Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1525/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 1525/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 03/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1525/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH, LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VII, Kỳ họp thứ 17 về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1972/TTr-SVHTTDL ngày 14/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục hành chính được sửa đổi, bổ sung, gồm: 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch, 31 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kèm theo Danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC DU LỊCH, LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAOTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

A. DU LỊCH

A1. Lữ hành

1

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, http:// dichvucong.phuyen.gov.vn

200.000đ/thẻ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

-Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017.

-Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019.

-Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 2091/QĐ-BVHTTDL ngày 27/7/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

650.000đ/thẻ

3

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

4

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

5

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

-650.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc thẻ hướng dẫn viên du

lịch nội địa.

-200.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

B

THỂ DỤC, THỂ THAO

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mức thu phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận:

- Kinh doanh từ 01 đến 03 môn thể thao: 1.000.000đ/giấy chứng nhận.

- Kinh doanh từ 04 môn thể thao trở lên: 2.000.000đ/giấy chứng nhận

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.

-Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019.

- Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Mức thu phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận do đăng ký bổ sung thêm môn thể thao kinh doanh hoặc thay đổi địa điểm kinh doanh bằng 50% mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lần đầu.

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn  

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mức thu phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận:

1.000.000đ/giấy chứng nhận.

 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.

-Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019.

- Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. 

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao

6

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam

 

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mức thu phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận:

1.000.000đ/giấy chứng nhận.

 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.

-Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019.

-Thông tư số 19/2018/TT-BVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo

11

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, http:// dichvucong.phuyen.gov.vn

12

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mức thu phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận:

1.000.000đ/giấy chứng nhận.

 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.

-Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019.

- Thông tư số 31/2018/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tổ đối với môn Karate

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

14

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân sư rồng

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mức thu phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận:

1.000.000đ/giấy chứng nhận.

 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.

-Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019.

-Thông tư số 18/2018/TT-BVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

-Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

17

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn

18

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông

19

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin

20

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker

21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh http://dichvucong.phuyen.gov.vn

Mức thu phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận:

1.000.000đ/giấy chứng nhận.

 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.

-Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019.

-Thông tư số 10/2018/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

22

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

23

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

25

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mức thu phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận:

1.000.000đ/giấy chứng nhận.

 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.

-Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019.

-Thông tư số 12/2016/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

26

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí

27

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

28

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném

29

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

30

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mức thu phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận:

1.000.000đ/giấy chứng nhận.

 

- Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018.

-Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019.

-Thông tư số 28/2018/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

31

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1525/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch, lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


29

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139