Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2080/LĐTBXH-LĐVL về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động dôi dư do Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành, để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP.

Số hiệu: 2080/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 14/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2080/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

 

Trả lời Công văn số 645/LĐTBXH-LĐTC ngày 31/05/2007 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP ngày 06/02/2007 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007 và Công văn số 826/VPCP-TH ngày 09/02/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện điểm 2 Nghị quyết nói trên ngày 14/02/2007. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 583/LĐTBXH-LĐVL gửi các Bộ, ngành, địa phương tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo việc thực hiện Nghị quyết nói trên, trong đó đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện chế độ hưu trí đối với lao động dôi dư theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 của Chính phủ và Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/08/2004 của Chính phủ Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11/05/2005 của Bộ lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, thời gian gần đây Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhận được phản ánh của một số địa phương, doanh nghiệp về việc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố không giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động dôi dư, bao gồm cả số lao động dôi dư có tên trong phương án sắp xếp lao động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt giải quyết chế độ lao động dôi dư trước ngày 01/01/2007, đã nhận trợ cấp theo quyết định xuất quỹ của Bộ Tài chính, nhưng giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội sau ngày 01/01/2007 với lý do chưa có hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và từ sau ngày 01/01/2007 (thời điểm có hiệu lực thi hành Luật Bảo hiểm xã hội) người lao động nghỉ hưu trước tuổi phải thực hiện giám định sức khỏe, bị trừ % lương hưu do về hưu trước tuổi. Về vấn đề này, Bộ Lao động-Thương binh vã Xã hội đã có Công văn số 1812/LĐTBXH-LĐVL ngày 29/05/2007 (kèm theo) báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết. Đồng thời, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động dôi dư (Công văn số 1972/LĐTBXH-BHXH ngày 07/06/2007, kèm theo)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo để quý Sở biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị;
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Vụ Bảo hiểm xã hội;
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM

 

 
 
Nguyễn Đại Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2080/LĐTBXH-LĐVL về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động dôi dư do Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành, để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.155

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status