Tra cứu 149/2001/QĐ-

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 149/2001/QĐ- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 264216 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

149/2001/QD-BTC,Quyết định 149 2001,Bộ Tài chính,Chuẩn mực kế toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 149/2001/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001

Ban hành: 31/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

2

Quyết định 149/2001/QĐ-UB về thực hiện nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

149/2001/QD-UB,Quyết định 149 2001,Thành phố Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 149/2001/QĐ-UB Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2001

Ban hành: 02/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

3

Thông tư 89/2002/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 89/2002/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN THỰC HIỆN BỐN (04) CHUẨN MỰC KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 149/2001/QĐ-BTC, NGÀY 31/12/2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực

Ban hành: 09/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

4

Thông tư 161/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC, Quyết định 165/2002/-BTC và Quyết định 234/2003/-BTC do Bộ Tài chính ban hành

QUYẾT ĐỊNH SỐ 149/2001/QĐ-BTC NGÀY 31/12/2001, QUYẾT ĐỊNH SỐ 165/2002/-BTC NGÀY 31/12/2002 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 234/2003/-BTC NGÀY 30/12/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2008

5

Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT/NHNN-BTP hướng dẫn Quyết định 149/2001/QĐ-TTg về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của toà án do Ngân hành Nhà nước và Bộ Tư pháp ban hành

149/2001/QĐ-TTG NGÀY 05/10/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỦ TỤC BÁN TÀI SẢN BẢO ĐẢM, CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC VĂN BẢN BÁN TÀI SẢN VÀ GIAO TÀI SẢN CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN Căn cứ khoản 2 và khoản 4 Điều 3 của Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xử lý nợ tồn

Ban hành: 05/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

6

Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể Thao, Ủy ban nhân bệnh cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

149/QD-UBND,Quyết định 149 2024 Tỉnh Ninh Bình,Quyết định 149 năm 2024 Tỉnh Ninh Bình,Quyết định 149 Tỉnh Ninh Bình ban hành 2024,QĐ 149 Tỉnh Ninh Bình còn hiệu lực,QĐ 149 Tỉnh Ninh Bình áp dụng 2024,QĐ 149 Tỉnh Ninh Bình mới nhất, số 149 năm 2024 Tỉnh Ninh Bình,Quyết định 149/QD-UBND ngày 05/02/2024,Quyết định 149 Tỉnh Ninh Bình về Quy trình

Ban hành: 05/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2024

7

Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình

149/QD-UBND,Quyết định 149 2024 Tỉnh Thái Bình,Quyết định 149 năm 2024 Tỉnh Thái Bình,Quyết định 149 Tỉnh Thái Bình ban hành 2024,QĐ 149 Tỉnh Thái Bình còn hiệu lực,QĐ 149 Tỉnh Thái Bình áp dụng 2024,QĐ 149 Tỉnh Thái Bình mới nhất, số 149 năm 2024 Tỉnh Thái Bình,Quyết định 149/QD-UBND ngày 02/02/2024,Quyết định 149 Tỉnh Thái Bình về công bố thủ

Ban hành: 02/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2024

8

Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2024 điều chỉnh Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2025 (DDCI)

149/QD-UBND,Quyết định 149 2024 Tỉnh Bình Phước,Quyết định 149 năm 2024 Tỉnh Bình Phước,Quyết định 149 Tỉnh Bình Phước ban hành 2024,QĐ 149 Tỉnh Bình Phước còn hiệu lực,QĐ 149 Tỉnh Bình Phước áp dụng 2024,QĐ 149 Tỉnh Bình Phước mới nhất, số 149 năm 2024 Tỉnh Bình Phước,Quyết định 149/QD-UBND ngày 22/01/2024,Quyết định 149 Tỉnh Bình Phước về điều

Ban hành: 22/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2024

9

Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

149/QD-UBND,Quyết định 149 2024 Tỉnh Thái Nguyên,Quyết định 149 năm 2024 Tỉnh Thái Nguyên,Quyết định 149 Tỉnh Thái Nguyên ban hành 2024,QĐ 149 Tỉnh Thái Nguyên còn hiệu lực,QĐ 149 Tỉnh Thái Nguyên áp dụng 2024,QĐ 149 Tỉnh Thái Nguyên mới nhất, số 149 năm 2024 Tỉnh Thái Nguyên,Quyết định 149/QD-UBND ngày 19/01/2024,Quyết định 149 Tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 19/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2024

10

Quyết định 149/QĐ-BXD về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06 năm 2023 của Bộ Xây dựng

149/QD-BXD,Quyết định 149 2023 Bộ Xây dựng,Quyết định 149 năm 2023 Bộ Xây dựng,Quyết định 149 Bộ Xây dựng ban hành 2023,QĐ 149 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,QĐ 149 Bộ Xây dựng áp dụng 2023,QĐ 149 Bộ Xây dựng mới nhất, số 149 năm 2023 Bộ Xây dựng,Quyết định 149/QD-BXD ngày 09/03/2023,Quyết định 149 Bộ Xây dựng về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về

Ban hành: 09/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2023

11

Quyết định 149/QĐ-TTg năm 2023 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

149/QD-TTg,Quyết định 149 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 149 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 149 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,QĐ 149 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 149 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,QĐ 149 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 149 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 149/QD-TTg ngày 24/02/2023,Quyết định

Ban hành: 24/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2023

12

Quyết định 149/QĐ-CTN năm 2023 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Vũ Thị Hồng Loan do Chủ tịch nước ban hành

149/QD-CTN,Quyết định 149 2023 Chủ tịch nước,Quyết định 149 năm 2023 Chủ tịch nước,Quyết định 149 Chủ tịch nước ban hành 2023,QĐ 149 Chủ tịch nước còn hiệu lực,QĐ 149 Chủ tịch nước áp dụng 2023,QĐ 149 Chủ tịch nước mới nhất, số 149 năm 2023 Chủ tịch nước,Quyết định 149/QD-CTN ngày 22/02/2023,Quyết định 149 Chủ tịch nước về Cho thôi quốc tịch

Ban hành: 22/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2023

13

Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

149/QD-BTC,Quyết định 149 2023,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thuế,Thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế,Thủ tục hành chính thuế thuộc Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2023

14

Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2023 công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

149/QD-UBND,Quyết định 149 2023,Tỉnh Hòa Bình,Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình,Đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hòa Bình,Công bố Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2023

15

Quyết định 149/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

149/QD-UBND,Quyết định 149 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Quyết định 149 năm 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Quyết định 149 Tỉnh Đắk Lắk ban hành 2023,QĐ 149 Tỉnh Đắk Lắk còn hiệu lực,QĐ 149 Tỉnh Đắk Lắk áp dụng 2023,QĐ 149 Tỉnh Đắk Lắk mới nhất, số 149 năm 2023 Tỉnh Đắk Lắk,Quyết định 149/QD-UBND ngày 01/02/2023,Quyết định 149 Tỉnh Đắk Lắk về phê duyệt Kế hoạch sử dụng

Ban hành: 01/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2024

16

Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

149/QD-UBND,Quyết định 149 2023 Tỉnh Bình Định,Quyết định 149 năm 2023 Tỉnh Bình Định,Quyết định 149 Tỉnh Bình Định ban hành 2023,QĐ 149 Tỉnh Bình Định còn hiệu lực,QĐ 149 Tỉnh Bình Định áp dụng 2023,QĐ 149 Tỉnh Bình Định mới nhất, số 149 năm 2023 Tỉnh Bình Định,Quyết định 149/QD-UBND ngày 13/01/2023,Quyết định 149 Tỉnh Bình Định về Thủ tục hành

Ban hành: 13/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2023

17

Quyết định 149/QĐ-BTP năm 2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 06/-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

149/QD-BTP,Quyết định 149 2022 Bộ Tư pháp,Quyết định 149 năm 2022 Bộ Tư pháp,Quyết định 149 Bộ Tư pháp ban hành 2022,QĐ 149 Bộ Tư pháp còn hiệu lực,QĐ 149 Bộ Tư pháp áp dụng 2022,QĐ 149 Bộ Tư pháp mới nhất, số 149 năm 2022 Bộ Tư pháp,Quyết định 149/QD-BTP ngày 28/01/2022,Quyết định 149 Bộ Tư pháp về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về Dân cư

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2022

18

Quyết định 149/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

149/QD-TTg,Quyết định 149 2022 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 149 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 149 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2022,QĐ 149 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 149 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2022,QĐ 149 Thủ tướng Chính phủ mới nhất, số 149 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 149/QD-TTg ngày 28/01/2022,Quyết định

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

19

Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

149/QD-UBND,Quyết định 149 2022 Tỉnh Bạc Liêu,Quyết định 149 năm 2022 Tỉnh Bạc Liêu,Quyết định 149 Tỉnh Bạc Liêu ban hành 2022,QĐ 149 Tỉnh Bạc Liêu còn hiệu lực,QĐ 149 Tỉnh Bạc Liêu áp dụng 2022,QĐ 149 Tỉnh Bạc Liêu mới nhất, số 149 năm 2022 Tỉnh Bạc Liêu,Quyết định 149/QD-UBND ngày 25/01/2022,Quyết định 149 Tỉnh Bạc Liêu về Công bố thủ tục hành

Ban hành: 25/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2022

20

Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2022 về điều chỉnh Quyết định 2777/-UBND về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

149/QD-UBND,Quyết định 149 2022,Tỉnh Cà Mau,Điều chỉnh Quyết định 2777/-UBND Cà Mau,Quy định thích ứng an toàn COVID19,Quy định an toàn kiểm soát hiệu quả COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.186.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!