Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 04/KH-UBND về thực hiện Chủ đề năm 2017 của Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” do tỉnh Trà Vinh ban hành

Số hiệu: 04/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHỦ ĐNĂM 2017 CỦA TỈNH ỦY VỀ "TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH"

Để thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2017 của Tỉnh ủy về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính", Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong bộ máy hành chính Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiệu lực, hiệu quả.

- Tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của bộ máy hành chính Nhà nước trong hoạt động quản lý, thực thi công vụ.

2. Yêu cầu

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;

b) Các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chủ đề năm 2017 của Tỉnh ủy về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính" của ngành mình, cấp mình đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực;

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

II. NỘI DUNG

1. Đối với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ nêu tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, li sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các luật, văn bản, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên;... ính kèm các văn bản, quy định tiếp tục tuyên truyền, ph biến và tổ chức thực hiện);

c) Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên;

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm đnâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản đối với số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước;

e) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; không chuyn công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên;

g) Nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm;

h) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nht là trong việc thực hiện các loại thủ tục hành chính như: Cấp các loại giấy phép, đăng ký tài sản, đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, đăng ký hộ khu, công chứng, chứng thực, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cấp phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề y dược,...;

i) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính (bao gồm cả giám sát từ người dân và doanh nghiệp); về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ;

k) Phối hợp và tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận đối với những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đồng thời, biu dương, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

a) Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền;

b) Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ;

c) Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc đlàm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực;

d) Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

3. Xử lý vi phạm

Các trường hợp vi phạm kỷ luật hành chính, lề lối làm việc, thực thi công vụ phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm cụ thể để xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

a) Đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thì xử lý trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

b) Đối với công chức vi phạm thì xử lý trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

c) Đối với viên chức vi phạm thì xử lý theo quy định của Luật Viên chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức.

d) Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm về thời giờ làm việc hoặc có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp khi thi hành nhiệm vụ, công vụ nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật theo quy định, thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải uốn nắn, chn chỉnh kịp thời hoặc có hình thức xử lý theo nội quy, quy chế của cơ quan, nhằm giáo dục, răn đe, ngăn ngừa tái phạm.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị vi phạm bị xử lý kỷ luật theo quy định; Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét, hạ mức hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Giám đốc Sở Nội vụ

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cp huyện; xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan đơn vị; xử lý kịp thời các nguồn thông tin do các cơ quan báo chí phản ảnh về việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị, địa phương; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, viên chức và các tổ chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện trong quý II năm 2017 và duy trì thành nền nếp;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện trong quý IV năm 2017 và hàng năm;

c) Tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao.

d) Xử lý nghiêm theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình phát sóng, đăng tải, phản ánh kịp thời kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh đến Sở Nội vụ đ tng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT TU, TT H
ĐND tnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Đài PT&TH Trà Vinh, Báo Trà Vinh;
- BLĐVP;
- Các Phòng, đơn vị thuộc VP;
- Lưu: VT
, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đng Văn Lâm

 

PHỤ LỤC

CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH TIẾP TỤC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch s
04/KH-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Số thứ tự

Tên văn bản tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện

1

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh”

2

Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nht là cán bộ chủ cht các cấp

3

Luật Cán b, công chức năm 2008

4

Luật Viên chức năm 2010

5

Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

6

Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

7

Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp

8

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá

9

Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

10

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

11

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ vviệc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

12

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp

13

Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 24/3/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 17 Hội nghị ln thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) Về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước”

14

Quy định số 1029-QĐ/TU ngày 14/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đu và cấp phó của người đứng đầu

15

Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên"

16

Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 23/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực thi công vụ gắn với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh"

17

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đu cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

18

Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

19

Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sư nghiệp trên địa bàn tỉnh

20

Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của y ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động về tăng cường cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 04/KH-UBND về thực hiện Chủ đề năm 2017 của Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” do tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.327
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123