Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Năm 2020, thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề trên cấp độ toàn cầu, tác động toàn diện các mặt đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Thủ đô tiếp tục có những chuyển biến tích cực, Thành phố hoàn thành “mục tiêu kép” vừa quyết liệt chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đđạt được kết quả trên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn Thành phố đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ, có nơi, có lúc còn bộc lộ tồn tại, hạn chế; kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ chưa nghiêm, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cầu đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

- Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, nơi công cộng, nơi cư trú; không có những hành vi làm xấu đi hình ảnh của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021, chủ động hạn chế và kiểm soát việc uống rượu, bia của bản thân (thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông); không tham gia đánh bạc, cổ vũ đánh bạc dưới mọi hình thức; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khẩn trương tập trung triển khai công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng công việc chuyên môn. Thực hiện đúng quy định và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng, đi lễ hội.

2. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn

- Bố trí việc trực cơ quan trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định, đảm bảo hoạt động thường xuyên ngay sau kỳ nghỉ Tết, tăng cường các hình thức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thời giờ làm việc trong các cơ quan, đơn vị (đặc biệt tại Bộ phận tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC); thành lập ngay Đoàn kiểm tra (Tổ kiểm tra) công vụ và tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết.

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định và chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan nhà nước[1].

- Xây dựng và tổ chức thực hiện ngay các chương trình, kế hoạch công tác của Thành phố, trong đó, bám sát Chương trình số 15/CTr-UBND ngày 20/01/2021 của UBND Thành phố về Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2021, Kế hoạch Cải cách hành chính, Kế hoạch Cải thiện, nâng cao các Chsố PAPI, SIPAS năm 2021[2].

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung liên quan, các nội dung có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời. Nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản trình UBND Thành phố, lãnh đạo UBND Thành phố.

- Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo hướng thiết thực, hiệu quả và phòng chống dịch Covid - 19; không tổ chức các cuộc họp không thật sự cần thiết, dự họp đúng thời gian và thành phần, không bỏ họp giữa buổi và trong các cuộc họp, hội nghị không kết hợp xử lý các công việc khác.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị do mình quản lý. Tiến hành kiểm tra, giám sát nội bộ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với 100% các cơ quan hành chính trực thuộc nhất là các bộ phận liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết TTHC với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; cập nhật và công khai hằng tháng kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết TTHC và định kỳ hằng tháng tổng hợp kết quả khảo sát. Các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải được xem xét, giải quyết theo quy định; nếu phát hiện sai phạm phải xử lý kịp thời, nghiêm minh.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến để nâng cao tỷ lệ người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế các giao dịch trực tiếp.

3. Giao Văn phòng UBND Thành phố

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố việc chấp hành Quy chế làm việc của UBND Thành phố của các cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu việc thành lập Tổ Công tác của Chủ tịch UBND Thành phố kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả với tập thể UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban hàng tháng.

- Đối với các hồ sơ, văn bản do các ngành, địa phương, đơn vị tham mưu với UBND Thành phố không đảm bảo về quy trình, chất lượng, thời hạn, Văn phòng UBND Thành phố chđộng ban hành ngay văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

4. Giao Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các Đoàn kiểm tra công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành ph(ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán). Tiếp nhận, thẩm tra các thông tin, phản ánh của người dân, cơ quan báo chí; tham mưu kịp thời việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử cửa cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt các trường hợp chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, hình ảnh phản cảm liên quan đến việc giải quyết công việc với người dân, tổ chức và doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội và Nhân dân.

5. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo HàNộiMới, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường phản ánh những hành vi, biểu hiện tiêu cực, gây sách nhiễu, phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời đưa tin kịp thời những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai ngay đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử tại cơ quan, nơi công cộng, nơi cư trú; xác định rõ, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị này. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố nếu để cấp dưới, cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách xảy ra vi phạm; xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) kết quả thực hiện (lồng ghép trong Báo cáo cải cách hành chính định kỳ hàng quý, năm 2021)./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- BCĐ CCHC của Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT: Thành ủy, HĐND TP
;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PTTH HN; các B
áo: HNM, KT&ĐT;
- VPUBTP: CVP, các PCVP;
Các phòng: NC, TKBT, TH, HCTC;
- Lưu: VT, NC(B), SNV (
10b).

CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 [1] (1) Chthị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính các cấp; (2) Chthị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ vviệc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; (3) Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; (4) Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính các cấp; (5) Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố vviệc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

[2] Kế hoạch Cải cách hành chính của Thành phố năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 5743/QĐ-UBND ngày 29/12/2020); Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/01/2021 về Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22/01/2021 về Nâng cao sự hài lòng của người dân, tchức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị; cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021 của thành phố Hà Nội.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


559

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56