Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21-NQ/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 180884 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số: 21-NQ/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII VỀ TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ, XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI I- TÌNH HÌNH Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ

Ban hành: 16/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2022

2

Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

21-NQ/TW,Nghị quyết 21-NQ 2017,Ban Chấp hành Trung ương,Chất lượng dân số,Chính sách Dân số,Kiểm soát dân số,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 21-NQ/TW Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 25/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

3

Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2012 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế giai đoạn 2012 – 2020 do Bộ Chính trị ban hành

VIỆT NAM --------------- Số: 21-NQ/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012 NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012 – 2020 I - TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1 - Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm

Ban hành: 22/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

4

Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2008 về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Ban chấp hành Trung ương ban hành

21-NQ/TW,Nghị quyết 21-NQ 2008,Ban Chấp hành Trung ương,Thương mại,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 21-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2008 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

5

Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; 137/NQ-CP và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Bắc Ninh ban hành

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII; NGHỊ QUYẾT SỐ 137/NQ-CP NGÀY 31/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương

Ban hành: 04/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

6

Hướng dẫn 54/HD-TLĐ năm 2022 về sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động 13/KH-TLĐ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/HD-TLĐ Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022 HƯỚNG DẪN SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SỐ 13/KH-TLĐ NGÀY 16/3/2018 CỦA TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY

Ban hành: 30/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2022

7

Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành

HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI Thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành

Ban hành: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

8

Nghị quyết 137/NQ-CP năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do Chính phủ ban hành

NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng

Ban hành: 31/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

9

Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kế hoạch 74-KH/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW "về công tác dân số trong tình hình mới" do tỉnh Trà Vinh ban hành

HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 74-KH/TU NGÀY 08/01/2018 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII) "VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI" Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 08/01/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa Xll)

Ban hành: 08/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

10

Kế hoạch 4470/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình 78-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác Dân số trong tình hình mới do tỉnh Bình Dương ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 78-CTr/TU NGÀY 11/5/2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII) VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI Thực hiện Chương trình số 78-CTr/TU ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện

Ban hành: 20/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

11

Quyết định 2571/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Căn cứ Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

12

Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2018 thực hiện chương trình hành động 21-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Hòa Bình ban hành

HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 21-CTr/TU NGÀY 24/4/2018 CỦA TỈNH ỦY HÒA BÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

13

Quyết định 1937/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP và Kế hoạch 49-KH/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới" do tỉnh An Giang ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 137/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 49-KH/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII "VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI" CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật

Ban hành: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

14

Quyết định 2276/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

15

Quyết định 445/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 137/NQ-CP NGÀY 31/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 29/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

16

Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP và Kế hoạch 173-KH/TU thực hiện Nghị Quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Tuyên Quang ban hành

HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 137/NQ-CP NGÀY 31/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 173-KH/TU NGÀY 06/3/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XVI) THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII) VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW

Ban hành: 21/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2018

17

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kế hoạch 128-KH/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

--------------- Số: 84/KH-UBND Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 6 năm 2018 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 128-KH/TU CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII) VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI Căn cứ Nghị

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2021

18

Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 13-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Bắc Kạn ban hành

ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ: 13-CTR/TU NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA TỈNH ỦY BẮC KẠN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 21-NQ/TW HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII) VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

19

Kế hoạch 1383/KH-UBND năm 2018 triển khai Nghị quyết 137/NQ-CP và Kế hoạch 94-KH/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do tỉnh Ninh Thuận ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 137/NQ-CP NGÀY 31/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 94-KH/TU NGÀY 01/02/2018 CỦA TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

20

Quyết định 765/QĐ-BKHCN năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 137/NQ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26