17:03 | 18/09/2023
Loading...

Bổ sung thêm 06 trường hợp sử dụng người lao động nước ngoài không cần xác định nhu cầu sử dụng từ ngày 18/9/2023?

Cho tôi hỏi có phải đã có thêm một số trường hợp không cần xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài không? Mong được giải đáp!

Người lao động nước ngoài thuộc diện không cấp giấy phép lao động từ ngày 18/9/2023 quy định như thế nào?

Ngày 18/9/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP quy định về trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động như sau:

- Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

- Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.

- Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.

- Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy hoặc làm nhà quản lý, giám đốc điều hành tại cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

- Tình nguyện viên làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện và không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

- Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

- Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

- Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

- Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

- Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

- Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

- Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các công việc sau:

+ Giảng dạy, nghiên cứu;

+ Làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam.

Bổ sung thêm 06 trường hợp sử dụng người lao động nước ngoài không cần xác định nhu cầu sử dụng từ ngày 18/9/2023?

Bổ sung thêm 06 trường hợp sử dụng người lao động nước ngoài không cần xác định nhu cầu sử dụng từ ngày 18/9/2023? (Hình từ Internet)

Bổ sung thêm 06 trường hợp sử dụng người lao động nước ngoài không cần xác định nhu cầu sử dụng từ ngày 18/9/2023?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP quy định về sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP như sau:

Sử dụng người lao động nước ngoài
1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
...
b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động và các khoản 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
...

Theo đó, từ ngày 15/9/2023 thì các trường hợp không cần xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài gồm 17 trường hợp

Tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về những trường hợp không cần xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (trước ngày 18/9/2023) như sau:

Sử dụng người lao động nước ngoài
1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
...
b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động và các khoản 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
...

Theo đó, theo quy định pháp luật thì trước ngày 18/9/2023 sẽ có 11 trường hợp không cần xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Như vậy, từ ngày 18/9/2023, đã bổ sung thêm 06 trường hợp không cần xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài gồm:

Thêm 02 trường hợp tại Điều 154 của Bộ luật Lao động 2019:

(1) Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư 2006.

(2) Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Thêm 04 trường hợp tại Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP:

(3) Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.

(4) Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

(5) Tình nguyện viên làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện và không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

(6) Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các công việc sau:

+ Giảng dạy, nghiên cứu;

+ Làm nhà quản lý, giám đốc điều hành, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức liên chính phủ đề nghị thành lập tại Việt Nam.

Thay đổi thời hạn xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài từ ngày 18/9/2023?

Theo điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 70/2023/NĐ-CP quy định về sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

Sử dụng người lao động nước ngoài
1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
a) Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài về vị trí, chức danh công việc, hình thức làm việc, số lượng, địa điểm thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.
...

Theo đó, từ ngày 18/9/2023, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Khác với quy định trước ngày 18/9/2023 thì thời hạn này là 30 ngày.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Lao động nước ngoài

Chu Tường Vy

Lao động nước ngoài
Hỏi đáp mới nhất về Lao động nước ngoài
Hỏi đáp Pháp luật
Cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thay đổi họ tên có được cấp lại giấy phép lao động không?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động nước ngoài thay đổi số hộ chiếu thì có được cấp lại giấy phép lao động không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu văn bản giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Nghị định 70 áp dụng từ ngày 18/9/2023 và hướng dẫn cách viết?
Hỏi đáp Pháp luật
Bổ sung thêm 06 trường hợp sử dụng người lao động nước ngoài không cần xác định nhu cầu sử dụng từ ngày 18/9/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty bảo vệ có được tuyển dụng người nước ngoài làm bảo vệ không?
Hỏi đáp Pháp luật
Những giấy tờ cần chuẩn bị để xin công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài?
Hỏi đáp Pháp luật
Nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 05/7/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động nước ngoài có được nhận lương bằng ngoại tệ không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Lao động nước ngoài có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào