Tra cứu 04/VBHN-BTC

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-12 trong 12 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2024 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 năm 2024 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính ban hành 2024,VBHN 04 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Tài chính áp dụng 2024,VBHN 04 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 04 năm 2024 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 05/01/2024,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính

Ban hành: 05/01/2024

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2024

2

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2023 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 năm 2023 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính ban hành 2023,VBHN 04 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Tài chính áp dụng 2023,VBHN 04 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 04 năm 2023 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 16/02/2023,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính

Ban hành: 16/02/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2023

3

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 năm 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính ban hành 2022,VBHN 04 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Tài chính áp dụng 2022,VBHN 04 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 04 năm 2022 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 05/04/2022,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính

Ban hành: 05/04/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2022

4

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2021 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 năm 2021 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính ban hành 2021,VBHN 04 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Tài chính áp dụng 2021,VBHN 04 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 04 năm 2021 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 10/05/2021,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính

Ban hành: 10/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

5

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 năm 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính ban hành 2020,VBHN 04 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Tài chính áp dụng 2020,VBHN 04 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 04 năm 2020 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 20/01/2020,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính

Ban hành: 20/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

6

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2019 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 năm 2019 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính ban hành 2019,VBHN 04 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Tài chính áp dụng 2019,VBHN 04 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 04 năm 2019 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 14/01/2019,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính

Ban hành: 14/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

7

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định Quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2018 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 năm 2018 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính ban hành 2018,VBHN 04 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Tài chính áp dụng 2018,VBHN 04 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 04 năm 2018 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 15/03/2018,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính

Ban hành: 15/03/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2023

8

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2017 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 năm 2017 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính ban hành 2017,VBHN 04 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Tài chính áp dụng 2017,VBHN 04 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 04 năm 2017 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 02/03/2017,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính

Ban hành: 02/03/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

9

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2016 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 năm 2016 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính ban hành 2016,VBHN 04 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Tài chính áp dụng 2016,VBHN 04 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 04 năm 2016 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 26/02/2016,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính

Ban hành: 26/02/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

10

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2015 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 năm 2015 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính ban hành 2015,VBHN 04 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Tài chính áp dụng 2015,VBHN 04 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 04 năm 2015 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 05/02/2015,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính

Ban hành: 05/02/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2015

11

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2014 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 năm 2014 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính ban hành 2014,VBHN 04 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Tài chính áp dụng 2014,VBHN 04 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 04 năm 2014 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 07/01/2014 BỘ TÀI

Ban hành: 07/01/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2014

12

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2013 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 năm 2013 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Tài chính ban hành 2013,VBHN 04 Bộ Tài chính còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Tài chính áp dụng 2013,VBHN 04 Bộ Tài chính mới nhất,VBHN số 04 năm 2013 Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 09/10/2013 BỘ TÀI

Ban hành: 09/10/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!