11:34 | 18/05/2022
Loading...

Mẫu học bạ chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở như thế nào?

Mẫu học bạ chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở như thế nào? Tôi có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này, mong được anh/chị hướng dẫn.

Theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 43/2021/TT-BGDĐT mẫu học bạ chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

HỌC BẠ

TRUNG HỌC CƠ SỞ

Họ tên học viên: …………………………………………………………………………………....................................

Trung tâm: ………………………………………………………………………………………......................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: …………………………………………………………….................................

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………...................................

 

 

 

Số sổ đăng bộ PCGD: ……………../THCS

 

HƯỚNG SỬ DỤNG HỌC BẠ

1. Quy định chung

- Học bạ học viên được trung tâm quản lý và bảo quản tại trung tâm; đầu năm học, cuối học kỳ, cuối năm học, được bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp để thực hiện việc ghi vào Học bạ và thu lại sau khi đã hoàn thành.

- Nội dung trang 1 phải được ghi đầy đủ khi xác lập Học bạ; Giám đốc ký, đóng dấu xác nhận quá trình học tập từng năm học từ lớp 6 đến lớp 9.

2. Giáo viên môn học

- Ghi điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá kết quả học tập theo môn học từng học kì, cả năm học; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) của học viên.

- Khi sửa chữa (nếu có), dùng bút mực đỏ gạch ngang nội dung cũ, ghi nội dung mới vào phía trên bên phải vị trí ghi nội dung cũ, ký xác nhận về việc sửa chữa bên cạnh nội dung đã sửa.

3. Giáo viên chủ nhiệm

- Tiếp nhận và bàn giao lại Học bạ học viên với văn phòng trung tâm.

- Đôn đốc việc ghi vào Học bạ điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá kết quả học tập của học viên của giáo viên môn học.

- Ghi đầy đủ các nội dung trên trang 1, nội dung ở phần đầu các trang tiếp theo, nhận xét kết quả rèn luyện và học tập của học viên theo từng năm học.

- Ghi kết quả tổng hợp đánh giá; mức đánh giá lại môn học hoặc rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có); đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với học viên phải rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có).

- Ghi rõ được lên lớp hoặc không được lên lớp; hoàn thành hoặc chưa hoàn thành chương trình trung học cơ sở; chứng chỉ (nếu có), kết quả tham gia các cuộc thi (nếu có), khen thưởng (nếu có).

- Ghi nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu và những biểu hiện nổi bật của học viên trong quá trình rèn luyện và học tập; những vấn đề cần quan tâm giúp đỡ thêm trong quá trình rèn luyện và học tập.

4. Giám đốc

- Phê duyệt Học bạ của học viên khi kết thúc năm học.

- Kiểm tra việc quản lý, bảo quản, ghi Học bạ.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Ảnh 3x4cm)

HỌC BẠ

TRUNG HỌC CƠ SỞ

Họ và tên: ………………………………………………………. Giới tính: ………………………

Ngày sinh: ……… tháng ……… năm …………………………………………………………….

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ……………………………………………………………………………………………...

Đối tượng: (Con liệt sĩ, con thương binh,...) ……………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

Họ và tên cha: ………………………………………… Nghề nghiệp: …………………………..

Họ và tên mẹ: …………………………………………. Nghề nghiệp: …………………………..

Họ và tên người giám hộ: …………………………….. Nghề nghiệp: ………………………….

 

 

……………..,ngày …… tháng …… năm 20……
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm học

Lớp

Tên trung tâm, tỉnh/thành phố

202… -202…

 

 

202… -202…

 

 

202… -202…

 

 

202… -202…

 

 

202… -202…

 

 

202… -202…

 

 

202… -202…

 

 

 

(Dưới đây là trang mẫu đối với một lớp)

Họ và tên: …………………………………………… Lớp: ……………. Năm học 202… -202…

n học/Hoạt động giáo dục

Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá

Điểm trung bình môn học hoặc mức đánh giá sau đánh giá lại, rèn luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có)

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu (nếu có) và chữ kí của giáo viên môn học

 

Học kì I

Học kì II

Cả năm

 

 

Ngữ văn

 

 

 

 

 

Toán

 

 

 

 

 

Giáo dục công dân

 

 

 

 

 

Lịch sử và Địa lí

 

 

 

 

 

Khoa học tự nhiên

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

 

Công nghệ

 

 

 

 

 

Tiếng dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

Hoạt động tập thể

 

 

 

 

 

Giáo dục địa phương

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

Trong trang này có sửa chữa ở ……… chỗ, thuộc môn học, hoạt động giáo dục: ……………….

 

Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu)

 

Họ và tên: ………………………………………… Lớp: ……………. Năm học 202… -202…

Học kì

Mức đánh giá

Tổng số buổi nghỉ học cả năm học

Mức đánh giá sau đánh giá lại môn học hoặc rèn luyện trong kì nghỉ hè (nếu có)

- Được lên lớp:

…………………………

…………………………

- Không được lên lớp

…………………………

…………………………

Kết quả rèn luyện

Kết quả học tập

Kết quả rèn luyện

Kết quả học tập

Học kì I

 

 

 

 

 

Học kì II

 

 

 

 

 

Cả năm

 

 

 

 

 

Nếu là lớp cuối cấp thì ghi Hoàn thành hay không hoàn thành chương trình trung học cơ sở:

………………………………………………………………………………………

- Chứng chỉ (nếu có): ……………………………………………… Loại …………………………

- Kết quả tham gia các cuộc thi (nếu có):

………………………………………………………………………………………

- Khen thưởng (nếu có):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TRONG KÌ NGHỈ HÈ
(Nếu có)

 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ghi nhận xét về sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu và những biểu hiện nổi bật của học viên về kết quả rèn luyện và học tập; những vấn đề cần quan tâm giúp đỡ thêm trong rèn luyện và học tập)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

………,ngày …… tháng …… năm 20……
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chương trình giáo dục thường xuyên

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Chương trình giáo dục thường xuyên
Chương trình giáo dục thường xuyên
Hỏi đáp mới nhất về Chương trình giáo dục thường xuyên
Hỏi đáp pháp luật
Hình thức đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đánh giá thường xuyên học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học là như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đánh giá định kì học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của giáo viên môn học trong việc đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học
Hỏi đáp pháp luật
Mẫu học bạ chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Mẫu sổ theo dõi và đánh giá học viên trung học cơ sở học chương trình giáo dục thường xuyên
Hỏi đáp pháp luật
Mẫu học bạ trung học phổ thông chương trình giáo dục thường xuyên
Hỏi đáp pháp luật
Tiêu chí hiểu biết chương trình giáo dục thường xuyên trong Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc xây dựng chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng anh thực hành
Hỏi đáp pháp luật
Chương trình giáo dục thường xuyên
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Chương trình giáo dục thường xuyên có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào