Chế độ phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang sẽ được sửa đổi phù hợp với chế độ tiền lương mới

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
18/06/2024 00:12 AM

Các Bộ sẽ nghiên cứu sửa đổi tổng thể các chế độ phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang cho phù hợp với chế độ tiền lương mới.

Chế độ phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang sẽ được sửa đổi khi cải cách tiền lương

Nội dung đề cập tại Công văn 1579/VPCP-KTTH năm 2024 chế độ phụ cấp đặc thù đối với chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội do Văn phòng Chính phủ ban hành. 

Cụ thể nội dung văn bản như sau: 

Xét kiến nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 5217/BC-BQP ngày 29 tháng 12 năm 2023 về tình hình thực hiện Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội và đề xuất xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi tổng thể các chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (trong đó có một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội) cho phù hợp với chế độ tiền lương mới theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Như vậy, khi thực hiện cải cách tiền lương thì chế độ phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang sẽ được sửa đổi phù hợp với chế độ tiền lương mới.

 Chế độ phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang

 Chế độ phụ cấp đặc thù với lực lượng vũ trang

Chế độ phụ cấp với công an, quân đội trước ngày cải cách tiền lương

Các chế độ phụ cấp lương đối với lực lượng vũ trang được quy định tại Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP gồm:

Phụ cấp thâm niên vượt khung

Phụ cấp thâm niên áp dụng cho những đối tượng được xếp lương theo các bảng lương căn cứ theo nghiệp vụ và chuyên môn làm việc phục vụ trong lực lượng vũ trang.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo áp dụng đối với các đối tượng đang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

Phụ cấp khu vực

Phụ cấp khu vực áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu.

Phụ cấp đặc biệt

Phụ cấp đặc biệt áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Phụ cấp thu hút

Phụ cấp thu hút áp dụng đối với người đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Phụ cấp lưu động

Phụ cấp lưu động áp dụng đối với người làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng đối với người làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm chưa được xác định trong mức lương.

Các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc

Gồm có: Phụ cấp thâm niên nghề; Phụ cấp ưu đãi theo nghề; Phụ cấp trách nhiệm theo nghề; Phụ cấp trách nhiệm công việc; Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh.

3 bảng lương mới đối với lực lượng vũ trang khi cải cách tiền lương

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, khi thực hiện cải cách tiền lương: Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Tại Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2024 đã giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì:

+ Xây dựng Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong lực lượng vũ trang, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị trong tháng 01 năm 2024.

+ Đề xuất và phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang.

Bảo đảm triển khai đúng tiến độ các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới

Cũng theo khoản 1 Mục I Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2024 có yêu cầu bảo đảm triển khai đúng tiến độ các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024, cụ thể:  

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương) và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và nhiệm vụ tại Kết luận 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

- Bảo đảm việc xây dựng và triển khai đúng tiến độ, chất lượng các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện từ ngày 01/7/2024.

- Xác định rõ trách nhiệm và sự phối hợp của các bộ, cơ quan và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương. 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,717

Bài viết về

Cải cách tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn