Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO MAY HANH CHINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 401-420 trong 171439 văn bản

401

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử.[1] Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Thông tư này

Ban hành: 18/09/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

402

Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình

410/QD-UBND,Quyết định 410 2017,Tỉnh Quảng Bình,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 410/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 13 tháng 02 năm

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

403

Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Nghị định về Thương mại điện tử; Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

404

Kế hoạch 73/KH-UBND về tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021

phố Hà Nội năm 2021; Chương trình hành động số 14/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị. Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2020, UBND

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

405

Quyết định 3223/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI; LĨNH VỰC ƯU TIÊN TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

406

Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

407

Quyết định 212-QĐ/TW năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

212-QD/TW,Quyết định 212-QD 2019,Ban Chấp hành Trung ương,Biên chế cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,Chức năng nhiệm vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ,Chức năng nhiệm vụ tổ chức chính trị xã hội,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

408

Quyết định 1753/QĐ-UBND về công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

ngày 15/02/2020 về sau, các Chủ đầu tư cập nhật lại giá gói thầu theo đơn giá ca máy trong Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được công bố kèm theo Quyết định này và các Định mức xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019, Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 để thực hiện điều chỉnh giảm giá

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

409

Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2020 công bố đơn giá nhân công; giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

227/QD-UBND,Quyết định 227 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình,Đơn giá nhân công xây dựng công trình Ninh Thuận,Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

410

Quyết định 166-QĐ/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

166-QD/TW,Quyết định 166-QD 2018,Ban Chấp hành Trung ương,Chức năng nhiệm vụ,Tổ chức chức năng nhiệm vụ ,Tổ chức Ban Kinh tế Trung ương ,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 166-QĐ/TW Hà

Ban hành: 18/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

411

Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

44/QD-UBND,Quyết định 44 2016,Tỉnh Cà Mau,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 11 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 11/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

412

Quyết định 2430/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

413

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 167/KH-UBND Kiên Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2020 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2021-2025 Thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

414

Kế hoạch 296/KH-UBND năm 2018 thực hiện "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Lào Cai

296/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 296/KH-UBND Lào Cai, ngày 06 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

415

Quyết định 194/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Quảng Bình

194/QD-UBND,Quyết định 194 2017,Tỉnh Quảng Bình,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 194/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

416

Thông tư 216/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào. Điều 1. Danh mục hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế nhập khẩu và Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế nhập khẩu 1. Ban hành kèm

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

417

Quyết định 152-QĐ/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

152-QD/TW,Quyết định 152-QD 2018,Ban Chấp hành Trung ương,Cơ cấu tổ chức bộ máy ,Tổ chức bộ máy,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 152-QĐ/TW Hà Nội, ngày 26 tháng 10

Ban hành: 26/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

418

Quyết định 4025/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

Hạnh phúc --------------- Số: 4025/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

419

Quyết định 2728/QĐ-BTC năm 2015 về Quy chế xử lý sự cố trong trường hợp khẩn cấp, cháy nổ tại trung tâm dữ liệu, phòng máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2728/QD-BTC,Quyết định 2728 2015,Bộ Tài chính,Xử lý sự cố trường hợp khẩn cấp,Cháy nổ trung tâm dữ liệu,Bộ Tài chính,Ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ,Hệ thống Công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2015

420

Quyết định 2622/QĐ-BCT năm 2018 về điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

2622/QD-BCT,Quyết định 2622 2018,Bộ Công thương,Thương mại,Chống gian lận thương mại,Quan hệ thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2622/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125