Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15-NQ/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 209489 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số: 15-NQ/TW Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN Phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng, vị trí, vai trò là "Trung tâm đầu não

Ban hành: 05/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2022

2

Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2012 hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XI về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

15-NQ/TW,Nghị quyết 15-NQ 2012,Ban Chấp hành Trung ương,Chính sách xã hội ,Giai đoạn 2012 - 2020 ,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 15-NQ/TW Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2012

3

Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2002 đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

15-NQ/TW,Nghị quyết 15-NQ 2002,Ban Chấp hành Trung ương,Nông nghiệp nông thôn,Công nghiệp hoá hiện đại hoá,Thời kỳ 2001 - 2010 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 15-NQ/TW Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm

Ban hành: 18/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2012

4

Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2012 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

70/NQ-CP,Nghị quyết 70 2012,Chính phủ,Chương trình hành động,Chính sách xã hội ,Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/NQ-CP Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2012

5

Kế hoạch 36/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình hành động 01-Ctr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

KẾ HOẠCH VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 01-CTR/TU NGÀY 31/12/2015 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2016

6

Chỉ thị 9998/CT-BNN-KH năm 2015 về tăng cường thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 9998/CT-BNN-KH Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 70/NQ-CP NGÀY 01/11/2012 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW NGÀY 01/6/2012 CỦA BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2015

7

Chỉ thị 27/CT-TTg năm 2015 tăng cường thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 27/CT-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 70/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ

Ban hành: 19/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2015

8

Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính

Ban hành: 02/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

9

Kế hoạch 322/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình hành động 28-CTrHĐ/TU triển khai Nghị quyết 15-NQ/TW về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 28-CTRHĐ/TU NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA THÀNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2012 HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành

Ban hành: 17/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2013

10

Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

--------------- Số: 404/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 15-CTR/TU, NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2012 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) VỀ “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH

Ban hành: 06/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

11

Thông báo số 5305/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 15–NQ-TW (khoá IX) về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 15NQ- TW (KHOÁ IX) VỀ ĐẨY NHANH CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ngày 10 tháng 10 năm 2007 Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo sơ kết

Ban hành: 11/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2008

12

Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

21-NQ/TW,Nghị quyết 21-NQ 2022,Ban Chấp hành Trung ương,Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng,Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn mới,Nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 16/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2022

13

Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

20-NQ/TW,Nghị quyết 20-NQ 2022,Ban Chấp hành Trung ương,Phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới,Đổi mới kinh tế tập thể trong giai đoạn mới,Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn mới,Doanh nghiệp BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 16/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2022

14

Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số: 19-NQ/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 I- TÌNH HÌNH Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá

Ban hành: 16/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2022

15

Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

18-NQ/TW,Nghị quyết 18-NQ 2022,Ban Chấp hành Trung ương,Hoàn thiện thể chế quản lý sử dụng đất,Đổi mới chính sách quản lý sử dụng đất,Tạo động lực phát triển nước có thu nhập cao,Bất động sản,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 16/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2022

16

Nghị quyết 10-NQ/TW năm 2022 về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

10-NQ/TW,Nghị quyết 10-NQ 2022,Ban Chấp hành Trung ương,Định hướng chiến lược địa chất khoáng sản,Định hướng chiến lược công nghiệp khai khoáng,Chiến lược địa chất khoáng sản đến 2030,Tài nguyên - Môi trường BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 10/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2022

17

Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

09-NQ/TW,Nghị quyết 09-NQ 2022,Ban Chấp hành Trung ương,Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tầm nhìn đến 2045,Phát triển tỉnh Khánh Hòa đến 2030,Xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

18

Nghị quyết 06-NQ/TW năm 2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

06-NQ/TW,Nghị quyết 06-NQ 2022,Ban Chấp hành Trung ương,Phát triển bền vững đô thị Việt Nam,Xây dựng phát triển bền vững đô thị,Quy hoạch phát triển bền vững đô thị Việt Nam,Xây dựng - Đô thị BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số:

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2022

19

Nghị quyết 02-NQ/TW năm 2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

02-NQ/TW,Nghị quyết 02-NQ 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Đổi mới tổ chức của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,Đổi mới hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,Tổ chức của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,Lao động - Tiền lương BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

Ban hành: 12/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

20

Công điện 15/CĐ-TW năm 2016 để kịp thời khắc phục sự cố hệ thống điện, đối phó hiệu quả với tình hình ngập úng do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai điện

15/CD-TW,Công điện 15 2016,Ban Chỉ đạo Trung ương phòng ,Khắc phục sự cố môi trường,Khắc phục sự cố,Hệ thống điện,Tình trạng ngập úng ,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152