Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA HUNG YEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 9194 văn bản

201

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

18/2019/QD-UBND,Quyết định 18 2019,Tỉnh Hưng Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2019/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 11 tháng 03 năm

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

202

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

14/2016/QD-UBND,Quyết định 14,Tỉnh Hưng Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2016/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 09 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 09/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

203

Chỉ thị 19/CT-CTUBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn do tỉnh Hưng Yên ban hành

19/CT-CTUBND,Chỉ thị 19,Tỉnh Hưng Yên,Kinh doanh xăng dầu,Quản lý kinh doanh xăng dầu,Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

204

Quyết định 1998/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Chương trình Phát triển đô thị Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

1998/QD-UBND,Quyết định 1998,Tỉnh Hưng Yên,đô thị Mỹ Hào,Đô thị Hưng Yên,Huyện Mỹ Hào,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1998

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

205

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế do tỉnh Hưng Yên ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04,Tỉnh Hưng Yên,Chính sách bảo hiểm hội ,Chính sách bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế,Văn hóa - hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

206

Quyết định 705/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

705/QD-UBND,Quyết định 705 2019,Tỉnh Hưng Yên,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 705/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 07 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

207

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2016 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2017 do tỉnh Hưng Yên ban hành

18/CT-UBND,Chỉ thị 18,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/CT-UBND Hưng Yên, ngày 22 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 22/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2016

208

Quyết định 1846/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

1846/QD-UBND,Quyết định 1846 2016,Tỉnh Hưng Yên,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1846/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 29 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

209

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021

13/2016/QD-UBND,Quyết định 13 2016,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2016/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 15 tháng 7 năm

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

210

Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên

14/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2016,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2016/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 07 tháng 7 năm

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

211

Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và hội Hưng Yên

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Thông báo số 1591-TB/TU ngày 27/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập về trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

212

Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hưng Yên

15/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2016,Tỉnh Hưng Yên,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2016/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

213

Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

387/QD-UBND,Quyết định 387 2019,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 387/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2019

214

Nghị quyết 131/2017/NQ-HĐND về thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại , phường, thị trấn giai đoạn 2018-2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành

năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VỀ LÀM CÔNG CHỨC TẠI , PHƯỜNG, THỊ TRẤN, GIAI ĐOẠN 2018 - 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ NĂM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

215

Quyết định 1129/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Hưng Yên ban hành

1129/QD-UBND,Quyết định 1129 2016,Tỉnh Hưng Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1129/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 13 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

216

Quyết định 3165/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP và Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa do tỉnh Hưng Yên ban hành

QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 99/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

217

Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

07/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/KH-UBND Hưng Yên, ngày 10 tháng 01 năm 2019 KẾ

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

218

Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương và dự toán Xây dựng Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên

1249/QD-UBND,Quyết định 1249 2016,Tỉnh Hưng Yên,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1249/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

219

Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - hội 5 năm 2016-2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành

trong đó có 810 dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 12 vạn lao động. Hạ tầng kinh tế - hội, giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện và đô thị được đầu tư, phát triển nhanh, nhất là các tuyến đường trọng điểm, đường giao thông nông thôn. Hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển giao thông, vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

220

Quyết định 1746/QĐ-UBND năm 2013 cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Hưng Yên

1746/QD-UBND,Quyết định 1746,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Giáo dục,Văn hóa - hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1746/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 11 tháng

Ban hành: 11/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254