Đáp án cuộc thi trắc nghiệm trên internet về dân vận khéo tỉnh Lạng Sơn năm 2024 tuần 2 cập nhật mới nhất?

Cho tôi hỏi: Đáp án cuộc thi trắc nghiệm trên internet về dân vận khéo tỉnh lạng sơn năm 2024 tuần 2 cập nhật mới nhất đã có chưa? Câu hỏi của anh Bảo - Lạng Sơn

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm trên internet về dân vận khéo tỉnh Lạng Sơn năm 2024 tuần 2 cập nhật mới nhất?

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về Dân vận khéo tỉnh Lạng Sơn là một cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức về công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về Dân vận khéo tỉnh Lạng Sơn năm 2024 có 05 tuần thi diễn ra từ ngày 25/03/2024 đến ngày 28/4/2024.

Dưới đây là đáp án cuộc thi trắc nghiệm trên internet về dân vận khéo tỉnh lạng sơn năm 2024? (Tuần 2 - Cập nhật mới nhất)

*Lưu ý: Đáp án cuộc thi trắc nghiệm trên internet về dân vận khéo tỉnh lạng sơn năm 2024? chỉ mang tính chất tham khảo!

Câu hỏi 1:

Một trong những Quyền thụ hưởng của công dân theo quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 là: Chọn một

A. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật, trang bị phương tiện kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số.

B. Được thông tin đầy đủ, kịp thời về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật và quyết định của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc.

C. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

D. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình, có nhiều thành tích trong việc phát huy và tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; phát hiện và xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Câu hỏi 2

Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; một trong những nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn là: Chọn một

A. Quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đối tượng là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực biên giới.

B. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện cải cách hành chính từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

C. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp.

D. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn vốn cho phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn theo đúng quy định.Câu hỏi 2

Câu hỏi 3:

Theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng diễn ra định kỳ chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày tổ chức lễ hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền? Chọn một

A. Chậm nhất 15 ngày

B. Chậm nhất 20 ngày

C. Chậm nhất 25 ngày

D. Chậm nhất 30 ngày

Câu hỏi 4

Theo Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2022; Đoàn viên có nhiệm vụ nào sau đây? Chọn một

A. Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của tổ chức Đoàn

B. Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình

C. Tích cực học tập hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục và vươn lên học tập ở trình độ cao hơn

D. Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu hỏi 5

Theo Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; một trong những nhiệm vụ công tác tôn giáo là: Chọn một

A. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo” trong quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành ở cơ sở.

B. Giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất của Tổ quốc, làm cho các tôn giáo gắn bó với dân tộc, với đất nước và chủ nghĩa xã hội, hăng hái thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C. Tăng cường đầu tư và thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân các vùng khó khăn, đặc biệt quan tâm các vùng đông tín đồ tôn giáo và vùng dân tộc miền núi còn nhiều khó khăn.

D. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật.

Câu hỏi 6

Theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; một trong những nội dung về Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện chính sách, pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là: Chọn một

A. Tham gia công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc xá theo quy định của pháp luật.

B. Phối hợp với cơ quan nhà nước hữu quan tổ chức hội nghị cử tri ở cấp xã, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử

C. Xem xét, giải quyết và trả lời những nội dung kiến nghị sau giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

D. Phối hợp với chính quyền cấp xã tổ chức vận động Nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước ở khu dân cư

Câu hỏi 7

Ngày 18/11/2022, Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn ban hành thư ngỏ về nội dung gì? Chọn một

A. Phát động đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn

B. Chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19

C. Về ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

D. Về ủng hộ Chương trình Tết vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau

Câu hỏi 8

Theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; đối tượng phản biện xã hội là: Chọn một

A. Các văn bản về chủ trương, quy định pháp luật, các quy hoạch, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước.

B. Dự thảo các văn bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở

C. Các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

D. Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở

Câu hỏi 9

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 60-NQ/TU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là: Chọn một

A. Cả 03 phuơng án đều đúng.

B. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính.

C. Tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nội dung cải cách hành chính.

D. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Câu hỏi 10

Theo Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; một trong những nội dung cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể nhân dân các cấp cần chú trọng thực hiện là: Chọn một

A. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

B. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, đội ngũ cán bộ cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

C. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; rà soát, ban hành và thực hiện tốt chính sách dân tộc.

D. Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận; đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Câu hỏi 11

Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 593-QĐ/TU, ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh là: Chọn một

A. Ban Dân vận Tỉnh ủy

B. Văn phòng Tỉnh ủy

C. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

D. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Câu hỏi 12

Nội dung nào là nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác: Chọn một

A. Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng

B. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới

C. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

D. Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng

Tất cả đều đúng.

Câu hỏi 13

Theo Bài báo "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Sự thật số 120 ra ngày 15/10/1949 thì "Dân vận" là: Chọn một

A. Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Ðoàn thể đã giao cho

B. Dân vận là vận động tất cả lực lượng không để sót một người dân nào

C. Dân vận là vận động mỗi một người dân góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho

D. Dân vận là vận động lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc Chính phủ và Ðoàn thể đã giao cho

Câu hỏi 14

Theo Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo; đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ đảng viên trên tổng số đoàn viên trong Đoàn thanh niên là: Chọn một

A. Tỷ lệ đảng viên/tổng số đoàn viên là 20%

B. Tỷ lệ đảng viên/tổng số đoàn viên là 15%

C. Tỷ lệ đảng viên/tổng số đoàn viên là 25%

D. Tỷ lệ đảng viên/tổng số đoàn viên là 30%

Câu hỏi 15

Theo Nghị quyết số 139-NQ/TU, ngày 06/12/2023, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2024; chỉ tiêu đến hết năm 2024, lượng khách và doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh là: Chọn một

A. Đạt 4.060 nghìn lượt, doanh thu đạt 4.300 tỷ đồng

B. Đạt 4.100 nghìn lượt, doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng

C. Đạt 5.000 nghìn lượt, doanh thu đạt 5.300 tỷ đồng

D. Đạt 6.000 nghìn lượt, doanh thu đạt 6.600 tỷ đồng

Câu hỏi 16

Theo Nghị quyết số 58-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021- 2025, tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số đạt: Chọn một

A. 50%

B. 60%

C. 65%

D. 55%

Câu hỏi 17

Theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; trong giải quyết thủ tục hành chính, đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ? Chọn một

A. Không quá 03 ngày làm việc (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian)

B. Không quá 02 ngày làm việc (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian)

C. Không quá 04 ngày làm việc (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian)

D. Không quá 05 ngày làm việc (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian)

Câu hỏi 18

Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023); Hội nghị biểu dương, tôn vinh, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu đối với cấp Trung ương và cấp tỉnh được tổ chức như thế nào? Chọn một

A. Định kỳ 03 năm/lần

B. Định kỳ 04 năm/lần

C. Định kỳ 05 năm/lần

D. Định kỳ 02 năm/lần

Câu hỏi 19

Theo quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có chức năng nào sau đây? Chọn một

A. Hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động

B. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước

C. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

D. Tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

Câu hỏi 20

Theo quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; những nội dung người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải công khai là: Chọn một

A. Cả 03 phương án đều đúng.

B. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

C. Kế hoạch công tác hằng năm, hằng quý, hằng tháng của cơ quan, đơn vị.

D. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm trên internet về dân vận khéo tỉnh lạng sơn năm 2024? (Tuần 2 - Cập nhật mới nhất)

Đáp án cuộc thi trắc nghiệm trên internet về dân vận khéo tỉnh Lạng Sơn năm 2024 tuần 2 cập nhật mới nhất? (Hình từ Internet)

Dân vận và công tác dân vận có ý nghĩa như thế nào?

Căn cứ theo Điều 1 Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ban hành kèm theo Quyết định 23-QĐ/TW năm 2021 có quy định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Ban Dân vận Trung ương có nhiệm vụ gì?

Theo quy định Điều 5 Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ban hành kèm theo Quyết định 23-QĐ/TW năm 2021, Ban Dân vận Trung ương có nhiệm vụ như sau:

- Chủ trì nghiên cứu, tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận.

- Tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hoá các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Thẩm định đề án liên quan đến công tác dân vận của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham gia thẩm định đề án thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có liên quan đến công tác dân vận.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về công tác dân vận. Tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy làm công tác dân vận.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cụ thể hoá, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Là cơ quan thường trực của một số ban chỉ đạo, hội đồng công tác về công tác dân vận theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Định kỳ sáu tháng, hàng năm và trong trường hợp cần thiết tổ chức giao ban, làm việc với các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trân trọng!

Tìm hiểu Pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tìm hiểu Pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Báo cáo Ngày hội đọc sách 2024 mới nhất? Ai có trách nhiệm báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội đọc sách 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đề thi cuối kì 2 Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo 2024 kèm đáp án mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Rằm tháng 3 2024 là thứ mấy, ngày mấy dương lịch? Rằm tháng 3 đốt vàng mã có bị phạt không?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án kỳ 8 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu Bìa bài dự thi Đại sứ văn hóa đọc mới nhất năm 2024? Phổ cập giáo dục được quy định ra sao?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch âm hôm nay 2024 - âm lịch hôm nay - xem lịch âm, dương 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thông tin dự thi Cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Đáp án đề 2 cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thủ đô năm 2024 cho học sinh THPT và sinh viên?
Hỏi đáp Pháp luật
Tuần lễ Ẩm thực truyền thống Huế 2024 diễn ra ở đâu, có những hoạt động gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Trend ra biển tìm kho báu là như thế nào? Nhặt được 'kho báu' thì xử lý như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tìm hiểu Pháp luật
Dương Thanh Trúc
3,591 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tìm hiểu Pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào