quy định về TTHC

2

Kiểm soát các quy định về TTHC (nếu có) trong văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng VBQPPL ban hành kèm theo quyết định số 61/QĐ-BXD ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Theo thời gian trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ

 Như trên

 Như trên

IV

Công tác thống kê, công bố, cập nhật thủ tục hành chính

 

 

 

1

Thống kê, công bố, cập nhật các thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, chính phủ, Thủ tướng chính phủ ban hành và do Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền (các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành)

Từ tháng 2/2012 đến hết tháng 6/2012

Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng; Vụ Quản lý hoạt động xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Vụ Kinh tế xây dựng; Vụ Vật liệu xây dựng; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục phát triển đô thị; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công

Văn phòng Bộ kiểm soát chất lượng các thủ tục hành chính đã thống kê, trước khi trình Bộ trưởng ký quyết định công bố và cập nhật vào CSDL quốc gia

2

Thống kê, công bố, cập nhật các thủ tục hành chính (nếu có) trong các văn bản QPPL do Bộ chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ tại Quyết định số 61/QĐ-BXD ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2012 của Bộ Xây dựng

Chậm nhất trước 10 ngày làm việc tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực

Các đơn vị chủ trì soạn thảo

 

V

Rà soát quy định, thủ tục hành chính

 

Tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính theo Quyết định 125/QĐ-BXD ngày 13/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Theo Quyết định 125/QĐ-BXD ngày 13/2/2012

Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng; Vụ Quản lý hoạt động xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Vụ Kinh tế xây dựng; Vụ Vật liệu xây dựng; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục phát triển đô thị; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công

Văn phòng Bộ rà soát độc lập và tổng hợp kết quả rà soát của các đơn vị, đưa ra phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Lãnh đạo Bộ quyết định

VI

Xử lý các phản ánh kiến nghị

 

Tiếp nhận và xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Từ tháng 1/2012 đến 12/2012

Các đơn vị có liên quan có trách nhiệm trả lời phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao

Văn phòng bộ có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại và gửi về các đơn vị có liên quan để xử lý; đôn đốc các đơn vị thực hiện trả lời phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 203/QĐ-BXD năm 2012 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.111
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77