Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 130/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23526 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và Nghị định 124/2008/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

130/2008/TT-BTC,Thông tư 130 2008,Bộ Tài chính,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 130/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

2

Thông tư 130/2018/TT-BTC quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành dự trự quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

130/2018/TT-BTC,Thông tư 130 2018,Bộ Tài chính,Chế độ báo cáo thống kê,Ngành dự trữ quốc gia,Dự trữ quốc gia ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/2018/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

3

Thông tư 130/2017/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

130/2017/TT-BTC,Thông tư 130 2017,Bộ Tài chính,Đăng ký doanh nghiệp,Lệ phí đăng ký doanh nghiệp,Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

4

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

130/2016/TT-BTC,Thông tư 130 2016,Bộ Tài chính,Quản lý thuế,Hướng dẫn Luật Quản lý thuế ,Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

5

Thông tư 130/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

130/2015/TT-BTC,Thông tư 130 2015,Bộ Tài chính,Quỹ hưu trí tự nguyện,Sửa đổi Thông tư 115/2013/TT-BTC ,Bảo hiểm và quỹ hưu trí tự nguyện,Hướng dẫn bảo hiểm và quỹ hưu trí,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2015

6

Thông tư 130/2014/TT-BTC quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

130/2014/TT-BTC,Thông tư 130 2014,Bộ Tài chính,Quản lý chất lượng hàng hóa,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm

Ban hành: 09/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2014

7

Thông tư 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành

130/2012/TT-BTC,Thông tư 130 2012,Bộ Tài chính,Mua lại cổ phiếu,Bán cổ phiếu quỹ ,Phát hành thêm cổ phiếu,Công ty đại chúng,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 130/2012/TT-BTC

Ban hành: 10/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

8

Quyết định 130/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

31 Tỉnh Quảng Trị QTR 63 Tỉnh Lai Châu LCH PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH LOẠI DỮ LIỆU TRUYỀN NHẬN (Ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-BTC ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) TT Mã loại dữ liệu

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

9

Thông tư 130/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Định Quán và trạm thu phí Bảo Lộc, quốc lộ 20 do Bộ Tài chính ban hành

130/2010/TT-BTC,Thông tư 130 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí Bảo Lộc,Trạm thu phí Định Quán,Quốc lộ 20,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 01/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2010

10

Thông tư 130/2009/TT-BTC quy định hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước ban hành theo Quyết định 120/2008/QĐ-BTC do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 130/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ÁP DỤNG TRONG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 120/2008/QĐ-BTC NGÀY 22/12/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 24/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2009

11

Thông tư 130/2007/TT-BTC sửa đổi Thông tư 27/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

130/2007/TT-BTC,Thông tư 130 2007,Bộ Tài chính,Quản lý vốn đầu tư,Thanh toán vốn đầu tư,Quản lý vốn,Thanh toán vốn,Vốn sự nghiệp,Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư,Nguồn vốn Ngân sách,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2007

12

Thông tư số 130/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 161/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

130/2004/TT-BTC,Thông tư 130 2004,Bộ Tài chính,Xử phạt hành chính,Xử phạt hành chính lĩnh vực chứng khoáng,Lĩnh vực chứng khoán,Thị trường chứng khoán,Chứng khoán,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 29/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

13

Thông tư 130/2016/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

130/2016/TT-BQP,Thông tư 130 2016,Bộ Quốc phòng,Quân nhân nghỉ việc,Trợ cấp quân nhân,Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng,Người làm công tác cơ yếu,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2016

14

Thông tư 130/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum do Bộ Tài chính ban hành

130/1999/TT-BTC,Thông tư 130 1999,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Khu vực cửa khẩu Bờ Y,Doanh nghiệp,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130/1999/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm

Ban hành: 10/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2007

15

Thông tư 130/1998/TT-BTC về việc bàn giao, tiếp nhận và xử lý các tồn tại về Tài chính của doanh nghiệp Nhà nước khi sáp nhập, hợp nhất do Bộ Tài chính ban hành

130/1998/TT-BTC,Thông tư 130 1998,Bộ Tài chính,Tiếp nhận tồn tại tài chính,Bàn giao tồn tại tài chính,Xử lý tồn tại về tài chính,Sáp nhập doanh nghiệp,Hợp nhất doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

16

Thông tư 130/2014/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 162/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

130/2014/TT-BQP,Thông tư 130 2014,Bộ Quốc phòng,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/2014/TT-BQP Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm

Ban hành: 24/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2014

17

Thông tư 130/2013/TT-BQP quy định quản lý, sử dụng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

130/2013/TT-BQP,Thông tư 130 2013,Bộ Quốc phòng,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/2013/TT-BQP Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 24/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

18

Thông tư 130/2012/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành và địa phương năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

130/2012/TT-BQP,Thông tư 130 2012,Bộ Quốc phòng,Công tác quốc phòng,Công tác quốc phòng năm 2013,Hướng dẫn thực hiện,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

19

Thông tư 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

134/2008/TT-BTC,Thông tư 134 2008,Bộ Tài chính,Nghĩa vụ thuế của cá nhân nước ngoài,Nghĩa vụ thuế của tổ chức nước ngoài,Nghĩa vụ thuế,Kinh doanh tại Việt Nam,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

20

Thông tư 135/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Bộ Tài chính ban hành

135/2008/TT-BTC,Thông tư 135 2008,Bộ Tài chính,Khuyến khích xã hội hóa,Giáo dục,Dạy nghề,Y tế,Văn hóa,Thể thao,Môi trường,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số:

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214