Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1369/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1369/TCT-CS
V/v vướng mắc về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1431/CT-HQTA ngày 21/03/2011 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Thông tư 153). Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Câu hỏi:

Trường hợp hóa đơn đã đặt in của doanh nghiệp có ký hiệu mẫu hóa đơn (mẫu hóa đơn) tạo không đúng theo hướng dẫn tại Khoản 1.2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 153 (ví dụ: 01GTKT3; 03PXKNB; 02GTTT3/001) thì có được thực hiện như trường hợp in sai ký hiệu hóa đơn hay không?

Trả lời:

Đối với hóa đơn đã đặt in có ký hiệu mẫu hóa đơn tạo không đúng theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 153 thì Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp gạch bỏ phần ký hiệu mẫu hóa đơn in sai, đóng dấu ký hiệu hóa đơn mới theo đúng quy định vào bên cạnh tiêu thức ký hiệu mẫu hóa đơn đã in sai. Mẫu hóa đơn này được chấp nhận thông báo phát hành để sử dụng. Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định về mẫu hóa đơn đối với các lần tiếp theo.

2. Câu hỏi:

Đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) mà doanh nghiệp nộp kể từ ngày 21 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo trở đi thì xem xét, xử lý như thế nào (chậm nộp hay không nộp báo cáo).

Trả lời:

Tại điểm e Khoản 2 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có nghĩa vụ: “Báo cáo việc sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Bộ Tài chính”.

Tại điều 25 Thông tư 153 hướng dẫn: “Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được gửi cùng Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”

Tại câu 26 Thông báo số 290/TB-TCT ngày 15/12/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I sẽ nộp chậm nhất là ngày 20/4; quý II là ngày 20/7, quý III là ngày 20/10 và quý IV là ngày 20/01 của năm sau.

Tại điểm b Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi: “b) Không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kể từ ngày 21 tháng đầu tiên của quý tiếp theo thì bị xử phạt về hành vi không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

3. Câu hỏi:

Sau ngày 20/01/2011, tổ chức, cá nhân kinh doanh không thực hiện kiểm kê hóa đơn còn tồn chưa sử dụng sau ngày 31/12/2010 và không gửi đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn theo mẫu BK01/AC tại điểm 3.12 phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC theo thông báo của cơ quan thuế mà vẫn tiếp tục đưa hóa đơn vào sử dụng sau ngày 01/01/2011 thì có bị vi phạm và có bị xử phạt không; nếu có thì biện pháp xử lý như thế nào?

Trả lời:

Tại công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn các trường hợp nộp bảng kê tồn hóa đơn (mẫu 3.12 phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính) chậm sau ngày 20/01/2011 được chấp thuận sử dụng số hóa đơn đã đăng ký đến hết ngày 31/3/2011. Trường hợp đến hết ngày 31/3/2011, doanh nghiệp không gửi đăng ký hóa đơn tồn để tiếp tục sử dụng thì hóa đơn không có giá trị sử dụng. Nếu doanh nghiệp tiếp tục sử dụng hóa đơn từ ngày 01/01/2011 thì việc sử dụng hóa đơn này là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và bị xử phạt theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

4. Câu hỏi:

Kể từ sau Quý I/2011 trở đi, trường hợp doanh nghiệp tiếp tục gửi văn bản đề nghị được tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in (đặt in) theo Nghị định số 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ, có được xem xét nữa hay không?

Trả lời:

Các công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010 và công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Đối với trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trước và trong năm 2010 với số lượng lớn (hóa đơn tự in theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP, Thông tư số 120/2002/TT-BTC), đến hết ngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn đã in (đặt in) trước năm 2010 và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đề nghị Cục thuế rà soát trong Quý I/2011, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trước năm 2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc như (tên loại hóa đơn; số thứ tự; tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì Cục thuế đề nghị doanh nghiệp thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC để tiếp tục sử dụng.

Trường hợp từ sau Quý I/2011 trở đi, doanh nghiệp có văn bản đề nghị rà soát hóa đơn đã tự in (đặt in) trước và trong năm 2010 với số lượng lớn (hóa đơn tự in theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP, Thông tư số 120/2002/TT-BTC), đến hết ngày 31/3/2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng, trước khi thông báo phát hành hóa đơn thì Cục thuế căn cứ hướng dẫn tại các công văn số 15364/BTC-TCT và công văn số 17716/BTC-TCT nêu trên để rà soát và hướng dẫn doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC(2), TVQT (AC);
- Website Ngành thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1369/TCT-CS ngày 21/04/2011 vướng mắc về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.088

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152