Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 21-NQ/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30990 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 3268/BHXH-TĐKT năm 2013 về hướng dẫn phát động Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

--------------- Số: 3268/BHXH-TĐKT V/v hướng dẫn phát động Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị trực thuộc

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2013

2

Công văn 25/BHXH-BCS tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW do Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

25/BHXH-BCS,Công văn 25 2013,Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hộ,Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ,Công tác bảo hiểm xã hội,Công tác bảo hiểm ,Công tác bảo hiểm 2013,Công tác bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- ĐẢNG

Ban hành: 27/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

3

Công văn 219/BGTVT-TCCB thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế giai đoạn 2012 - 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

---------------- Số: 219/BGTVT-TCCB V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Ngày 22 tháng 11 năm 2012, Bộ Chính trị có Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

4

Công văn 81-CV/TW năm 2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

81-CV/TW,Công văn 81-CV 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp,Phòng chống khai thác hải sản không báo cáo,Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 81-CV/TW

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

5

Công văn 79-CV/TW năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

79-CV/TW,Công văn 79-CV 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Phòng chống dịch bệnh,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Vi rút Corona ,Thể thao - Y tế BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 79-CV/TW V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường

Ban hành: 29/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

6

Công văn 14478/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Tài chính ban hành

thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương như sau: 1. Báo cáo tiến độ ban hành các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kết quả thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

7

Công văn 1089/BYT-MT năm 2021 về tiếp tục triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW do Bộ Y tế ban hành

1089/BYT-MT,Công văn 1089 2021,Bộ Y tế,Tiếp tục triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW,Nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới,Sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 2025,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

8

Công văn 3915/VPCP-KTTH năm 2022 về Hội nghị tổng kết Nghị quyết 10-NQ/TW và Kết luận 12-KL/TW về phát triển vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

3915/VPCP-KTTH,Công văn 3915 2022,Văn phòng Chính phủ,Hội nghị tổng kết Nghị quyết 10-NQ/TW,Hội nghị tổng kết Kết luận 12-KL/TW,Hội nghị tổng kết phát triển vùng Tây Nguyên,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2022

9

Công văn 1491/UBDT-DTTS năm 2022 về xây dựng báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW do Ủy ban Dân tộc ban hành

1491/UBDT-DTTS,Công văn 1491 2022,Uỷ ban Dân tộc,Báo cáo thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW,Tổng kết thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW,Báo cáo thực hiện công tác đoàn kết dân tộc,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2022

10

Công văn 2433/LĐTBXH-TCCB năm 2022 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2433/LDTBXH-TCCB,Công văn 2433 2022,Bộ Lao động - Thương binh và X,Sơ kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW,Sơ kết công tác đổi mới đơn vị sự nghiệp,Sơ kết công tác quản lý đơn vị sự nghiệp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 11/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2022

11

Công văn 4517/BKHĐT-HTX năm 2022 về xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

4517/BKHDT-HTX,Công văn 4517 2022,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Chương trình thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW,Chương trình phát triển kinh tế tập thể,Phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới,Thương mại BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2022

12

Công văn 2717/BGDĐT-TCCB năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2717/BGDDT-TCCB,Công văn 2717 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Báo cáo thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW,Báo cáo về công tác đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý,Báo cáo tình hình đổi mới đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2022

13

Công văn 3016/BYT-KH-TC năm 2022 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW do Bộ Y tế ban hành

3016/BYT-KH-TC,Công văn 3016 2022,Bộ Y tế,Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW,Chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới,Công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2022

14

Công văn 21/TTCNTT năm 2019 hướng dẫn cách khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành

21/TTCNTT,Công văn 21 2019,Trung tâm Công nghệ thông tin,Khai thác dữ liệu đăng ký doanh nghiệp,Hướng dẫn khai thác dữ liệu về doanh nghiệp,Khai thác dữ liệu quốc gia đăng ký doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2022

15

Công văn 4143/VPCP-CN năm 2021 về thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

4143/VPCP-CN,Công văn 4143 2021,Văn phòng Chính phủ,Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW,Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW,Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 02/NQ-TW,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

16

Công văn 3975/VPCP-NN năm 2021 về hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

3975/VPCP-NN,Công văn 3975 2021,Văn phòng Chính phủ,Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW,Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW,Đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

17

Công văn 178-CV/TW năm 2013 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức hoạt động nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

18

Công văn 9163/BNN-TCCB năm 2018 về đổi mới, sắp xếp cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

--------------- Số: 9163/BNN-TCCB V/v đổi mới, sắp xếp cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 27/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

19

Công văn 21/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

21/TCHQ-TXNK,Công văn 21 2020,Tổng cục Hải quan,Ưu đãi thuế,Linh kiện ô tô,Nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/TCHQ-TXNK V/v

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

20

Công văn 177-CV/TW năm 2013 về cơ cấu tổ chức của Ban Nội chính Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

177-CV/TW,Công văn 177-CV,Ban Chấp hành Trung ương,cơ cấu tổ chức của ban nội chính ,Kiện toàn tổ chức bộ máy,Thành lập Ban Nội chính Trung ương,Cơ cấu tổ chức Vụ Địa phương ,Vụ công tác phía Nam ,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84