11:14 | 17/10/2022
Loading...

Bị xử lý thế nào nếu vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn viên, trong tổ chức công đoàn?

Vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn viên, trong tổ chức công đoàn xử lý ra sao? Vi phạm các quy định về kiểm tra, giám sát đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn bị xử lý ra sao? Vi phạm các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ trong tổ chức công đoàn bị xử lý thế nào? Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản bị xử lý thế nào? Mong ban biên tập giải đáp giúp tôi, tôi cảm ơn.

1. Vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn viên, trong tổ chức công đoàn xử lý ra sao?

Tại Điều 32 Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 5130/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định về vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn viên, trong tổ chức công đoàn như sau:

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn viên, CNVCLĐ, gây bất bình trong dư luận.

b) Không xử lý theo thẩm quyền hoặc không chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm trong việc tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn viên, CNVCLĐ, việc giám sát, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức.

c) Lợi dụng việc tiếp thu ý kiến để làm sai lệch nội dung ý kiến tham gia góp ý của đoàn viên, CNVCLĐ.

2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái vi phạm thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

2. Vi phạm các quy định về kiểm tra, giám sát đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn bị xử lý ra sao?

Tại Điều 33 Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 5130/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định về vi phạm các quy định về kiểm tra, giám sát đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn như sau:

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo hoặc quyết định việc kiểm tra, giám sát vượt quá phạm vi, thẩm quyền dẫn đến làm mất uy tín của tổ chức công đoàn.

b) Cung cấp hoặc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật cho các cơ quan báo chí, gây dư luận không đúng, dư luận xấu.

c) Bao che cho Đoàn kiểm tra, giám sát có vi phạm hoặc bao che cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được kiểm tra có vi phạm quy định của Công đoàn và pháp luật.

d) Không chỉ đạo xử lý hoặc không quyết định xử lý theo thẩm quyền các vi phạm trong hoạt động kiểm tra, giám sát vì lợi ích cục bộ.

đ) Không thực hiện đúng các kết luận hoặc kiến nghị về kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền.

2. Vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo:

a) Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái vi phạm.

b) Chỉ đạo chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, vu khống người hay tổ chức làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ.

c) Chỉ đạo việc chiếm giữ, tiêu hủy tài liệu, vật chứng, làm sai lệch hồ sơ, sửa chữa chứng từ, sổ sách, thay đổi chứng cứ nhằm đối phó với các cơ quan kiểm tra, giám sát.

3. Vi phạm các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ trong tổ chức công đoàn bị xử lý thế nào?

Tại Điều 34 Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 5130/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định về vi phạm các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ trong tổ chức công đoàn như sau:

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Ban hành văn bản trái với quy định của Đảng và Nhà nước, của Công đoàn về giải quyết khiếu nại, tố cáo để xảy ra hậu quả.

b) Không chỉ đạo, tổ chức giải quyết tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền. Bao che cho người bị tố cáo; trả thù, trù dập người tố cáo.

c) Không thực hiện hoặc không chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ người tố cáo hoặc không xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm về khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

d) Không chấp hành quyết định, kết luận của tổ chức Công đoàn có thẩm quyền về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái vi phạm thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

4. Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản bị xử lý thế nào?

Tại Điều 35 Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 5130/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định về vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong tổ chức công đoàn như sau:

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Không lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện việc kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ theo quy định của pháp luật.

b) Không chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc cấp dưới và cán bộ thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định.

c) Cố tình không xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý.

2. Vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo:

a) Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái vi phạm.

b) Cố ý bao che, dung túng cho tổ chức, cá nhân vi phạm về tham nhũng, lãng phí và vi phạm quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

c) Cố ý ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, chủ trương, chính sách của cấp mình về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trái nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Công đoàn.

3. Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc tái vi phạm một trong những trường hợp tại khoản 2 Điều này, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức giải tán.

Tại Điều 36 Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 5130/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định về vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản trong tổ chức công đoàn như sau:

1. Vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Chỉ đạo hoặc cho chủ trương thực hiện các dự án, công trình đầu tư, xây dựng cơ bản trái quy định.

b) Không xử lý hoặc bao che cho tổ chức, cán bộ thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý vi phạm trong việc ban hành, tổ chức thực hiện các quy định hoặc chủ trương về đầu tư, xây dựng cơ bản.

c) Có chủ trương làm sai lệch kết quả đấu thầu, xây dựng, mua sắm, nhận hoa hồng, phần trăm của nhà thầu.

2. Vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo:

a) Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái vi phạm.

b) Cố ý cho chủ trương hoặc chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư, xây dựng phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng, lợi ích của tổ chức công đoàn; xâm hại đến di tích lịch sử, văn hóa hoặc làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.

c) Cố ý ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Công đoàn

Nguyễn Hữu Vi

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Công đoàn
Công đoàn
Hỏi đáp mới nhất về Công đoàn
Hỏi đáp pháp luật
Tiêu chuẩn chung của cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn cấp cơ sở như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tiêu chuẩn của Ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Khi nào bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khi vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ trong tổ chức công đoàn?
Hỏi đáp pháp luật
Bị xử lý thế nào nếu vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn viên, trong tổ chức công đoàn?
Hỏi đáp pháp luật
Bị xử lý như thế nào nếu vi phạm trong công tác tổ chức - cán bộ đối với tổ chức tập thể trong tổ chức công đoàn?
Hỏi đáp pháp luật
Khi nào bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ khi vi phạm trong hoạt động kiểm tra, giám sát trong tổ chức công đoàn?
Hỏi đáp pháp luật
Hình thức xử phạt vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; các loại quỹ xã hội do công đoàn quản lý trong tổ chức công đoàn?
Hỏi đáp pháp luật
Khi nào bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khi vi phạm trong công tác lãnh đạo, điều hành trong tổ chức công đoàn?
Hỏi đáp pháp luật
Trong tổ chức công đoàn vi phạm về quan điểm chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, của Công đoàn bị xử lý như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc kỷ luật trong tổ chức công đoàn quy định về những tình tiết tăng nặng nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công đoàn có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào