Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 113/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Phan Thanh Duy
Ngày ban hành: 19/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
(LĨNH VỰC: TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 5652/QĐ-BYT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại các Tờ trình số 16, 17/TTr-SYT ngày 17 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm 03 (ba) thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 (Phụ lục 01).

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, gồm 02 (hai) thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 (Phụ lục 02).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP; Các PCVP UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng KGVX (Thiện);
- Tr.P KSTTHC;
- Lưu: VT; (Tv.T.1).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thanh Duy

 

PHỤ LỤC: 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Số TT

Mã s TTHC
(Trên Cổng dịch vụ công quốc gia)

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Căn cứ pháp lý
(Quy trình sửa đổi, bổ sung TTHC)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

01

1.003006.000.00.00.H04

Thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

(1) Cách thức thực hiện:

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, địa chỉ: https://dichvucong.baclieu.gov.vn;

(2) Thời hạn giải quyết:

- Không quy định thời hạn giải quyết.

(3) Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế;

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế;

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022).

02

1.003029.000.00.00.H04

Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A.

(1) Cách thức thực hiện:

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, địa chỉ: https://dichvucone.baclieu.gov.vn;

(2) Thời hạn giải quyết:

- Không quy định thời hạn giải quyết.

(3) Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế;

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế;

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022).

03

1.003039.000.00.00.H04

Thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.

(1) Cách thức thực hiện:

- Qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, địa chỉ: https://dichvucong.baclieu.gov.vn:

(2) Thời hạn giải quyết:

- Không quy định thời hạn giải quyết.

(3) Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế;

- Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế;

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022).

Tổng số: 03 thủ tục hành chính./.

 

PHỤ LỤC: 02

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC: TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ BỊ BÃI BỎ, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Mã số TTHC

(Trên Cổng DVC Quốc gia)

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ

(Lý do bãi bỏ)

(1)

(2)

(3)

(4)

01

2.000985.000.00.00.H04

Thủ tục điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ.
- Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế.

02

2.000982.000.00.00.H04

Thủ tục điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D.

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ.
- Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế..

Tổng số: 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 113/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Trang thiết bị và công trình y tế)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.761

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!