11:55 | 07/04/2023
Loading...

Luật sư có được bỏ về khi đang tham gia phiên tòa hình sự hay không? Luật sư có phải người bào chữa duy nhất trong phiên tòa hình sự?

Cho anh hỏi luật sư có được bỏ về khi đang tham gia phiên tòa hình sự hay không? Câu hỏi của anh Tuân (Trảng Bàng)

Luật sư có được bỏ về khi đang tham gia phiên tòa hình sự hay không?

Tại Quy tắc 27 Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ năm 2019 quy định về Ứng xử tại phiên tòa của Luật sư như sau:

Ứng xử tại phiên tòa
27.1. Luật sư phải chấp hành nội quy phiên tòa, nội quy phòng xử án, tuân theo sự điều khiển của chủ tọa và hội đồng xét xử; tôn trọng người tiến hành tố tụng, luật sư đồng nghiệp và những người tham gia tố tụng khác; có thái độ ứng xử đúng mực khi tranh tụng tại phiên tòa; có thiện chí, hợp tác khi giải quyết các tình huống phát sinh ảnh hưởng đến trật tự hoặc tiến trình giải quyết vụ việc tại phiên tòa.
27.2. Trong luận cứ bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, luật sư phải tôn trọng sự thật khách quan, đưa ra những tài liệu, chứng cứ pháp lý giúp cho việc giải quyết vụ án được khách quan, đúng pháp luật.
27.3. Trước những hành vi sai trái, thái độ thiếu tôn trọng luật sư hay khách hàng của luật sư tại phiên tòa cũng như trong quá trình tố tụng, luật sư luôn giữ bình tĩnh và thực hiện quyền kiến nghị, yêu cầu thỏa đáng, hợp lệ, đúng pháp luật.

Và tại Quy tắc 28 Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ năm 2019 quy định về những việc luật sư không được làm trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng như sau:

Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng
28.1. Phát biểu những điều biết rõ là sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc nơi công cộng về những vấn đề có liên quan đến vụ việc mà mình đảm nhận hoặc không đảm nhận nhằm gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.
28.2. Phản ứng tiêu cực bằng hành vi tự ý bỏ về khi tham gia tố tụng.
28.3. Thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi tham gia phiên tòa luật sư phải luôn giữ bình tĩnh, có thái độ ứng xử đúng mực khi tranh tụng khi tham gia phiên tòa. Không được phản ứng tiêu cực bằng hành vi tự ý bỏ về khi tham gia tố tụng.

Cho nên, việc luật sư phản ứng tiêu cực bằng hành vi bỏ về khi tham gia phiên tòa là vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Luật sư có được bỏ về khi đang tham gia phiên tòa hình sự hay không?

Luật sư có được bỏ về khi đang tham gia phiên tòa hình sự hay không? Luật sư có phải người bào chữa duy nhất trong phiên tòa hình sự? (Hình từ Internet)

Luật sư khi tham gia phiên tòa hình sự có được yêu cầu thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng?

Tại khoản 1 Điều 73 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có quy định về quyền và nghĩa vụ của người bào chữa như sau:

Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa
1. Người bào chữa có quyền:
a) Gặp, hỏi người bị buộc tội;
b) Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;
c) Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;
d) Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;
đ) Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;
e) Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;
g) Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
h) Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
i) Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
k) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;
l) Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;
m) Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;
n) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
o) Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật này.
......

Như vậy, khi tham gia phiên tòa hình sự, nếu luật sư là người bào chữa thì được quyền đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Luật sư có phải người bào chữa duy nhất trong phiên tòa hình sự?

Tại Điều 72 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về người bào chữa như sau:

Người bào chữa
1. Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.
2. Người bào chữa có thể là:
a) Luật sư;
b) Người đại diện của người bị buộc tội;
c) Bào chữa viên nhân dân;
d) Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.
3. Bào chữa viên nhân dân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức pháp lý, đủ sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc tổ chức thành viên của Mặt trận cử tham gia bào chữa cho người bị buộc tội là thành viên của tổ chức mình.
4. Những người sau đây không được bào chữa:
a) Người đã tiến hành tố tụng vụ án đó; người thân thích của người đã hoặc đang tiến hành tố tụng vụ án đó;
b) Người tham gia vụ án đó với tư cách là người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;
c) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người bị kết án mà chưa được xoá án tích, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.
5. Một người bào chữa có thể bào chữa cho nhiều người bị buộc tội trong cùng vụ án nếu quyền và lợi ích của họ không đối lập nhau.
Nhiều người bào chữa có thể bào chữa cho một người bị buộc tội.

Như vậy, luật sư không phải người bào chữa duy nhất trong phiên tòa hình sự.

Ngoài luật sư người bào chữa trong phiên tòa hình sự có thể là người đại diện của người bị buộc tội, Bào chữa viên nhân dân, Trợ giúp viên pháp lý.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Luật sư

Mạc Duy Văn

Luật sư
Hỏi đáp mới nhất về Luật sư
Hỏi đáp Pháp luật
Luật sư là công chức hay viên chức? Để được cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thu hồi do được tuyển dụng làm công chức, viên chức phải đáp ứng điều kiện gì?
Hỏi đáp pháp luật
Yêu cầu bên thua kiện bồi thường chi phí thuê luật sư được không?
Hỏi đáp Pháp luật
Giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng của luật sư được cấp vào thời điểm nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Một bị cáo có thể có thể thuê bao nhiêu luật sư làm người bào chữa?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật sư có được bỏ về khi đang tham gia phiên tòa hình sự hay không? Luật sư có phải người bào chữa duy nhất trong phiên tòa hình sự?
Hỏi đáp pháp luật
Có được làm Luật sư khi đã từng đi tù?
Hỏi đáp pháp luật
Khi Kiểm sát viên vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm thì Tòa án có hoãn không?
Hỏi đáp pháp luật
Những vấn đề khen thưởng và khiếu nại quyết định kỷ luật đối với luật sư?
Hỏi đáp pháp luật
Xin Luật sư cho biết thế nào là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và hành vi sử dụng nhãn hiệu trái pháp luật ?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định của pháp luật về hình thức hành nghề của luật sư
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Luật sư có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào