Tra cứu 33/2022/NQ-HĐND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 33/2022/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38524 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND sửa đổi Điều 6 Nghị quyết 228/2019/NQ-HĐND quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chế độ tiếp khách trong nước

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2022 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 NGHỊ QUYẾT SỐ 228/2019/NQ-HĐND NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHẾ

Ban hành: 29/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2023

2

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND về quy định nội dung, định mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025

Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 10 tháng 12 năm 2022 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NỘI DUNG, ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ, MẪU HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2023 -

Ban hành: 10/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2022

3

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND về Quy định chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2026

33/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2022 Tỉnh Bình Định,Nghị quyết 33 năm 2022 Tỉnh Bình Định,Nghị quyết 33 Tỉnh Bình Định ban hành 2022,NQ 33 Tỉnh Bình Định còn hiệu lực,NQ 33 Tỉnh Bình Định áp dụng 2022,NQ 33 Tỉnh Bình Định mới nhất,NQ số 33 năm 2022 Tỉnh Bình Định,Nghị quyết 33/2022/NQ-HDND ngày 10/12/2022,Nghị quyết 33 Tỉnh Bình Định về Phát triển

Ban hành: 10/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2023

4

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 09 tháng 12 năm 2022 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2021 - 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA X, KỲ

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2023

5

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Hậu Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2022 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2023

6

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Hà Nam, ngày 09 tháng 12 năm 2022 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2020/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2023

7

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 09 tháng 12 năm 2022 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ TUỔI TÁI CỬ, TÁI BỔ NHIỆM GIỮ CÁC CHỨC VỤ, CHỨC DANH THEO NHIỆM KỲ TRONG CƠ QUAN CỦA ĐẢNG CỘNG

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2023

8

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực bác sĩ cho ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2023-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2022 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC BÁC SĨ CHO NGÀNH Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2023

9

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND Quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 08 tháng 12 năm 2022 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN ĐỊNH NHIỆM VỤ CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA XIV, KỲ

Ban hành: 08/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2022

10

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 12 năm 2022 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH TỶ LỆ SỐ LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành: 07/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2023

11

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND An Giang, ngày 11 tháng 11 năm 2022 NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN

Ban hành: 11/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2022

12

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 16 tháng 9 năm 2022 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Ban hành: 16/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2022

13

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND về Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Quảng Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2022 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỚI, SÁCH GIÁO

Ban hành: 09/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2022

14

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Tây Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2022 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ DIỆN TÍCH NHÀ Ở TỐI THIỂU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CHỖ Ở HỢP PHÁP DO THUÊ, MƯỢN, Ở NHỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH HỘI ĐỒNG

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

15

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã loại I; mức phụ cấp, trợ cấp đối với ấp đội trưởng và lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 15 tháng 7 năm 2022 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ LOẠI I; MỨC PHỤ CẤP, TRỢ CẤP ĐỐI VỚI ẤP ĐỘI TRƯỞNG VÀ LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2022

16

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày 15 tháng 7 năm 2022 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2022

17

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

--------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Gia Lai, ngày 08 tháng 7 năm 2022 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ HỘ TỊCH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ SÁU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2022

18

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2022/NQ-HĐND Sơn La, ngày 29 tháng 6 năm 2022 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH

Ban hành: 29/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2022

19

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý do tỉnh Sóc Trăng ban hành

33/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2024 Tỉnh Sóc Trăng,Nghị quyết 33 năm 2024 Tỉnh Sóc Trăng,Nghị quyết 33 Tỉnh Sóc Trăng ban hành 2024,NQ 33 Tỉnh Sóc Trăng còn hiệu lực,NQ 33 Tỉnh Sóc Trăng áp dụng 2024,NQ 33 Tỉnh Sóc Trăng mới nhất,NQ số 33 năm 2024 Tỉnh Sóc Trăng,Nghị quyết 33/NQ-HDND ngày 31/05/2024,Nghị quyết 33 Tỉnh Sóc Trăng về Điều chỉnh kế hoạch

Ban hành: 31/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2024

20

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2023 quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

33/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 33 năm 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 33 Tỉnh Phú Thọ ban hành 2023,NQ 33 Tỉnh Phú Thọ còn hiệu lực,NQ 33 Tỉnh Phú Thọ áp dụng 2023,NQ 33 Tỉnh Phú Thọ mới nhất,NQ số 33 năm 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 33/NQ-HDND ngày 12/12/2023,Nghị quyết 33 Tỉnh Phú Thọ về Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục

Ban hành: 12/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2024

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!