>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban đêm trong công ty TNHH một thành viên

Làm thêm giờ vào ban đêm là việc người lao động làm thêm giờ trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau. Trong cùng một ngày, nếu người lao động vừa có thời giờ làm thêm vào ban đêm, vừa có thời giờ làm thêm vào ban ngày; thì, tiền lương làm thêm giờ phải được tính tương ứng với từng thời giờ đó.

Xem chi tiết việc trả lương làm thêm giờ vào ban ngày tại công việc: Trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban ngày.

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính với mức cao hơn tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày; cụ thể:

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tùy vào ngày mà người lao động phát sinh làm thêm giờ vào ban đêm mà tiền lương làm thêm giờ của họ được tính theo các công thức tương ứng sau đây:

Ngày phát sinh làm thêm giờ

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Ngày làm việc bình thường

Ít nhất bằng (150%A + 30%A + 20%B) x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Ngày nghỉ hàng tuần

Ít nhất bằng (200%A + 30%A + 20%B) x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Ít nhất bằng (300%A + 30%A + 20%B) x Số giờ làm thêm vào ban đêm

(chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày)

Trong đó:

- A:  tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường: không bao gồm các khoản tiền sau:

+ Tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm;

+Tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định của pháp luật, tiền thưởng sáng kiến;

+ Tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

+ Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động,

+ Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

- B: Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Cách xác định A (tiền lương thực trả của ngày làm việc bình thường):

* Trường hợp trả lương theo tháng:

A

=

Tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng

Số giờ thực tế làm việc trong tháng

Ví dụ 1:

Công nhân A có tiền lương hàng tháng theo hợp đồng lao động là 8,000,000 đồng, mỗi tuần làm 06 ngày (nghỉ hàng tuần ngày Chủ nhật), mỗi ngày làm 08 giờ.

- Tháng mà A phát sinh phải làm thêm giờ vào ban đêm có tổng cộng 31 ngày, trong đó có 27 ngày làm việc (do chỉ có 04 ngày Chủ nhật trong tháng).

Số giờ làm việc trong tháng là 27 x 8 = 216 giờ.

Như vậy, tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường để tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm cho A là: 8,000,000 / 216 = 37,037 đồng.

- Tháng vừa qua A lại phát sinh làm thêm giờ vào ban đêm có tổng cộng 30 ngày, trong đó có 25 ngày làm việc (do có 05 ngày Chủ nhật trong tháng).

Số giờ làm việc trong tháng là 25 x 8 = 200 giờ.

Như vậy, tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường để tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm cho A là: 8,000,000 / 200 = 40,000 đồng.

Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần:

A

=

Tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó

Số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần

Trong đó:

- Tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm

- Số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần không quá 08 giờ/ngày; 48 giờ/tuần và không kể số giờ làm thêm.

Ví dụ 2:

Công nhân A làm việc và được trả lương theo tuần với mức 2,000,000 đồng/tuần, mỗi tuần làm 48 giờ, mỗi ngày làm 08 giờ. Tuần vừa qua, A phát sinh phải làm thêm giờ vào ban đêm.

Như vậy, tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường để tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm cho A là: 2,000,000 / 48 = 41,667 đồng.

Cách xác định B:

Ngày phát sinh làm thêm giờ

B

Ngày làm việc bình thường

Nếu trong ngày, người lao động chỉ phát sinh làm thêm giờ vào ban đêm chứ không phát sinh làm thêm giờ vào ban ngày thì ít nhất B = 100% A

Nếu trong ngày đó, người lao động vừa phát sinh làm thêm giờ vào ban đêm lẫn ban ngày thì ít nhất B = 150% A

Là ngày nghỉ hàngtuần

Ít nhất B = 200% A

Là ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Ít nhất B = 300% A

Quay trở lại Ví dụ 1 ở trên với trường hợp “Tháng vừa qua A lại phát sinh làm thêm giờ vào ban đêm có tổng cộng 30 ngày, trong đó có 25 ngày làm việc (do có 05 ngày Chủ nhật trong tháng)”.

Trong tháng này, A có 03 ngày phải làm thêm giờ vào ban đêm, mỗi đêm làm thêm 02 giờ; trong đó, 02 ngày làm thêm giờ vào ngày làm việc bình thường (chỉ làm thêm giờ vào ban đêm, không đồng thời có làm thêm giờ vào ban ngày) và có 01 ngày phải làm thêm giờ vào ngày Chủ nhật - ngày nghỉ hàng tuần.

Như vậy, giả sử công ty chọn các tỷ lệ % đều là tối thiểu; thì, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của A từng ngày được xác định như sau:

- Đối với mỗi ngày việc bình thường:

= (150%A + 30%A + 20%B) x Số giờ làm thêm vào ban đêm

= (150% x 40,000 + 30% x 40,000 + 20% x 40,000) x 2 = 160,000 đồng

Tổng của 02 ngày là 160,000 x 2 = 320,000 đồng.

- Đối với ngày Chủ nhật:

= (200%A + 30%A + 20%B) x Số giờ làm thêm vào ban đêm

= [200% x 40,000 + 30% x 40,000 + 20% x (40,000 x 200%)] x 2 = 216,000 đồng

2. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tùy vào ngày mà người lao động phát sinh làm thêm giờ vào ban đêm mà tiền lương làm thêm giờ của họ được tính theo các công thức tương ứng sau đây:

Ngày phát sinh làm thêm giờ

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Ngày làm việc bình thường

Ít nhất bằng (150%C + 30%C + 20%D) x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Ngày nghỉ hàng tuần

Ít nhất bằng (200%C + 30%C + 20%D) x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Ít nhất bằng (300%C + 30%C + 20%D) x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

- C là Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường và được xác định theo đơn giá mà đôi bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

- D là Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Cách xác định D:

Ngày phát sinh làm thêm giờ

D

Ngày làm việc bình thường

Nếu trong ngày đó, người lao động chỉ phát sinh làm thêm giờ vào ban đêm chứ không phát sinh làm thêm giờ vào ban ngày thì ít nhất D = 100% C

Nếu trong ngày đó, người lao động vừa phát sinh làm thêm giờ vào ban đêm lẫn ban ngày thì ít nhất D = 150% C

Ngày nghỉ hàng tuần

Ít nhất D = 200% C

Ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Ít nhất D = 300% C

Ví dụ 3:

Công nhân C làm việc và hưởng lương theo sản phẩm với đơn giá là 20,000 đồng/sản phẩm được hoàn thành. Tháng vừa qua, C có 03 ngày phải làm thêm giờ vào ban đêm, mỗi đêm làm thêm 02 giờ được 20 sản phẩm; trong đó, 02 ngày làm thêm giờ vào ngày làm việc bình thường (chỉ làm thêm giờ vào ban đêm, không đồng thời có làm thêm giờ vào ban ngày) và có 01 ngày phải làm thêm giờ vào ngày Chủ nhật - ngày nghỉ hàng tuần.

Như vậy, giả sử công ty chọn các tỷ lệ % đều là tối thiểu; thì, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của C từng ngày được xác định như sau:

- Đối với mỗi ngày việc bình thường:

= (150%C + 30%C + 20%D) x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

= (150% x 20,000 + 30% x 20,000 + 20% x 20,000) x 20 = 800,000 đồng

Tổng của 02 ngày là 800,000 x 2 = 1,600,000 đồng.

- Đối với ngày Chủ nhật:

= (200%C + 30%C + 20%D) x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

= [200% x 20,000 + 30% x 20,000 + 20% x (20,000 x 200%)] x 20 = 1,080,000 đồng

Lưu ý:

- Nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, mà ngày đó trùng vào ngày nghỉ hàng tuần; thì, công ty tính tiền lương làm thêm giờ theo công thức tương ứng với ngày nghỉ lễ, tết.

- Nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần; thì, công ty tính tiền lương làm thêm giờ theo công thức tương ứng với ngày nghỉ hằng tuần.

Ví dụ:

Công nhân X hưởng lương theo tháng, có phát sinh làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày nghỉ lễ 30 tháng 04, mà ngày này lại trùng vào ngày nghỉ hàng tuần Chủ nhật. Khi đó, công ty phải tính trả tiền lương làm thêm giờ cho X theo công thức của ngày phát sinh làm thêm giờ là ngày nghỉ lễ, tết; tức ít nhất bằng:

(300%A + 30%A + 20%B) x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Tiếp tục ví dụ của công nhân X nêu trên:

Do ngày nghỉ lễ 30 tháng 04 trùng vào ngày nghỉ hàng tuần Chủ nhật nên công ty bố trí cho người lao động nghỉ bù vào ngày Thứ hai liền sau. Tuy nhiên, X vẫn phát sinh làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày Thứ hai này. Khi đó, hộ phải tính trả tiền lương làm thêm giờ cho X theo công thức của ngày phát sinh làm thêm giờ là ngày nghỉ hàng tuần; tức ít nhất bằng:

(200%A + 30%A + 20%B) x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,637
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: