Nhiều Văn phòng Thừa phát lại có cùng một Thừa phát lại hành nghề được không?

Thừa phát lại được hành nghề tại nhiều Văn phòng Thừa phát lại hay không? Mức xử phạt đối với Thừa phát lại đồng thời hành nghề tại nhiều Văn phòng Thừa phát lại? Thừa phát lại khai không trung thực trong hồ sơ đăng ký hành nghề Thừa phát lại bị xử phạt như thế nào? Mình có quen một người làm Thừa phát lại, người này giỏi nên mình thấy người này làm việc, hành nghề tại ba Văn phòng Thừa phát lại ở ba tỉnh. Cho mình hỏi là Thừa phát lại có giới hạn số Văn phòng Thừa phát lại được hành nghề hay không? Câu hỏi của anh Đồng (Biên Hòa)

Thừa phát lại được cùng hành nghề tại nhiều Văn phòng Thừa phát lại hay không?

Căn cứ theo Điều 16 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của Thừa phát lại cụ thể như sau:

Quyền và nghĩa vụ của Thừa phát lại
1. Trung thực, khách quan khi thực hiện công việc.
2. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.
3. Chịu trách nhiệm trước người yêu cầu và trước pháp luật về việc thực hiện công việc của mình.
4. Không đồng thời hành nghề tại 02 hoặc nhiều Văn phòng Thừa phát lại.
5. Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
6. Mặc trang phục Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định, đeo Thẻ Thừa phát lại khi hành nghề.
7. Tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại (nếu có); chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của Văn phòng Thừa phát lại nơi mình đang hành nghề và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại mà mình là thành viên.
8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Theo đó, Thừa phát lại sẽ không được hành nghề tại nhiều Văn phòng Thừa phát lại cùng một thời điểm dù ở các tỉnh khác nhau. Do đó, bạn của bạn hành nghề tại nhiều Văn phòng Thừa phát lại là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Nhiều Văn phòng Thừa phát lại có cùng một Thừa phát lại hành nghề được không?

Nhiều Văn phòng Thừa phát lại có cùng một Thừa phát lại hành nghề được không? (Hình từ Internet)

Mức xử phạt đối với Thừa phát lại đồng thời hành nghề tại nhiều Văn phòng Thừa phát lại?

Theo Khoản 3, Khoản 8 Điều 32 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hành nghề thừa phát lại cụ thể như sau:

vi phạm quy định về hành nghề thừa phát lại
3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Không thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ thừa phát lại hằng năm mà không có lý do chính đáng;
b) Hành nghề tại văn phòng thừa phát lại khác mà không phải văn phòng thừa phát lại mình đã đăng ký hành nghề;
c) Hành nghề thừa phát lại mà kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản và quản lý, thanh lý tài sản;
d) Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác;
đ) Đòi hỏi bất kỳ khoản tiền hoặc lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ;
e) Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự không đúng quy định;
g) Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài không đúng quy định;
h) Lập vi bằng không đúng nội dung và hình thức theo quy định;
i) Không ký vào từng trang của vi bằng theo quy định.
8. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3, khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều này;
c) Tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại từ 09 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;
d) Tịch thu tang vật là thẻ thừa phát lại bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 4 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

Mức phạt tiền
....
4. Mức phạt tiền quy định tại các Chương II, III, IV, V, VI và VII Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, trừ các điều quy định tại khoản 5 Điều này. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
5. Mức phạt tiền quy định tại các Điều 7, 8, 9, 16, 17, 24, 26, 29, 33, 39, 50, 53, 63, 71, 72, 73, 74 và 80 Nghị định này là mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức.

Như vậy, Thừa phát lại hành nghề tại nhiều Văn phòng Thừa phát lại sẽ bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đồng thời, người này bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại từ 06 tháng đến 09 tháng.

Thừa phát lại khai không trung thực trong hồ sơ đăng ký hành nghề Thừa phát lại bị xử phạt như thế nào?

Tại Khoản 2, Khoản 5 Điều 31 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm về hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đăng ký hành nghề thừa phát lại; hồ sơ đề nghị thành lập, chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại như sau:

Vi phạm về hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đăng ký hành nghề thừa phát lại; hồ sơ đề nghị thành lập, chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại
......
2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Khai không trung thực, che giấu thông tin của cá nhân, tổ chức trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đăng ký hành nghề thừa phát lại, đề nghị thành lập, chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại;
b) Sử dụng văn bản xác nhận không đúng nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này; giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 4 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

4. Mức phạt tiền quy định tại các Chương II, III, IV, V, VI và VII Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, trừ các điều quy định tại khoản 5 Điều này. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
5. Mức phạt tiền quy định tại các Điều 7, 8, 9, 16, 17, 24, 26, 29, 33, 39, 50, 53, 63, 71, 72, 73, 74 và 80 Nghị định này là mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức.

Thừa phát lại khai không trung thực trong hồ sơ đăng ký hành nghề Thừa phát lại sẽ bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đồng thời, bị kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi phạm, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Trân trọng!

Văn phòng thừa phát lại
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Văn phòng thừa phát lại
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị chuyển đổi loại hình văn phòng thừa phát lại mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu giấy đề nghị thành lập văn phòng thừa phát lại mới nhất theo Thông tư 03?
Hỏi đáp Pháp luật
Văn phòng thừa phát lại có được mở văn phòng đại diện không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hiện nay văn phòng Thừa phát lại có được mở chi nhánh không?
Hỏi đáp pháp luật
Văn phòng Thừa phát lại được tổ chức, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nào?
Hỏi đáp pháp luật
Được thành lập bao nhiêu Văn phòng Thừa phát lại trong một Quận?
Hỏi đáp pháp luật
Được lập tối đa bao nhiêu văn phòng Thừa phát lại ở mỗi huyện?
Hỏi đáp pháp luật
Văn phòng thừa phát lại không niêm yết lịch làm việc tại trụ sở bị phạt bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật
Văn phòng thừa phát lại không niêm yết chi phí tại trụ sở bị phạt bao nhiêu?
Hỏi đáp pháp luật
Văn phòng thừa phát lại hoạt động không đúng địa chỉ đã đăng ký có bị phạt không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Văn phòng thừa phát lại
Tạ Thị Thanh Thảo
339 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Văn phòng thừa phát lại
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào