Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong ngành Ngân hàng?

Quy định về thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong ngành Ngân hàng? Thẩm quyền công nhận sáng kiến trong ngành Ngân hàng? Lễ trao tặng khen thưởng ngành Ngân hàng được quy định ra sao? Xin được giải đáp.

Quy định về thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong ngành Ngân hàng?

Căn cứ Điều 23 Thông tư 17/2019/TT-NHNN quy định thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau:

1. Thống đốc quyết định tặng:
a) Danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;
b) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng”;
c) Danh hiệu “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước”;
d) Bằng khen cho tập thể, cá nhân;
đ) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;
e) Kỷ niệm chương cho cá nhân.
2. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho tập thể; danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân thuộc đơn vị quản lý và giấy khen.
3. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho tập thể; danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân thuộc đơn vị quản lý và giấy khen.
4. Thủ trưởng các đơn vị quy định tại Điểm a các Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3 Thông tư này quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho tập thể; danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân thuộc đơn vị quản lý và giấy khen.
5. Thống đốc ủy quyền cho Thủ trưởng:
a) Các Vụ, Cục, đơn vị, cơ quan thường trực của các tổ chức Đảng, đoàn thể tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho tập thể; danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân thuộc đơn vị quản lý.
b) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể nhỏ thuộc đơn vị quản lý;
c) Cục Quản trị; Cục Phát hành và kho quỹ; Cục Công nghệ thông tin quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể nhỏ thuộc Chi cục;
d) Các tổ chức tín dụng (trừ tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho đơn vị.
đ) Các đơn vị tại Điểm a các Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3 Thông tư này quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể thuộc đơn vị quản lý;
e) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn quản lý;

Theo đó, Thống đốc quyết định tặng:

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng”;

- Danh hiệu “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước”;

- Bằng khen cho tập thể, cá nhân;

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

- Kỷ niệm chương cho cá nhân.

Và các quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong ngành Ngân hàng thuộc các cấp thẩm quyền khác được quy định theo pháp luật nêu trên.

Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong ngành Ngân hàng?

Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong ngành Ngân hàng? (Hình từ Internet)

Thẩm quyền công nhận sáng kiến trong ngành Ngân hàng?

Theo Điều 24 Thông tư 17/2019/TT-NHNN quy định thẩm quyền công nhận sáng kiến như sau:

1. Đối với sáng kiến cấp Ngành và cấp toàn quốc: Hội đồng sáng kiến ngành Ngân hàng xem xét đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến. Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng, Thống đốc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng quyết định công nhận sáng kiến cấp Ngành và cấp toàn quốc.
2. Đối với sáng kiến cấp cơ sở: Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở xem xét đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến. Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng, Thủ trưởng đơn vị quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

Thẩm quyền công nhận sáng kiến trong ngành Ngân hàng được quy định như sau:

- Đối với sáng kiến cấp Ngành và cấp toàn quốc: Hội đồng sáng kiến ngành Ngân hàng xem xét đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến. Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng, Thống đốc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng quyết định công nhận sáng kiến cấp Ngành và cấp toàn quốc.

- Đối với sáng kiến cấp cơ sở: Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở xem xét đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến. Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng, Thủ trưởng đơn vị quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

Lễ trao tặng khen thưởng ngành Ngân hàng được quy định ra sao?

Tại Điều 25 Thông tư 17/2019/TT-NHNN quy định lễ trao tặng như sau:

1. Nghi thức trao tặng Huân chương, Huy chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” và “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.
2. Đối với Huân chương, Huy chương, Danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: khi nhận được thông báo của Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị lập kế hoạch tổ chức đón nhận, trình Thống đốc (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng). Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thống đốc, Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm phối hợp với đơn vị để tổ chức công bố và trao tặng.
3. Đối với “Cờ thi đua của Chính phủ” và “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”: sau khi nhận được thông báo của Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị chủ động lập kế hoạch, tổ chức trao tặng cho tập thể, cá nhân thuộc đơn vị được khen thưởng. Trước khi tổ chức, đơn vị thông báo cho Vụ Thi đua - Khen thưởng biết để theo dõi.
4. Việc tổ chức công bố và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho cá nhân, tập thể tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước, Vụ Thi đua - Khen thưởng tham mưu trình Thống đốc quyết định.
5. Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thống đốc, Thống đốc ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị tổ chức công bố, trao tặng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Việc công bố và trao tặng “Bằng khen của Thống đốc” và Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân ngoài ngành Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng trình Thống đốc quyết định.
6. Việc công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng là dịp để tôn vinh gương người tốt, việc tốt và những điển hình tiên tiến nên việc tổ chức phải đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí. Khi tổ chức cần kết hợp cùng các nội dung khác của đơn vị để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Trân trọng!

Ngân hàng
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Ngân hàng
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc xử lý khi Lệnh chuyển tiền có sai sót như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên cùng địa bàn tỉnh có hồ sơ như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Ngân hàng thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính nhưng không phát sinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở cần làm gì?
Hỏi đáp pháp luật
Tính tiền thưởng và trách nhiệm chi thưởng trong ngành Ngân hàng theo nguyên tắc nào?
Hỏi đáp pháp luật
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” trong ngành Ngân hàng được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong ngành Ngân hàng?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về quy trình và tuyến trình khen thưởng ngành Ngân hàng?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về hồ sơ đề nghị các danh hiệu thi đua ngành Ngân hàng?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về thời gian nhận hồ sơ khen thưởng ngành Ngân hàng?
Hỏi đáp pháp luật
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh có trách nhiệm gì trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Ngân hàng
Phan Hồng Công Minh
824 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Ngân hàng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào