Thủ tục thanh toán chi phí giám định mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
29/03/2024 12:31 PM

Cho tôi hỏi hiện nay thủ tục thanh toán chi phí giám định được pháp luật hiện hành quy định như thế nào? - Khang An (Bình Phước)

Thủ tục thanh toán chi phí giám định mới nhất

Thủ tục thanh toán chi phí giám định mới nhất (Hình ảnh từ Internet)

1. Các chi phí giám định

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 81/2014/NĐ-CP quy định thì căn cứ tính chất của đối tượng và nội dung giám định cụ thể, chi phí giám định bao gồm một hoặc một số chi phí sau đây:

- Chi phí tiền lương, thù lao cho người thực hiện giám định.

- Chi phí khấu hao máy móc, phương tiện, thiết bị.

- Chi phí vật tư tiêu hao.

- Chi phí sử dụng dịch vụ.

- Các chi phí khác tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Nghị định 81/2014/NĐ-CP.

2. Thủ tục tạm ứng chi phí giám định mới nhất

Theo Điều 7 Nghị định 81/2014/NĐ-CP quy định thủ tục tạm ứng chi phí giám định như sau: 

(1) Trong trường hợp có nhu cầu tạm ứng chi phí giám định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức, cá nhân thực hiện giám định gửi Hồ sơ đề nghị tạm ứng chi phí giám định theo quy định tại (2) tới cơ quan tiến hành tố tụng.

(2) Hồ sơ đề nghị tạm ứng chi phí giám định bao gồm:

- Giấy đề nghị tạm ứng chi phí giám định có các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; mức đề nghị tạm ứng; thời gian và phương thức thực hiện tạm ứng chi phí giám định.

- Bản tính toán tổng chi phí thực hiện giám định và cơ sở tính toán chi phí thực hiện giám định.

(3) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đủ Hồ sơ đề nghị tạm ứng của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định, cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám định có trách nhiệm xem xét và thực hiện việc tạm ứng theo đề nghị tạm ứng cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định. Mức tạm ứng tối đa không quá chi phí giám định do tổ chức, cá nhân thực hiện giám định đã tính toán gửi trong Hồ sơ đề nghị tạm ứng theo quy định tại (2).

3. Thủ tục thanh toán chi phí giám định mới nhất

Căn cứ Điều 8 Nghị định 81/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục thanh toán chi phí giám định như sau:

(1) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả giám định, tổ chức, cá nhân thực hiện giám định gửi Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí giám định theo quy định tại (2) tới cơ quan tiến hành tố tụng để làm thủ tục thanh toán.

(2) Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí giám định bao gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán có các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; tổng chi phí thực hiện giám định; số tiền đã được tạm ứng; số tiền còn được thanh toán và phương thức thanh toán.

- Tài liệu kèm theo Giấy đề nghị thanh toán là bản chính các hóa đơn, chứng từ hợp pháp có liên quan để chứng minh các khoản chi phí thực tế hợp lý đã phát sinh trong quá trình tổ chức, cá nhân thực hiện giám định theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

(3) Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí giám định theo quy định tại (2), căn cứ vào kết quả giám định, kết quả xác định chi phí giám định và ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có), cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thanh toán chi phí giám định cho tổ chức, cá nhân đã thực hiện giám định.

Trường hợp số tiền tạm ứng chi phí giám định đã thanh toán chưa đủ chi phí thì cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán phần tiền còn thiếu đó.

Trường hợp số tiền tạm ứng vượt quá chi phí giám định thì tổ chức, cá nhân thực hiện giám định phải hoàn trả lại phần tiền chênh lệch trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày gửi Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí theo quy định tại (2).

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 932

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn